Velké říše raného středověku, vznik Svaté říše římské

 • Středověk – od rozpadu západořímské říše (476 n. l.) do konce 15. stol.
 • 395 Theodosius I. rozdělil Římskou říši na západořímskou a východořímskou – vývoj samostatně
 • 475 poslední císař Romulus Augustulus, 476 svržen germánským vůdcem Odokarem – konec západořímské říše
 • centrum dění ve střední a západní Evropě, Skandinávie
 • kulturní centra – latinské, byzantsko-slovanské a islámské
 • periodizace :
 • raný (500 – 1200)
 • vrcholný (1200 – 1500)
 • pozdní (1500 – 1600)
 • Stěhování národů: její příčinnou byly demografické změny, především růst počtu obyvatelstva, způsobený přechodem od pastevectví k zemědělství, to znamená k usedlému způsobu života
 • kromě toho primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání, což bylo dalším důvodem ke stěhování
 • kmeny začaly hledat novou půdu – často ji nacházeli na území Římské říše, která se v té době nacházela v hluboké krizi a jejíž hranice nebyly dostatečně chráněné
 • 375 vpád Hunů (vojevůdce Attila) – velké změny v Evropě – stěhování národů
 • vytvářeli se barbarské státy (barbarus – označení pro cizince, v Římě), 6. a 7. stol., převážně germánské kmeny, říše měli krátké trvání
 • Ostrogótská říše – 493-553, království v Itálii, původem od Černého moře, král Theodorech, vyvrácena Langobardy
 • Vizigótská říše – stát na Pyrenejském poloostrově, porazili Římany 378 př. n. l.
 • Langobardská říše – z dolního Labe, přesun do Itálie, 774 vyhnali Ostrogóty, splynuli s místním obyvatelstvem
 • Burgundi – ve Francii, později součástí franské říše
 • Anglové a Sasové – v pol. 5. stol příchod na britské ostrovy
 • Frankové – v bývalé římské provincii Galie, viz. dále
 • Vandalové – ze severu (Jutsko) až do Afriky, vyplenili Řím (455), dobyti Byzancí
 • rozpad rodového zřízení – vznik samostatných států
 • romanizace germánů, splynutí s původním obyvatelstvem – vznik románských národů
 • zemědělský charakter společnosti – trojhonný systém (ozim, jař a úhor – zimní, jarní a obilí a pastviny)
 • vynalezen pluh, chomout (změna zápřahu zvířat) – lepší obdělávání půdy, větší výnosy, nové plodiny – agrární revoluce
 • světská společnost – panovník se značnou mocí; vojenská aristokracie – odměňováni ziskem půdy, později dědičné vlastnictví = léno (feudum) – majitelé půdy = leníci, feudálové, k půdě patří i poddaní; pronajatá půda – rustikál, půda obhospodařovaná vrchností – dominikál
 • později rozdělení obyvatel na šlechtu (dědiční vlastníci půdy – panstvo, zemani, vladykové a rytíři) a poddané = nevolníci
 • úkolem šlechty vládnout a bojovat, poddaní pracují pro pány, duchovenstvo – modlí se za blaho všech
 • už není směný obchod – mince, nové obchodní cesty
 • jediná uznávaná ideologie – křesťanství
 • velký vliv – jednotící prvek, odlišný vývoj Evropy v bývalých římských provinciích (křesťanství už zavedené, vyspělé státy – Francká říše) a barbarů (funguje pořád kmenové zřízení),
 • církevní organizace: papež – arcibiskupství – biskupství – děkanství – farnost
 • jiná organizace – kláštery: zaměření na řeholní život, řízeny vlastními regulemi, vlastní hierarchie
 • nové mnišské řády: Benediktýni, Cisterciáci, Františkáni, Dominikáni
 • románská kultura:
  • návaznost na římskou kulturu, nositel kultury – církev
  • sedmero svobodných uměnítrivium (gramatika, rétorika, logika) a kvadrivium (aritmetika, gramatika, astronomie, hudba)
  • vznik románských jazyků z hovorové latiny
  • první evropská univerzita v Salermu (Itálie)
  • knihovny – zachování vzdělanosti, románská literaturahrdinské eposy (Beowulf), anály, letopisy a kroniky
  • architektura – užívání kamene, masivní stavby, klenby, portály, úzká okna, kopule; rotundy, baziliky, kláštery, hrady, mosty (v Avignonu), šikmá věž v Pise
  • malířství – fresky, iluminace, miniatury, iniciály (zdobená počáteční písmena)
  • hudba – chorál, dvojhlas

