Pomocné vědy historické

Historie=dějiny
Dějepis/historiografie=věda zabývající se historií
Metody historikovi práce

 1. Heuristika – hledání a shromažďování historických pramenů
  2. Kritika – hodnocení pravdivosti pramenů
  3. Interpretace – výběr podstatného materiálu
  4. Syntéza – shrnutí výsledků (písemně, ústně)

Historické prameny
=zdroje informací

-hmotné
-písemné
-tradiční
-audiovizuální
-vizuální

Proč se zabýváme historií
-citový vztah ke komunitě a vlasti
-nezapomenout na něčí zásluhy či přehmaty
-poučit se z minulosti
-pochopení současné situace a dění

Účel a funkce PVH
=PVH je soubor vědních disciplín, který pomáhá historikovi v jeho práci

1)Paleografie
-vývoj a druhy písma
-písmena,číslice + další optické znaky
-správné čtení písemných památek a jejich chronologické zařazení

2)Diplomatika
-úřední listiny, dopisy a dokumenty
-druhy psacích látek a způsob podávání zpráv

3)Chronologie
– matematická problematika objektivní časové jednotky podle astronomických cyklů
-historické způsoby měření a určování času v minulosti(jak a čím)

4)Heraldika
-znaky a erby šlechty, měst, států a cechů
-popis, určování a pravidla jejich tvorby

5)Numismatika
-platební prostředky a jejich úloha a historie
-způsob tvorby či ražby, mincovny, mincovnictví
-bankocetle
vývoj platidel u nás:

 1. duhovky-keltské mince
 2. denáry – 10-13.st.
 3. brakteáty – POI.-POII.
 4. Pražský groš – VII:-14. a 15.st.
 5. Tolary – v 16.st.
 6. Krajcary – 16.st.-19.st.
 7. Koruny – konec 19.st.

6)Sfragistika
-nauka o pečetích, jejich funkci, vývoji a vzniku

7)Metrologie
-nauka o mírách a vahách jejich vývoji a na různých územích

8)Epigrafika
– písemné záznamy, znaky nebo nápisy, ale vyryté nebo vytesané

9)Statistika
-kvantitativní změny ve společnosti

10)Genealogie
-rodokmeny
-vztahy ,mezi jedinci stejného původu-rodové souvislosti
-osobnosti a jejich vztahy

11)Faleristika
-popis řádů a vyznamenání a jejich historický význám

12)Kodikologie
-studium rukopisů neúřední povahy (x diplomatika)

13)Kampanologie
-o historie zvonů, jejich výzdobě, významu, způsobu výroby a akustice

14)Vexikologie
-historie, symbolika a význam vlajek, praporů a standart
-pravidla navrhování nových vlajek
-souvisí s heraldikou

15)Archeologie
-různě se dělí:
klasická(destruktivní) X nedestruktivní (např. letecká)
nebo podle toho co studuje : archeologie starověku, středověku, církevní archeologi