Soukromé právo

 

= upravuje společné vztahy, stát a ten, kdo podává žalobu jsou si rovni

 • mezi soukromé právo patří občanské, rodinné a pracovní právo

 

Právní zásady:

 1. Neznalost zákona neomlouvá.
 2. Musí být vyslyšeny obě strany.
 3. Každý může dělat to, co není státem zakázáno.
 4. Nikdo nemůže být vlastním soudcem.

 

A.Občanské právo:

= upravuje vztahy mezi občany + mezi PO a FO + mezi PO a PO + mezi občany a státem, v případech, kdy stát vystupuje jako PO

-práva na ochranu osobnosti

-hlavním pramenem je Předpis č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník – platí od 1.12014 a Předpis č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

dělení na:

 • hmotná=upravují majetkové vztahy + osobní sféru
 • procesní =určuje postup soudního procesu

druhy občanskoprávních vztahů:

 • absolutní(věcný)=vlastnictví,SJM a podobný píčoviny,“ jeden subjekt je určitý a má určité absolutní právo, proti neurčitému počtu jiných subjektů“
 • relativní (závazkový) = jde o určitá závazek jednoho subjektu, vůči druhému

5 základních částí:

 1. Práva věcná
 2. Práva závazková (věřitel, dlužník a závazek)

→pokud dlužník neplatí ručitel, smluvní pokuta(předem ve smlouvě) nebo dohoda o srážkách ze mzdy

 1. Právo dědické
 2. Práva osobnostní (p. na ochranu osobnosti, poškození důstojnosti, jména nebo soukromí)
 3. Práva osobně majetková (autorské p., ochranná známka, patent)

-zásady soukromého práva: – ochrana života, svobody a soukromí

– smlouvy by měly být plněny

– ochrana vlastnického práva

 

Věcná práva:

 • zajišťují moc osoby nad věcí
 • člověk má právo v mezích zákona s vlastněnou věcí disponovat a jiné osoby z toho vyloučit, má právo na ochranu svého vlastnického práva

Nabyvání vlastnictví:

 • převodem=kupní, darovací, jinou smlouvou
 • nabytí ze zákona=dědění
 • rozhodnutím státního orgánu
 • další způsoby: vydržení, nález

a.vlastnictví

 • 3 omezení vlastnického práva:

-možnost použít věc bez souhlasu vlastníka v případě nouze

-vyvlastnění (nucený přechod majetku na stát, na základě úředního rozhodnutí → podmínky: je to ve veřejném zájmu, zájmu nelze dosáhnout jinak, účely musí být zřejmé, vždy peněžní náhrada)

-věcné břemeno: vlastník něco trpí nebo se něčeho zdrží a něco koná (např. doživotní obydlí rodičů v domě dětí nebo trvalé právo cesty po soukromém pozemku)

 1. spoluvlastnictví

-2 typy: 1.Podílové (vyjádřeno zlomkem)

– každý z vlastníků rozhoduje o spravování, rozhodování

– vzniká smlouvou nebo rozhodnutím soudu (dědictví)

– předkupní právo nejdřív musí nabídnout ostatním vlastníkům

 1. Společné jmění manželů (dříve bezpodílové)

– vše je společné (výjimka věci, které získá osoba darem-darovací smlouvou, zděděním nebo z restitucí- zestátněné věci)

 1. Držba

=faktické ovládání věci a nakládání s věcí, tak jako by mi patřila

 • Oprávněná držba=držení věci na základě právních důvodů (např. koupím věc a je ve skutečnosti kradená, nepravý dědic
 • Neoprávněná=držení věci nepoctivě a je známo, že subjekt ví, že objekt není jeho

vydržení=dlouhodobá a nepřetržitá, poctivá držba, movité věci 3 roky, nemovitost 10 let

Dědické právo

– přechod vlastnického práva po smrti na druhou osobu

-dědické řízení vede notář

– 3 způsoby dědění:

1.Sepsaná závěť (testament)

 1. holografní (vlastnoručně sepsaná)
 2. alografní (podepsána za přítomnosti 2 svědků)

– možnost vydědění potomka (musí být uvedeny důvody→nezřízený život, trestný čin)

– nepominutelný dědic (zákonná ochrana nezletilého potomka v procesu dědictví(3/4), má nárok na podíl, který by mu vyplýval ze zákona,zletilý1/4)

 

2.Vychází ze zákona (není závět nebo zůstavitel odmítne majetek)

– nově 6 skupin dělitelů (cílem je, aby odúmrť nastala výjimečně)

6 skupin:

 1. Děti, manžel/ka (registrovaní partneři) – stejným dílem
 2. manžel/ka, rodiče, osoba trvale žijící s mrtvým déle než 1 rok (druh, družka) – manžel/ka polovinu, ostatní stejným dílem a pokud nedědí děti zůstavitele(jinak první)
 3. Sourozenci a spolu žijící osoby stejným dílem, synovci a neteře, pokud není dohledán sourozenec
 4. Prarodiče zůstavitele, pokud není nic předchozího
 5. Praprarodiče
 6. Praneteře, prasynovci, bratranci, sestřenice, strýcové a tety