Byzantská říše

 • vznik 395 po rozdělení , centrum v Konstantinopoly
 • Justinián – velký územní rozmach, porazil Vandaly v severní Africe, později i Ostrogóty v Itálii, boje se Slovany, Peršany a Visigóty vy Španělsku
 • na své boje potřeboval peníze – vysoké daně, hodně povstání, největší Níká, vedeno řemeslníky, obchodníky a námořníky – krvavě potlačeno
 • vytvořil zákoník Corpus iuris civilis, nechal vystavět chrám Hagia Sofia
 • byl považován za hlavu světské i církevní moci = caesaropapismus
 • další nepřátelé: Arabové, Avaři, Bulhaři…
 • na balkánském poloostrově se chtěla po odchodu Ostrogótů usídlit jižní větev Slovanů, v 6. stol. nájezdy – neúspěch
 • Byzanc ale oslabena a Slované začali pronikat na Balkán – Makedonie a Thrákie
 • ztráta mnoha území pod náporem Bulharů a Arabů
 • vnitřní problémy – obrazoborectví: boje proti klášterům a církevním majetkům, boj proti uctívání obrazů a ostatků svatých, úpadek zemědělských usedlostí, vznik vojenských správních obvodů – thémata – pro vojenskou obranu, včele se stratég – vojenská správní moc
 • od 11. století vznik prónií – pronájem půdy za povinnosti vojenské služby
 • Karel Veliký se 800 nechal korunovat římským císařem – to se nelíbí Byzantské císařovně, protože tento titul si vždy nárokovali byzantští císaři
 • nakonec Michael I. 809 uznal Karla za císaře západního křesťanstva – špatné vztahy mezi západem a východem
 • v 6. stol. otázka podstaty Ježíše Krista: Z = božská podstata X V = lidská podstata
 • stol první schizma: 863 papež Mikuláš I. sesadil patriarchu Fótia, hájil svrchovanost papeže nad všemi západními i východními církevními hodnostáři, ten 867 sesadil Mikuláše – vzájemné obviňování z kacířství
 • papež Lev IX. se považoval za nadřazeného konstantinopolskému patriarchátu v církevních věcech
 • 1054 definitivní rozkol křesťanství na římskokatolickou a řeckokatolickou
 • Michael Kerullarios dal v Konstantinopoli uzavřít všechny kostely latinského ritu, přijel papežský legát, aby urovnal situaci (ve jménu papeže Lva IX.) – nepohodli se – legát Kerullaria a jeho stoupence exkomunikoval z církve, totéž udělal i Kerullarios papežskému legátu – velké schizma
 • K nepřátelství mezi ortodoxní a katolickou církví významně přispěla křížová výprava. Křižáci chtěli původně zaútočit na Egypt, ale nakonec se dohodli s benátským dóžetem, že zaútočí proti Konstantinopoli

Papežský stát

 • Západořímská říše rozvrácena Germány, ale oni pokřtění – respektovali papeže, svrhli jen císaře
 • přežívá systém církevní správy – je tak dominantní, protože je to jediný pozůstatek římské říše
 • úloha papeže: Odokar vyčlenil část Říma papeži, naopak Byzantinci chtěli dobýt a osvobodit apeninský poloostrov – chtěli papeže svrhnout a svého patriarchu dosadit za papeže
 • Vikingové se dostali na Sicílii, střet s papežem, ale pak ho uznají za svého duchovního vůdce (zabíjí lidi ve jménu křesťanů – vše v pořádku, kdyby byli pohani tak naopak křesťané zabíjí je)
 • táhnou proti Byzanci, papež jim za to potom věnuje Sicílii
 • V roce 751 hrozilo dobytí Říma langobardským králem Aistulfem, papež Štěpán II. se obrátil na franckého panovníka Pipina III. Krátkého
 • Výměnou za pomazání na krále Pipin vytáhl proti Langobardům a dobytá území – Řím, Ravennu a Pentapolis (Rimini, Pesaro, Ancona, Fano a Senigallia) – odevzdal roku 755 papeži. Tím oficiálně vznikl samostatný papežský stát, předchůdce dnešního Vatikánu. (Pipinova donace)
 • později se ukázalo že je to falzifikát – papež to zfalšoval aby si mohl dělat nároky na stř. Itálii
 • podpora Sicílie a severoitalských měst – bohatství z obchodu, papeži vedou desátky, ale říši musí odvádět daně – radši pomáhají papeži zvětšovat území – není tak ekonomicky vysilující jako být pod říší

