Nervová soustava (3)

Nervová soustava

 • Funkce senzorická: příjem informací z vnějšího i vnitřního prostředí
 • Funkce asociační: zpracovávání přijatých informací
 • Funkce výkonná: pokyny výkonným orgánům = reakce na podráždění
 • NS ovládá přímo i nepřímo činnost všech orgánů – vytváří chování našeho organismu
 • Základní jednotka nervové soustavy = NEURON = nervová buňka
 • Objevil J. E. Purkyně roku 1835
 • Tvorba jen během nitroděložního vývoje, během života se jejich počet snižuje, zničené neurony NEREGENERUJÍ (30 miliard)

Neuron (nervová buňka)

 • Specializovaná živočišná buňka, lišící se od buněk tím, že z jednoho těla vybíhá mnoho větvících se výběžků
 • 1 neurit = axon a mnoho dendritů
 • Vysoká spotřeba E a O2
 • Specifická funkce – tvorba a přenos signálů, které lze registrovat jako elektrické děje
 • Nervové impulsy běží rychlostí 150 m/s

Části neuronu

–         Tělo
 • Jádro + cytoplazma + další organely
–         Výběžky
 • DENDRIT – krátké výběžky těla, vstupní část, přijímají impulsy a vedou je dovnitř těla buňky
 • AXON = NEURIT – obvykle mnohem delší než dendrity, vede impulsy směrem ven z nervové buňky
  • Vede impulsy ven z buňky, vede akční potenciály, ale neúčastní se zpracování informací
  • Místo, kde axon nasedá na tělo, se nazývá iniciální segment = část převodní = místo vzniku akčního potenciálu
  • Opačný konec axonu – synaptický terminál, ze kterého se při nervovém vzruchu uvolňují chemické látky – neurotransmitery

Axon = neurit

 • Kryje ho myelinová pochva, je přerušovaná Ranvierovými zářezy vytváří ji mimo CNS Schwanovy buňky, v CNS buňky Gliové
 • Výstupní část axonu = nervové zakončení = místo, kde se dva neurony setkávají = synapse = knoflíkovitý tvar
Gliové buňky
 • Součástí nervové tkáně, různá funkce
  • Výživa nervové tkáně
  • Podpůrná funkce
  • Imunita nervové tkáně

Signální funkce neuronu

 • Funkce neuronu je tvorba a přenos signálu → základní prvek činnosti neuronu je VZRUCH = VLNA ELEKTRICKÉ NEGATIVITY, která se šíří rychlostí 1 – 100 m/s, někdy i 150 m/s
 • Podstata vzruchu je biochemická a biofyzikální → ELEKTRICKÉ DĚJE JSOU ZPŮSOBENY ZMĚNOU PROPUSTNOSTI POVRCHOVÉ MEMBRÁNY NEURONU PRO IONTY Na+ a K+

1.  KMP = klidový membránový potenciál

 • Všechny buňky mají rozdíl v elektrickém náboji na obou stranách plazmatické membrány → každá buňka je polarizovaná
 • Tomuto rozdílu se říká klidový potenciál
 • Neuron v klidu má klidový membránový potenciál: -70 mV
 • Znaménko „–“ signalizuje, že vnitřek buňky nese záporný náboj
 • Zevní povrch membrány nese kladný náboj

–         Jak neuron udržuje membránový potenciál?

 • Membránový potenciál = povrchová polarizace je způsobena nerovnoměrným rozložením Na+ a K+ iontů zevně a uvnitř buňky
 • Uvnitř buňky je hlavním iontem K+
 • Vně buňky je situace opačná, hlavním iontem je Na+
 • Tento rozdíl udržuje membránový přenašeč, zvaný sodíko-draslíková pumpa (protože ionty nesou náboj, fosfolipidová dvojvrstva je pro ně nepropustná)
 • V klidu jsou kanály, jimiž mohou procházet Na+, uzavřeny

