Sociální útvary

 

1)    KOMUNITA

  • Příklady: bezdomovci, sekta, squatteři
  • Znaky: uzavřené seskupení, společný zájem, žijí separované od společnosti

2)    SOCIÁLNÍ AGREGÁT

  • Náhodné seskupení lidí (např. v obchodě)
  • „Sociální skupina“ spojená prostorem, místem
  • Zvláštní typ agregátu je DAV = skupina shromážděných na jednom místě

3)    DAV

 • Typologie davu (havárie, koncert, stadióny):

 

 1. Davy panické (únikové) – vznikají při katastrofách, pud sebezáchovy (zachránit se)
 2. Davy expresivní (výrazové) – lidé chtějí dát najevo svůj vlastní názor – demonstrace
 3. Davy agresivní (útočné) – fanoušci, rebelové
 1. 9. 10. 2013
 • Rysy davového chování:
  • Ztráta individuality
  • Ztráta rozumové kontroly a odpovědnosti
  • Pocit anonymity
  • Růst sebevědomí, agresivity, pocity moci
  • Probouzí se naše „horší já“
 • Teoretikem davu:

 

§  GUSTAV LE BON
·         Psychologie davu
      • Dílo vyšlo spíše pro zajímavost
 • Další rozdělení davů:
  • Davy náhodné (seskupení lidí při autonehodě)
  • Davy nenáhodné (fotbaloví fanoušci)
  • Aktivní – útočné, agresivní
  • Pasivní – pokojná demonstrace

 

  • Veřejnost = žijí na jednom místě – prostorové spojení lidí, zajímají o aktuální dění, veřejné otázky
  • Populace (obyvatelstvo) = žijí na jednom území

 

 

 

4)    SOCIÁLNÍ SKUPINA

  • Seskupení lidí, které mají stejné zájmy, stejný cíl
  • Navenek působí jednotně – označení skupiny jako „my“ (např. Nám se to nelíbí. My to neumíme.)
  • Hierarchie, vůdce
  • Společná komunikace
  • Vztahy ve skupině jsou pravidelné, trvají delší dobu
  • Sociální skupina je od 2 a více – (skupina o 2 lidech = dyáda – hodně blízké vztahy – zpravidla rodič a dítě, partneři)
 1. 10. 10. 2013

o   Typy podle velikosti

§  Malé

    • Specifická
    • (2) 3 – 30
    • Znají se, komunikují „face to face“

§  Velké

    • Více než 30
    • Není podstatné, aby se všichni znali, nepřímá komunikace, organizační struktura

o   Podle vztahů

§  Primární

    • Blízké emočně nabité vztahy
    • Hodně dobrá třída, rodina
    • Komunikace neformální
    • Přímý kontakt

§  Sekundární

    • Neosobní vztahy
    • Např. poslanecká sněmovna

§  Referenční skupina

    • Skupina, které nejsem členem, ale chci jím být

o   Podle příslušnosti

§  In group

    • Cítím se být jejím členem

§  Out group

    • Skupina, od které člověk distancuje
    • Negativní referenční skupina

o   Podle dostupnosti

§  Otevřená

    • Je lehké se do nich dostat, vstoupit

§  Uzavřená

    • Kasta, sekta

§  Vlastní

    • Preferujeme je

§  Cizí

    • Jsou nám volné

o   Podle vzniku

§  Formální

    • Pravidlo pro to, jak skupina vzniká, vzniká za nějakým účelem

§  Neformální

     • Neformální komunikace, vzniká náhodou, parta kamarádů
 • Exluze = sociální vykořenění
  • Když je člověk vyloučen ze skupiny
  • Pocity osamění
  • Odpadlíci jsou na tom hůře než nováčci

 

o   Sociální role

   • Očekávaný scénář našeho chování (chování, které od nás očekávají ostatní)
   • Dovoleného, vyžadovaného
   • Soubor práv a povinností jedince

§  Role obligatorní

    • Vyplývají z naší životní situace
    • Pohlaví, zdraví, dospělost, …

§  Role volitelné (alternativní)

    • Profesní role, vdaná/svobodná

§  Rolové přetížení

    • Je nám přiděleno více rolí, které je těžké zvládat najednou

§  Role vůdce

     • Řídí vztahy ve skupině
     • Formální (ředitel) X neformální (autorita mu není dána pravidly)
 • Vůdce expresivní
  • Oslovuje emoční rovinu
  • Matka v rodině, panovník
 • Vůdce instrumentální
  • Zaměřuje se na výkon, uděluje pokyny
  • Otec v rodině, premiér
 • Přirozený vůdce
  • Nevede skupinu, ale všichni ho respektují
  • Prarodiče, Dalajláma

 

o   Vztahy ve skupinách = skupinová dynamika

   • Skupina se stále mění, je dynamická, různé procesy probíhající ve skupině

§  Koheze = soudržnost

    • Pocit sounáležitosti
    • Umožňují spolupráci
    • Rituály – podporují konformitu a kohezi (maturitní ples, svatba)

