Novověký racionalismus, empirismus a jejich kritika

Filosofie

 • etymologický výklad – filein (milovat) + sofia (moudrost)
 • její kolébkou je Řecko
 • poprvé toto slovo použil Pythagoras
 • poprvé se objevuje v 7. – 6. století př. n. l.
 • určitý postoj ke světu – jsou 2, 1. je přirozený (ráno musím do školy, nakoupit) – žijeme přirozeně a na nic se neptáme, věci které používáme jsou k něčemu užitečné, neptáme se co vlastně jsou, po smyslu bytí…
 1. pohled je teoretický (filosofický) – může to být pávě           filosofie, nebo i náboženství, umění, věda…, zastavím se a jakoby koukám na svět shora         jako bůh, zamyslím se nad podstatou světa a podobně, příčiny: údiv, nuda, pochybnosti,      ohromení, životní událost, snaha ptát se co věc doopravdy je, proč tady jsme…
 • předcházeli jí mýty např. o vzniku světa, vysvětlení všeho z hlediska Bohů; pokud se ptám po vzniku člověka a světa, tak pouze z pohledu Bodů; zpopularizováno Homérem
 • před vznikem filosofie se na otázky odpovídalo náboženstvím (jakýmkoliv)
 • Filosofie a věda – filosofie není věda, ta je specificky zaměřená, má své obory a hypotézy jak by měl svět fungovat aby něco platilo, ty hypotézy ověřuje experimenty, sbírá fakta ale neptá se co to je
 • náboženství zase není schopno připustit že není bůh, také je to pohled na svět
 • mýtus – určité vyprávění, návod jak se chovat ve světě, člověk je v něm obětí osudu nebo boží vůle, odpovědi na otázky už jsou předem dané

 

Základní filosofické otázky

 • předmětem zkoumání filosofie je v podstatě bytí samo
 • bytí je vše, co obnáší příroda, člověk, Bůh, technika, politika, mravnost, …
 • vychází z potřeby člověka vidět svět v celistvosti a získat na něj ucelený názor
 • nejde o výčet vědomostí
 • dělení otázek
 1. ontologické (metafyzické) – nauka o bytí (skutečnost že věc je) a jsoucnu (ta samotná věc)
 2. kosmologické – výklad; týká se vesmíru a řádu, vědy, vědění (logos); př. Co je svět?
 3. gnoseologické – gnosi (poznání); týkají se toho, kde je hranice lidského poznání
 4. logické – logos (rozum); logika – ideální způsob myšlení, nauka o zákonitostech myšlení
 5. antropologické – týkají se člověka
 6. etické – týkají se chování lidí vůči sobě
 7. estetické – estetika = věda o krásnu

 

Kdy začíná ve filosofii novověk

 • 17. stol.
 • subjekt-objektový rozvrh – na jedné straně jsem já a na druhé svět
 • Aristoteles poznává věc, ale Descartes ideu věci – rozdělení světa na subjektivní a objektivní – proto začíná v 17. stol. Descartesem

 

Kontinentální racionalismus

 • tvrdí, že poznání vyrůstá z racionálního myšlení, které je zárukou platnosti
 • vyzvedá přirozené poznání člověka, zdůrazňuje význam vědy, vzdělání, osvěty a kultury
 • hlásá suverenitu lidského rozumu (racio)
 • hlavní představitelé jsou René Déscartes, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibnitz

 

René Déscartes (1596 – 1650)

 • francouzský filosof a matematik, studie na jezuitské škole
 • během 30leté války cestoval po Evropě (zavítal i do Prahy)
 • dílo: Rozprava o metodě, Meditace o první filosofii, Principy filosofie
 • v analytické geometrii zavedl systém pravoúhlých souřadnic (kartézská soustava), zavedl pojem funkce a proměnné veličiny, ve fyzice rozpracoval učení o relativnosti pohybu částic hmoty
 • v nejisté době usiloval o vyvedení filosofie z temnoty
 • hlavním cílem bylo objevit nový počátek filosofie a jistotu ve válkou zmítaném světě
 • smysly klamou, nemůžeme jim věřit – argument souvislého snu (nejsem si jist jestli jsem ve snu nebo ne), argument zlého démona – nevíme jestli je Bůh dobrý, možná on nás klame
 • jediná jistota je že pokud myslím, tak jsem – „Cogito, ergo sum.“
 • pokud něco poznávám jasně a zřetelně tak je to pravdivé
 • poznání není věcí jako takových, ale jejich obrazů v naší mysli – Ideje
 • víc druhů idejí: 1) vrozené – idea Boha, nejvyšší, zákonitosti s kterými se narodíme

