Prvky 15. skupiny (dusík, fosfor)

Prvky 15. skupiny (p3 prvky – V. A skupina)

 • N, P, As, Sb, Bi
 • konfigurace: ns2np3 → 5 valenčních elektronů
 • Dusík plyn ostatní pevné látky
 • N, P – nekovy, As, Sb – polokovy, Bi – kov
 • Nejčastější ox. čísla: N            -III, I, II, III, VI, V
  P             -III, III, V
  As           -III, III, V                              klesá elektronegativita
  Sb           III, V                                      klesá stabilita V, roste III
  Bi            III
 • Stabilizace:
  • a) +3e → vznik N-III, P-III – energeticky nevýhodné, iontová vazba je slabá, převažuje kovalentní charakter
  • b) sdílením kovalentních vazeb: 1 trojná, 1 dvojná + 1 jednoduchá, 3 jednoduché

Dusík – N

1.      Výskyt

 • Volný – N2 78% v atmosféře
 • Vázaný
  • V org. sloučeninách (biogenní) – aminokyseliny, nukleové kyseliny
  • V anorg. sloučeninách – NaNO3 chilský ledek, NH3 amoniak – vzniká rozkladem bílkovin, dále vznikají omezeně N2O, NO, NO2

2.      Vlastnosti

 • Bezbarvý, bez chuti a zápachu, málo rozpustný ve vodě, nepodporuje hoření a dýchání, není jedovatý
 • N2 – stálá molekula, existuje ve všech skupenstvích jako N2
 • Inertní → využití jako ochranná atmosféra

3.      Reaktivita

 • S kyslíkem reaguje za teploty 2000 – 3000° C nebo v elektrickém oblouku
 • S vodíkem za vysokého tlaku v katalyzátoru:
 • S kovy za ↑t tvoří nitridy

4.      Příprava a získávání

 • Laboratorní příprava: tepelným rozkladem

pokus „sopka“

Průmyslová výroba: frakční destilací zkapalněného vzduchu ~ -196°C

 • Přepravuje se stlačený v tlakových lahvích (zelených) nebo zkapalněný v Dewarových nádobách


 

5.      Užití

 • Inertní atmosféry
 • Při výrobě kovů redukcí zabraňuje oxidaci kyslíkem
 • Výroba NH3, HNO3, hnojiv, výbušnin, plastů
 • Lékařství – vypalování bradavic

6.      Sloučeniny

–          Bezkyslíkaté

o   Amoniak NH3
 • Štiplavý, páchnoucí plyn, vzniká rozkladem bílkovinných látek, jedovatý
 • V těle vzniká při odbourávání bílkovin – zneškodnění – přeměna na močovinu
 • Výroba: přímá syntéza N2 a H2 za přítomnosti Fe, tlaku a teploty (Haber-Boschova syntéza)
 • příprava: NH4Cl + NaOH → NaCl + NH4OH + H2O
 • Snadno se zkapalňuje – obsahuje vodíkové vazby,
 • Dobře se rozpouští ve vodě – čpavková voda (NH3 + H2O → NH4+ + OH)
 • NH3 reaguje zásaditě, NH4+ kysele
 • Nejdůležitější reakce: oxidace na NO (viz výroba HNO3 dále)
 • Užití: hnojivo, chladicí médium, výroba HNO3, barviv, léčiv
o   Amonné soli
 • Vznikají reakcí NH3 s kyselinami
 • Bílé krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě, těkavé (lehce); za vyšší teploty se rozkládají
 • NH4Cl – salmiak, suché články, pájení (spolu s kalafunou = tavidlo)
 • NH4NO3 – hnojivo, ledek amonno-vápenatý
 • (NH4)2CO3 – cukrářské droždí (amonium, zde kuchařský termín ne chemický)

–          Kyslíkaté

o   Oxidy dusíku
 • N2O – rajský plyn – užívaný k narkózám, způsobuje bezvědomí
 • NO – bezbarvý, snadno se oxiduje na NO2 , druhý krok při výrobě HNO3
 • NO2 – hnědočervený, toxický, vzniká oxidací NO nebo tepelným rozkladem dusičnanů
  jako nežádoucí produkt je obsažen v nitrózních plynech (NO + NO2 = NOx) ve výfukových plynech nebo spalovnách → kyselé deště
o   Kyseliny
HNO3
 • Vlastnosti: bezbarvá, silná, max. koncentrace 68 %, dýmavá – rozkládá se na světle – na NO2 + O2 + H2O (uchovává se v tmavých lahvích)
 • Koncentrovaná: má silné oxidační účinky, oxiduje ušlechtilé kovy (kromě Au a Pt, ty len lučavkou královskou, HCl : HNO3, 1 : 3)
  Fe, Al, Cr se v konc. HNO3 pasivují – vzniká ochranná vrstva oxidu
  Cu + 4HNO3(konc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • Zředěná: převládají kyselé vlastnosti
  rozpouští neušlechtilé kovy za vzniku vodíku
  Zn + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2
 • Výroba:
  výroba amoniaku: N2 +3H2  NH3
  katalytická oxidace na NO:         4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O
  oxidace na NO2:                             NO + 1/2H2O NO2
  reakce s vodou:                              2NO2 + H2O HNO3 + HNO2
 • 3HNO2 HNO3 + 2NO (zpět do výroby) + H2O
 • Soli: dusičnany – ledky, dobře rozpustné ve vodě, oxidační účinky (do střelného prachu)
  NaNO3 – chilský ledek
  KNO3 – draselný ledek
  NH4NO3 – amonný ledek
 • Použití: výroba hnojiv a výbušnin
 • HNO3 + bílkovina = XANTOPROTEINOVÁ REAKCE – důkaz bílkovin (žluté zbarvení)
HNO2
 • Nestálá kyselina
 • Použití: výroba barviv, reakce diazotace
 • Soli: dusitany, redukční činidla (samy oxidují na dusičnany)

