Asie

 • Poloha, rozloha
 • Přírodní poměry (horizontální a vertikální členitost, podnebí, vodstvo, půdy, přírodní krajiny, nerostné bohatství)
 • Socioekonomické poměry (obyvatelstvo, vývoj osídlení, postavení v rámci celosvětového hospodářství)
 • Hospodářská typologie států

 

Poloha, rozloha

 • Rozloha: 44 410 000 km2 – největší kontinent (8,6% povrchu Země)
 • Poloha – převážně východní a severní polokoule (zasahuje ale do všech čtyř částí polokoule)
 • Velmi členité pobřeží – velké množství ostrovů, největší souostroví Velké Sundy, Japonské o.
 • Hranice:
 • Evropa – není v přírodě zjevná, severní část hranice -> pohoří Ural
 • verze hranice – po řece Embě do Kaspického moře, odtud Kumomanyčskou sníženinou podél řek Kuma a Manyč až po ústí Manyče do Donu a po něm do Azovského moře
 • Afrika – Suezský průplav, Rudé moře
 • Austrálie a Oceánie – není přesně určené, většinou se stanovují podle hranic států
 • Severní Amerika – Beringova úžina
 • Největší ostrov: Borneo – 746 546 km2
 • Největší poloostrov: Arabský – 2 780 000 km2

 

Přírodní poměry

 • Povrchově velmi pestrý kontinent – složitá geologická a tektonická stavba
 • Základ geologické stavby – prahorní pevninské štíty – sever Sibiřský štít, východ Čínská tabule, jih Indický štít, jihozápad Arabský štít
 • Průměrná nadmořská výška povrchu je 990 m => kontinent s nejvyšší nadmořskou výškou

(Převažují vysočiny – 14 osmitisícových hor)

 • 2 mohutné horské soustavy – spojují se ve střední Asii (Pamír)
 • soustava vrásných pohoří alpsko-himálajských – Arménská vysočina, Kavkaz, Íránská vysočina, Hindu Kush – přechází v Pamír

K jihovýchodu pokračuje Karákóram (druhé největší pohoří) a Himálaj

(Mt. Everest 8 848), východně od Pamíru vystupuje Kunlun Shan

 • Druhé pásmo – z Pamíru k severovýchodu až na Čukotský poloostrov
 • Tichooceánské pásmo třetihorních pohoří – východ Asie – silně aktivní sopečnou (130 sopek) a zemětřesnou činností
 • Nížiny – ¼ území (sever – permafrost, jih – pouště)
 • Nejnižší místo – proláklina Mrtvého moře – 400 m

 

Podnebí

 • Všechny hlavní podnebné pásy
 • Velká část – kontinentální podnebí – zima silné prochlazení, léto zahřívání vnitrozemí (způsobuje výkyvy v atmosférické cirkulaci)
 • Severní pobřeží – polární až subpolární p. – chladno celý rok, výkyvy teplot nejsou extrémní
 • Sibiř – mírné kontinentální podnebí, velké extrémy – léto až 20C, zima pod – 50C
 • Mrazy jsou způsobeny také Sibiřskou tlakovou výší
 • Východní pobřeží a většina Japonska – mírné přímořské podnebí
 • Centrální část Asie – mírné, velmi suché podnebí – velké rozdíly léto x zima, den x noc
 • Malá Asie až Korea a jih Japonska – subtropické podnebí
 • Od západu k východu stoupá podíl srážek
 • Východní Čína – vliv monzunů, v zimě suché – z pevniny, v létě vlhké – od oceánu
 • Vysokohorské oblasti centrální Asie – podnebí ovlivněné nadmořskou výškou (vysokohorské)
 • Arabský pol., oblast Perského zálivu, západní část Přední Indie – tropické suché podnebí
 • Velmi horká oblast, teploty dosahují až k 50C, tlaková níže (cyklóna) v červnu
 • Poloostrovy Přední a Zadní Indie – typické letní monzunové proudění, zimní monzuny téměř nezasahují kvůli velehorám na severu – letní monzuny – hodně srážek, záplavy
 • Jihovýchodní Asie – tropická vlhká, teploty stálé, bez výkyvů, monzunové deště
 • Vnitroasijské pánve – extrémně suché oblasti (srážkový stín za Himalájemi)

 