2) získané – získáme je během života

3) mnou samým vytvořené – fantazie

 • v díle „Meditace o první filosofii“ říká, že jsoucno je tvořeno dvěma na sobě nezávislými substancemi – duchovní a hmotnou = dualismus
 • res cogitans (věc myslící), duchovní substance – nezávislé a soběstačné bytí; vlastností této substance je myšlení
 • res extensa (věc rozlehlá), hmotná substance – rozkládá se v prostoru; její vlastností je rozlehlost; neoduševnělá, sama sebou nepohybuje
 • jak se navzájem ovlivňují? – psychofyzický problém
 • následovníci Descarta – okasionalisté (když má bůh příležitost, zprostředkuje spojení mezi res extensa a cogitans – problém: bůh chce abych někoho zabil?)

 

Ostrovní empirismus

 • empiria = zkušenost
 • původ, pramen i platnost poznání odvozuje od smyslové zkušenosti
 • nepopírá racionální poznání, jeho úlohu však zužuje na pouhé pasivní spojování počitků a vjemů v představy a pojmy
 • popírá vrozené ideje i předpoklady pro možnost smyslového poznání
 • lidská duše je při narození tabula rasa (nepopsaná tabule)
 • preferuje induktivní metodu (vyvozování obecných závěrů z pozorování a experimentu)
 • odmítá spekulace
 • hlavními představiteli jsou John Locke, George Berkley, David Hume

Francis Bacon (1561 – 1626)

 • předchůdce empirismu
 • dílo: Nové Organon, Nová Atlantida, Eseje
 • dílo „Nová Atlantida“ je vizí ideální organizace společnosti, které vládnou vědci
 • bojovník proti předsudkům, které ovlivňují naše základní poznání
 • teorie idolů – idol = modla, to co nám brání v poznání, musíme to zbořit a poznávat znovu a správně
 • matoucí předsudky rozdělil je do 4 tříd
  • idoly rodu – jsou dané omezeností našich smyslů a sklonem ke zjednodušování a výkladu z našich vlastních hledisek, tato překážka vzniká přirozeně
  • idoly jeskyně – klamy vyvolané naší subjektivní povahou, výchovou a návyky, vychází z individuality člověka
  • idoly trhu – klamy řečové komunikace, plynoucí z nepřesného používání pojmů
  • idoly divadla – klamy, které přejímáme z tradice, v níž se necháváme klamně ovlivňovat spory a hádkami jednotlivých filosofů

Thomas Hobbes

 • senzualista, empirik (hlavní jsou smyslové počitky)
 • rozum třídí smyslové počitky, je určitým kritériem pravdy
 • ze smyslových počitků můžeme něco usoudit na základě rozumu
 • ovlivněn Déscartem, ale nesouhlasil s ním
 • dílo Leviathan (biblická obluda)
 • jádro jeho filosofie – státoprávní úvahy
 • homo homini lupus – člověk člověku vlkem
 • autor teorie Společenské smlouvy – člověku je od přírody dána základní vlastnost a tou je egoismus (tzv. krajní forma individualismu, vidění jen sebe), z tohoto důvodu by postupně ve společnosti nastala válka všech proti všem, lidé si však toto uvědomili a vytvořili stát, který je lidským výtvorem a nad lidmi má nadřazenou moc; člověk tedy dobrovolně uzavírá se státem tzv. společenskou smlouvu, kdy některé pravomoci svěřuje státu (pravomoci trestat křivdy, zločiny – z důvodu neobjektivnosti člověka)
 • uvědomoval si, že moc státu je obrovská a neomezená a přirovnal ji bájné příšeře Leviatan – je všude prorostlá, zlá a může nás zničit

John Locke (1632 – 1704)