2.  Depolarizace + 3. Vznik akčního potenciálu

 • Na neuron působí podnět určité síly = prahový podnět → v místě působení se stane membrána propustnou pro Na+ → Na+ vstupují do buňky a způsobují DEPOLARIZACI MEMBRÁNY → tím dojde ke krátkodobé výchylce KMP k pozitivním hodnotám
 • Vznikne AP = AKČNÍ POTENCIÁL (+30 mV)
 • V neuronu vzniká AP v iniciálním segmentu a šíří se směrem dolů po axonu

4. Repolarizace

 • Po depolarizace nastává depolarizace membrány K+ z nitra buňky na její povrch, membránový potenciál klesá, obnoví se normální dráždivost neuronu

–         Synapse

 • Signály z neuronů se šíří od místa vzniku jedním směrem
 • A) v dendritech směrem k tělu
 • B) v axonech směrem k synapsím
 • Synapse = spojení dvou neuronů nebo smyslové buňky a neuronu
 • Neurony se přímo nedotýkají – je mezi nimi mezera = synaptická štěrbina – šířka cca 20 nm

–         Synaptický potenciál

 • Po axonu přijde signál v podobě akčního potenciálu = elektrický signál
 • Na další neuron nepřejde ve stejné podobě, ale jako chemický signál – pomocí látky = neurotransmiteru (vezikuly synapsí) – ta na dalším neuronu vytvoří synaptický potenciál
 • Po „vylití“ do synaptické štěrbiny vyvolají malé změny propustnosti membrány pro ionty Na+ – otevírání kanálu – vstup Na+ do neuronu
 • Dochází k excitaci = stav podráždění
 • Excitační neurotransmitery – acetylcholin, noradrenalin
 • Při opačné polarizaci dochází k inhibici nervového systému = stav útlumu = hyperpolarizace
 • Synaptický potenciál je stupňovitý, může být menší nebo větší, podle množství neurotransmiteru
 • Nemají schopnost šířit se na větší vzdálenosti, proto = místní potenciály

5. Hyperpolarizace

 • Existují neurotransmitery, které mění membránový potenciál k záporným hodnotám (kyselina γ – aminomáselná) dochází k hyperpolarizaci – je podstatou útlumu = inhibice
 • Snižuje pravděpodobnost vzniku akčního potenciálu
Stavba nervové soustavy
 • 1) CNS – mozek + mícha
 • 2) Obvodová – periferní NS = obvodové nervy
  • Spojení CNS s ostatními orgány těla
  • Obvodové nervy: mozkové, míšní a útrobní
 • Základem CNS je šedá a bílá hmota
 • Šedá hmota – analyzuje a syntetizuje vzruchy
  • Dendrity
  • Těla nervových buněk
 • Bílá hmota – vede vzruchy
  • Axony s myelinovou pochvou

1) Centrální nervová soustava

–         Obaly CNS

 • Mozek uložen v dutině lební, mícha v kanálu páteřním
 • Mozek i mícha jsou zevně chráněny obaly = pleny:
§  Dura mater = tvrdá vnější plena
 • (Pozn.: trepanace = odříznutí pilou lebku – vidíme obaly, pak teprve mozek)
  • Pevný obal pro mozek, kolem míchy silný míšní vak, mezi kostí a tvrdou plenou cévy, vazivo a tuk
 • Pod tvrdou plenou jsou 2 měkké pleny:
§  Arachnoidea = pavučnice
 • Nesleduje záhyby mozku, mezi plenami vznikají štěrbiny vyplněny mozkomíšním mokem = ochrana před otřesy a nárazy
§  Pia mater = omozečnice
 • Vnitřní blanitá plena, kryje povrch míchy a mozku, bohatá na cévy, na povrchu mozku vniká do všech brázd

