Veřejné právo

 

 

= upravuje vztahy, stát vystupuje jako nadřízený (trestí, správní, obchodní)

Právo = soubor norem vynutitelných státní mocí

 • Vychází z norem společenských, právo je minimum morálky
 • Právní normy jsou závazné, formální a sepsané
 • Nejstarší zákoník byl Chammurabiho (Babylonský)- oko za oko, zub za zub
 • století Římské právo (u nás přeloženo Cyrilem a Metodějem, Sudnyj lidem)

 

Právní systémy:

 1. Evropský (kontinentální)
 • Vychází z římského práva
 • Psaná podoba
 • Dělí právo na veřejné a soukromé
 • Rozsudek je závazný, neplatí precedenty
 1. Anglosaský (USA, VB, Nový Zéland)
 • Nerozlišuje právo veřejné a soukromé
 • Řídí se precedenty (vzory pro další případy)
 1. Islámský
 • Vychází z Koránu
 • Dnes platí celý jen v Nigérii
 • Šáría= islámský zákoník

 

Zákony:

 1. Ústava ČR
 2. Zákony schváleny legislativou
 3. Nařízení vlády (prohibice)
 4. Vyhlášky ministerstev
 5. Obecně závažné vyhlášky krajů a obcí (oční klid)

→ pokud dojde ke kolizi, má přednost vyšší nebo novější norma

 • Vyhlášky platí po 15 dni od zveřejnění či je přímo uvedeno, od kdy platí

Struktura norem:

 • Hlavy
 • Paragrafy
 • Odstavce

 

 1. Právní norma- trestní čin
 2. Právní předpis- trestní zákoník
 3. Právní zásada – humánnost, presumpce neviny
 4. Právní odvětví – trestní právo

→ právní řád (Ústava ČR, zákony)

 

Orgány právní ochrany:

→ soudy

 1. Obecné
 2. Horizontální
 • Členění na jednotlivé větve soudictví
 1. Vertikální

 

 1. Okresní
 • Občansko-právní spory (rozvody, trestné činy do 5 let)
 1. Krajské
 • Odvolání proti rozsudku okresního soudu + trestné činy nad 5 let, ochrana osobnosti (pomluva)
 1. Vrchní
 • Odvolání proti rozsudku krajského soudu
 1. Nejvyšší
 • Rozhoduje o odvolání jako o mimořádném ochranném prostředku

 

 1. Ústavní soud
 • Řeší ústavní zákony

→ kárný soud, řeší zda soudci, spravedlivě soudí

 

ADVOKÁT= po získání titulu právníka, musíte mít 5 letou praxi u advokáta

 

1.OBCHODNÍ PRÁVO

– nově řeší  Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích

– upravuje podmínky podnikání

– podnikání= hospodářská činnost, vede k dosažení zisku

– podnikatel má živnostenské nebo jiné oprávnění

A.ŽIVNOSTI

FO starší 18 let, dnes jde i od 16

svéprávnost, žádné dluhy, nesmí být trestný čin související s živností

PO – více lidí alespoň jedna musí splňovat to co FO

i ten kdo má živnost může být OSVČ

 1. ohlašovací
 • Živnost řemeslná
  -nutnost dokázat vzdělání či praxi v oboru
  -řemeslné profese
 • Živnost vázaná
  -odborná způsobilost
  -účetnictví, geodetická praxe, oční optika
 • Živnost volná
  -nepotřebuji žádnou odbornou způsobilost
  -fotografické služby
 1. koncesované

– povolení od státu

– herny, prodej léků, prodej zbraní

B.OPRÁVNĚNÍ, OSVČ

-některé profese mají profesní komoru → nemůžou mít samostatnou živnost

-exekutoři, advokáti, lékaři, soudci

 

Typy právnických osob podle občanského zákoníku:

 1. FUNDACE
 • Majetkový základ
 • často dobročinné
 • Kapka naděje, Naše dítě
 1. Nadace
 • Sdružuje majetek na veřejně prospěšné práce (cíle)- vymezeno zákonem
 • Neziskové organizace, musí mít výši majetkového vkladu 500 000Kč
 1. Nadační fond
 • Není nutný výčet cílů
 • Není potřeba kapitál 500 000Kč

 

 

 1. ÚSTAVY
 • Nejsou zde členové, ale zaměstnanci
 • Hospodářská a společenská činnost
 • Muzea, gymnázium
 1. Veřejnoprávní
 2. Soukromoprávní

 