 • anglický filosof, senzualista, teoretik státu, práva a hospodářství
 • senzualismus – druh empirismu, který odvozuje veškeré naše poznání z počitků
 • dílo: Eseje o lidském rozumu, Dvě pojednání o vládě
 • „Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech.“ – vše co přichází do naší mysli přišlo zevnějšku, nejsou žádné ideje, člověk je nepopsaný list
 • na základě zkušeností získává člověk představy, které se různě spojují a kombinují
 • zkušenost může být vnější (senzace) nebo vnitřní (reflexe)
 • jednoduché ideje (představy) jsou vyvolávány kvalitami vnějších věcí – tyto kvality dělí na primární (patří věcem samým; např. tvar, váha, nevnímáme je) a sekundární (vznikají působením těles na naše smysly; např. barva, vůně)
 • z jednoduchých idejí vytváříme ideje složené (komplexy, pojmy)
 • státotvorné otázky
  • vychází z myšlenky společenské smlouvy a přirozeného práva, přirozený stav lidí byl stav svobody
  • panovník je povinen respektovat přirozené právo a dodržovat zákony, ne je vyhlašovat (to je úkol zákonodárného sboru)
  • 3 druhy svobody – přirozená (neomezuje), ve společnosti (pravidla společnosti), pod vládou (podřízení moci a zákonům)

George Berkley (1684 – 1753)

 • procestoval celou Evropu, žil v Americe
 • dílo: Pojednání o základech lidského rozumu
 • společnost je ovládána dvojicí mechanických sil – odstředivostí a dostředivostí
 • odstředivost – lidský egoismus, dostředivost – sdružovací pud
 • „Býti je totéž, co býti vnímán.“ (Esse est percipi.) – aby něco existovalo, musí to být nejdříve vnímáno, pociťováno, a to jedním, více nebo všemi lidmi
 • Vychází z Locka, ale tvrdí, že všechny kvality jsou relativní (nejen ty primární), proto subjektivní a existují jen v mysli
 • ideje jsou v lidech vyvolány Bohem – přírodní zákony jsou pouze zákony, podle kterých v nás Bůh vyvolává ideje
 • představitel solipsismu (něco je vnímáno, proto existuje – když to přestane být vnímáno, přestane to existovat = svět je závislý na člověku – reálně existuje jen člověk)

David Hume (1711 – 1776)

 • dílo: Zkoumání lidského rozumu
 • „Zkušenost jsou naše duševní stavy.“
 • rozlišuje silné smyslové dojmy (imprese = percepce, bezprostřední počitky) od představ (idejí = vzpomínky na impresy, už nemají takovou sílu, méně intenzivní)
 • fakt = něco co jsme měli v počitku
 • odpůrce vrozených stavů myšlení („není ideje, která by nebyla z imprese“)
 • proti náboženství – náboženské představy nejsou doložené empiricky, ani racionálně, jsou založeny na citu

 

Osvícenství

 • filosof = každý kdo o pronášel své myšlenky veřejně, spol. kritik
 • osvícenství = Platónská metafora světla, cílem bojovat proti nevědomosti, rozšířit světlo = vědění proti temnotě nevědomosti

Charles Luis Montesquier

 • dílo: O duchu zákonů – 3 dělení moci (do dnes)
 • nové hospodářské myšlenky – merkantilismus se překlápí na fyziokratismus (základní bohatství je v zemědělství)

Francois Marie Voltaire

 • vychován v duchu libertinismu (volnomyšlenkářství), protest proti církvi, tradicím, poté výchova jezuitů – kritika spol.
 • byl v Bastile a ve vyhnanství
 • deista = odmítá mýty, církevní výklad náboženství

 

Francouzský materialismus

 • ovlivnění Marxe
 • jediná podstata je látka, hmota, spojují je s pohybem – základní vlastnost
 • materiál je vždy před duchovnem, každá věc má příčinu, pokud něco neumím vysvětlit tak je to můj problém

Julienne Offray de la Mettrie

 • dílo: Člověk stroj – lidská bytost je jako stroj, lidské uvažování se odvíjí od těla, odmítá svědomí, musíme si užívat
 • ateista

 

Jean Jacques Rousseau

 • proti osvícenství, prosazuje cit a emoce
 • soutěž – odmítá pokrok, kazí člověka (Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi), vyhrál ji
 • lidé si nejsou rovni: nerovnost A) Přirozená – neměnitelná: např. muž x žena
 1.   B) Společenská – sociální: se vznikem společnosti +           vývoj společnosti je prohlubuje
 • potřeba návratu k přirozenosti, společnost ji zkazila „říkáme prosím, ale myslíme chci“
 • moderní společnost člověka kazí, dělá to co se očekává
 • dílo: Emil čili o výchově – výchova vycházející z přirozenosti, spol. surovost a zlo pochází z civilizace
 • někdo si přisvojil část půdy – nerovnost – vznik státu
 • z nerovnosti vyrůstá nesvoboda, všichni bychom měli mít vše společně

