Vodík, kyslík a jejich binární sloučeniny (2)

Vodík (Hydrogenium) H

 • Objev: 1766 – Henry Cavendish
 • Nejjednodušší atom, elektronová konfigurace 1s1
 • A skupina, oxidační čísla I, -I
 • 3 izotopy:
  protium, lehký vodík, nejběžnější (99,98%)
  deuterium, těžký vodík, moderátor jaderných reakcí
  tritium, radioaktivní
 • Nejrozšířenější prvek ve vesmíru, 9. nejrozšířenější na Zemi

Výskyt

 • Volný H2 – v plynných obalech hvězd, vzácně v sopečných plynech a v zemním plynu
 • Vázaný – nejvíce ve vodě, v organických sloučeninách (biogenní prvek)

Vlastnosti

 • Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, 14x lehčí než vzduch, nekov
 • Stabilní el. konf. 1s2 tvoří 2 způsoby:
  Vznikem polární nebo nepolární kovalentní vazby
  (HCl, H2)
  2. přijetím e od atomu s malou elektronegativitou → H (např. NaH),
  nebo odštěpením e→ H+ (nestabilní, váže se na H3O+ nebo NH4+)
 • Ve sloučeninách s prvky o velké elektronegativitě (O, F, N) tvoří vodíkové můstky

Reaktivita

 • Reaguje téměř se všemi prvky (kromě vzácných plynů a některých přechodných kovů)
 • Molekulový vodík H2 má pevnou vazbu a proto reaguje až za vyšších teplot nebo v přítomnosti katalyzátorů:
 • Reakce vodíku jsou exotermické, často je doprovází hoření
 • H má silné redukční účinky (používá se při výrobě kovů)
 • Atomární vodík (nascentní vodík, vodík ve stavu zrodu) – velmi reaktivní už za nízkých teplot, silné redukční činidlo

Laboratorní příprava vodíku

 1. Reakcí méně ušlechtilých kovů s kyselinami nebo hydroxidy
  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
  Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2
 2. Elektrolýzou vody (s malým množstvím kyseliny nebo hydroxidu pro zvýšení vodivosti)
  2H2O → H3O+ + OH
  2H3O+ → 2H2O + H2↑ (děj na katodě)
 3. Reakcí s1 nebo s2 prvků s vodou
  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 4. Reakcí méně ušlechtilých kovů (Fe) s vodní parou
  3Fe + 4H2O(g) → Fe3O4 + 4H2

Průmyslová výroba vodíku

 1. Termický rozklad methanu
 2. Reakce methanu s vodní parou (parní reformování)
 3. Reakce vodní páry s rozžhaveným koksem (zplyňování uhlí)

vodní plyn

Velmi čistý vodík použitelný v potravinářství

 

 

 1. Elektrolýzou vody nebo vodného 8NaCl (při výrobě NaOH)

Použití vodíku

 • Pro výrobu NH3 (→ dusíkatá hnojiva, HNO3)
 • V organických výrobách (výroba methanolu, hydrogenace – např. ztužování tuků)
 • V metalurgii – výroba kovů z jejich oxidů (vodík je významné redukční činidlo)
 • Sváření (kyslíkovodíkový plamen)
 • Raketové palivo, palivové články
  (přeprava vodíku – tlakové lahve označené červeně)

Sloučeniny vodíku

 • H tvoří nejvíce sloučenin
 • Anorganické – hydridy; hydroxidy, kyseliny, voda (ox. č. I)
 • Organické – uhlovodíky a jejich deriváty

Hydridy = binární sloučeniny vodíku

 • Iontové
 • Kovalentní
 • Kovové
 • Hydridové komplexy

Iontové hydridy = vodík + alkalický kov nebo kov alkalických zemin (NaH, CaH2, …)

 • Pevné látky s vysokou tt
 • Iontová krystalová struktura – Hhydridový anion
 • Reakcí s vodou vzniká vodík (NaH + H2O → NaOH + H2)
 • Silná redukční činidla