–          Mozkomíšní mok = liquor cerebrospinalis

 • Je to alkalická, čirá, bezbarvá kapalina chudá na buňky, s malým obsahem bílkovin (oproti plazmě obsahuje asi 200x méně bílkovin) + glukóza + řada iontů (sodné, draselné, vápenaté, vyšší koncentrace hořečnatých, chloridových)
 • Vyplňuje prostor mezi plenami + dutiny CNS
 • Změny v zastoupení látek = diagnostická pomůcka
 • Objem likvoru u dospělého člověka je 150 – 180 ml
 • 20% se nachází v mozkových komorách, zbytek okolo mozku a míchy
 • Zakalený likvor je při hnisavé neuroinfekci, fyziologický je čirý bezbarvý likvor
 • Denně se vytvoří cca 500 ml likvoru
 • Celkové množství moku je 150 – 180 ml, jeho stálé množství je zajištěno jeho zpětným vstřebáváním do žil a mízních cév
o    Funkce:
 • Obklopuje CNS
 • Nadlehčuje – Archimédův zákon
 • Chrání před nárazem a otřesem
 • Chrání proti invazi patogenů
o    Odběr likvoru:
 • Lumbální punkce, tj. vpich atraumatické jehly do páteřního kanálu v dolní části zad
 • Vpich se provádí ve střední čáře mezi trnovým výběžkem 3. a 4. obratle
 • Poloha pacienta při odběru – do kozelce
 • Atraumatická jehla se zaobleným koncem a otvorem po straně

–          Dutiny CNS

 • Mícha – úzký centrální kanálek – uprostřed
 • Mozek
  • a II. mozková komora (ventriculus lateralis) – v koncovém mozku 2 postranní komory (v každé hemisféře 1)
  • mozková komora (ventriculus tertius) – v mezimozku
  • mozková komora (ventriculus quartus) – v prodloužené míše
  • V dospělosti prostornější, u dětí štěrbinovité
  • Stěny opatřeny cévní pletení – produkuje mok

 

 

–         Výživa mozku a míchy

 • Mícha – krev přichází větším počtem tepének – z tepen při páteři
 • Mozek – krev přivádí páteřní tepny, vnitřní krkavice
 • CNS potřebuje nepřetržitě živiny = glukózu + O2 (krátký nedostatek = závažná poškození až smrt)

Mozek = encephalon

 • V embryonálním vývoji se nervová trubice rozčlení na 3 části
 • Nejsložitější orgán v těle – centrum nervové soustavy
 • Vyhodnocuje příchozí podněty, sídlo myšlení a paměti
 • Mozková kůra je zbrázděna závity (gyri), závit = gyrus – zvětšují její povrch
 • Mozková kůra rozdělena do laloků – čelní, spánkový, temenní a týlní
 • Hmotnost mozku: muž 1470 g, žena 1280 g – velký hmotnostní rozptyl, novorozenec 400 g
 • Mozkový objem: 1500 – 1800 cm3 (variační šíře 1300 – 2400 cm3)
 • Počet buněk: asi 30 mld., z toho kůra hemisfér předního mozku asi 13 mld.
 • Výživa: velká náročnost, za 1 minutu proteče mozkem 1,5 litru okysličené krve s glukózou
 • Inteligence: není dána velikostí mozku ani počtem neuronů, ale způsobem propojení neuronů (mikrostrukturou)
 • Růst mozku: do 20 let (zmnožováním propojení neuronů, nikoli zvyšováním počtu neuronů)
 • Mozkový kmen = truncus cerebi = prodloužená mícha + Varolův most + střední mozek

1) Prodloužená mícha = medulla oblongata

 • Plynulé pokračování míchy hřbetní, zadní jáma lební na těle kosti týlní, svrchu překryta mozečkem
 • Uvnitř IV. mozková komora
 • Z přední strany vystupuje posledních 7 párů mozkových nervů (VI. – XII.)
–          Funkce:
 • Zajišťuje reflexní aktivita v oblasti obličeje + X. nerv = bloudivý – inervuje i vnitřní orgány
 • Jsou zde životně důležitá centra: centrum dýchacích a srdečních signálů = kardiovaskulární
 • Jsou zde nepodmíněné potravové reflexy: polykání, sání, slinění, sekrece žaludeční šťávy
 • Jsou zde nepodmíněné obranné reflexy: kašel, kýchání, zvracení, mrkání, slzení, rohovkový reflex
 • Její přerušení = zlomený vaz

