Jihozápadní Asie

 • asiePoloha, rozloha
 • Přírodní poměry (horizontální a vertikální členitost, podnebí, vodstvo, půdy, přírodní krajiny, nerostné bohatství)
 • Socioekonomické poměry (obyvatelstvo, vývoj osídlení, postavení v rámci celosvětového hospodářství)
 • Náboženská struktura

 

Poloha, rozloha

 • území od Turecka po východní hranice Afghánistánu – 16 států (včetně zemí na Arabském poloostrově)
 • dělí se na 2 oblasti: Blízký východ, okolí Perského zálivu
 • strategicky a hospodářsky výhodná poloha -> střed 3 světadílů
 • 2 velké poloostrovy – Malá Asie, Arabský poloostrov + státy východního středomoří

 

Přírodní podmínky – členitost

 • Převažuje hornatý terén
 • Nejvýše položená část regionu – pohoří Hindúkuš
 • Rozsáhlé náhorní plošiny – prostupují horské pásma patřící k alpsko-himalájskému systému
 • Rozsáhlé pouště -> Arabský poloostrov, část Jordánska, Sýrie, Iráku (Rub al-Jordan, Nafúd, Syrská poušť, Negev)
 • Nížiny -> podél Perského zálivu na Arabském poloostrově + mezi řekami Eufrat a Tigris
 • Mezopotamská nížina – protékaná Eufratem a Tigris, ostatní toky krátké a málo vodnaté – často ústí do bezodtokých pánví – v letních obdobích vysychají (vádí)
 • Velké množství stepí
 • Lesy -> pouze ve vyšších polohách návětrných svahů hor
 • Málo vodních toků -> bezodtoké pánve
 • Úrodný půlměsíc – označení území táhnoucího se jako oblouk z Mezopotámie až ke Středozemnímu moři (jde o území dnešního Iráku, Sýrie, Libanonu, Jordánska a Izraele)

 

Podnebí

 • Převládá subtropické podnebí (jih –> tropické podnebí – nedostatek srážek)
 • Pobřeží Středozemního, Černého a Kaspického moře – podnebí středomořského typu (mírné, deštivé zimy a suchá, horká léta)
 • Velké denní i roční teplotní rozdíly
 • Teploty a srážky ovlivňuje SV pasát (z pevniny suchý, z moře srážky) a monzuny
 • V letním období – území intenzivně zahříváno -> vzniká sezónní Íránská tlaková níže (cyklona)

 

Vodstvo

 • Říční síť v celé oblasti velmi slabá
 • Nevýznamnější úloha pro zavlažování – Eufrat, Tigris se svými přítoky
 • Častá vádí -> řeky vysychající v letních obdobích
 • Kaspické moře
 • Největší světové jezero
 • Mrtvé moře
 • Jezero tektonického původu
 • Bezodtoké, voda ubývá pouze výparem -> vysoká salinita ((až 280 ‰) (nejvyšší)
 • Odběrem závlahové vody klesá jeho hladina (zdrojnice – řeka Jordán)
 • Nejníže položená oblast na pevnině
 • Ostatní větší jezera – Vanské, Urmijské, Tuz -> bezdoktoká, vysoká salinita, v létě téměř vysychají
 • Bohaté státy -> odsolování mořské vody

 

Nerostné bohatství

 • Hlavní oblast těžby ropy ve světě- Saúdská Arábie, Írán, Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty
 • vyváží se přes přístavy Perského zálivu a Středozemního moře
 • export ropy: Evropa, USA, Japonsko
 • Roste těžba i vývoz zkapalněného zemního plynu – Saúdská Arábie, Írán
 • Těžba chronitů – Turecko
 • Těžba fosfátů a draselných solí – Jordánsko a Afgánistán
 • Těžba pyritu a azbestu – Kypru

 

