Český stát za Lucemburků

 • Jan Lucemburský (1310 – 1346)
  • 1310 dobyl Prahu (Jindřich Korutanský musí odejít)
  • nikdy se nesžil s českým prostředím – „král cizinec“
  • vydání inauguračních diplomů = král vybírá daně pouze se souhlasem sněmu, do zemských úřadů nebudou jmenováni cizinci, šlechta nemá povinnost vojenského tažení za hranice, král musí vládnout bez pomoci cizí šlechty – prosazení zájmů české šlechty, omezení královské moci
  • Jindřich z Lipé – silné mocenské postavení, považován za nekorunovaného krále, podporován Janem
  • 1318 tzv. domažlické úmluvy – ukončeny spory panovníka a šlechty, správa země svěřena šlechtě
  • Jan se obává, že ho Eliška připraví o vládu prostřednictvím syna Václava – nechal ji uvěznit, Václav odvezen do Frnacie
  • pobývá často mimo Čech
  • územní zisky:
   • Chebsko (1322), Horní Lužice, část Slezska
   • 1335 urovnání sporů českých, polských a uherských; Jan se zřekl polské koruny, Kazimír III. Veliký polských nároků na slezská léna
   • panství Lucemburků rozšířeno do severní Itálie (centrem město Lucca)
   • soubor zemí českého státu označen názvem Koruna království českého
  • 1325 ražba dukátů (florény)
  • styky s francouzským dvorem – zde vychováván syn Václav (při biřmování přijal jméno Karel)
  • 1333 Karlův návrat z Francie – stal se markrabětem moravským, 1337 spoluvladař
  • 1344 papež Kliment VI. povýšil pražské biskupství na arcibiskupství (arcibiskup Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimi) – česká církev zbavena vlivu mohučského arcibiskupství
  • 1346 bitva u Kresčaku – první bitva s použitím střelných zbraní, padl Jan Lucemburský na straně francouzského krále proti Angličanům
   • Karel IV. (1346 – 1378)
    • po roztržce rodičů izolován od matky – na Lokti, Křivoklátě, studium ve Francii
   • 1346 volba císaře SŘŘ – 2 kandidáti: Ludvík Bavorský a Karel – zvolen Karel
    • 1349 zvolen podruhé v Cáchách, 1355 korunován římským císařem v Římě
    • český král a zároveň císař, vzdělanec
   • 1347 povstání proti Karlovi – v čele falckrabě falcký (Rudolf) – Karel si vzal jeho dceru Annu Falckou
    • Čechy centrem Svaté říše římské, Praha sídelním městem krále a centrem říšské politiky (bohemocentrismus)
    • posílil královskou moc
    • Čechy nejstabilnější celistvá říše
    • úcta ke sv. Václavu – ke korunovaci zhotovena tzv. svatováclavská koruna
    • Česká koruna: Království české a tzv. vedlejší země: Markrabství moravské, slezská knížectví, Horní a Dolní Lužice; Braniborsko (od 1373), dočasně Horní Falc, formálně i Lucembursko
    • opora krále o část vyšší šlechty, církev a královská města
    • 1355 neúspěšný návrh zákoníku Majestas Carolina – odpor panstva pro omezování jejich výsad – nepřijat
    • 1356 Zlatá bula Karla IV. = říšský zákoník – stanovení výsadního postavení českého státu a českého krále v říši (1. mezi kurfiřty), právo kurfiřta dědičné
    • hospodářská prosperita: podpora rybníkářství, vinařství, chmelařství – převaha zemědělské ekonomiky
    • bohaté stříbrné doly, obchodní cesty X Čechy stále na okraji – pomalé přijímání nových trendů
    • říšská politika: podobná jako v Čechách, spolupráce s papežskou kurií – císař je světský představitel křesťanstva
    • dlouhé období míru – smlouvy místo válečných tažení
    • sňatková politika: upevnění mezinárodních pozic a územní zisky: Svídnicko (přístup k moři), Braniborsko, zbytek Slezska, panství v Bavorsku, Míšeňsku, Falci
    • manželky Karla IV.: Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická (matka Václava IV.), Alžběta Pomořanská (matka Zikmunda Lucemburského a Jana Zhořeleckého)
    • mladší syn Zikmund získává Braniborsko a uherskou korunu
    • nejmladší syn Jan získává Zhořelecko
    • 1378 zemřel na zápal plic
    • kultura:
     • 1348 založeno pražské vysoké učení – 1. univerzita ve střední Evropě, 4 fakulty: artistická, lékařská, právnická, teologická
     • Nové Město pražské, úprava Pražského hradu, katedrála sv.Víta – Matyáš z Arassu, Petr Parléř, Karlštejn – kaple sv. Kříže, Emauzy, Staroměstská radnice, Karolinum, tzv. hladová zeď (v dobách bídy stavba byla obživou pro chudé), malíř Mistr Theodorik, Vita Caroli – vlastní životopis Karla IV.
     • všestranný rozkvět vědy, vzdělanosti a české literatury
      • Václav IV. (1378 – 1419)
       • 1363 ve dvou letech korunován českým králem, 1376 zvolen římským králem, nedosáhl císařské korunovace
       • růst hospodářského napětí, 1380 vlna morové epidemie + hospodářská pasivita, neschopnost konkurence
       • odboj šlechty proti králi (v čele markrabě moravský Jošt) + konflikt s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna (Václav chtěl ovládat církev) – Václav zatkl dva vysoké církevní hodnostáře, umučení Jana z Pomuku; církví později prohlášen za svatého jako Jan Nepomůcký
       • 1394 panská jednota zatkla krále a uvěznila ho na Žebráku (osvobozen bratrem Janem Zhořeleckým) a 1396 donucen přijmout požadavky šlechty
       • 1400 sesazen z římského trůnu
       • 1402 zajat Zikmundem na Křivoklátě, útěk díky pomoci bratrance
       • 1409 na Václava IV. vliv Mistra Jana Hus – vydán Dekret kutnohorský – změna poměru počtu hlasů na univerzitě 3:1 ve prospěch Čechů, počeštění pražské univerzity, rektorem zvolen Hus
       • 1419 pražská defenestrace – dostal mozkovou mrtvici
        • Zikmund Lucemburský
       • vzdělaný panovník, získal mnoho korun – uherskou
       • 1411 se stal římským císařem
       • odmítnut českou šlechtou jako panovník
       • Husovi poskytl glejt (císařská listina) – bezpečnost na cestě do Kostnice, konciliární soud se ale vymykal jeho pravomocem – nemohl za jeho smrt
       • organizace křížových výprav proti Čechám
       • inicioval basilejský koncil – výsledkem byla basilejská kompaktáta (kompromis s husity, češi museli přijmout Zikmunda jako nástupce)
       • 1437 zemřel