2) Varolův most = Pons Varoli

 • Navazuje na prodlouženou míchu v podobě valu, po stranách plynule přechází do mozečku, po straně se z něj vynořuje nejsilnější mozkový nerv trojklanný
 • Funkce: důležité spojovací centrum mezi mozkovou kůrou a mozečkem

3) Mozeček = cerebellum

 • Vyplňuje zadní jámu lební, tvoří jej 2 polokoule, povrch kryje 1 mm silná vrstvička šedé hmoty = mozečková kůra, do každého závitu zevnitř vbíhá bílá hmota → na řezu stromečkovitá kresba = „strom života“
 • Centrum rovnováhy = senzoricko-motorické – reguluje svalové napětí a automatické udržení rovnováhy
 • Řídí kosterní svaly (pohyb celého těla), důležitý při koordinaci úmyslných pohybů, zvláště jemných, přesných rychlých (alkoholik X klíčová dírka)
–          Poškození:
 • Vznikají těžké poruchy ve způsobu vykonávání pohybů → svalstvo má snížený tonus, člověk vrávorá, pohyby jsou neodměřené, přehnané
 • Je porušena koordinace svalů mluvidel → nepravidelnost projevu, obtížně komplikovaná slovní spojení

4) Střední mozek = mesencephalon

 • U člověka nejmenší oddíl mozku, zcela skryt mezi mostem a mozečkem
 • Funkčně velmi důležitý – vystupují z něj nervy okohybných svalů + centra nepodmíněných reflexů zrakových a sluchových (pohyby hlavy a očí za signálem, celého těla ve směru působení předmětu)

5) Mezimozek = diencephalon

 • Je zcela zakryt koncovým mozkem
 • Tvořen párovým THALAMEN, nepárovým HYPOTHALAMEN, epifýzou = endokrinní žláza a hypofýzou = endokrinní žláza
 • Uvnitř je III. mozková komora
–         Thalamus = pravý a levý hrbol mezimozkový
 • Spojen s mozkovou kůrou
o   Funkce:
 • Přepojovací stanice dostředivých nervových vláken z receptorů ke kůře mozkové, podněty zde nabývají citového přízvuku = zde se rozhoduje, zda je počitek příjemný či nepříjemný
 • Při prudkých citových afektech vyvolává reakce (zblednutí, pláč, bušení srdce)
–         Hypothalamus = podhrbolí
 • Tvoří spodinu III. komory mozkové
 • Pod ním je podvěsek mozkový = hypofýza – jsou spojeny stopkou
o   Funkce:
 • Nejdůležitější nadřazené koordinační centrum vegetativních funkcí = centrum řídící činnost vnitřních orgánů
 • A) přední hypothalamus – je nadřazen parasympatiku – rozšiřuje cévy, zvyšuje peristaltiku střev a žaludku, zpomaluje srdeční akce
 • B) zadní hypothalamus – nadřazen sympatiku – zvyšuje krevní tlak, zrychluje srdeční činnost, snižuje aktivitu trávicí soustavy
 • Ve střední oblasti jsou centra sytosti a hladu, která řídí metabolismus tuků a sacharidů
 • Dále se zde nachází centrum termoregulace, centrum afektivního a sexuálního chování ženy a muže, centrum regulace spánku a bdění