→pokud není nikdo nastává ODÚMRŤ (přechod majetku na stát)

→dluhy zemřelého budou dědicové nově muset zaplatit v plné výši (nyní platili jen do výše majetku) X pokud se provede soupis majetku, tak jen do výše majetku, ale musí být sepsáno správně

+nově Dědická smlouva=sepsána za života, slib, který jedna osoba přijímá, stejné náležitosti jako závěť

Práva závazková

-upravuje vztahy mezi stranami, kdy jedna strana má právo žádat od druhé strany plnění

-závazek=situace, kdy jeden subjekt má vůči jinému subjektu právo nebo povinnost, vyplývá ze smlouvy, jiné právní skutečnosti (někomu způsobím škodu)

-věřitel, dlužník, pohledávka

zajištění závazku, vymáhá stát, ale existují prostředky jak vymoci ještě před zásahem státu:

 • Smluvní pokuta
 • Ručení
 • Dohoda o srážkách ze mzdy

Smlouvy:

uzavírání smluv:

 1. písemně
 2. činem=konkludentně, např. využití služeb dopravce nastoupením do vlaku
 3. ústně=dohodou o výměně

druhy:

 1. Kupní smlouva= kupující platí prodávajícímu dohodnutou finanční částku, právo věc reklamovat (záruka 24 měsíců), právo na výměnu nebo opravu věci nebo slevu z kupní ceny, právo na vrácení peněz pokud 3x stejná vada nebo tři vady najednou
 2. Darovací smlouva= dárce něco bezúplatně přenechá obdarovanému X platí se dědická daň, pokud není osoba blízká, obdarovaný X dárce
 3. Smlouva o dílu=zhotovitel X objednavatel, oprava, údržba, zhotovení věci
 4. Pojistná smlouva= pojistitel se váže, že při vzniku škody zaplatí finanční částku a pojistník se váže k pravidelnému placení pojistného, povinné ručení, pojištění odpovědnosti za škodu občana
 5. Nájemní smlouva=přenechání věci k dočasnému použití, nájemce (platit nájemné a starat se o běžnou údržbu) X pronajímatel (přenechat věc k užívání a udržovat předmět nájmu ve vztahu způsobilém k užívání)
 6. Pachtovní smlouva=propachtovatel X pachtýř, je pachtovné, předání věci k použití, užívání spojené se zisky například v podobě sklizně, propachtování pole, zemědělského závodu atd.

Občanské soudní řízení

-první instance vždy okresní soud(vyjma obchodních záležitostí) v místě bydliště poškozeného nebo v místě napsání sídla právnické osoby

-samosoudce

Sporné řízení:

 • soud
 • žalobce
 • žalovaný

návrh=žaloba

žalobce má břemeno tvrzení(proč je právo na jeho straně) + břemeno důkazní (tvrzení musí podložit důkazy)

Nesporné řízení

 • soud
 • navrhovatel
 • odpůrce

B.Rodinné právo

= vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinné péče, manželství

 • Vyplývá z Občanského zákoníku (dřív zákon o rodině)

 

Manželství:

=právní vztah mezi osobami opačného pohlaví

podmínky:

 • monogamie
 • zletilost, ale jde už od 16 let
 • informace o zdravotním stavu
 • překážkou je příbuzenství

Formy sňatku:

 1. Civilní (občanský)→ vykonává státní orgán
 2. Církevní →pouze u státem registrované církve a oba dva pokřtěni

 

Výhody:

 1. Společné jmění manželů
 2. Poskytování informací
 3. Společné zdanění (záleží kdo vládne)
 4. Vdovský a vdovecký důchod
 5. možnost zastupovat se při jednodušších právních vztazích

 

Zánik:

 1. Smrt partnera
 2. Prohlášením za mrtvého
 3. Rozvod
 4. Změnou pohlaví

SJM

=společné jmění manželů

-vzniká manželstvím

-lze omezit či rozšířit předmanželskou smlouvou u notáře

-patří tam všechen majetek získaný po dobu manželství včetně dluhů, krom věcí osobní potřeby, dědictví a majetku získaného ještě před manželstvím

-pokud rozvod, tak musí být vyrovnání a nebo majetek připadne po 3 letech tomu, kdo jej využívá, netýká se nemovitostí

 

Výživné (alimenty):

 1. Rodiče dětem

-schopnost postarat se o sebe (do 18, pokud studuje do 26 let)

 1. Mezi manželi
 2. stálými manželi

– zajištění stejné životní úrovně

 1. rozvedení

-do 3 let od rozvodu výživné

-výše přiměřená (nemusí dosahovat výše životní úrovně)

 1. Dítě k rodičům

Registrované partnerství

-mezi osobami stejného pohlaví

-od roku 2006

-nárok na dědictví, informace o zdravotním stavu = reg. partner je osobou blízkou

-ale například není možnost adopce a nebo nárok na vdovský či vdovecký důchod

 

Ústavní výchova:

=stát zastupuje rodinu

 1. KOJENECKÝ ÚSTAV

narození až 1 rok

 1. DĚTSKÝ DOMOV(max. na 3 roky, poté rozhodne soud)

-1-3 roky

-3-18/26 let -snaží se naučit jak žít

 1. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV

-minimálně 8 týdnů

-děti a mladiství s poruchou chování, jež pramení s psychyckých a duševních problémů

