Státy západní Asie

Státy ve střední Asii

– Kazachstán
– Turkestán
– Uzbekistán
– Kyrgyzstán
– Tádžikistán Zakavkazsko
– Azerbájdžán
– Arménie
– Gruzie

Charakteristika obecně
– rozprostírá se na území od východního pobřeží Černého moře po hranice s Čínou
– Celková plocha 4,2 mil. km2
– Zahrnuje 8 samostatných států
– Státy se vytvořily po rozpadu SSSR
– Má velké nerostné bohatství- zemní plyn, ropa, černé uhlí, fosfáty, železná ruda a rudy neželezných kovů
– Jsou to postsovětské republiky- bývaly součástí sovětského svazu (1924- 1991) Mívaly totalitní režim, dnes demokratické republiky
– Rozvojové země- Hospodářsky málo rozvinuté země
– Všechny státy jsou členy SNS

Obyvatelstvo
– Žije zde přes 70 mil. obyvatel
– rozmístěno nerovnoměrně
– převažuje venkovské osídlení, ve městě asi 40% populace
– Turecké jazyky- větev altajské jazykové rodiny (Ázerbájdžánci, Kazachové, Kyrgyzové, Turkmeni, Uzbekové)
– Gruzíni patří do kavkazské jazykové rodiny
– Náboženství: islám
– Křesťané jsou soustředěni v Arménii (apoštolská církev) a Gruzii (pravoslavná církev)

Hospodářství

Průmysl
– těžební- nejrozvinutější
– těžba zemního plynu (světový význam) v Turkmenistánu
– těžba ropy- Ázerbájdžán
– těžba černého uhlí a rud kovů- Kazachstán
– Zpracovatelský- petrochemie
– Potravinářský, textilní

Zemědělství
– závislá na umělém zavlažování
– Rostlinná výroba- bavlník- střední Asie je světově významnou bavlnářskou oblastí Ferganská kotlina v Uzbekistánu, bavlníkový pás podél průplavu v Turkmenistánu)
– Pšenice- Kazachstán
– Ovoce a zelenina- Zakavkazsko
– Živočišná výroba- chov ovcí, skotu, koní

Zakavkazsko

= Arménie, Azerbájdžán, Gruzie

Povrch
– Leží na území mezi Velkým (nejvyšší vrcholy přesahují až 5 000 m n. m.) a Malým Kavkazem (až 3000 m n. m.)- jsou pokryty ledovci
– Hlavním pohořím je Velký Kavkaz
– Kolchidská nížina- v Gruzii při pobřeží Černého moře- úrodná, zaměřena na pěstování subtropických plodin
– Kursko- Arakská nížina- v Ázerbájdžánu v povodí řeku Kury a Araksu- suché subtropické podnebí, aridní (bezvodá) suchá oblast
– v Arménii vyhaslé sopky a ledovcové plošiny, časté zemětřesení

Vodstvo
– Riona (divoké přítoky, sedimentace), Kura (pramení v Arménské vysočině), Araks, Sevan (vysokohorská řeka)

Klima
– Velký Kavkaz brání studenému vzduchu ze severu
– Proudí sem vlhký vzduch od Černého moře- vlhké subtropy
– Východ Gruzie suchý
– Arménie- kontinentální klima, suché, vertikální zonalita
– Azerbájdžán- subtropické klima, směrem ke Kaspickému moři více srážek

Střední Asie
= Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán

Povrch
– leží na území mezi Kaspickým mořem a velehorami Pamír, Ťan- Šan, Altaj
– Nejmohutnější pohoří je Pamír (7 500 m n. m.)
– Turanská nížina- území z větší části pokryté písečnými pouštěmi Karakum a Kyzylkum
– Bezodtoká oblast- řeky se vlívají do jezer, ztrácejí vodu výparem, vsakováním, využitím pro zavlažování
– Aralské jezero- z důvodu nabírání vody pro zavlažování vysychá

Podnebí
– Kontinentální, velmi suché
– Velké teplotní rozdíly- poušť Karakum (v létě až 50°C, v zimě klesají pod 0°C)

Kazachstán
= Kazašská republika
– Hlavní město: Astana
– Rozloha: 2 717,3 tis. km2 (9 největší země na světě)
– Počet obyvatel: 16,4 milionů
– Republika v čele s prezidentem

Povrch
– největší část plošiny a nížiny (západ- Kaspická, jihozápad Turanská
– Směrem k východu pahorkatiny a vrchoviny
– Východ a jihovýchod- Středoasijská velehorská pásma Ťan- Šan, Altaj
– Na jihu pouštní oblasti
– Málo stálých vodních toků- s výjimkou Irtyše se většina ztrácí v pouštích, nebo ústí do bezodtokých jezer
– Velká jezera: Kaspické moře, Aralské, Balchašské
– Sever- travnaté stepi
– Směrem na jih polopouště a pouště

Podnebí
– suché, kontinentální
– nedostatek srážek po celý rok
– Velké sezónní rozdíly teplot (průměrné letní teploty 19-26°C, zimní -4°C, a na severu až -19°C)

Obyvatelstvo
– Převážně Kazaši 41%, Rusové 37%,
– Náboženství- muslimské, menšiny křesťanské
– Velmi nízká hustota osídlení 6 obyvatel/ km2

Hospodářství
– málo rozvinutý průmyslově založený stát
– velké zásoby nerostných surovin
– Velké zásoby černého uhlí, ropy, zemního plynu, fosfátů, rud kovů (železa, chrom, měď)

Průmysl
– Těžební- světově významná těžba černého uhlí (100 mil. tun ročně)- Karaganda
– Železné rudy
– Hutnictví barevných kovů a železa
– Rozvíjí se průmysl strojírenský a chemický (výroba hnojiv)

Zemědělství
– Živočišná výroba- hlavní obor- chov ovcí a koní
– Rostlinná výroba- na zoraných celinách (= panenská půda, která doposud nebyla člověkem obdělávána) na severu se pěstuje hlavně pšenice a ječmen
– Jih- na zavlažovaných plochách- bavlník, zelenina a ovoce

Hospodářská centra
– Almaty (Alma- Ata) největší město Kazachstánu
– Karaganda- největší průmyslové středisko země
– Bojkonur- kosmodrom, na jihu, komplex odpalovacích ramp pro pilotové lety, kosmické sondy, družice typu Kosmos