Kovalentní hydridy = vodík + p1 až p5 prvky

 • Diboran B2H6, fosfan PH3, sulfan H2S (další viz názvosloví)
 • Plynné těkavé látky (kromě vody)
 • Slabě polární kovalentní vazba – CH4, PH3 (nereagují s vodou)
 • Silně polární kovalentní vazba – HCl (reagují s vodou – disociace)

Kovové hydridy = vodík + přechodné kovy (i lanthanoidy a aktinoidy)

 • Nejsou sloučeniny v pravém slova smyslu
 • Plynný vodík se pohlcuje do krystalové struktury kovu = intersticiální (vmezeřené) sloučeniny, např. TiH1,7
 • Jejich přesná struktura není zcela známa

Hydridové komplexy = H vázaný koordinační vazbou na ionty kovů

 • Na[BH4]

Kyslík (Oxygenium) O

 • Objeven 1774
 • Elektronová konfigurace [He]2s2 2p4 → 6 val. e, 2 nespárované
 • A skupina, elektronegativita 3,4 → ox. č. –II
 • Nejrozšířenější prvek na Zemi
 • 3 izotopy:

Výskyt

 • Volný – v atmosféře (21%) jako O2 (O=O) nebo jako O3 (ozón)
  ozónová vrstva – 25-30 km nad povrchem, ochrana proti UV záření, její zeslabení → vzrůst kožních nádorů
 • Vázaný – v anorganických sloučeninách: horniny, minerály, voda
  v organických sloučeninách (biogenní prvek)

Vlastnosti

 • Plyn bez barvy, chuti a zápachu, zkapalněný lehce namodralý
 • Nekov, těžší než vzduch
 • Stabilní el. konf. získá 3 způsoby:
  Přijetím 2e → O-2
  2. Vytvořením jedné dvojné nebo dvou jednoduchých kovalentních vazeb
  3. Kombinací 1. a 2. → vznik OH

Reaktivita

 • Reaguje se všemi prvky → oxidace, vznik oxidů (jedno z nejsilnějších ox. činidel)
 • Pomalá oxidace – dýchání, zvětrávání, koroze
 • Rychlá oxidace – hoření (plamen = světelné efekty vznikající hořením plynů a par)
 • V malém množství rozpustný ve vodě → život ve vodě (rozpustnost klesá s ↑t)
 • Ozón O3: O2 + O O3
  vzniká tam, kde se O2 štěpí na atomární O (např. účinkem el. Vý
 • boje – blesku, UV zářením), je nestálý a jedovatý

Laboratorní příprava kyslíku

 • Tepelným rozkladem některých sloučenin

historicky 1. příprava

Průmyslová výroba kyslíku

 • Frakční destilace zkapalněného vzduchu – vzduch se stlačuje a ochlazuje na -200°C
 • Dalšími produkty jsou dusík a vzácné plyny
 • Jedna z největších výrob ve světě

Použití kyslíku

 • V hutnictví – k pražení rud
 • K řezání a svařování kovů (kyslíkovodíkový a kyslíkoacetylénový plamen)
 • Do dýchacích přístrojů
 • Kapalný – raketové palivo

 

Sloučeniny kyslíku

 • Anorganickéoxidy, peroxidy, voda, hydroxidy, kyseliny, soli
 • Organické – kyslíkaté deriváty

Oxidy = binární sloučeniny kyslíku

 • Rozdělení podle typu vazby: iontové a kovalentní (ty dále molekulové a atomové)
 • Rozdělení podle chemické reakce: kyselinotvorné, zásadotvorné, amfoterní

Rozdělení oxidů podle typu vazby:

