Dědičnost kvantitativních znaků

= metrické znaky. Znaky jsou podmíněny geny malého účinku = polygenní geny = minorgeny (mnoho genů kóduje jeden znak= polygenní systém – soubor těchto genů) – tím vzniká mnoho genotypů a z nich pak fenotypy. Znaky, které se dají počítat, změřit, určit velikost.

Účinky těchto genu jsou aditivní – při tvorbě znaků se sčítají – duplicitní kumulativní interakce = polygenní dědičnost.

Nelze přesně určit štěpné poměry. Ale jejich fenotyp odpovídá četnosti v Gaussově křivce. Nejméně jsou zde zastoupeni jedinci s minimální nebo maximální fenotypovou hodnotou. Největší část pak tvoří jedinci s průměrnými hodnotami.

Na výsledku kvantitativního znaku se podílí i prostředí (klima, potrava, predátoři, parazité, vzdělání, výchova). Většina je tedy ovlivněna multifaktoriálně – společně genotyp s prostředím.

 

Př. kvantitativních znaků: hmotnost, výška, odstín kůže, inteligence

u živočichů: kvalita masa, množství tuku, reprodukce

 

KVALITATIVNÍ  ZNAKY KVANTITATIVNÍ  ZNAKY
podmíněny 1 nebo několika málo geny = majorgeny podmíněny mnoha geny = minorgeny
monogenní dědičnost polygenní dědičnost
hodnotí se kvalita (rohatost, barva květů) hodnotí se kvantita (měření, počítání, vážení)
prostředí nemá vliv na projev vlastností prostředí může ovlivnit vlastnosti znaku

 

V nejjednodušším případě máme pouze 2 typy alel: aktivní (snižuje nebo zvyšuje účinek fenotypu) a  

                                                                                   neutrální (nepodílí se na fenotypu)

Oba typy alel se přenášejí na potomstvo podle určitých pravidel pro medelovské křížení.

Segregaci alel pro F2 generaci odpovídá vzorec: (a + b)n   : a=aktivní alely, b=neutrální, n= celkový počet alel

Počet různých genotypů kvantitativních znaků je dán počtem genů které je kódují : vztah 3k

1 gen = 3 genotypy

3 geny = 64 genotypů

5 genů = 243 genotypů

 

Environmentální dopad na fenotyp   inteligence = geny + trénink, studium

barva kůže = geny + opalování

tělesná hmotnost = geny + výživa

alkoholismus = geny + prostředí

Kvantitativní znaky dosvědčují, že proměnlivost (variabilita) organismů je podmíněna dvěma faktory:

  1. faktory vnějšího prostředí = nedědičná proměnlivost
  2. složením genotypu = dědičná proměnlivost

Dědivost = heritabilita – udává vzájemný podíl mezi dědičnou a nedědičnou proměnlivostí – značíme h

nabývá hodnot 0-1 (0 – 100%).

h = 0 ….. celá proměnlivost kvantitativního znaku je ovlivněna prostředím

h = 1  ….. celá proměnlivost ovlivněna genetickými faktory

 

 

Heritabilitu lze odhadnout sledováním výskytu u dvojčat = gemelogický výzkum.

Dvojvaječná – v těle matky dozrají najednou 2 vajíčka a jsou oplozena 2 spermiemi. Jedná se o dva

sourozence, kteří mají v průměru jen 50% shodných alel.

Jednovaječná – vznikají z jednoho oplozeného vajíčka. V prvním jaderném dělení zygoty dochází k úplnému

oddělení dceřiných buněk = blastomer. Mají všechny alely shodné. Jejich rozdíly v určitých

znacích jsou podmíněny pouze prostředím.