Výtrusné rostliny

 • Patří mezi vyšší rostliny.
 • Rozmnožují se výtrusy = sporami, které vznikají nepohlavně ve výtrusnicích = sporangiích; výtrusy jsou haploidní (vznikají meiózou).
 • Mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny.

 

Gametofyt = zelený, dlouhověký, samostatně žijící – převládá.

Sporofyt = nezelený na gametofytu většinou závislý.

odd. MECHOROSTY

 • Nemají ještě dokonalá vodivá pletiva.
 • Tělo je tvořeno stélkou = kauloid, fyloidy a rhizoidy.
 • Gametofyt převládá nad sporofytem
 • Žijí ve vlhkém prostředí, rašeliniště, kameny, v lesech a na stromech, dominují v oblasti tajgy a tundry.

Na gametofytu se tvoří samčí pohlavní orgány – pelatky, ve kterých se tvoří spermatozoidy  se dvěma bičíky – při oplození se pohybují v dešťových kapkách, a samičí pohlavní orgány – zárodečníky, ve kterých se tvoří vaječné buňky.

 Rodozměna: výtrus → prvoklíček → mechová rostlinka (gametofyt)  → na ní vyrostou pohlavní orgány pelatky a zárodečníky → po splynutí spermatozoidů a vaječné buňky vznikne zygota → z ní vyrostě štět s tobolkou (výtrusnice, sporofyt) → v tobolce vznikají výtrusy.

 

tř. JÁTROVKY

 • Mají lupenitou stélku, rostou na vlkhkých a stinných místech.
 • V tobolce jsou s výtrusy s mrštníky = elatery, které pomocí vlhkosti vymrští spóry do okolí.
 • Ve svých stélkách mají oleje, které svým pachem odpuzují živočichy.

Z: porostnice mnohotvárná

 

tř. MECHY

 • Gametofytní rostlinka mechů je vždy diferencovaná na lodyžku (kauloid) a lístky (fyloidy), většina  zástupců má také příchytná vlákna (rhizoidy).
 • Rrostou ve stinných a vlhkých místech.
 • Protáhlé vodivé buňky hydroidy – slouží místo vodivých pletiv k nasávaní vody.

 

ROZMN.: z výtrusu vyrůstá prvoklíček protonema → pak gametofyt → zygota → sporofyt, štět  s tobolkou.       Tobolka: výtrusy, vytrusorodá vrstva, sloupek (columela), čepička, víčko, obustí – při vysoké

vlhkosti se vičko otevře a krouživými pohyby se vysypou výtrusy.

 

Z: rašeliník – listy jsou přeslenitě větvené, rostlina má neukončený růst, jsou bez rizoidů, stélky ve spod

odumírají a nové stélky se rozrůstají výš a výš, mají velkou sací schopnost kdysi se požívaly

jako vložky, mají červenohnědé tobolky bez víčka, otevírají se explozí, která je slyšet i několik

metrů daleko, v minulosti docházelo ke karbonizaci rašeliny = uhelnatění, palivo, lázeňství,

zahradnictví-

    bělomech sivý, ploník – patří mezi největší mechy, měřík, zkrutek, dvouhrotec, travník.

tř. HLEVÍKY

 • Gametofyt je drobný, stélka se rozrůstá do plochy a vidličnatě vetví.
 • Ve slizových dutinkách mohou být sinice.
 • Sporofyt je bez štětu, mají pseudoelatery k vymršťování spór.

Z: hlevík tečkovaný

 

VÝZNAM: Váži vodu, ovlivňují mikroklima, tvoří rašelinu.

 

odd. KAPRAĎOROSTY

tř. PLAVUNĚ

 • Vytrvalé byliny v pravěku stromového růstu (recentní plavuně, šídlatky a vranečky jsou drobného vzrůstu – několik cm, pouze ojediněle přesahují 0,5 m).
 • Většinou suchozemské plazivé byliny.
 • Sporofyt převažuje nad gametofytemGametofyt je drobný.