Obyvatelstvo

 • Přes 250 milionů obyvatel
 • Přirozené přírůstky ve většině zemí vysoké
 • Hustota zalidnění – nízká (značné místní rozdíly) – pouště
 • Převážná část populace žije při pobřeží Středozemního, Černého a Kaspického moře a v údolí Eufratu a Tigridu
 • Téměř liduprázdné – vnitrozemí Arabského poloostrova + Íránská plošina
 • Národnostně pestré území – výjimka Arabský poloostrov (Arabové) 44% populace
 • Turci (22%), Ázerbajdžánci (5%), Turkméni, Peršané (13%), Kurdové (9%), Židé (2%)
 • Střet tří náboženství – judaismus, křesťanství, islám
 • Jeruzalém – posvátná místa těchto náboženství (Zeď nářků – judaismus, Boži hrob – křesťanství, Omarova mešita –islám)
 • Více jak 90% populace se hlásí k islámu – silný vliv na politický i společenský život
 • Izrael, Kypr – nemuslimské státy
 • Muslimové – nejednotní -> Sunnité a Šíité
 • Sunnité – většina, uznávají kromě Koránu i druhou svatou knihu Sunnu
 • Šíite – fanatický výklad Koránu
 • Největší městské aglomerace – Istambul, Bagdád, Teherán
 • poměrně vysoká urbanizace – v některých zemích žije až 80% obyvatel ve městech (např. Izrael, Saudská Arábie)
 • Kuvajt, Bahrajn, Katar a Spojené arabské emiráty – cíl imigrantů z ostatních arabských států a zemí jižní Asie
 • Práce, lepší životní podmínky
 • Vysoký podíl dlouhodobě usedlých přistěhovalců

 

Vývoj osídlení

 • Historický vývoj ovlivněn řadou starověkých a středověkých civilizací
 • Mezopotámie (počátky závlahového zemědělství)
 • Sumer (dnešní Irák), 4. tis. př. Kr., první městské státy
 • Babylónie (jádro v dnešním Iráku), 2. až 1. tis. př. Kr.
 • Asýrie (jádro v dnešním Iráku), 2. až 1. tis. př. Kr.
 • Chetitská říše (jádro v dnešním Turecku a Sýrii), 2. až 1. tis. př. Kr.
 • Fénicie (jádro v dnešním Libanonu), 2. až 1. tis. př. Kr.
 • Palestina (jádro v dnešním Izraeli), 2. až 1. tis. př. Kr.
 • Persie (jádro v dnešním Iránu), 6. stol. př. Kr. až 1934
 • vliv Řecka a Říma
 • Byzantská říše (jádro v dnešním Turecku)
 • Arabská říše (jádro v dnešní Saudské Arábii), 7. až 10. stol.
 • Osmanská říše (turecká říše), 13. až 20. stol.

 

Hospodářství

 • Hospodářství zemí je značně rozdílné
 • pouštní a polopouštní oblasti – kočovné zemědělství
 • okolí vodnatějších vodních toků – rozšířeno závlahové zemědělství
 • Země těžící ropu – prudký hospodářský rozvoj, patří mezi nejbohatší země světa, vysoká životní úroveň
 • hlavní zásobárna a těžební oblast ropy
 • oblast Perského zálivu – více než polovina světových zásob ropy a třetina těžby této suroviny
 • Hormuzskou úžinou se ročně přepraví přes půl miliardy tun ropy hlavně do Evropy a Japonska
 • vysoké zisky ropných států ovlivňují rychlou industrializaci
 • malé země se snaží o určitou specializaci své ekonomiky
 • Kuvajt -> posiluje petrochemii
 • Katar -> produkce kvalitního hliníku
 • Bahrajn -> usiluje o postavení finančního centra
 • Spojené arabské emiráty -> rozvíjení cestovního ruchu, mezinárodního obchodu, výzkum pouštního zemědělství
 • Zemědělství
 • Úrodný půlměsíc – citrusy, olivy, obilí, mandle, zelenina, tabák (zavlažované oblasti)

 

IZRAEL

 • město – Jeruzalém (5,7 milionů obyvatel)
 • Parlamentní republika
 • Rozloha 21 000 km2 ,7 milionů obyvatel – cca 6 milionů židů
 • Úřední jazyk – arabština
 • 1948 – vznik Izraele a Pelestiny, po vyhlášení samostatnosti Izraele à napaden asi 6ti

arabskými státy à válka

 • 1956 – válka s Egyptem o Suez
 • 1967 – 6-ti denní válka (vs. Egypt, Sýrie, Jordánsko) à zisk pásma Gazy (Sinajský poloostrov, Arabská část Jeruzalému, západní pobřeží Jordánska)
 • 1973 – Sýrie a Jordánsko proti Izraeli
 • hnutí HIZBALLÁH – sídlo v J Libanonu

-> obviněni, že vycvičují budoucí teroristy

 • 2005 – Izraelci zrušili několik izraelských osad na okupovaných územích a předali je pod palestinskou samosprávu
 • sionismus = židovské hnutí za znovuvytvoření židovského státu na území bývalé Palestiny

s hlavním městem Jeruzalémem (název odvozen od hory Sion – na ni chrám)