 

Immanuel Kant

 • vychovatel ve šlechtických rodech
 • dílo: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Základy metafyziky mravů
 • kritika empirismu a racionalismu (transcendentalismus)
 • nemůže si být jistý, že myšlenka nemá oporu ve skutečnosti (kritika racionalismu)
 • nemůžu si být jistý, že myšlenky ze zkušeností jsou platné (kritika empirismu)
 • kritika poznání: Kopernikánský obrat – předpokládáme, že něco co poznáme ovlivňuje naše myšlení, realita podmiňuje přemýšlení o ní – ale to nemusí být pravda
 • naše poznání podmiňuje ten předmět, ne naopak
 • předměty jsou uspořádané (nahoru, doleva…)
 • formy smyslovosti – uspořádají ty věci, jsou v nějaké formě, tu jí dává to naše poznaní
 • dva druhy soudu: soudím o skutečnosti kolem nás – analytická (nemůžeme z nich přijít na něco nového, analyzujeme už  to co známe), syntetická (přináší něco nového)
 • zkoumá zde předpoklady našeho poznání, snaží se zejména popsat rozdíl mezi stránkou smyslovou a rozumovou, popř. mezi zkušeností a tím, co je nám vrozeno
 • naše poznání má tedy 2 části:
 1. apriori
  • to, co je nám dáno předem, co je vrozeno (čas a prostor, možnost, nutnost a příčina, syntetizující schopnost – schopnost spojovat jednotlivé smyslové vjemy ve zkušenost)
 1. aposteriori
 • je nám dáno dodatečně, ze zkušeností
  • rozvažování – používám ke kombinaci smyslových dat x myšlení – čistá myšlenková aktivita
  • zavedl pojem Ding au Sich (Věc o sobě) – poznávaná věc je sama o sobě nepoznatelná, přístupná pouze skrz naší mysl, která podle svého proměňuje objektivní podklad, na kterém hmotná skutečnost spočívá. Mysl mu vtiskuje formy přirozené našemu vědomí. Těmito formami jsou především prostor a čas. Mimo prostor a čas nejsme s to nic vnímat.
  • Samotná „věc o sobě“ leží mimo prostor a čas, nelze ji vnímat, ani poznávat.

 

Georg. W. F. Hegel

 • ovlivnil Marxe, idealista
 • obdivoval řecko, Herakleita – považoval ho za zakladatele filosofie
 • Fenomenologie ducha – jak se zjevuje ve světě absolutní duch, navazuje na Fichta – ale nesouhlasí s Já a NEJá
 • když chci vědět podstatu věci tak musíme vědět jak vznikla, základem světa je absolutní duch
 • ve světě se uskutečňuje: 1) teze – kladná stránka kladení absolutního ducha

2) antiteze – popírá sama sebe

3) syntéza – v ní teze i antiteze, nová kvantita, má z obojího              kousek (Hegelovská triáda)

 • připouští, že i jeho tvrzení může být negováno – neustálý vývoj
 • střetávání myšlenek = dialektika
 • filosofie dějin: rozum vládne dějinami – člověk je aktivním tvůrcem svých dějin, to je smysl lidské činnosti
 • pravá svoboda člověka spočívá v dějinách, v uvědomění si nevyhnutelnosti a směru vývoje
 • jediným pevným bodem je sama historie, ve které se vyvíjí světový duch – ten může být interpretován nábožensky – starohegelovci – nebo být ztotožněn se sociálně-materiální zákonitostí dějin – mladohegelovci (např. mladý Marx)
 • lidstvo prochází stále hlubším sebepoznáním a rozvojem, rozum je dynamicky se vyvíjející proces
 • Vývoj ducha: 3 základní stupně vývoje
 1. stupeň= subjektivní duch = poznání probíhá ve vědomí člověka – SD je tvořen poznatky z psychologie a antropologie o člověku jako jednotlivci
 2. stupeň = objektivní duch = poznatky jsou v realitě , vedle nás, OD je tvořen poznatky historie práva, etiky, státovědy ( názory) na společnost jako celek
 3. stupeň = absolutní duch = dochází k prozření světového ducha – sebepoznání