6) Koncový mozek = telencephalon

 • U člověka největší části mozku
 • Rozdělen do dvou polokoulí – hemisfér (levá a pravá), mezi je hluboká štěrbina
 • V její hloubce je vazník = kalózní těleso = plochý pruh bílé hmoty
 • Na povrchu je plášť = pallium z šedé hmoty, vnitřek vyplňuje bílá hmota
 • Povrch není hladký à brázdy = sulci a mezi nimi vystupují závity = gyri
–         A) Mozková kůra = neokortex
 • Vývojově nejmladší a nejdokonalejší část mozku
 • Tvoří na povrchu hemisfér plášť (pallium) – tloušťka 2-5 mm, je šedá – těla neuronů
 • Složena z 6 vrstev nervových buněk (spojené dendrity)
 • Obsahuje přes 14 miliard neuronů (celý mozek 30 mld.)
 • Váha 600 g, plocha cca 2200 – 2500 cm2
 • Rozdělena na laloky – čelní, spánkové, temenní, týlní – zde korová centra
 • Funkce:
  • Je sídlem vyšší nervové činnosti, řídí veškerou činnost organismu
  • Zachycuje, rozlišuje a seskupuje vzruchy = analyticko-syntetická funkce + vytváří impulsy, kterými zajišťuje odpověď organismu
  • Jsou v ní okrsky s jednotnou mikroskopickou stavbou a funkcí = korová projekční centra – jsou párová
o   1) čelní lalok
 • Motorické korové centrum – zde se nachází tzv. pyramidové buňky, jejíchž axony tvoří pyramidovou dráhu; tyto dráhy zajišťují přesné a zručné pohyby těla – zvláště předloktí, prstů a tvářových svalů
 • Brocovo centrum řeči = motorické korové centrum řeči – je nepárové, nachází se v té hemisféře, která řídí vedoucí ruku, u praváků – v levé hemisféře, u leváků v pravé hemisféře, protože nervové dráhy se kříží; Brocovo centrum souvisí s přednostním používáním jedné ruky k práci – levorukost či pravorukost; řídí jemné a přesné pohyby mluvidel při výkonu řeči; poškozené BC = neschopnost vyjádřit myšlenky mluvenou řečí (motorická afázie)
o   2) Temenní lalok
 • Senzitivní korové centrum = korové centrum kožní citlivosti – končí zde vzestupné dráhy pro vnímání obecných tělesných vjemů – kožní vnímání (dotyk, teplo, chlad, bolest), do levé hemisféry se promítá pravá polovina těla a naopak
o   3) Týlní lalok
 • Korové centrum zrakové – nachází se v koncové části týlního laloku; tato oblast přijímá zrakové informace ze sítnice oka a zpracovává informace z obou očí dohromady; vnímá se zde orientace objektů
o   4) Spánkový lalok
 • Korové centrum sluchové – vnímá hlasitost, výšku tónů a rytmus, na základě paměti zvuků i vřískot, hřmění nebo hudbu
 • Lateralita hemisfér
  • Nejvyšší funkce člověka = schopnost práce a řeči jsou lateralizovány, tzn. umístěny jen v jedné hemisféře
  • Hemisféra, ze které jsou nejvyšší funkce řízeny je dominantní – má dokonalejší strukturu
  • Typ laterality je dědičný
  • Z fyziologického hlediska je leváctví stejně hodnotné jako praváctví
  • Dnes nepřecvičujeme, nebyla by využita dominantní hemisféra
  • Násilné přecvičení může vést k neurotizaci, koktavosti, emocionálním a charakterovým poruchám

 


 • Pravá hemisféra
  • Vnímání hudby
  • Vnímání tvarů
  • Představivost
  • Vynalézavost
  • Trojrozměrná představivost
  • Kontrola pohybů levé ruky
  • Rozeznání tváří
  • Zpracování emocí
  • Intonace a emoční zabarvení řeči
   Levá hemisféra
  • Vědecké schopnosti
  • Řeč
  • Matematické schopnosti
  • Psaná řeč
  • Racionální úsudky
  • Kontrola pohybů pravé ruky
  • Analýza zrakových a sluchových detailů
  • Logické operace