Pyreneje

 • nejprve přitáhli vandalové – po nich pojmenovaná Andalusie
 • po nich Visigóti, ale nebyli jednotní a 711 je dobyli Arabové
 • Arabové chtěli pokračovat ve své expanzi na sever ale 732 byli zastaveni Karlem Martelem u Poitiers
 • 956 vznikl Cordóbský chalífát – nezávislé na centru v Bagdádu
 • hospodářská velmoc, tolerance židů…
 • v 11. století rozpad na malé emiráty – začátek reconqiusty (křesťané chtějí získat výsadní postavení v oblasti, boj proti Arabům)

Francká říše (482 – 843)

 • nejstarší a nejpevnější z barbarských států, frankové se nestěhovali
 • v 5. stol. expanze – vznik říše
 • král Chlodvík (481 – 511) přijal křesťanství, ovládl Galii, sjednotil Franky
 • po jeho smrti rozpad na celky:
 • Austrasie – centrum Remeš
 • Neustrie – Paříž
 • Burgundsko – Orleáns
 • Aquitánie
  • stol. výboje krále Dagoberta – poražen Sámem
  • v Austrasii silná dynastie Karlovců – zakladatel Karel Martel – odrazil útok Arabů v bitvě u Poitiers 732
  • jeho syn Pipin III. Krátký (751 – 768) – dohoda s papežem, bojoval proti langobardům
  • rozdělení říše mezi Pipinovi syny Karlomana a Karla
  • Karel I. Veliký (768 – 814)
   • rozšířil říši – sev. Itálie, část Španělska
   • 800 – papežem korunován na císaře – hlava celé křesťanské obce, právo a povinnost šířit křesťanství, papež určuje kdo bude císařem, počátek sporů církevní a světské moci
   • syn Pipin vedl válku s Byzancí – 812 nakonec uznala Karla jako císaře – titul Basilea (užívali ho východní císařové) – 2 císařové (východní a západní)
   • správní reforma: hrabství shodná s biskupstvím, na hranicích marky – v čele markrabě, vojenské síly
   • karolínská renesance – znovuzrození antické kultury, nositeli především kláštery, rozvoj umění a vzdělanosti, vznik písma miniskule (z té později latinka)
  • Ludvík Pobožný (814 – 840)
   • rozdělil říši mezi tři syny – Verdunská smlouva (843)
   • Lothar – Itálie, pás od Itálie k sev. moři, císařský titul
   • Karel Holý – západofrancká říše
   • Ludvík Němec – východofrancká říše
    • Lotharův stát zanikl, jeho území si rozdělil Karel s Ludvíkem
Francie (Západofrancká říše)
 • do r. 987 vláda Karlovaců
 • Karel II. Holý (840 – 877) – 869 korunován králem, růst vlivu šlechty – přiznání dědičnosti lén, šlechta má své vlastní leníky, král proti tomu nemůže bojovat, protože oni by za něj nebojovali ve válkách
 • boje s Normany
 • v r. 911 se vytvořilo autonomní Normanské území, darováno Karlem III. Prosťáčkem
 • 987 velmoži zvolen Hugo Kapet, 987 – 1328 u moci Kapetovci
 • panovníci málo uznávaní, velký vliv šlechty
 • 1066 normanský vévoda získal anglický trůn – komplikace vztahů (anglický král – vazal francouzského, byl na kontinentě silnější než francouzský král)
 • Ludvík VI. (1108 – 1138)
  • vytvořen institut Božího míru – dny božího míru (středa – neděle)
  • boje brání ekonomickému rozvoji, obchodu …; dochází k ničení majetku
  • rozvoj měst – získávají různá privilegia
Německo (Východofracská říše) – Svatá říše římská
 • Ludvík Němec (843 – 876) – centrum říše v Řezně, moc panovníka omezena šlechtou
 • Karel III. Tlustýsnahy sjednotit říši – pouze přechodný úspěch, spíše rozdrobenost díky šlechtě
 • Ludvík Dítě – poslední Karlovec
 • Svatá říše římská = V bývalé Francké říše, později Německo
 • největší význam: vévodství Švábsko, Bavorsko, Franky, Sasko a Durynsko
 • 911 konec vlády Karlovaců
 • 919 – 1024 Sasská dynastie – Jindřich I. Ptáčník (919 – 936)
 • následuje říše Ottonů
  • nástupce, syn Otto I. (936 – 973) – německý král, římský císař (ochránce papeže a církve)
  • expanze proti Polabským Slovanům (Lužici, Ludici, Obodrité) a do Itálie – snaha obnovit římské impérium (Německo + S Itálie)
  • 955 poraženi Maďaři v bitvě na řece Lechu u Augsburgu – zastavena maďarská expanze
  • 962 korunován na císaře papežem – vznik Svaté říše římské
  • Otto II. (973 – 983)
  • Otto III. (983 – 1002)
  • pokus o sjednocení římské říše, snaha ovládnout Řím a vládnout z něj, neúspěch
   • 1024 – 1025 Sálská dynastie