Pozitivistické navázání na empirismus

August Comte

 • katolík – ovlivnění
 • osobní sekretář Saint-Simona, pak v bídě
 • akademik na École Polytechnique, zemřel v blázinci
 • dílo: Kurz pozitivní filosofie
 • teorie 3 stádií jak přistupujeme ke světu: 1) Náboženství – přírodní jevy jsou vysvětlovány pomocí nějaké božské síly
  2) Metafyzické stádium – přírodní jevy vysvětlovány pomocí abstrakcemi o světě, ty však nejsou vědecky doloženy, spíše vznikly na základě fantazie
 • tyto dvě fáze jsou negativní – lidé si vysvětlují věci pomocí něčeho co není
  3) Pozitivní – jediné co je, je fakt (ne spekulace)
 • fakt = danost vědomí, to co jsme schopni okusit, něco za co už nemůžu domýšlet
 • pravdivost a skutečnost jen faktu – konec metafyziky

 

Teorie poznání ve 20. století

 • zcela odlišné ve srovnání s předchozími, filozofii ovlivnili nové vědecké objevy, historické události, hospodářská krize , 1. a 2. světová válka, svržení atomové pumy, krize komunismu…
 • Fyzika: 1900 Planchova kvantová teorie, 1916 Einsteinova teorie relativity: boří tradiční představu o tom, že čas a prostor jsou obecné  konstanty
 • Jaderná fyzika: Hmota ztotožněna s pojmem energie – vede ke krizi materialismu
 • Astrofyzika: Došlo k prokázání pohybu galaxií (Hablův teleskop) – potvrzena teorie rozpínání vesmíru
 • Psychologie: Z. Freud – psychoanalýza – věda změnila pohled na člověka
 • Ve 20. století se prohlubuje rozmanitost ve filosofii, stává se pluralitní, jména a názory se rychle střídají.
 • Pocit krize – prudký vývoj konkrétních věd a stupeň jejich abstrakce, navíc rozum ani moudrost nedokázaly zabránit válkám a konfliktům, nevyřešily smysl lidské existence v moderním věku.

 

Voluntarismus

 • neuznává závislost vůle (voluntas) na prostředí, v některých případech ji považuje za podstatu, základ světa

Arthur Shopenhauer

 • z rodiny obchodníka, hodně cestoval – znalec indické filosofie
 • dílo: Svět jako vůle a představa
 • svět je dán jako jev, naše představa
 • kritika Kanta – snaží se věc o sobě objevit skrze jevení, představu
 • obsah, podstata světa = vůle (vůle k životu), chtění
 • forma světa = prostor, čas, příčinné souvislosti
 • vše živé je vůlí k životu, jak ukazuje rozmnožovací pud (láska je pouhá iluze – nástroj přežití druhu)
 • člověk žije v představě, že sám řídí svůj život, klame ho vůle
 • vůle je bezcílná, stále po něčem toužíme, když toho dosáhneme, nenastává slast a spokojenost, toužíme po něčem novém
 • lze změnit askezí (umrtvení vůle k životu) nebo věnováním se filosofii či umělecké tvorbě

Friedrich Nietzsche

 • zbláznil se, profesor klasické filologie v Basileji
 • dílo: Zrození tragédie – zabývá se tím, kde se vzala komedie a tragédie, Řekové píšící tragédii – v tom vidí optimismu, komedie naopak úpadek
 • Nečasové úvahy – obdiv k Shopenhauerovi, Wagnerovi
 • Tak pravil Zaráthusa – ovlivnění orientem, idea nadčlověka
 • podstatou světa je vůle k ovládání, moci – vše má vnitřní potřebu růstu, expanze, ovládání
  svět = boj vůle k moci
 • nihilista – vykládá evropské dějiny, život znicotněl, stalo se z něj nic
 • 1) fáze: Platon – vytvořil ideální svět = rozdělení na ideální a skutečný svět, náš svět není skutečný, jsou to jen ideje
  2) křesťanství – u Platona mohu ze světů aspoň přestoupit, poznat ideální svět, u křesťanství to nejde

božský ideální svět je nedosažitelný x skutečný svět ve kterém žijeme – je tam          nepřekonatelná bariéra, náš život má ještě menší váhu než u Platona

3) „Bůh je mrtev“ – máme zapomenout na hodnoty, musíme žit teď a tady, řídit nepodle      sebe