 • Iontové oxidy – O + s-prvky nebo lanthanoidy
  • Iontová vazba
  • Vysoká tt
  • Příklady: Li2O, Na2O, CaO, …
 • Kovalentní oxidy – kovalentní vazba
  • Molekulové oxidyO + nekov
   • V (s) jsou v uzlových bodech krystalové mřížky molekuly oxidu (CO2, SO2, SO3)
   • Těkavé, za normálních podmínek často (g) nebo (l)
  • Atomové oxidyO + kovy střední části tabulky
   • V krystalové mřížce jsou v uzlových bodech vázány atomy spojené kovalentní vazbou (TiO2, Al2O3, SiO2)
   • Málo těkavé, často tvrdé

Rozdělení oxidů podle chemických reakcí:

 • Kyselinotvorné oxidy
  • Molekulové oxidy a oxidy kovů s ox. č. > V (z pravé části PSP)

reagují s vodou za vzniku kyselin:          SO3 + H2O → H2SO4 (ve formě mlhy)

CO2 + H2O → H2CO3 (slabá reakce)

P4O10 + 6H2O → 4H3PO4

Výjimka: CO a N2O s vodou nereagují

Pokud oxid není ve vodě rozpustný, reaguje se zásadou na sůl:

                                                                             SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

 • Zásadotvorné oxidy
  • Iontové oxidy a oxidy kovů s ox. č. < IV (levá část PSP)

reagují s vodou za vzniku hydroxidů:   CaO + H2O → Ca(OH)2

                                                                             obdobně Li2O, Na2O, BaO, …

Pokud oxid ve vodě nerozpustný, reaguje s kyselinou za vzniku soli

 • Amfoterní oxidy
  • Oxidy kovů s atomovou strukturou a menšími ox. čísly (střed PSP)

s kyselinami reagují jako zásady:           ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

                                                                             Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

se zásadami reagují jako kyseliny:         ZnO + 2NaOH + H2O→ Na2[Zn(OH)4]

                                                                              Al2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Al(OH)4]

Voda H2O

 • Nejrozšířenější sloučenina vodíku

Výskyt

 • ¾ zemského povrchu (>97% slaná voda, < % sladká – ledovce, řeky, jezera, podzemní)
 • V atmosféře, půdě, živých organismech (50 – 70 % lidského těla tvoří voda)

Molekula

 • Lomená, vazebný úhel 104°
 • Polární vazba O – H
 • Polární molekula – dipól δu kyslíku, δ+ u vodíků → vodíkové můstky = slabé vazebné interakce způsobující odlišné vlastnosti vody od např. H2S (kapalné skupenství za normálních podmínek, povrchové napětí, dobrá tepelná vodivost)

Skupenství

 • 3, tt = 0°C; tv = 100°C → základ Celsiovy teplotní stupnice (platí za pn)
 • Vodní pára – obsahuje samostatné molekuly H2O
 • Kapalná voda – vodíkové můstky
 • Led
  • Pravidelná struktura se 6člennými kruhy, na 1 molekulu vody se váží 4 další
  • Vodíkové můstky
  • Má o 10% větší objem než stejná hmotnost vody → menší ρ, led plave na vodě
  • Největší ρ vody = 1g.cm-3 je při 4,08°C, proto voda nezamrzá ode dna, ale umožňuje život ve vodě

Vlastnosti vody

 • Velmi stabilní látka
 • Reaguje s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin (s s1 prudčeji než s s2) za běžné teploty:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 • A s některými přechodnými kovy za vysokých teplot (jako pára):

3Fe + 4H2O(g) → Fe3O4 + 4H2

 • Acidobazické vlastnosti vody
 • Z hlediska pH reaguje neutrálně: 2H2O H3O+                     +             OH

oxoniový kation               hydroxidový anion

 • amfoterní charakter:
  • S kyselinotvornými oxidy se chová jako zásada
  • Se zásadotvornými oxidy reaguje jako kyselina (reakce viz u oxidů)
 • Jako produkt vzniká při neutralizaci

Voda jako rozpouštědlo

 • Polární rozpouštědlo – má polární molekulu → rozpouští mnoho anorganických látek s polárními a iontovými vazbami (ve všech skupenstvích) – ty se ve vodě štěpí (disociují) na hydratované ionty (obklopené molekulami vody)
 • Mluvíme o elektrolytické disociaci a vzniklý roztok je elektrolyt

