Kovy a jejich vlastnosti

Kovy a jejich vlastnosti

 • Kovy tvoří 5/6 všech prvků v periodické soustavě prvků
 • Rozdělení: kovy nepřechodné, přechodné a vnitřně přechodné

1.     Výskyt

 • Volné (ryzí) – ušlechtilé kovy Au, Ag, Cu
 • Vázanév oxidech nebo sulfidech (rudy)
  Fe3O4 magnetit
  FeS2 pyrit
  ZnS sfalerit
  PbS galenit
  SnO2 cínovec
  Ag2S argentit
  CuFeS2 chalkopyrit
  HgS rumělka
  v minerálech
  CaSO4.2H2O sádrovec
  CaCO3 vápenec (kalcit)
  MgCO3 dolomit (magnezit)

 

2.     Výroba kovů (metalurgie = hutnictví)

 • 3 základní kroky:
  • Zisk a úprava rudy
  • Oxidační pražení (u S-II) a redukce
  • Úprava surového kovu – rafinace
 • Způsoby výroby:

a)     Redukční pochody

 • Redukovadla: C, CO (pro výrobu Fe, Mn, Sn, Pb, Zn)
  H2, hydridy (pro výrobu Mo, W, Ti)
  metalotermie = redukce za ↑t méně ušlechtilým kovem
  aluminotermie (Al) výroba Cr
  magneziotermie (Mg)
  kalciotermie (Ca)

b)     Termické rozklady – silně exotermické (výroba Hg)

c)      Elektrolýza – výroba Li, Na, Ca, Mg, Al

 

3.     Vlastnosti kovů

 • Jsou dány charakterem kovové vazby a kovové krystalové struktury
 • Kovová vazba: u kovů v pevném stavu
  kovová mřížka je tvořena kationty kovu, valenční e jsou volně
  sdílené (delokalizované e), tzv. elektronový plyn

–          Fyzikální vlastnosti

 • Kovový lesk
 • Vodivost elektrického proudu a tepla
 • Kujnost a tažnost
 • Pevné 8 kovů = slitiny, volbou kovů a jejich poměrů lze připravit slitiny s předem požadovanými vlastnostmi
  bronz – Sn + Cu
  mosaz – Zn + Cu
  alpaka – Cu + Ni + Zn
  antikoro – Fe + Cr + Ni + C
  pájka – Sn + Pb
  Woodův kov – Sn + Pb + Bi + Cd (tt cca 60°C – podle složení)

–          Chemické vlastnosti

 • Elektropozitivita (schopnost tvořit kationty) – z chemického hlediska mají nejkovovější charakter alkalické kovy,
  oxidačně-redukční schopnosti kovů popisuje Beketovova řada kovů (elektrochemická řada napětí kovů)

Neušlechtilé kovy                                                                                                        Ušlechtilé kovy

 

snadno se oxidují (tvoří kationty)                                                                   snadno se redukují na kov

Kov je schopen vyredukovat z roztoku soli všechny kovy stojící ležící vpravo od něj!

4.     Reakce kovů

a)     Redoxní vlastnosti kovů ve vodném prostředí

 • Čím více vlevo, tím je kov lepším redukčním činidlem a snáze se oxiduje
 • Čím více vpravo, tím se kov lépe redukuje z kationtu na kov

 

b)     Reakce kovů s vodou

 • Neušlechtilé kovy s vodou reagují, rychlost reakce klesá v Beketovově řadě zleva doprava (Pb s vodou prakticky nereaguje, rozpustnost zvyšuje přítomnost CO2)

2 Na0 + 2 HI2O → 2 NaIOH + H02↑           obdobně Li, K, Rb, Cs

Ca0 + 2HI2O → CaII(OH)2 + HI2↑                               Mg reaguje až po zahřátí

c)      Reakce kovů s kyselinami

o   Neušlechtilý kov + zředěná kyselina → vzniká sůl + vodík

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Ca + H2SO4 → CaSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

o   Neušlechtilý kov + koncentrovaná (oxidující) kyselina → sůl + oxid + voda

Mg + 4 HNO3 → Mg(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Pb + 4 HNO3 → Pb(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
Obecně:

Při reakci neušlechtilého kovu s oxidující kyselinou sůl a voda a odpovídající oxid, např. z HNO3 vzniká NO nebo NO2 – podle koncentrace kyseliny

S konc. HNO3 nereagují: Fe, Cr, Al – pasivace

S konc. H2SO4 nereaguje Pb – vzniká vrstva nerozpustného PbSO4

o   Ušlechtilý kov + zředěná kyselina → nereagují

 

o   Ušlechtilý kov + koncentrovaná (oxidující) kyselina → sůl + oxid + voda
(kromě Au a některých platinových kovů)

Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Obecně:

kovy v řadě před vodíkem ho dokážou s kyselin vyredukovat, a proto se v nich rozpouští a přechází na kation,

Kovy za vodíkem se rozpouštějí v tzv. oxidujících kyselinách, ty se rozkládají → uvolňují kyslík → ten převádí kovy na oxidy → ty se rozpouštějí v kyselinách a vzniká sůl + voda

d)     Redukce kovu ze sloučeniny méně ušlechtilým kovem (substituce)

Fe + CuSO4(aq) → FeSO4 + Cu

3 Zn + 2 FeCl3(aq) → 3 ZnCl2 + 2Fe

Mg + ZnCl2(aq) → MgCl2 + Zn

Al + NaCl → neprobíhá, Al je ušlechtilejší než Na

 

Užití: metalotermie (viz redukční pochody)