Fosfor – P

1.      Výskyt

 • Volný se nevyskytuje
 • Vázaný: apatity (minerály na bázi fosforečnanů)
  biogenní prvek (kosti, zuby, DNA, RNA)

2.      Vlastnosti

 • Pevná, látka, nekov
 • 3 krystalové modifikace:
  • Bílý fosfor – P4 (čtyřstěn)
   • Nejreaktivnější, nestálý, samozápalný
    (uchovává se pod vodou)
   • Prudce jedovatý
   • Měkký, nerozpustný ve vodě, rozpustný v sirouhlíku a benzenu
   • Páry fosforeskují (pomalá oxidace)
   • využití: samozápalné bomby, jed na krysy
  • Červený fosfor – vzniká zahřátím bílého (270°C) bez přístupu vzduchu
   • Amorfní, stálý, nejedovatý, fialovočervený prášek
   • Nereaktivní, nesvětélkuje, nerozpustný ve vodě ani organických rozpouštědlech
   • Využití: výroba zápalek
    škrtátko – červený P + MnO2 + skelný prach
    hlavička – Sb2S3 + KClO3
  • Černý fosfor (kovový) – vzniká zahřátím bílého fosforu (380°C) + Hg
   • Vrstevnatá polymerní struktura, připomínající grafit
   • Nejméně reaktivní, tepelně i elektricky vodivý
   • Nerozpustný ve vodě a v rozpouštědlech, nejedovatý

3.      Výroba fosforu

 • Redukce fosforečnanů pískem a koksem v elektrické peci

4.      Sloučeniny

–          Bezkyslíkaté

 • PH3 – fosfan jedovatý, zapáchající
 • Fosfidy: kov + fosfor: Ca3P2, Zn3P2, AlP

–          Kyslíkaté

Oxidy
 • P4O6 – dimerní, při spalování P4 při nedostatku kyslíku
 • P4O10 – dimerní, z P4,dostatek kyslíku
  Pevná bílá látka, silně hygroskopická (= váže vodní páry => vysušuje plyny)
Kyseliny
 • H3PO4
 • Nemá oxidační vlastnosti
 • Středně silná, bezbarvá krystalická látka
 • Většinu kovů nerozpouští, protože se ve zředěné kyselině fosforečné vytváří na jejich povrchu vrstva nerozpustných fosforečnanů → ochrana kovů před korozí
 • Využití – potravinářství: okyselování nápojů, konzervant (coca-cola)
Soli od H3PO4
 • 3 řady solí: (H2PO4), (HPO4)-2, (PO4)-3
 • Ve vodě rozpustné: (H2PO4) s prvky I.A a II.A
  (HPO4)-2 a (PO4)-3s prvky I.A a s NH4+
  ostatní nerozpustné
 • Využití:
  • Fosforečnany – v potravinách, změkčovadla, při výrobě léčiv
  • Průmyslová hnojiva

Arsen – As

 • 4 alotropické modifikace, polokov
 • As4O6arzenik, otrušík, utrejch
  bílá, krystalická látka, bez chuti a zápachu, rozpustná ve vodě
  prudký jed, nedokazatelný až do 1. pol. 19. st., kdy byla vyvinuta Marshova zkouška

Dusíkatá a fosforečná hnojiva

1.     Dusíkatá hnojiva

 • Ledky – NaNO3, KNO3, NH4NO3, Ca(NO3)2
 • (NH4)2SO4, NH3, močovina NH2CONH2

2.     Fosforečná hnojiva

 • Příprava: rozkladem přírodních fosforečnanů – apatitů a fosforitů
 • Vzniká Ca3(PO4)2 – ve vodě nerozpustný, působením H2SO4 se převádí na
  Ca(H2PO4)2 + CaSO4 . 2H2O → superfosfát

3.     Kombinovaná hnojiva

 • NPK – trojsložková, obsahují sloučeniny dusíku, fosforu a draslíku ve vhodných poměrech

 

Přehnojování – nezpracované dusičnany zůstávají v rostlině (např. u zeleniny), nebo prosakují do spodních vod → v lidském těle se pak přeměňují na škodlivé dusitany