Analytická chemie a její metody

 

Kvantitativní analýza

Metody kvantitativní analýzy

Chemické metody kvantitativní analýzy

 • Princip chemické metody- chemická reakce mezi stanovenou složkou a činidlem k stanovení

Instrumentální metody kvantitativní analýzy

 • Princip instrumentální metody- měření fyzikálních a chemický veličin v přesně definovaném vztahu složení látek

Obecný postup kvantitativní analýzy

 • odebrání hrubého vzorku
 • úprava hrubého vzorku na analytický (reprezentativní, referenční)
 • úprava vzorku ke stanovení – přesné navažování
 • převedení vzorku do roztoku
 • vlastní analytické stanovení (3x)
 • vyhodnocení výsledků
 • závěr (typy chyb)

Metody kvantitativní analýzy

Gravimetrie

 • vážková analýza
 • nejstarší, zdlouhavá, ověření instrumentálních metod
 • Princip gravimetrie- vysrážení sraženiny (ion) → izolace sraženiny (všechny ionty) → vážení

Volumetrie

 • odměrná analýza
 • Princip volumetrie – k roztoku stanovované složky se přidává z byrety postupně reakční činidlo o přesně známé koncentraci (odměrný roztok) tak dlouho, dokud obě látky právě kvantitativně nezareagují (bod ekvivalence – objektivně/subjektivně)
 • titrace (technika provedení)
 • bod ekvivalence (indikátory)

Srážecí odměrná analýza

 • Princip srážecí odměrné analýzy- reakcí titrované látky s odměrným roztokem vznikají málo rozpustné sloučeniny, které se vylučují ve formě sraženiny (přesně definované složení)
 • bod ekvivalence – vizuální indikátory/turbinimetrie
 • součin rozpustnosti s
 1. Stanovení podle Mohra
 • srážecí
 • chroman stříbrný (červenohnědý)
 1. Stanovení podle Fajance
 • adsorpční
 • stříbrné zrcátko

Komplexotvorná odměrná analýza

 • Princip komplexotvorné odměrné analýzy- reakcí stanovované složky s odměrným roztokem vzniká málo rozpustný disociovaný komplex přesně definovaného složení
 • merkurimetrie
 • chelatometrie

Oxidačně redukční odměrná analýza

 • Princip oxidačně redukční odměrné analýzy
 • Nernston – Pettersonova rovnice
 • bod ekvivalence – potenciometricky/indikátor
 • indikátory – acidobazické -methylčerveň/methyloranž/difenylamin
 1. Oxidometrie
 • permanganatometrie
 • bichromátometrie
 • cerimetrie
 • -bromátometrie
 • -jodometrie
 1. Reduktometrie
 • titanometrie
 • chronometrie
 • jodometrie

 

Instrumentální metody

Separační instrumentální metody

 • rozdělení na 2 látky o různém složení
 1. Chromatografie
  • nejvýznamnější
  • Princip chromatografie- dělení látek založeno na mnohonásobném ustavování a přerušování rovnováh mezi fázemi
  • Mechanismus chromatografie:
  • činidlem vyvolání mobilní fáze
  • vyvíjení v chromatogramu
  • Klasifikace chromatografie:
  • Dle principu separace: adsorpční, rozdělovací, rovnovážná, ionexová
  • Dle tvaru stacionární fáze: sloupcová/kolonová, plošná – papírová a na tenkých vrstvách
  • Dle povahy mobilní fáze: plynná, kapalná
  • Dle pracovního postupu: frontální, vytěsňovací, elučni/vymývací

Papírová kruhová chromatografie

 • Zařazení: instrumentální, separační
 • Princip- mnohonásobné ustavování a porušování rovnováh mezi fázemi
 • tacionární a mobilní – odlišují se Nernstovým rozdělovacím koeficientem
 • poměr udává rozdělení rozpuštěných látek mezi 2 fázemi
 • Mechanismus:
 1. mobilní fáze – unáší vzorek
 2. stacionární fáze – analyty/dělené složky – různá pohyblivost -> různé ulpívání
 3. Závěr- vznik barevně odlišných komplexních sloučenin označujících postup analytů