 1. KORPORACE
 2. Družstva
 • Neuzavřený počet členů, vždy minimálně 3
 • Bytová
 • Ručí celým svým majetkem
 • Volí si představenstvo a to volí předsedu
 1. Obchodní společnost
 2. Veřejná obchodní společnost v.o.s.
 • Minimálně 2 osoby
 • Ručí svým majetkem solidárně (celým svým majetkem)
 • řídícím orgánem je každý ze společníků
 • zisk se dělí rovným dílem
 1. Společnost s ručením omezením s.r.o.
 • Ručí do výše vkladu
 • Podle výše vkladu mají velký podíl
 • Valná hromada → volí jednatele
 • Volí si dozorčí radu (kontrolní orgán)
 • max 50 společníků
 • základní kapital je tvořen vklady společníků
 • hodnota základního kapitálu minimálně 1Kč
 • Komanditní společnost
 • Minimálně 2 lidé = komandista- ručí do výše vkladu a komplementář- ručí neomezeně
 • komplementář nemusí vkládat vklad
 • komandista musí vložit minimálně 5000Kč
 • zisk se dělí na část připadající komplementářům a na část připadající komandistům a to rovným dílem pokud není určeno jinak v zakládací smlouvě
 • komplementáří řídí firmu
 • vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku
 1. Akciová společnost a.s.
 • Minimální kapitál 2 miliony
 • Majetek firmy je přepočítáván na akcie
 • Vlastníci jsou akcionáři
 • Akcie= cenné papíry
 • Valná hromada→ volí si představenstvo
 • dozorčí rada = kontrola
 • Dividenda = podíl ze zisku
 • Tantiemy= odměna členům představenstva a dozorčí rády

 

 

2.SPRÁVNÍ PRÁVO

 

→ mezi správní právo patří i zákon o přestupcích (do 5000Kč, nezávazné trestné činy)

 • Řeší je přestupková komise, nejsou v trestním rejstříku
 • Napomenutí, finanční sankce, zákaz činnosti, propadnutí věci
 • Imunita pro diplomaty, soudce, členové Bezpečnostní informační služby, státní zástupci

 

3.TRESTNÍ PRÁVO

– oblast veřejného práva:

-stát (státní zástupce) x pachatel→ vztahy mezi nimi jsou nerovné

 

 1. Hmotné trestní právo

– určuje, které jednání je trestní čin a jaké tresty se stanoví, pramenem je Trestný zákoník a Zákon o trestní odpovědnosti PO a řízeni proti nim

 1. Procesní

– vymezuje vztahy, které vznikají trestním řízením, upravuje postup při zjišťování trestných činů a pachatelů, při soudním trestním řízení a výkonu trestů; pramenem je Trestní řád

 

a.Hmotné

Trestný čin:

 • Protiprávní čin označený trestním zákoníkem
 • Trestaný soudně

Trestní zákoník – č. 40/2009 a  Zákon o trestní odpovědnosti PO a řízeni proti nim č. 418/2011

 • Má promlčecí dobu

Musí být naplněny čtyři znaky skutkové podstaty

 

Dělení:

Přečiny = nedbalostní trestné činy a úmyslné max. 5 let, alternativní tresty

Zločiny = ostatní úmyslné trestné činy, závažné zločiny hranice 10 let + zvýšena o 1/3

 

Komisivní = pachatel něco udělal

Omisivní = pachatel něco opomenul(zanedbal)

 • 12 druhů trestních činů: proti republice, proti mládeži a rodině, proti životu a zdraví…

Stádia trestního činu:

 1. Příprava – samotnou myšlenku trestat nelze, když začneme vymýšlet plán a dělat nějak nějaké přípravy, můžeme už být potrestáni
 2. Pokus – pokusí se, ale nepodaří se, např. vystřelí, ale mine
 3. Dokonaný trestný čin – snížení trestu, když pachatel upustí od trestného jednání = institut účinné lítosti

 

Skutková podstata trestného činu

= souhrn typových znaků, kterými se od sebe odlišují různé druhy trestné činnosti

musí být všechny splněny

1.Subjekt- pachatel

– Fyzická osoba, příčetná v době spáchání trestu

– starší 15 let

– musí se ovládat (sexuální devianti)

– 15- 18let- mladiství- řada zvýhodnění- trestní sazba na polovinu, max. 5 let

-od 2012 lze potrestat i PO (zákaz činnosti, propadnutí majetku, zrušení, peněžitý trest)

 1. Subjektivní stránka trestného činu

– vnitřní pohled pachatele

– 2 formy zavinění- vědomá(úmysl) a nevědomá(nedbalost)