Vodstvo

 • Omývána všemi čtyřmi oceány -> úmoří všech oceánů
 • Říční síť silně závislá na podnebí
 • Přes 40 % Asie (střední a jihozápadní) zaujímají bezodtoké oblasti
 • Řeky v bezodtoké oblasti neodvádí vodu až do oceánů – vysychání, odtok do jezer
 • Hustota říční sítě velmi nerovnoměrná
 • Sibiřské řeky – nejvodnatější, vlévají se do Severního ledového oceánu, v zimě zamrzají
 • Maxima na jaře – tání sněhu
 • Řeky monzunové – napájené letními dešti, důležitý zdroj vody pro zemědělství

nejdelší asijská řeka Changjiang

 • Řeky suchých bezodtokých oblastí – pramení v horských oblastech, ústí do bezodtokých jezer nebo končí v poušti suchou deltou, velkou část vody ztrácejí výparem
 • Řeky v tropech (zejména na ostrovech) –  dostatek vody po celý rok, kratší toky
 • Velké množství jezer
 • Největší jezero světa – Kaspické moře 371 000 km² (hluboké 1025 m) -28 m pod mořem
 • Nejhlubší jezero světa – Bajkal (sladkovodní – asi 1/5 světových zásob sladké vody)
 • Aralské jezero – převažuje výpar nad přítokem -> vysychání (slané, bývalo sladké)

 

Přírodní krajiny

podnebný pás vegetační pás
Arktický trvalé zalednění – mrazové pouště
Subarktický tundry a lesotundry
Mírný tajga, stepi, chladné pouště
Subtropický středomořská vegetace,  monzunové lesy
Tropický monzunové lesy, tropické deštné lesy, savany, pouště
horské a velehorské obl. vysokohorská vegetace

Mrazové pouště

 • Ostrovy v severním ledovém oceánu, zaledněné oblasti
 • Lední medvěd

Tundry, lesotundry

 • Nejsevernější oblasti Asie, permafrost
 • Lišejníky, mechy
 • Zajíc, polární liška, vlk, lední medvěd

Tajga

 • Jižně od tundry, velké teplotní výkyvy
 • jehličnaté lesy – jedle, smrk, modřín
 • jelen, los, sob, medvěd, vlk, liška, rys

Stepi

 • střední Asie (Kazachstán), velmi suché kontinentální klima, rozdíly zima x léto
 • travnatý porost
 • osel, svišť, sysel, zajíc, rys, orel, sajga

Chladné pouště

 • pouště Gobi, Taklamakan, Karakum, Kyzylkum, velké teplotní výkyvy, v zimě i sněhová pokrývka

Středomořská vegetace – Turecko

Monzunové lesy subtropického pásu

 • Jihovýchodní Čína, období dešťů a sucha
 • Opadavé lesy, bambusovek
 • Panda velká

Pouště tropického pásu

 • Arabský poloostrov, velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
 • Oázy, suchomilné rostliny, palmy
 • Velbloud, fenek, zmije, brouci

Savany

 • Centrální Indie, střídavě vlhký tropický pás, vliv monzunů
 • Travnatý porost
 • Medvěd pyskatý, antilopa, hyena

Monzunové lesy tropického pásu

 • Poloostrov Přední a Zadní Indie, vliv letních monzunů
 • Podobný tropickému deštnému lesu, ale řidší
 • Tygr, nosorožec, tapír, opice

Tropické deštné lesy

 • Malajský poloostrov, Velké Sundy, celoročně vysoké teploty a srážky
 • Třípatrový deštný les
 • Orangutan, tygr, hadi, papoušci

Velehorské oblasti

 • Himálaj, Pamír, Hindúkuš, Karákoram, Tibetská pl.,… – poměrně rozsáhlé oblasti
 • Se zvyšující se nadmořskou výškou se snižuje teplota i ubývá srážek
 • Vegetace ubývá, lesy přechází v travnaté porosty a holé skály

 

Nerostné bohatství

 • Velké zásoby energetických surovin – ropa a zemní plyn – oblast Perského zálivu + Rusko
 • Zásoby černého uhlí – sibiřská část Ruska, severovýchodní Čína, Indie
 • Zásoby cínu – Malajsie, Indonésie
 • Wolfram – jihovýchodní Asie a Čína
 • Značné zásoby drahých a vzácných kovů

