Počátky písemnictví na našem území

 • v 10. a 11. st. vznikala díla staroslověnská i latinská, převážně legendy
 • rozšířené bylo kazatelství
 • kazatelské texty byly psány latinsky, ale kázalo se podle nich česky
 • setkáváme se také s češtinou, objevují se bohemika
 • o pronikání češtiny svědčí také glosy (= vpisky na umístěné mezi řádky nebo na jejich okraji)

 

Konstantin a Metoděj

 • věrozvěstové, kteří přišli ze Soluně na Velkou Moravu, aby šířili křesťanství
 • zakladatelé slovanského písemnictví → staroslověnština, hlaholice (Konstantin)

 

 • Proglas – sepsal Konstantin, veršovaná předmluva k překladu evangelia, nejstarší dochovaná staroslověnská skladba
 • Život Konstantinův – napsán žáky Konstantina, tato legenda přináší životopisné údaje o Konstantinově životě, obhajoba jeho učení
 • Život Metodějův – napsán Metodějovým žákem, ve srovnání s Životem Konstantinovým je stručnější, bližší moravskému prostředí a kompozičně prostší

Kosmas

 • považován za zakladatele českého dějepisectví
 • poukazoval na zkažené mravy a ziskuchtivost mocných

 

 • Kronika česká – nejvýznamnější dílo latinského písemnictví této doby u nás, zachycuje dějiny od příchodu praotce Čecha až po Kosmovu smrt v roce 1125, dělí se na tři knihy


 

 • Dalimilova kronika
 • epická báseň psaná sdruženým bezrozměrným veršem
 • byla napsána zřejmě jako reakce na rok 1310, kdy na český trůn nastoupil Jan Lucemburský
 • má vlastenecký charakter
 • nejstarší česky psaná kronika
 • autor zde líčí dějiny od stavby babylonské věže přes mytické počátky českých dějin až po období vlády Jana Lucemburského

Alexandreida

 • veršovaná epická skladba z počátku 14. století
 • vyprávění o životě Alexandra Makedonského
 • autor vykreslil poměry v českém státě za posledních Přemyslovců očima současníka
 • dává najevo protiněmecký postoj

Kristiánova legenda – život a umučení svatého Václava a jeho babičky Ludmily

 • psána latinsky
 • důležitý pramen pro poznání našich nejstarších dějin
 • o dějinách křesťanství u nás, obhajuje velkomoravskou staroslověnskou vzdělanost

Hospodine, pomiluj ny

 • nejstarší česká dochovaná duchovní píseň z konce 10. století
 • původně staroslověnská, postupně byla počešťována
 • vyjadřuje prosbu za základní životní potřeby
 • ve středověku plnila funkci hymny

Svatý Václave, vévodo České země

 • druhá nejstarší duchovní píseň z 12. století
 • modlitba k patronovi české země, aby se za svůj národ přimluvil u Boha
 • stala se symbolem češství

Zbraslavská kronika

 • po Kosmově kronice nejdůležitější a nejrozsáhlejší dílo latinského kronikářství
 • autor zbraslavský opat Ota, pokračování opat Petr
 • události zaznamenány letopisecky
 • psáno prózou, prokládáno verši