–         B) Bazální ganglia
 • Jádra šedé hmoty uložená ve spodině hemisfér hluboko v bílé hmotě
 • Pracují jako komplexní nervová struktura, která spolupracuje s mozkovou kůrou při kontrole pohybů
 • Pravděpodobně začínají, zastavují a regulují intenzitu volních pohybů, jsou řízeny a podřazeny mozkové kůře, mohou vybírat příslušné svaly nebo pohyby pro určitý úkol a brzdit protichůdně působící svaly
 • Porucha – Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba
–         C) Limbický systém
 • Lem kolem mozkového kmene
 • Mozkový kmen = truncus cerebri = prodloužená mícha + Varolův most + střední mozek
 • Prostřednictvím něj se uskutečňuje komplexní instinktivní a emocionální chování
 • Na základě zkušenosti dotváří vrozené prvky chování
 • Sídlo emocí, strachu, smutku, radosti, hněvu, lásky
 • Udržuje rovnováhu mezi odporem a libostí, strachem a žádostí, ovládá pocity příjemnosti a nepříjemnosti, zajišťuje ukládání paměťových stop
 • Limbický systém komunikuje s mnoha oblastmi mozku, mimo jiné i s oblastí mozku, která ovládá naši orgánovou odpověď, proto lidé trpící emočním stresem trpí onemocněním – vysoký krevní tlak nebo pálení žáhy
 • Limbický systém dále spolupracuje s mozkovou kůrou, proto jsou naše pocity a myšlenky těsně spjaty
–         D) Mozkový trámec = kalózní těleso = corpus callosum
 • Spojení hemisfér – mozkový trámec, tvořený svazky bílé hmoty, délka přes 10 cm
 • Corpus callosum je bílá hmota (bílá hmota = axony, šedá hmota = těla buněk), která propojuje stejná místa obou hemisfér (komunikují spolu)

Mícha hřbetní = medulla spinalis

 • 40 – 45 cm dlouhý válcovitý provazec, široký cca 1,5 – 2 cm
 • Probíhá páteřním kanálem (canalis vertebralis) ve výši C1 – L2 a je obalena míšními obaly (jako mozek)
 • Horní konec pokračuje v prodlouženou míchu, dolní konec končí u 2. bederního obratle – lumbální punkce se provádí vpichem mezi L3 a L4
 • Hmotnost 30 až 50 g
 • Povrch je zbrázděn 6 podélnými rýhami

–         Míšní nervy

 • A) postranní rýha zadní – vstup zadních kořenů míšních nervů = dostředivá vlákna
 • B) postranní rýha přední – výstup předních kořenů míšních = odstředivá vlákna
 • Spojením zadních a předních kořenů vznikají míšní nervy, které vystupují meziobratlovými otvory
 • U člověka vystupuje z míchy 31 párů
 • Míšní segment = část míchy, ze které se kořenová vlákna spojují do jednoho páru míšních nervů

–         Řez míchou

 • Na příčném řezu míchou najdeme šedou a bílou hmotu míšní v charakteristickém rozložení:
  • Šedá hmota míšní – ve střední části míchy, zaujímá tvar písmene „H“ nebo „rozevřených motýlích křídel“ a obsahuje zejména nahloučená těla neuronů
  • Bílá hmota míšní – kolem hmoty šedé obsahuje nervová vlákna axony
 • Zadní kořeny míšních nervů: dostředivé = senzorické = aferentní = vzestupné
 • Přední kořeny míšních nervů: odstředivé = motorické = eferentní = sestupné
–          Funkce míchy:
 • Spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány
 • Ústředí některých nepodmíněných reflexů:
  • Napínací reflexy – svaly se přizpůsobují změnám zatížení
  • Umožňují zachovat vzpřímený postoj
  • „čéškový = patelární reflex“ – součást neurologického vyšetření
 • Centra pro vyprazdňování močového měchýře, konečníku a pro sekreci potu

