Obecná psychologie

 1. Obecná psychologie

Determinace lidské psychiky

dělí se na:

 • VNITŘNÍ→genetika, půdy, NS, hormonální soustava
 • VNĚJŠÍ→prostředí výchova, společnost

směry:

 1. ENVIROMENTALSITICKÉ
  -zdůrazňuje vliv prostředí
  -vnější faktory
  -přeceňuje učení→behavariosmius
 2. NATIVISTICKÉ
  -přeceňuje význam vrozených dispozicí
 3. INTERKCIONISTICKÉ
  -respektuje dědičnost i prostředí

1)Biologická determinace lidské psychiky

a)činnost nervové soustavy

 • z periferních nerv. systému a centrální nervová soustava
 • lateralita = převaha jedné část těla i nad druhou
 • Brocovo centrum = oblast, kde se tvoří řeč
 • Wernicovo centrum = oblast pro porozumění řeči

b)činnost hormonální soustavy

 • nejdůležitější Testosteron-muži a Estrogen a progesteron u žen
 • vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí rovnou do krve
 • větší vylučovaní v době puberty a menopauzy

c)vliv genetiky a dědičné vybavenosti

-náš temperament, IQ, sex. orientace, dědičné choroby jsou ovlivněny geneticky

d)půdy

=instinkty, společné všem lidem a organismům
dělí se na:

 • Půdy zaměřené na zachovaní druhu
 • Rodičovské
 • Zaměřené na zachovaní jedince
  -půd obživný
  -půd sebezáchovy

e)reflexy

reakce našeho organismu na určitý podnět

 • Vrozené(nepodmíněné)
  -sací, polykací, vylučovaní reflex
 • Naučené (podmíněné)

2)Sociální determinace lidské psychiky

→působí na nás sociální činitelé

 1. Malá sociální skupina = rodina
 2. Sociální vrstva = kamarádi…
 3. celá společnost

 

Psychické procesy:

 

 • Kognitivní (vnímání, paměť, myšlení, řeč, představivost, učení), emocionální (emoce), motivační (vůle, pozornost)

 

 1. Kognitivní procesy:

získávání informací z vnějšího světa

 

VNÍMÁNÍ (percepce):

 • přijímání informací z okolí (zachycení podnětů, které v daný okamžik působí na naše smysly)
 • zrakové, sluchové, hmatové, chuťové a pohybové

VJEM= výsledek vnímán

POČITEK= jedna vlastnost jevu

→vidím kytku (vjem) kytka je zelená (počitek)

 

Zákonitosti vnímání(geštalt):

formuloval Max Werthermr

Figura=to co vnímáme

Pozadí=to co nepozorujeme a není pro nás důležité

 

 1. výběrovost vnímání
 2. zákon společného osudu=jako figuru vnímáme podněty, které se pohybují stejným směrem
 3. zákon blízkosti- jako celek vnímáme vjemy, které jsou blízko sebe
 4. uzavřenosti – jako celek vnímáme věci, které jsou ohraničeny
 5. podobnosti- podobné prvky řadí k sobě a vytváříme z nich celek

 

Vnímáme díky analyzátorům → receptor → dostředivá dráha → CNS

Druhy vnímání:

 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • čichové vnímání
  7 vůně : kafr, pižmo, květ, kořeněná vůně, éterická vůně, čpavý pach, hnilobný pach
 • chuťové vnímání
  slaná, hořká, sladká, kyselá
 • pohybové vnímání
 • vnímání dotyku
 • hmatové vnímání

 

během vnímání proces adaptace

MYŠLENÍ A ŘEČ:

 • proces, kterým zpracováváme informace z okolí
 • MYŠLENÍ KONKRÉTNÍ
  -manipulace s vjemy
 • MYŠLENÍ NÁZORNÉ
  -pracuje s vizuálními představami
 • MYŠLENÍ ABSTRAKTNÍ
  -pracuje se symboly a s tím, co si nelze představit

 

základní jednotkou myšlení je POJEM=vystižení podstatných znaků

SOUD=vzniká spojováním POJMŮ

ÚSUDEK=vzniká spojováním SOUDŮ

 

Myšlenkové operace:

 • Indukce= od konkrétního k obecnému
 • Dedukce= od obecného ke konkrétnímu
 • Syntéza = slučování
 • Srovnávání= podobnosti a rozdíly
 • Abstrakce=schopnost vidět podstatné vlastnosti a znaky předmětu
 • Analogie=využívání poznatků, které již znám

 

Řešení problémů:

 

problém=člověk chce něčeho dosáhnout, ale nezná způsob, jak toho dosáhnout

proces řešení problémů

 

proces řešení problémů

 

 • setkání se s problémem
 • příprava řešení problému
 • vlastní proces řešení
  -strategie pokus x omyl
  -algoritmus=ustálené řešení problému
  -heuristika=vytvoření nového způsobu řešení

 

Nalezení řešení problémů x problém nelze řešit

 1. divergentní= tvořivé, snažíme se najít nová řešení
 2. konvergentní= ustálené, využíváme stejné postupy

 

 

Řeč= nástroj myšlení slouží k dorozumívaní

jazyk=systém řečí

největšího působení se musí dosáhnout v raném věku a člověk má předpoklady, aby se jí naučil

forma řeči:

 • vnitřní
 • vnější
  -mluvená
  -psaná

 

 

PŘEDSTAVIVOST:

= schopnost vědomí vyvolat si obraz předmětu nebo děje, který v současné době nevidí, ale vnímal ho v minulosti

 • vjem (to, co vidíme) x představa (je mlhavá, každý člověk ji má jinou)
 • představa je rozostřená a má méně detailů