 

Vikingové

 • germánské kmeny z oblastí Skandinávie a Dánska; nazýváni též Normané a Varjagové
 • pomalejší vývoj, rodová společnost; nejvýznamnější – bojovníci
 • shromáždění svobodných mužů – thing
 • chov dobytka, rybolov
 • loupeživé výpravy, odvážní mořeplavci – lodi bez palub, 2 řady vesel, vyřezaný drak na přídi – drakkary
 • písmo – runy, sepisovali ságy – mytologie i skutečnost
 • víra v odchod bojovníka do Valhaly – zde posouzen jeho život
 • od 8. stol. rozpad rodových vazeb, expanze
 • nájezdy na Britské ostrovy a Franskou říši, 842 vypálili Londýn, 845 dobyli Paříž
 • ovládli celou Anglii, ale poraženi 878 u Edingtonu – Anglové a Sasové vedeni Alfrédem Velikým
 • 911 vznik Normandie – léno ve Francii
 • nájezdy do Ruska – přes Baltské moře, Ladožské jez., Volhu a Dněpr do Černého m. a Byzance; ovládli Novgorod, dynastie Rurikovců
 • ve Středomoří – ovládli Sicílii, splynuli s místním obyvatelstvem
 • 870 osídlili Island
 • 1000 v Severní Americe (nazvali ji Vinland) – Lei Ericsson, vyhnáni indiány

 

Anglie

 • 407 Británii opustili Římané, pronikání germánských kmenů Anglů, Sasů a Jutů
 • Anglové a Sasové příbuzní, ale Jutové francký kmen – vznik sedmi malých germánských království = heptarchie – konkurovali si navzájem, sjednotili se až kvůli ohrožení Normany
 • od konce 8. století podnikali Normané výboje do Anglie, království se sjednotila pod Alfrédem Velikým (král Wessexu)
 • 876 útok na Anglii, ale hodně lodí zničeno bouří
 • Dánský král přijal křesťanství, uzavřeli mír a rozdělili Anglii na 2 části – linie mezi městy Londýn a Chester
 • na sever od linie bylo dánské království – Danelaw, na jih od linie vládli Anglosasové
 • na konci 10. století nové útoky Dánů, 1018 si celou Anglii podmanil Knut Veliký, po jeho smrti ale rozpad a opět vláda Anglosasů
 • 1066 zvolen králem Harald Godwinesson, ale nárok na trůn si dělal normanský vévoda Vilém
 • bitva u Hastings – zvítězil Vilém Dobyvatel, rozvinul feudální vztahy, základy nové Anglie
Kultura:
 • vychází z antiky (helénistické kultury), dominantní vliv křesťanství
 • rozvoj vzdělání – organizované školství
 • architektura: antické krychlové stavby + orientální kupole, baziliky tvaru řeckého kříže (+), barevný mramor, mozaiky
 • ikony – malby na dřevěných deskách (svatí, mučedníci)
 • z Číny propašovali tajemství výroby hedvábí
 • převaha naučné literatury – teologická, hagiografická (o světcích), historiografie