 1. Objekt

– to, co bylo činem zničeno či porušeno

 1. Objektivní stránka trestného činu

– samotné spáchání činu a jeho následky

 

Okolnosti vylučující trestnost

 • nutná sebeobrana
 • krajní nouze
 • nedostatečný věk
 • nepříčetnost
 • oprávněné použití zbraně

Tresty a ochranná opatření:

 • Právní následek trestního činu, ukládá ho soud, může jich být i více

Alternativní tresty:

 • Horní hranice nesmí přesáhnout 5 let
 • Peněžitý trest = pokud není dodržen, trest odnětí svobody až na2 roky
 • Obecně prospěšné práce = 50-300 hodin, vykonávají se pro město, charitu, církev
 • Propadnutí věci
 • Propadnutí majetku
 • Zákaz pobytu
 • Zákaz vstupu na kulturní, sport. a jiné akce
 • Ztráta čestných titulů
 • Vyhoštění
 • Degradování
 • Domácí vězení=až na dva roky
 • Nepodmíněný trest odnětí svobody = na tolik let kolik stanový soud do 20 let, výjimečný od 20-30 let nebo doživotí
 • Podmíněný trest odnětí svobody = buď jde přímo do vězení, nebo dostane podmínku

 

Posuzovaní trestné činnosti

-podle předpisu platného v době spáchání, k aktuálnímu se přihliží jen pokud by to bylo polehčující

-jsou polehčující okolnosti a přitěžující okolnosti

-promlčecí doba je různá podle závažnosti 3-20 let

 

Druhy trestných činů(13):

 1. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ-vražda
 2. TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ-vydírání
 3. TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI-znásilnění
 4. TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM-bigamie
 5. TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU-krádež
 6. TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ-neplacení daní
 7. TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ-toxikomanie
 8. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ-týrání zvířat
 9. TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI-terror, velezrada
 10. TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH-maření výkonu veřejného činitele
 11. TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI-nenastoupení do armády
 12. TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ-dezerce
 13. TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY-genocida

 

 Věznice:

 • S dohledem – za čin z nedbalosti pachatelé dosud netrestaní
 • S dozorem – za čin z nedbalosti pachatelé, kteří již byli trestaní
 • S ostrahou – za úmyslný čin
 • Se zvýšenou ostrahou – pachatelé s doživotním trestem, nebezpeční recidivisté za závažné činy a ti, kteří již dříve z vězení uprchli

Ochranná opatření (mají preventivní charakter):

 • Ochranné léčení – nařizuje pachateli, který není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jehož pobyt na svobodě je nebezpečný (s duševní poruchou, toxikoman apod.)
 • Ochranná výchova – řešením pro zanedbanou výchovu u osob mladších 15 let a u mladistvých
 • Zabrání věci – použité ke spáchání trestného činu nebo  trestným činem získané

 

Probační a mediační služba:

 • Mediační – prostředí mezi pachatelem a oběťmi
 • Probační- snaží se o nápravu pachatele, uvědomění si, či o návrat mezi normální lidi

 

b.Procesní

popisuje postup při zjišťování trestních čiů

– prostřednictvím orgánů činných trestní řízení (soudy, policie, státní zastupitelství)

-pramenem Trestní řád č. 141/1961

 

 

 1. Policie ČR

– shromažďuje důkazy, stopy

– potřebné informace podá státnímu zastupitelstvu

– policie může podezřelého zadržet max na 3 dny (48h na podání návrhu o vzetí do vazby soudci a ten má 24h na rozhodnutí)

– soudce rozhodne o vzetí do vazby nebo propuštění

-vazba max na jeden rok, ale ze zákonných důvodů může soudce prodlužovat, pokud nakonec osvobození, tak finanční kompenzace

Důvody vzetí do vazby:

 1. útěk
 2. ovlivňování svědků
 3. pokračování v činnosti
 4. maření vyšetřování

2.Státní zastupitelství

– žalobce vypracovává žalobu a odesílá ji a soud

3.Soud

– soudce vyslechne i soudní znalce

– soud probíhá v místě trestního činu (když je spáchán v cizině, tak v místě bydliště)

Zásady trestního řízení:

 • Presumpce neviny = dokud není soudem vyslovena vina, na obžalovaného se hledí jako na nevinného
 • Právo na obhajobu – ex offo = přidělený advokat X pro bono udělá to z vlastního rozhodnutí
 • Mateřský jazyk (tlumočník)
 • Stíhání jen ze zákonných důvodů