 • hodnoty jsou vzdálené, nemůžu je pochopit, máme ty hodnoty překonat
 • mezi námi jsou „poslední lidé“ – zapomenou na sebe, ženou se za hodnotami, které jsou neosobní, vzdálené, žijí v nihilistickém světě a neví o tom
  „vyšší lidé“ – uvědomují si nihilismus, ale nic s tím nedělají, nic je netrápí
  „nadčlověk“ – neodvolává se na vyšší sféru, není nic co ho přesahuje, sám si určuje hodnoty

 

Novopozitivismus

 • 19./20. století
 • Logický positivismus – velký důraz na matematiku a logiku, téměř všichni filozofové jsou dobrými matematiky a logiky
 • Odmítá tradiční metafyziku

Ludwig Wittgenstein

·         filosofie je jen čistá spekulace – sama o sobě nenese žádnou pravdivost, stává se logikou vědy, má být popisná a přesná

·         nezkoumá, nemá žádný předmět – studuje strukturu jazyka = struktura myšlení

·         „co nelze vyslovit, jakoby nebylo“

 • předmětem filosofie není obsah vědomí, ale jazyk, kterým o ní hovoříme – nejvhodnější jazyk je v matematické logice

 

Intuitivismus

Henry Bergson

 • vliv Darwina, rozešel s židovstvím
 • nejprve se zabýval psychologií, 1927 nobelovka za literaturu
 • dílo: Myšlení a pohyb, Vývoj tvořivý
 • kritik soudobé racionality
 • věda které bere a zkoumá věci je vytrhává z jejich trvání, oddělil prostor a čas
 • tehdejší fyzika za hlavní bere prostor – prostor složený z homogenních bodů, každý má stejnou kvalitu, čas je odvozenina prostoru – také sled homogenních bodů
 • Nepravý čas – čas objektivní, tvořen sledem stejnorodých událostí.
 • čas je podle Bergsona trvání – nejedná se o určité vteřiny a následnost, sled statických okamžiků, pro něj je to plynutí, něco se mění, navazuje to na sebe všechno, nemá to žádné části
 • Pravý – čas subjektivní – tzv. relativní
 • prostor můžeme pochopit racionálně, věda postaví něco co zkoumá do laboratoře a zkoumá to, vytrhne to ze svého trvání – kritika
 • z času nemůžeme nic vytrhnout a pochopit racionálně ale jen intuicí = zření

Hermeneutika

 1. Georg Gadammer
 • zabýval se Platonovou filosofií, ovlivněn setkáním s Martinem Heideggerem
 • Hermes = posel bohů, umění výkladu, pokládat otázky
 • nemůžu se zeptat na něco co neznám, když se na něco můžu zeptat tak tu věc už chápu, rozumím jí, každá otázka předpokládá určité rozumění = hermeneutický kruh (ptám se na to co už znám)
 • snaží se dojít k samotným věcem skrze ty otázky
 • co je to láska? už předpokládáme že odpovědí je nějaký pocit

 

Fenomenologie

zakladatel Edmund Husserl

 • narozen v Prostějově, syn židovského obchodníka, původně matematik a fyzik, působištěm se stalo Freiburg – tam učil na univerzitě
 • jeho učitelem byl F. Brentano – díky Husserlovi se stal čteným autorem
 • žáci M. Heidegger, J. Patočka, E. Fink, M. Scheler
 • 1935 přednášel v Praze, jako žid vyhozen z univerzity, nesměl přednášet a psát
 • z fenomenologie vychází celá filosofie 20. stol.
 • dílo: Logická zkoumání – dokázal, že logika má nějaké absolutní zákonitosti, není empirická – nemůžeme ji odvodit ze zkušenosti, ani psychologická – nejsou psychologicky odvoditelné logické zákony
 • Ideje k čisté fenomenologii, Krize evropských věd, Karteziánské meditace
 • současná věda je v krizi – sice pořád poznává, něco nového objevuje, ale věda nám neřekne jak máme vést život, jaké jsou správné hodnoty, netýká se našeho života
 • týká se vědeckého světa, my žijeme ve dvojím světě – vědecký x přirozený (lebenswelt)
 • věda nepochybná ve vědeckém světě ale o přirozeném světě nám nic neřekne
 • Poznání má doposud dogmatický ráz = automaticky věříme , že našim představám ve skutečnosti něco odpovídá
 • abychom se dostali z krize věd musíme nejprve prozkoumat vědomí, oblast , ve které se člověk střetává s okolím světem
 • chce najít věci ne z vědeckého ani přirozeného světa, ale objevit jak to s nimi je
 • my vnímáme jen fenomény věcí – z nich chce dojít k věcem samým, věci jsou nám vždy nějak neproblematicky dány, chce rehabilitovat naše poznání, dojít k podstatě těch věcí, dojde k nim skrze ty fenomény – to jsou nějaká data
 • k věcem samým dojdeme skrze vnímání, každá věc se nám nějak jeví – od těch jevů věcí se chce dostat k věcem samým
 • co to je jev? každá věc má pro nás nějaký smysl a nějakým způsobem se nám jeví
 • svět nám v celku dává určitý smysl = celek smyslů – vždy s vnímanou věcí je okolo ještě nějaké pozadí, které té věci dává smysl
 • my musíme opustit předsudky o věcech = provedeme redukci (epoché), musíme jen čistě nahlížet podstatu těch věcí, musíme se zbavit všechny předběžných soudů o věci
 • když to uděláme, budeme věc jen čistě nazírat v našem vědomí tak tu věc poznáme jako takovou
 • epoché se provádí hlavně tak, že se zbavím generální teze – přisuzuji to všem věcem už z podstaty našeho vědomí, je to teze existence
 • naše vědomí má vlastnost intencionality = předpoklad fenomenologie, znamená to zaměřenost vědomí, nachází se v něm ten předmět, ale díky tomu se můžeme k té věci dostat – ta věc je ve vědomí a my jí musíme v něm objevit

