Habsburkové od Marie Terezie

MARIE TEREZIE (40-80)  arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská  jediá vládkyně na čs.růně  císařovna  nejstarší dcera Karla VI.  pragmatická sankce – Marie Terezie nejstarší dcera  manžel František Štěpán  20.října 1740 na trůn – vnitřek Rakouska nebyl nakloněn vlády ženy  VÁLKY O RAKOUSKÉ DĚDICTVÍ – 40-63 – o[…]

Český stát za Lucemburků

Jan Lucemburský (1310 – 1346) 1310 dobyl Prahu (Jindřich Korutanský musí odejít) nikdy se nesžil s českým prostředím – „král cizinec“ vydání inauguračních diplomů = král vybírá daně pouze se souhlasem sněmu, do zemských úřadů nebudou jmenováni cizinci, šlechta nemá povinnost vojenského tažení za hranice, král musí vládnout bez pomoci cizí šlechty – prosazení zájmů české[…]

Velké říše raného středověku, vznik Svaté říše římské

Středověk – od rozpadu západořímské říše (476 n. l.) do konce 15. stol. 395 Theodosius I. rozdělil Římskou říši na západořímskou a východořímskou – vývoj samostatně 475 poslední císař Romulus Augustulus, 476 svržen germánským vůdcem Odokarem – konec západořímské říše centrum dění ve střední a západní Evropě, Skandinávie kulturní centra – latinské, byzantsko-slovanské a islámské[…]

Nástup Habsburků na český trůn

1526 po smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče proti Turkům Kandidátů na český trůn mnoho → české království bohatou zemí, bohaté šlechtické rody (omezovala panovníkovu moc – Pernštejnové, Rožmitálové, …) Zemský sněm zvolil Ferdinanda I. Habsburkého (bratr Karla V. – byl ze všech kandidátů nejbohatší → dobré vztahy se silnými zeměmi, vojenská pomoc před napadení[…]

Rozvoj českého státu a české státnosti v raném středověku

Slované původ v území ohraničeném řekami Visla, Dněstr a Dněpr, dnešní Ukrajina západní Slované – Čechy, Poláci, Slováci, Lužičtí Srbové, +Polabové… východní Slované – Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Rusíni… jižní Slované – Chorvaté, Srbové, Bosňané, Bulhaři, Slovinci… první zmínka v 1st.nl. Římané jim říkali Venétové a Atové v době stěhovaní národu ve 4.-6.st. nl. se dostávají[…]

Pomocné vědy historické

Historie=dějiny Dějepis/historiografie=věda zabývající se historií Metody historikovi práce Heuristika – hledání a shromažďování historických pramenů 2. Kritika – hodnocení pravdivosti pramenů 3. Interpretace – výběr podstatného materiálu 4. Syntéza – shrnutí výsledků (písemně, ústně) Historické prameny =zdroje informací -hmotné -písemné -tradiční -audiovizuální -vizuální Proč se zabýváme historií -citový vztah ke komunitě a vlasti -nezapomenout na[…]

Husitské revoluční hnutí

– Před: Krize hospodářská  2. polovina 14. století  Poklesly ceny zemědělských produktů, vrostly ceny řemeslných výrobků  Ekonomická stagnace → devalvace pražských grošů  Morová epidemie 1380 → úbytek pracovních sil o Krize sociální a politická  Rozpory nebo napětí mezi bohatými a chudými  Boje o moc a o majetek – panovník[…]

1. Světová válka

  Sarajevský atentát – Srpen 1913 – uzavřen mír mezi válečnými státy → pozměnil hranice a rozložení sil na Balkáně – Německo (císař Vilém II.) hledalo záminku k rozpoutání války – boj za světovládu o Propustil kancléře Bismarcka a jeho opatrnou zahraniční politiku o Podporoval koloniální a kapitálovou expanzi do Afriky a Turecka o Podpořil[…]

Eschatologie

Eschatologický mýtus jsme si v předchozí části nastínili převážně obecně, nyní nastala chvíle, abychom si jej přiblížili podrobněji. Z etymologického hlediska vychází slovo ESCHATOLOGIE ze dvou kořenů – z kořene slova ESCHATON (řec. nejzazší, poslední) a z kořene slova LOGOS (řec. slovo, nauka, učení). Výsledná složenina je tedy převoditelná do češtiny jako nauka o konci či učení o věcech[…]

Eschatologie a apokalypsa

K velkým tradičním náboženstvím (judaismus, křesťanství, islám) patří vedle eschatologie jako takové i apokalyptika, tedy příběhy o zániku. Mezi eschatologií a apokalyptikou je nepatrný rozdíl: eschatologie pojednává o tom, co bude po zániku, ale apokalyptika vypovídá o samotném zániku. Samotné slovo APOKALYPSA vychází z řec. APOKALYPSIS, což lze přeložit jako odhalení či zjevení (viz např. Zjevení[…]