Tělo: mají nečlánkovaný vydličnatý stonek pokrytý drobnými lístky mikrofyly. Funkčně je můžeme dělit na:

sporofyly (podpírají výtrusnice), trofofyly – fotosyntetizují. Sporofyly často uspořádané do

výtrusnicových klasů s výtrusy.

 

ROZMN.: výtrus → podzemní prokel (gametofyt), na kterém se vytvoří pohlavní orgány → dojde k oplození

→ vznikne zygota → vyroste sporofyt, který je rolišen na lodyžku, sporofyly a výtrusnicový klas

→ ve výtrusnici vznikají meiózou výtrusy .

 

 1. PLAVUNĚ plavuň vidlačka, vranec.

Sloužily jako divadelní pudr a díky explozivním účinkům k vymetání komínů, i jako palivo do

prvního spalovacího motoru, vrance obsahují alkaloidy, které v kombinaci s alkoholem

vyvolávají silné zvracení – kdysi nápad pro léčbu alkoholiků.

 

 1. VRANEČKY – vraneček brvitý – listy do pirálky, hlavně tropy, ale i chladnější oblasti.

 

 1. ŠÍDLATKY šídlatka – má trsnatý vzhled (jako trs trávy).

tř. PŘESLIČKY

 • Vytrvalé byliny nebo liány – jsou recentní, fosilní byly statné stromy (černé uhlí).
 • Listy – drobné, bočně srůstají v zoubkovaný límeček nad přeslenem větví (i na bočních větvích).
 • Stonek článkovaný, přeslenitě větvený, podélně rýhovaný.
 • Spory – s elatery = (chapadélka) konají hygroskopické pohyby a vytvářejí shluky – šiří se větrem.
 • Epidermis – silně inkrustovaná SiO2.
 • Sporofyt převažuje nad gametofytem.

 

ROZMN.: stejné jako u plavuní, ale prokly jsou jednopohlavné.

 

Některé druhy vytvářejí během roku dva typy lodyh:

 1. a) jarní lodyha – hnědá, na vrcholu nese výtrusnicový klas k rozmnožování.
 2. b) letní lodyha – zelená, fotosyntézou vytváří zásobní látky.

přeslička rolní (tvoří dvě lodyhy za rok), přeslička bahenní a přeslička lesní (tvoří jednu lodyhu).

tř. KAPRADINY

 • Sporofyt zcela převládá nad gametofytem = prothaliem.
 • Vytrvalé byliny.
 • Stonek nečlánkovaný, obvykle jen jako oddenek.
 • Sporofyt je tvořen oddenkem a trsem listů, vodivá pletiva = tracheidy.
 • Listy nejsou rozlišeny na trofofyly a sporofyly, ale jsou to trofosporofyly (mají asimilační a výtrusnou funkci). Listy megafylní v mládí circinátně svinuté.

 

Sporangia na spodní straně listů, nikdy nejsou ve strobilech – na rubu nebo okraji listů rostou výtrusnicové kupky, které jsou chráněny blanitou ostěrou. Výtrusnicová kupka se skládá z několika výtrusnic,  které mají na povrchu prstenec tlustých  buněk, který se v době zralosti výtrusů odtrhne a výtrusy se uvolní.

 

Gametofyt (prothalium) – prvoklíček – nadzemní, zelený, obvykle srdčitého nebo ledvinitého tvaru, na

spodu s rhizoidy a gametangii, často krátkověký.

 

Rodozměna: výtrus → srdčitý prokel s pelatkami a zárodečníky → dojde k oplození → vznikne zygota →

vyroste  sporofyt (oddenek a trs listů) → na listu vyrostou výtrusnicové kupky a v nich výtrusy.

 

Z: kapraď samec, papratka smičí, hasivka orličí, osladič obecný, bukovník, pérovník pštrosí, sleziník  

    červený a routička, jelení jazyk, Marsilka čtyřlistá.

 

 

Význam kapraďorostů: fosilní se podílely na tvorbě černého uhlí, přeslička – léčivka.