Jan Patočka

 • uměl řecky i latinsky, francouzsky… dobrý v jazycích, založení pražského fil. kroužku
 • stáž ve Frebiurgu u Husserla – pak přátelé, zorganizoval jeho přednášku v Praze
 • po válce učil na fildě, pak za normalizace nemohl učit – pořádal bytové semináře, mluvčí Charty 77 – vyslýchán a pak zemřel
 • dílo: Přirozený svět jako filosofický problém – zabývá se lidským přirozeným světem a rozebírá ho, krize vědy způsobila zase rozdvojení na svět vědecký a přirozený
 • to vede k sebeodcizení – člověk se odcizí svému přirozenému světu a stanovisku, už nemůžeme vnímat přirozený svět jako skutečnost
 • a sebeabdikace – přikládáme větší váhu vědeckému světu – proto rezignujeme na naší vůli
 • přirozený svět – naše bytí v něm má několik dimenzí – jednou z nich je že věci nám dávají smysl díky tomu, že buď se nachází v dimenzi domova nebo dimenze cizoty – našemu světu přirozeně rozumíme jako my a oni, naše a jejich (domov a cizina), domácí a cizí sféra
 • další dimenze je časoví dimenze – čas není následnost fyzikálních jednotek ale je to čas k čemu – k učení, oslavám, odpočinku atd… čas spojen se smysluplnou činností
 • poslední dimenze je nálady – zaujímáme ke světu nějaký postoj
 • další dílo: Evropa a doba proevropská – zabývá se určitou dobou, filosofie dějin
 • princip evropských duchovních dějin je „péče o duši“ = nepřijímat žádnou věc za danou a neustál hledat nové odpovědi
 • v dnešní době se už nezabýváme znova tím k čemu jsme dospěli dřív, neuvědomujeme si svou nevědomost

Martin Heidegger

 • seznámen s Husserlovým dílem – stal se filosofem
 • kontroverzní – vstoupil do NSDAP
 • žačka a možná i milenka, židovka Hannah Arendt
 • snaží se obnovit metafyziky – 1. období fundamentální ontologie, programem bylo myslet bytí samotného – dostat se k tomu co je bytí samo
 • do teď se metafyzika dostává k bytí skrze nějakou věci, ale on chce odhalit to bytí jako takové – fundamentální
 • k němu se dostaneme skrze zvláštní jsoucno (Dasein = Pobyt) – tím je člověk, rozumí svému jsoucnu nějakým způsobem
 • Dasein – vím o tom že jsem (zvířata toto vědomí nemají)
  • už nějakým způsobem svému bytí rozumíme, má pro nás nějaký smysl
  • máme o své bytí starost
  • nemůže si vybrat že jsem = vrženost, jsme uvrženi do toho našeho bytí
  • dáváme svému bytí rozvrh vzhledem k budoucnosti, ten rozvrh to dává smysl jen vůči nějakému konci, cíly

časovost – žijeme v čase a uvědomujeme si to