 

Druhy představ:

 1. Fantazijní (čtení knížky)
  -představy, které o něco obohatíme
 2. Vzpomínková
  -reprodukce toho co jsme viděli

 

funkce:

 • most mezi budoucností a minulostí
 • kompenzační význam
 • umění

 

Druhy fantazií:

 1. Rekonstrukční (vybavení si něčeho, co jsme viděli)
 2. Tvořivá (vymýšlení si něčeho nového)
 3. Bdělé snění

 

Typy fantazií:

 1. Vizuální
 2. Sluchová
 3. Kinestetická (sport, tanec)

 

PAMĚŤ:

= schopnost CNS uchovávat informace o předchozích zkušenostech k pozdějšímu využití

 

Fáze paměťového procesu:

 1. Vštěpování
 • úmyslné X neúmyslné
 1. Uchování
 • uchováno v dlouhodobé paměti
 • x zapomínání = buď si vůbec nevzpomeneme a nebo si vzpomeneme špatně
 1. Vybavení
 • Znovu poznání= rozpoznání podnětů (vzpomenutí si na něj) při přímém kontaktu
 • Reprodukce= věci si vybavím na základě dřívější zkušenosti

 

Druhy paměti:

 1. Krátkodobá= udržení informací 15- 30 sekund, kapacita +- 7 věcí
 2. Dlouhodobá=informace uchovány i třeba po celý život (významné vzpomínky, důležitá fakta a informace)

 

naši paměť ovlivňuje IQ, spánek, opakovaní, motivace, zájem

 

 

 

UČENÍ:

= obohacení vlastní zkušenosti, vše, co není vrozené → získávání vědomostí, dovedností, forem chování, návyků

Vědomosti= soustava představ a pojmů, které jsme se naučili

Dovednosti= předpoklady

 1. Senzomotorické – kreslení, psaní
 2. Rozumové – logické úlohy, pravidla
 3. Sociální

Návyk – pobízí k určitému chování v určité situaci

 

 • učení v užší slova smyslu = učení do školy, osvojení si vědomostí a poznatků
 • učení v širším slova smyslu = nevědomé učení, každodenní činost, člověk se díky tomu dokáže přizpůsobit

 

Druhy učení:

 1. Podmiňováním – platí pro člověka i zvířata (I.P.Pavlov- objevil podmíněný reflex- metoda podmíněné slinné sekrece u psů)
 2. Pokus x omyl
 3. Nápodoba= imitace
 4. Senzomotorické = smyslově-pohybové, za pomocí slovní instrukce
 5. Verbální= typické pro člověka, založeno na vnímání slov

 

 

Činitelé ovlivňující učení:

 1. faktory související s jedincem – psychický a fyzický stav, nálada, vůle, motivace, aktivita při učení, vztah k látce
 2. faktory související se situací – denní režim, prostředí
 3. učební materiál – smysl, souvislosti

 

Poruchy učení:

 1. AD-HD=porucha sosutředění
 2. Dyslexie= porucha osvojení čtení
 3. Dysgrafie= porucha osvojení psaní
 4. Dyspinxie = porucha kreslení
 5. Dysortografie = porucha osvojení pravopisu
 6. Dyskarkolie = porucha osvojení matematických dovedností
 7. Motivační procesy

 

motivace x vůle

=vnitřní proces každého člověka směřující k cíly

motivy:

 • vnější
  -rodiče, odměna
 • vnitřní
  -sami chceme = ideály

Vůle

schopnost, cílevědomost něčeho dosáhnout

slabá  X silná

dá se vypracovat

 

POZORNOST:

= zaměřenost nebo soustředěnost na určitý objekt nebo děj, je to předpoklad vstupu smyslového vjemu do vědomí

projevuje se selekcí záměrnosti

může být vysoká a nízká

 

Typy pozornosti:

 1. Záměrná (člověk cíleně vnímá podnět)
 2. Bezděčná (člověk vnímá podnět bez úmyslu)

 

Vlastnosti pozornosti:

 • koncentrace = jsme schopni regulovat pozornost jedním směrem
 • selektivita
 • distribuce pozornosti = schopnost rozdělovat pozornost mezi více informací
 • virgilita = schopnost přenášet pozornost z jednoho objektu na druhý
 • teracita = stálost/trvalost pozornosti v čase

 

 1. Emocionální procesy

vše co na nás působí zpracováváme i emocionálně

 

EMOCE:

= subjektivní zážitky, libosti x nelibosti, biologický proces

fuknce:

 • regulační
 • orientační
  -pomáhají nám se orientovat

 

Znaky citů:

 • nakažlivé, subjektivní, podmíněné naším temperamentem, , ambivalentní = současná existence dvou protikladných emocí, aktuální = odehrávají se bezprostředně, okamžitě, spontánní

 

Dělení podle jejich intenzity:

 1. Nálada (citový stav)= dlouhodobé, může ovlivnit zdravotní stav, nemusí mít konkrétní důvod
 2. Afekt (citová reakce) = krátkodobé, velmi silně prožívané, náročné na organismus, má určitý původ

3.Vášeň (citový vztah)= intenzivnější než nálada, ale méně než afekt, nejdlouhodobější, láska, nenávist

 

Dělení dle hlediska vývojového

 • nižší city
  -souvisí s uspokojováním potřeb
  -strach, smutek, radost, hněv
 • vyšší city
  -pouze u člověka
  -morální-city pro hodnocení druhých lidí
  -estetické-hodnocení něčeho jak je hezké
  -intelektuální-touha po vzdělání
  -socáílní = láska, nenávist