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel – přes 4 miliardy – nejlidnatější kontinent – přibližně 2/3 obyvatelstva světa
 • Polovinu tvoří obyvatelstvo do 20 let
 • Nejhustěji zalidněný kontinent (cca 75 obyv/km2)
 • Osídlení je značně nerovnoměrné
 • Počet obyvatel se rychle zvyšuje – cca 2% ročně
 • Největší hustota zalidnění – Singapur, Bahrajn, Maledivy, Bangladéš, J.Korea, Libanon
 • Nejmenší hustota zalidnění: Mongolsko, Kazachstán, Omán
 • Nízká urbanizace – necelých 40%
 • Nejvíce milionových měst (víc než 70) a cca 10 měst nad 10mil
 • 6 států s počtem obyvatel nad 100 mil
 • Čína, Indie, Indonésie, Pákistán, Bangladéš, Japonsko, Rusko
 • Vysoký přirozený přírůstek – Saudská Arábie, Pákistán
 • Problémy s počtem obyvatel – Indie, Bangladéš, Indonésie
 • Korekce přirozeného přírůstku – někde drastické metody
 • Velmi rozdílná životní úroveň – promítá se do délky života
 • Japonsko (Ž 84, M 81), Afgánistán (Ž 46, M 42)

Rasy

 • zastoupeny všechny tři rasy
 1. a) mongoloidní – nejrozšířenější (S, V a JV Asie)
 2. b) europoidní – J a JZ Asie, druhá nejrozšířenější
 3. c) negroidní – ostrovy J Asie (např. Andamany), jih Indie

Jazyky

 • čínsko-austroasijská jazyková rodina

Číňané, Tibeťané, Thajci, Khmerové, Barmánci, Vietnamci

 • indoevropská jazyková rodina

Hindustánci, Bengálci, Pandžábci, Peršané, Rusové, Arméni

 • semito-hamitská jazyková rodina

Arabové, Židé

 • altajská jazyková rodina

Turci, Kazachové, Mongolové, Turkmeni, Kyrgyzové, Uzbekové

 • drávidská jazyková rodina

Tamilové

 • austronéská jazyková rodina

Javánci, Sunďané, Malajci

 • Japonština
 • Korejština
 • Kavkazské jazyky

různý typ písma (azbuka, arabština, znakové, hebrejština)

Náboženství

 • Všechna hlavní náboženství vznikla n Asii – islám, hinduismus, buddhismus, křesťanství, judaismus, taoismus i šintoismus
 • Křesťanství – pravoslavní – sever
 • Islám (muslimové) – Indonésie, JZ Asie
 • Buddhismus – Mongolsko, Čína, JZ Asie
 • Židovství – Izrael, Palestina
 • Tradiční východní náboženství – Čína, Japonsko
 • Hinduismus – Indie

Hospodářská typologie států

 • Extrémní rozdíly ekonomik jednotlivých zemí
 • Hospodářská úroveň rozčleňuje země Asie do několika skupin:
 • Skutečně vyspělé ekonomiky – Japonsko a Izrael
 • Poměrně vyspělé ekonomiky – „asijští tygři nebo draci“ – Jižní Korea, Tchaj-wan, Singapur, Thajsko, Malajsie – jejich hospodářství se prudce rozvíjí
 • Státy vyvážející ropu – Saúdská Arábie, Spojené arabské miráty, Kuvajt, Katar – jejich hospodářství vytváří největší HDP na jednoho obyvatele – silně závislé na jednom odvětví těžby surovin
 • Málo rozvinuté ekonomiky – patřící k nejchudším – Bhútán, Afghánistán, Bangladéš
 • Většina obyvatel Asie stále pracuje v zemědělství – hlavně jih
 • 30% orné půdy na světě – i to je málo vzhledem k počtu obyvatel
 • Monzunová Asie – především rýže Čína, Indie a Thajsko
 • Čína – kukuřice, sójové boby
 • Jihozápadní Asie – olivy a datle
 • Střední Asie – bavlník
 • Jižní a východní – čajovník, mnoho druhů koření (pepř, skořice, zázvor), kokosové palmy, cukrová třtina, banány
 • Průmysl – rozvinutý jen v některých zemích – nejvíce v Japonsku (asi 40% asijské produkce)
 • Těžba surovin
 • Ropa, zemní plyn – státy Perského zálivu
 • Černého uhlí (Čína)
 • Železné rudy (Čína, Indie)
 • Cín (Čína, Indonésie)
 • Hutnictví železa a oceli (50%, resp. 40% světové výroby)
 • Dopravní strojírenství (auta, lodě – nejvíce v Japonsku)
 • Elektronika (Japonsko, Čína-Hongkong, Korea, Tchaj-wan)
 • Průmysl informatiky (call centra, vývoj softwaru, atd. v Indii i jinde)