Choroby, onemocnění a poruchy

–         Záněty mozkových blan: infekční onemocnění
–         Alzheimerova choroba: degenerativní onemocnění mozku – zánik některých mozkových buněk
–         Parkinsonova choroba: porucha pohybu
–         Roztroušená skleróza: porucha koordinace pohybů, řeči
–         Mozková mrtvice
–         Migréna
 • Epilepsie: porucha vzniku vzruchu v mozkové kůře vedoucí k specifickým záchvatům provázeným křečemi nebo ztrátou vědomí
–         Schizofrenie, deprese, nádory = tumory

2) Obvodové nervstvo

 • Spojuje oběma směry CNS s orgány a tkáněmi lidského těla
 • Nerv – soubor axonů + vazivový obal = provazec
–          Dělení obvodových nervů:
 • A) Mozkové – 12 párů, pro inervaci hlavy (somatické nervy)
 • B) Míšní – 31 párů, inervace kůže a kosterních svalů (somatické nervy)
 • C) Vegetativní (útrobní) – sympatikus + parasympatikus, vychází z mozku i míchy, mimovolní koordinace činnosti vnitřních orgánů
–          Podle směru vedení:
 • Dostředivé
 • Odstředivé
 • Smíšené
–         Dostředivé nervy
 • Obsahují dostředivá (aferentní) vlákna, vedou podráždění z čidla do CNS
 • 1) aferentní senzitivní (cítivá) vlákna – přivádějí vzruchy z kůže, ze svalů, šlach, útrobních orgánů informace
 • 2) aferentní senzorická vlákna – přivádějí vzruchy ze smyslových orgánů chuti, čichu, zraku, sluchu
–         Odstředivé nervy
 • Obsahují vlákna odstředivá (eferentní), vedou informace z CNS k výkonným orgánům
 • Vedou vzruchy:
§  1) ke svalům = vlákna motorická (hybná)
§  2) ke žlázám = vlákna sekretorická
–         Smíšené nervy
 • Většina nervů, obsahují vlákna odstředivá i dostředivá

A)           Mozkové nervy

 • Vystupují z mozku, 12 párů – značení římské číslice:
 1. nervy čichové
 2. nerv zrakový

III. nerv ohybný (motorický okohybný sval – pohyby oční koule)

 1. nerv kladkový (motorický okohybný sval – pohyby oční koule)
 2. nerv odtahující (motorický okohybný sval – pohyby oční koule)
 3. nerv trojklanný – oblast obličeje, zánět výrazná bolest (zuby)

VII. nerv lícní – mimické svaly poškození → ztráta mimiky

VIII. nerv předsíňohlemýžďový – statická i sluchová funkce

 1. nerv jazykohltanový – sliny, dávivý reflex
 2. nerv bloudivý – srdce, trávicí žlázy, slinivka, ledviny, sliznice dýchací a trávicí, hrtan, hlasivky
 3. nerv přídatný – zdvihač hlavy, zádové svaly – trapézový sval

XII. nerv podjazykový – svaly jazyka

B)           Nervy míšní

 • Jsou smíšené, vznikají spojením zadní (= senzitivních) a předních (= motorických) míšních kořenů
 • Ještě v kanálu páteřním se spojují, z páteře vystupují meziobratlovými otvory
 • 31 párů se rozlišuje podle místa výstupu z páteře:
  • 8 párů krčních
  • 12 párů hrudních
  • 5 párů bederních
  • 5 párů křížových
  • 1 pár kostrčních
 • Ihned po výstupu z páteře se každý z nich větví
 • Větve se spojují a vytváří na každé straně před páteří nervové pleteně
 • Z nich pak vystupují jednotlivé nervy
 • Inervující přední stěnu trupu a končetin
 • Nejmohutnější je Plexus lumbosacral = pleteň bedrokřížová
 • Plexus brachialis – pažní pleteň