-psychologové a psychoterapeuti

 1. VÝCHOVNÝ ÚSTAV (pasťák)

-stanovena soudem, když se mladistvý dopustí trestného činu

-většinou bez poruch chování

 

Nevýhody ústavní výchovy:

 • do 4 let projde dítě 3 zařízeními
 • vychovatelé bez dostačujícího vzdělání
 • platí to stát
 • citová deprivace

 

Náhradní rodičovská péče:

1.PĚSTOUNSKÁ

– nemají plné rodičovské práva (v 18.letech končí)

– jsou zachovány původní rodičovské a příbuzenské vztahy

– dítě nenese příjmení pěstouna

– nemají vyživovací povinnost (dostávají příspěvky)

– podpora státu roste

2.ADOPCE (osvojení)

– zanikají vazby s rodiči

– stejná zodpovědnost jako rodiče

 

Dítě je právně volné:

-6 měsíců nejeví rodiče zájem

– po porodu nejeví 2 měsíce zájem

– pokud rodiče dají souhlas

 

Adoptivní rodiče:

 • věk od dítěte je 25-35 let
 • malá šance dostat dítě jako vdova/ vdovec

 

 1. zrušitelná adopce
 • u mladších 1 roku
 • pouze do 3 let od rozhodnutí soudu, pak nezrušitelná
 • v rodném listě jsou původní rodiče
 • bez ohledu na věk dítěte
 1. nezrušitelná adopce
 • původní rodiče jsou zapsáni v poznámce
 • dítě starší 1 roku
 • nový rodný list

 

3.OPATROVNICTVÍ

– za dítě zodpovídá soud

– dočasné

-např. rodiče jsou po autonehodě a dítě dostanou prarodiče (změna adresy či prodeje majetku jen za souhlasu soudu)

 

→ nová možnost adoptovat i zletilou osobu

Mimo stojí Kloknek pro týrané a zneužívané děti

SOS vesničky = tady může být dítě i matka

OSPD = orgán sociálně právní ochrany o dítě

 

C.Pracovní právo

= upravuje pracovně právní vztahy

 • pramenem je Zákoník práce a OZ
 • zaměstnavatel = fy. nebo pra. osoba
 • zaměstnanec = fy.osoba starší 15 let (15-18let jistá omezení, jako zákaz noční směny)
 • cizinec musí mít povolení k pobytu

 

Pracovní poměr:

dělení:

 • podle délky trvání
  -určitá(dá se prodlužovat pořád) X neurčitá
 • podle vzájemného vztahu pracovních poměrů
  pracovní poměr hlavní X souběžné pracovní poměry

Vznik

-vznik:

 • jmenováním
 • volbou
 • podepsáním pracovní smlouvy

– pracovní smlouvou musí povinně obsahovat náplň práce, místo práce a nástupní den, volbou nebo jmenováním

– zkušební doba (nejdéle 3 měsíce, u vedoucích pozic i na 6 měsíců, zaměstnavatel i zaměstnanec můžou ukončit poměr bez udání důvodu)

+doplňkové náležitosti smlouvy jako pracovní doba, mzdové ujednání

 

Zánik

 • dohodou = k přesnému datu a v ten den na který se to domluví, důvody jen pokud si zaměstnanec přeje
 • výpověď
  musí být udán důvod, ze strany zaměstnavatele
  dána písemně
  výpovědní lhůta platí od prvního dne následujícího měsíce a trvá 2 měsíce
 • okamžité zrušení
  -může dát zaměstnavatel, když zaměstnanec trestně stíhán (1rok nebo 1/2 roku v souvislosti se zaměstnáním)
  -zaměstnanec, když nedostane plat 15 dnů po datu splatnosti nebo má negativní lékařský posudek
 • zrušení ve zkušební době
 • uplynutí doby pracovního poměru na dobu určitou

-odstupné (finanční částka při ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele,3x průměrného platu→může být i vyšší)

 

DOVOLENA

-4 týdny, kdy mám nárok na průměrnou mzdu

-možnost převézt do dalšího roku

-možnost vzít si neplacené volno

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

-pouze pro ženy 6 týdnu před porodem na až 28 týdnů

-automaticky a placená, jen se hlásí

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

-jeden z rodičů

-nutno žádat

-do tří let věku dítěte

PRACOVNÍ DOBA

-max 40 hodin týdně

-po 6 hodinách nárok na přestávku

 

Služební poměr:

Policisté, armáda. dozorci ve věznicích nebo hasiči

Nemůžou stávkovat

Nemají placené přesčasy

Dostávají doživotní rentu

 

Práce mimo pracovní poměr:

 • Dohoda o pracovní činnosti(opakovaná činnost nesmí být více jak 20 hodin týdně)
 • Dohoda o provedení práce (jednorázová práce, nesmí překročit více jak 300hodin ročně,např. chmelová brigáda, neplatí se pojištění, pokud výdělek nepřekročí 10 000Kč měsíčně)