 • finanční pomoc z USA (6 z 10 nejbohatších rodin v USA = židé)
 • broušení dovážených diamantů
 • vyspělé závlahové zemědělství

 

TURECKO

 • město – Ankara
 • Parlamentní republika, člen NATO
 • Rozloha 781 000 km2, 70 milionů obyvatel (největší stát)
 • Úřední jazyk – turečtina
 • Turci (90%), Kurdové (téměř 10%, na JV), Arabové, Arméni
 • od 1996 má s EU „celní unii“ = neplatí se celní poplatky
 • Průmyslově-zemědělské hospodářství

zemědělství

 • asi ¼ aktivních obyvatel
 • nízké hektarové výnosy + užitkovost hospodářská zvířat
 • málo masa, nízká dojivost
 • hlavní plodina = pšenice – Anatolská plošina – export
 • lískové oříšky, hrozinky, čaj, olivy, slunečnice, tabák, cukrová třtina, luštěniny

průmysl

 • textilní – koberce, asi 1/3 na export
 • potravinářský – výrobky z pěstovaných plodin, zpracování tabáku
 • kožedělný
 • strojírenství: evropská automobilka Renault – Thalia (montované v Turecku –
 • levné)
 • energetika – 40% vodní elektrárny (Eufrat)
 • hutnictví barevných kovů + petrochemie
 • Cestovní ruch -> Turecká riviéra

 

ÍRÁN

 • hlavní město: Teherán (6,8 mil obyv.)
 • státní zřízení: islámská prezidentská republika
 • náboženství: islám – Šíité
 • jazyk: perština (úřední jazyk), kurdština
 • země je dědicem Perské říše
 • nedostatek vody řeší využitím povrchových vod (přehrady, závlahy) i podzemních zdrojů (vrty, artéské studně, kanáty – podzemní štoly využívající a přivádějící podzemní vodu z velkých vzdáleností)
 • velké zásoby ropy, plynu a bauxitu (většina ropy se vyváží nezpracovaná přes velký ropný terminál na ostrově Chárag v Perském zálivu)
 • zemi ovládá islámský fundamentalismus, který způsobuje její silnou mezinárodní izolaci
 • památky: Persepolis

 

ÍRÁK

 • hlavní město: Baghdád (4,9 mil obyv.)
 • státní zřízení: prezidentská republika
 • náboženství: islám
 • jazyk: arabština (úřední jazyk)

historie

 • vyspělé starověké civilizace à města Ur, Eridu, Babylon
 • i dnes většina obyvatel v Mezopotámské nížině
 • -19.století nadvláda Osmanské říše
 • 1921 samostatný stát kontrolovaný Velkou Británií, pak samostatnost, později svržena monarchie
 • od 1980 prezidentem Sadám Husajn
 • 1980-1988 – napadli Irán, na V hranicích bojovali à velké ztráty (hospodářské)
 • 1990-1991 okupovali Kuvajt
 • světové embargo na Irák à izolace (nejvíce trpěli Kurdové – chudí)
 • celý stát ovládala jedna rodina + příznivci à kult osobnosti
 • 2003 sem bez souhlasu OSN vtrhli USA, protože tvrdili, že Irák má jaderný program a biologické zbraně, důvod vpadnutí se nepotvrdil, našli Sadáma – oběšení
 • 4 roky pod správou US jednotek, jsou tu sebevražedné útoky
 • USA tu budují armádu, chtějí zde stabilní vládu (ale hlavně ropu)
 • situace stále napjatá

 

 

Země Hlavní město Vývoz
Afghánistán Kábul ovoce, bavlna, koberce,zem.plyn
Bahrajn Al – Manáma ropa, hliník
Irák Baghdád ropa, datle, kůže
Írán Tehrán ropa, plyn
Izrael Jeruzalém broušené diamanty, stroje
Jemen San’á bavlna, káva, kůže
Jordánsko Ammán fosfáty, zemědělské produkty
Katar Dauhá ropa, plyn, chemikálie
Kuvajt Kuvajt ropa, ropné výrobky
Kypr Nikósia zemědělské produkty, ner. sur.
Libanon Bejrút citrusy, ropné produkty, vlna
Omán Maskat Ropa
Saúdská Arábie Rijád ropa, výrobky z ropy
Spojené arabské emiráty Abú Zabí ropa, plyn
Sýrie Damašek výrobky z ropy, bavlna, tkaniny
Turecko Ankara zemědělské produkce, bavlna