§  Konformita

     • Podléhání tlaku ve skupině, přizpůsobení se, přijímání názorů druhých
     • Čím větší koheze, tím větší je konformita → podlehneme snáze → tím více je skupina akceschopná
 • Aschův experiment
  • 1951 – studenti měli porovnat, která úsečka se shoduje
  • Nevěřili slovům ostatních, ale nechtěli se ztrapnit
  • Pouze 25% si stála za svým názorem

 

    • Konformita je vyšší, když máme vyjádřit veřejně svůj názor

§  Antikonformita

    • Vystupování proti společnosti
    • Boří pravidla – squatteři

§  Nonkonformita

    • Svůj vlastní rozum, ale zároveň zohledňuje normy

§  Syndrom spoluběžce

    • Člověk, který nemá potřebu sdělovat své názory
    • Nemá odvahu a sebevědomí
    • Přimkne k druhým

§  Kooperace = spolupráce

    • Ve skupině je mezi lidmi důvěra
    • Dobře si vyměňují informace

§  Konflikty = soupeření

    • Vázne přenos informací
    • Každý se orientuje sám na sebe
    • Zkreslení informací
    • Podezírání
    • Konflikt vně skupinu → semkne se skupina kolem vůdce → solidarita
 1. 16. 10. 2013

§  Šikana

     • Porucha vztahů
     • Pracovní kolektiv, škola, armáda
 • Fáze:
  • Vytěsňování z kolektivu (odlišný vzhled, názory, náboženství)
  • Agrese – fyzická agrese
  • Vytvoření jádra – agresoři se spojí, spolupracují, přidávají se další
  • Převzetí normy agresorů
  • Dokonalá šikana – oběť se stává sluhou
 • Příčiny šikany:
  • Závist
  • Zvýšení sebevědomí agresorů
  • Nepřiznaná homosexualita
  • Nuda → chtějí zážitek
 • Agresor:
  • Srandista
  • Silný cholerik
  • Velmi slušný, inteligentní člověk
  • Narcista
 • Oběť:
  • Introvert
  • Viditelně se odlišuje
  • Nově příchozí do skupiny
 • Varianty šikany:
  • Happy slapping – fyzické napadení, komplic to natočí a zveřejní → kyberšikana
  • Připojují se i další jednici kvůli anonymitě

 

 1. 17. 10. 2013

o   Rodina

   • Socializace = začleňování se do společnosti
   • Stabilizační prvek společnosti – rodina je základ státu (A. Comte)
   • Primární, malá, neformální, vlastní,

§  Členění rodin

    • Velkorodina = rozšířená – 4 generace v úzkém sepjetí
    • Nukleární rodina = dvougenerační

§  Funkce rodiny

     • Výchovná
     • Reprodukční
     • Ekonomická
     • Sociální
 • Disfunkce – když nějaká funkce chybí

 

§  Vztahy v rodině

    • Pokrevní – otec, syn, matka, její sestra
    • Afinitní – vztah mezi manželem a manželkou
    • Spojením afinitních a pokrevních vztahů vznikají vztahy příbuzenské

§  Manželství

     • Společností akceptovaný svazek dvou lidí
 • Monogamie
 • Polygamie
  • Polygynie – mnohoženství (Afrika, blízký východ, Islám)
  • Polyandrie – mnohomužství (Tibet, Eskymáci)

 

    • Alternativy soužití:
     • Registrované partnerství = soužití osob stejného pohlaví
    • Izraelské kibucy = komunity rodin a jedinců, kteří žijí pospolu, společná výchova, domácnost, finance
    • Kohabitace = dvojice partnerů, kteří spolu žijí, ale nevezmou se

§  Krize rodiny

     • Narušení mezilidských vztahů
     • Odkládá se mateřství na pozdější dobu
     • Klesá počet narozených dětí
     • Vysoká míra rozvodovosti – každý druhý se rozvádí
     • „singles“ – vysoký počet lidí, kteří žijí sami
     • Svobodné matky
     • Průměrný věk vstupu do manželství – ženy 29 let, muži – 32
 • Důvody rozvodovosti:
  • Nevěra
  • Ideál romantické lásky
  • Finance
  • Život ve městě
  • Zaměstnání (workoholici)
  • Liberální názory – volnomyšlenkáři
  • Žena podá častěji žádost o rozvod než muž

 

 1. 25. 10. 2013

o   Instituce a organizace

   • Instituce = nějaký abstraktní model, udává co dělat, jak se chovat, jak má něco fungovat – manželství, rodina, úřad, soudnictví, školství, policie
   • Organizace = konkrétní sociální útvar, personální základna, pevná hierarchie, dělba práce mezi lidmi, jasně vymezený cíl – Magistrát města Chomutova, Gymnázium Chomutov, Gymnázium Jirkov, Gymnázium Most, …; dnes přebírají úlohu, kterou dříve zastávala rodina (domov důchodců, LDN); 20. století typické pro zakládání organizací
   • Mezinárodní organizace
    • Vojenská: NATO
    • Politická: OSN
    • Sportovní: WTA, FIFA, UEFA
   • Musí mít systém – BYROKRACIE – Max Weber
    • Všechno bude napsané → dobře, písemná podoba je jiná, usnadnění práce
    • Způsob jak uspořádat organizace
    • Jasné vymezení práv
    • Byrokratismus = kritika byrokracie, symbol strnulosti