Rozvoj českého státu a české státnosti v raném středověku

Slované

původ v území ohraničeném řekami Visla, Dněstr a Dněpr, dnešní Ukrajina

 • západní Slované – Čechy, Poláci, Slováci, Lužičtí Srbové, +Polabové…
 • východní Slované – Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Rusíni…
 • jižní Slované – Chorvaté, Srbové, Bosňané, Bulhaři, Slovinci…

první zmínka v 1st.nl.
Římané jim říkali Venétové a Atové
v době stěhovaní národu ve 4.-6.st. nl. se dostávají na naše území
často dochází k asimilaci s původními národy
mytologie:

 • Perun-bůh hromů a blesků
 • Radegast
 • Morana
 • Vesna
 • bytosti jako baba jaga, rusalky (ruská mytologie)

Sámova říše

623-658
v čele francký kupec Sámo
úspěšné boje s Avari
odmítl podrobení ze strany Francké říše, kde tehdy vládl Dagobert I. → 631 bitva u Wogastisburku → porážka Franků a nezávislost → máme údaje z Fredegardovy kroniky
nevíme kde Wogastisburg  → možná Úhošť u Kadaně, Vladař, Rubín u Podbořan, někde v Německu na území dnešního Bavorska
po jeho smrti v důsledku mnoha synů rozpad

658-800 →nemáme zprávy mýtická knížata

Velkomoravská říše

833-906 ve druhé polovině 9.st
v povodí řeky Moravy na území dnešní Moravy, Slezska, Podunají, Slovenska
centrem Velehrad (Staré město u Uherského Hradiště)
dynastie Mojmírovců

základem 2 knížectví :

 • Moravské (Velehrad)
 • Nitranské (kníže Pribina)

 

Mojmír I. (830-846)
vyhání Pribinu z Nitranského knížectví → Velkomoravské knížectví

 

Rostislav (846-870)
→dosazen Ludvíkem Němcem, ale snažil se vymanit z područí VFR a držet rovnováhu mezi vlivem VFR a Byzance → i boje s Ludvíkem Němcem
→ snaha o přijetí Byzantského náboženství nebo zřízení biskupství, ale to papež nepovoluje → císař Michal II. posílá na Moravu dva zvěrozvěsty ze Soluně v roce 863 a to Cyrila a Metoděje

 

Cyril a Metoděj

příchod na Moravu na jaře (asi 24.5.) v roce 863
vymysleli Hlaholici → aby jí mohli využít pro přepsaní a psaní textu ve staroslověnštině
mají své učedníky

→ nelíbí se Franckým kněžím a stěžují si, že Staroslověnština není liturgický jazyk → C. a M. do Říma, kde vedou disputace → Staroslověnština uznána jako liturgický jazyk
Cyril, ale v Římě v roce 867 umírá, jako Konstantin → zpět na Moravu jen Metoděj

 

Svatopluk(870-894)
zbavuje se Rostislava a opětovná orientace na VFR → spory s Metodějem
880 zřízeno na Moravě biskupství → pokračovaní slovanské liturgie
885 umírá Metoděj → konec slovanské liturgie, jeho učedníci vyhnáni → návrat katolické liturgie

 

Mojmír II. (894-906)
pověst o lámání klacků
rozpad říše z důvodu sílení okolních národů zejména Maďarů

památky:

 • Staroslověnský překlad bible (jen některých částíú
 • Proglas-veršovaný předzpěv, asi první památka napsána ve staroslověnštině
 • Život Metodějův
 • Život Konstantinův
 • Kostelec – hradiště
 • Velehrad – hlavní město
 • Slovanské hradiště Mikulčice

Počátky českého státu

Bořivoj
první doložený Přemyslovec
žena sv.Ludmila
kostel sv.Klimenta (nejstarší v Čechách)
zřekl se pohanství mezi roky 880-885
synové Spytihněv a Vratislav I.

Sypitihněv(906-915)
za jeho vlády rozpad VM

Vratislav I.
vláda 915 – 921
synové Boleslav a Václav

Po jeho smrti se měla o vládu dělat matka Ludmila a manželka Drahomíra → o výchovu Václava se měla postarat Ludmila → Drahomíra jí nechává uškrtit na hradě Tetín Tunou a Gonomem → v letech 921 a 925 vládne tedy jako regentka Drahomíra

Václav (925-(928) 935 28.září)
-šíření křesťanství
-platí tribut pácis saskému vládci Jindřichu Ptáčníkovi → spory s Boleslavem
-je zabit ve Staré Boleslavi 28.září 935
-patron české země

Boleslav I. Ukrutný (935-972)
-přestane platit tribut pacis sasům → boje
-nakonec i boje s Otou Němcem → úspěšný a je mír
-rozšiřuje hranice státu
pomáhá Otovi v bitvě na Lechu v roce 955
-prosperita → kosely, snaha o biskupství (to až rok po něm), první mince
-obchodník Ibrahim Ibn Jakob

Boleslav II. Pobožný (972-999)
-973 vznik pražského biskupství
-první biskupové Dětmar z Thetmar a sv. Vojtěch
-dále rozšiřuje území
-vyvraždění Slavníkovců na Libici v roce 995
-sv. Vojtěch přeživší ze Slavníkovců zabit na misii v Prusku pohany

přelom tisíciletí je ve znamení krize,  uklidní se až v roce 1030 Boleslav III., Jaromír, Boleslav Chrabrý, Jaromír, Oldřích, Jaromír, Jaromír a Oldřich, Břetislav

Po Boleslavovi II. měl nastoupit Boleslav III. → ten neschopný → vzpoura a vyhnání →na trůn vykastrovaný Jaromír →Boleslav III. požádá o pomoc polského krále Boleslava Chrabrého → tažení do Čech → vraždění Vršovců → Boleslav Chrabrý nechává B. III. oslepit a uvěznit → uvažuje se o vzniku Česko-Polského soustátí → nelíbí se císaři → tažení do Čech a dosazení Jaromíra na pozici knížete (1004-1012) →Oldřich ho sesadí a vládne 1012-1033, Božena co pere prádlo, opětovné posílení státu, druhé vraždění vršovců → syn Břetislav → Konrád III. (císař) obviní Oldřicha z kompletu → sesadí ho a na trůn opět Jaromír v roce 1033 → pak se mají o trůn dělit Jaromír, Oldřích a Břetislav, ale Oldřich Jaromíra sesadí a oslepí ho → za nedlouho, ale v roce 1034 umíra → Jaromír přenechá moc Břetislavovi a je zabit při vykonávání potřeby

Břetislav I. (1034-1055)
-byl považován za bastarda → syn Boženy a Oldřicha → unese Jitku z Kláštera
silný kníže → tažení do Polska a ostatky sv. Vojtěcha zpět to Čech
Břetislavova dekreta=první český zákoník
vytáhl proti němu císař Jindřich → první tažení odrazil, druhé už ne → Čechy oficiálně jako součást Svaté říše římské
jasně daný nástupnický systém → seniorát

Vratislav II (1061-1092)
v roce 1085 získává jako první Přemyslovec Královský titul za pomoc císaři proti papeži→už měl povinnost podporovat císaře pouze vojensky a nemusel finančce
po jeho smrti není seniorát příliš respektován →nástupnické spory trvá až do nástupu Vladislava II.

Vladislav II. (1140-1172)
uklidňuje situaci, účastnil se křížové výpravy
získá nedědičný královský titul v roce 1158 od Fridricha Barbarosy za pomoc v Itálii
po jeho smrti opět spory o nástupnictvý mezi Přemyslovci →ukončeno až nástupem Přemysla Otakara I. na trůn na konci 12.st.