NaCl Na+ + Cl

 • Pokud se rozpouští látky se slabě polárními nebo nepolárními vazbami (např. organické), nedojde ke štěpení na ionty, ale pouze k obalení jejich molekul molekulami vody – solvataci (roztok není elektrolyt)

Hydráty

 • Látky obsahující krystalově vázanou vodu

CaSO4.2H2O                        sádrovec                             CuSO4.5H2O                       modrá skalice

ZnSO4.7H2O                        bílá skalice                          FeSO4.7H2O                       zelená skalice

KAl(SO4)2.12H2O                               kamenec

 • Některé bezvodé soli pohlcují vodu ze vzduchu a tvoří hydráty – hygroskopické látky
  CaCl2, silikagel
  (pórovitá forma SiO2) – pojme vodu v množství 20% své hmotnosti, je bezbarvý a barví se přídavkem CoCl2 (suchý = modrý, vlhký = červený)
 • Použití – sušidla (látky odnímající vzdušnou vlhkost), náplně do exsikátorů

Voda a životní prostředí

Dělení vody podle původu

 • Povrchová x             podzemní
 • Slaná x             sladká

Dělení vody podle obsahu minerálních látek

 • Měkká (až destilovaná) x tvrdá (až minerální)
 • Tvrdost vody způsobují ionty Ca2+ a Mg2+
 • Dělíme ji na přechodnou (karbonátovou) – způsobenou (HCO3) především Ca2+ a Mg2+
  tu lze odstranit povařením – vzniká nerozpustný CaCO3 (vodní kámen)
  Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2
  Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2
 • A trvalou (nekarbonátovou) – způsobenou SO42-, Ca2+ a Mg2+, tu odstraníme např. přidáním sody Na2CO3 (opět vznikají nerozpustné uhličitany Ca2+ a Mg2+)
  CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4
  MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4
 • Krasové jevy: CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2
 • V tvrdé vodě se mýdlo sráží, v měkké vodě pění
 • Látky snižující povrchové napětí vody = tenzidy, zlepšují praní a mytí
 • Ionexy = měniče iontů, látky schopné zachycovat z roztoku buď kationty (katexy) nebo anionty (anexy), chemicky jsou to buď přírodní křemičitany, nebo syntetické pryskyřice

Dělení vody podle čistoty

Pitná voda

 • Zdravotně nezávadná, bez mikrobiologického znečištění
 • Úprava: ve vodárnách
 • Usazování hrubých nečistot v usazovacích nádržích
 • Čiření – přidáním koagulačních činidel (např. Al2(SO4)3) dojde k vyvločkování, vločky na sebe váží nežádoucí látky a ty se pak snáze filtrují
 • Filtrace – několikanásobná (hrubá síta, jemná síta, pískové filtry)
 • Dezinfekce – odstranění choroboplodných zárodků působením chlóru, ozónu nebo UV zářením

Někdy jsou potřeba i další kroky např. odželezování nebo odmanganování

Užitková voda

 • K mytí, oplachování, zalévání, v průmyslu
 • Upravuje se stejně jako pitná voda v bodech 1), 2), 3) nedezinfikuje se

Odpadní voda

 • Z domácností, průmyslových zařízení
 • Čištění: v čistírnách odpadních vod (ČOV)
 • Mechanické – lapače písku + česla (hrubá síta – mříže)
 • Biologické – odkalovací nádrže → přidání bakterií (aktivovaný kal) → rozklad organických nečistot

vzniká:                 vyčištěná voda – zpět do řeky
biologický kal – hnojivo
bioplyn – palivo

 • V případě chemického znečištění je třeba odpadní vodu čistit i chemicky
  (u chemických výrob – odstranění jedovatých látek)
 • Nové čističky odstraňují i zbytky pracích prášků (fosforu) a snižují tak eutrofizaci vod (terciární čištění)