Ekonomie

 

EKONOMIE= věda, která se zabývá lidským chováním (omezenými zdroji a neomezenými potřebami)

 • z řečtiny EKO → OIKOS (dům) a NOMIE →NOMOS (zákon)
 • pracuje s matematikou, statistikou, psychologií a právem
 • je to speciální věda, která zkoumá část světa, ale dopad má na svět celý

 

Dělení ekonomie:

I.

 1. Pozitivní
 • hodnotí reálný stav ekonomiky
 1. Normativní
 • jaká by ekonomika měla být¨
 • navrhuje opatření pro efektivní fungování
 • bere v úvahu sociální a etické aspekty
 • souvisí s politikou

II.

 1. Mikroekonomie (Neoklasická)
 • zkoumá dílčí subjekty (chování uživatele, prosperitu firem)
 1. Makroekonomie (Keynesiánský směr)
 • zkoumá hospodářství jako celek (sleduje vztahy mezi agregátními veličinami → například hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost..)
 • celospolečenské jevy
 • porovnává mezinárodní ekonomik

 

Historický vývoj ekonomických teorií:

ANTIKA            – Xenofon (dílo OIKONOMIKOS)

-soubor zásad jak vést a spravovat domácnost

Platon – tvrdil, že o vlastnictví má rozhodovat stát

-odmítá lichvu

Aristoteles – obhajoba soukromého vlastnictví→ vede k větší pracovitosti

STŘEDOVĚK    –Tomáš Akvinský (dílo Suma teologická)

-teorie spravedlivé ceny (nemá to být zdroj výdělku, měla by pouze uhradit obyčejné výdaje)

-odsuzuje lichvu (půjčování peněz→ v této době půjčují peníze jen Židé, křesťanům je to zakázáno, protože čas je božský a tam na něm nesmí vydělávat)

RENESANCE  –Merkantilismus a Jean Babtiste Colbert

-aktivní platební bilance (větší vývoz než dovoz)

-zavedení CLA a kvót na dovoz

18.STOLETÍ    –Klasická politická ekonomie

Adam Smith (dílo Bohatství národů)

-prvky liberalismu

-význam dělby práce

-přišel s „neviditelnou rukou trhu“ → bez zásahu státu sama vznikne cena, díky střetu nabídky a poptávky

 

 

David Ricardo

-hospodářský liberalismus (dnes z něj čerpají pravicové strany→ VB-konzervativci, USA-republikáni)

18./19. STOLETÍ   –Utopický socialismus

– utopie= ideální představa

– čerpá od utopistů z renesance →Thomas Moore, Ch Fourie

– všechno by mělo být všech

-nikdo nebude vykořisťován

19.STOLETÍ     –Marxismus

-teorie nadhodnoty (je to výdělek kapitalisty, i když zásluhu má dělník za práci)

Karl Marx a jeho kapitál

Socialismus

-chtějí zajistit minimální mzdu a pracovní dobu

20.STOLETÍ 30. LÉTA – Keynesiánství

John Keynes – zakladatel

– řeší krach na Newyorské burze

– stát by měl zasahovat do ekonomiky

– progresivní zdanění (čím více si člověk vydělá, tím vyšší bude mít daně)

-snižování nezaměstnanosti státními zakázkami (vedlo to k velké inflaci)

20.STOLETÍ 70.LÉTA   –Monetarismus

Milton Friedman– zakladatel

– stát by neměl zasahovat do ekonomiky, pouze by měl snižovat inflaci

-volný trh a snaha o nezadlužování

DNES- podle střídání politických stran

 

Základní pojmy:

Potřeba= nedostatek, jsou nekonečné (hmotné x nehmotné, biologické x kulturní, současné x budoucí)

Statky=to, čím uspokojíme naší potřebu (volné (vzduch, slunce) x vzácné (produkty lidské činnosti→ty se dále dělí na hmotné a nehmotné))

Služby=cizí lidská činnost (věcné (oprava ledničky)x osobní (kadeřník))

Zákon vzácnosti=čeho je málo to je vzácnější

Zákon obětované příležitosti=obětujeme příležitost → z druhé lepší příležitosti čekáme větší výnost

 

Hospodářský proces:

HOSPODÁŘSKÝ PROCES= proces přeměny přírodních zdrojů na statky nebo přeměna statků (nit, látka) na jiné statky (kalhoty)

 • při procesu se vstupy (inputy) mění na výstupy (outputy)→v továrně, doma
 1. Výroba
 2. Lidská práce = cílevědomá činnost, kterou se vytvoří statek či služby (není to samé co pracovní síla (to jsou předpoklady pro vykonání práce např. postižení či děti nemohou práci vykonávat))
 3. Přírodní zdroje (pozemek)
 4. Kapitál (peníze, které plodí další peníze např. budovy, akcie)
 5. Know- how (informace, jak něco vyrobit např. recept na coca colu)

hranice produkčních možností=snažím se co nejvíce využít všech výrobních faktorů, pak je totiž výroba efektivní

 1. Rozdělování a přerozdělování
 2. Rozdělování (dostávají podíl ti, kteří se podíleli na procesu výroby)¨
 • Např. ten, kdo měl pozemek → renta, pachtovné
 • Pracovní silou →mzda
 • Kapitálem →zisk
 1. Přerozdělování
 • Podíl mají i ti co se nijak nepodíleli (stát→ daně, sociální)
 1. Směna
 • Nabízející hledá kupce, střed nabídky s poptávkou
 1. Spotřeba
 • Může být konečná nebo výrobní (statek je dále použit na další výrobu)

 

Základní ekonomické systémy a otázky:

 1. Otázky
 2. Co a kolik vyrábět?
 3. Jak vyrábět?
 4. Jak rozdělit výrobky?
 5. Systémy
 6. Zvykový
 • nejstarší
 • o výrobě rozhoduje náčelník
 • v čele je rada starších
 • výrobky se rozdělují podle potřeb
 1. Příkazový (centrálně plánovaný)
 • o výrobě rozhoduje elita
 • Kuba, Venezuela, S Korea a Čr do roku 1989
 • plány na výrobu (pětiletky)→ krize z nedostatku nebo nadvýroby
 1. Tržní
 • soukromé vlastnictví
 • svobodné rozhodování
 • střed nabídky s poptávkou
 • ovlivněno příjmy spotřebitelů
 • ten, kdo se nezapojí do výroby, nemá nárok na výdělek
 1. Smíšený
 • v podstatě všechny státy světa, nikde není čistě tržní systém, nejvíce se podobá asi USA nebo VB v 19.století
 • založen na tržním, ale při přerozdělování dostává peníze i stát, i když se nezapojil do výroby