C)            Nervy vegetativní = útrobní

 • Zajišťují koordinovanou činnost útrobních orgánů
 • Vycházejí z mozku a míchy
 • V průběhu přerušeny skupinkami nervových buněk – vegetativní uzliny (ganglia)
 • Dělení na dvě základní větve – sympatikus a parasympatikus
–          Inervují:
 • Hladké svalstvo – v kůži, ve stěnách trávicí trubice, průdušnice a průdušek, ústrojí močopohlavního, cév
 • Svalstvo srdeční
 • Žlázy
–          Po reflexních obloucích probíhají reflexy
 • Bez přímého ovlivnění vědomím a vůlí člověka – autonomní regulace
 • Každý orgán inervují dvě větve – působení sympatiku a parasympatiku je protichůdné (antagonistické) → činnost orgánů udržována v rovnováze
–          Přenos impulzů na orgány pomocí mediátorů:
 • Noradrenalin a adrenalin (sympatikus)
 • Acetylcholin (parasympatikus)

–         Periferní nervy

o   Nervy sympatické (sympatikus)
 • Vystupují z míchy krční, hrudní a bederní spolu s míšními nervy
 • Končí ve vegetativních uzlinách
 • Z buněk v uzlinách začínají nová vlákna (šedá), inervace příslušných orgánů
 • Sympatikus – zrychluje srdeční činnost a zužuje cévy, tlumí činnost hladkých svalů v žaludku a střevech
o   Nervy parasympatické (parasympatikus)
 • Vystupují z mozku společně s některými mozkovými nervy a z křížové míchy
 • Vstupují do malých parasympatických ganglií blízko inervovaných vnitřních orgánů
 • Parasympatikus – zpomaluje srdeční činnost, rozšiřuje cévy, působí povzbudivě na činnost žaludku a střev

Nervová činnost

 • Soubor funkcí CNS – umožňují styk s okolním prostředím
 • Základní jednotkou nervové činnosti = REFLEX
 • Nervový děj, při kterém se přenáší signál z čidla nervovou dráhou k výkonnému orgánu
 • Odpověď organismu na podráždění
 • Okamžitá reakce na podněty z prostředí

Reflexní oblouk

 • Nervový obvod, spojení senzitivního a motorického neuronu
 • Dělení reflexů na podmíněné (= získané) a nepodmíněné (= vrozené)
 • Nižší nervová činnost – nepodmíněné reflexy
 • Vyšší nervová činnost – podmíněné reflexy – živočichové pouze 1. signální soustava, člověk 1. i 2. signální soustava

1) Nepodmíněné reflexy = vrozené

 • Člověk se s nimi narodí
–          Charakteristické znaky:
 • Na týž podnět se při opakování vybaví vždy kvalitativně stejná reakce
  • Bolest = obranný reflex
  • Jídlo = sekrece slin
  • Dráždění dýchacích cest = kašel, kýchání
  • Reflex polykací, dýchací, sací
 • Probíhají vždy po stejné dráze
  • Jakmile dojde k vytvoření reflexu, může se vytvořit bez předchozího nácviku, ztráta pouze při poruše reflexního oblouku
 • Centra jsou v šedé hmotě CNS – mícha i mozek
 • Jsou vrozené, dědičné, po celý život
 • Nejsložitější forma = pudy = instinkty
  • Pud sebezáchovy, zachování rodu
  • U člověka usměrňováno kůrou mozkovou
  • Instinkty = pudy jsou složité řetězce nepodmíněných reflexů, které svou komplikovaností mohou vyvolat dojem účelného jednání zvířat

2) Podmíněné reflexy = získané

 • Vytvářejí se v průběhu života
 • Vázány na nějakou podmínku – poté přechod na nepodmíněný reflex
 • P. Pavlov – pokusy se psy
–          Charakteristika nepodmíněných reflexů:
 • Jsou vázány na nějakou podmínku, na týž podnět různá reakce – záleží, s čím je podnět spojen
 • Podstatou je vytvoření dočasného spojení mezi ohnisky podráždění
 • Centra jsou v mozkové kůře
 • Získané, individuální, dočasné
 • Vznikají a zanikají během života – vyhasínání podmíněných reflexů je zapomínání, jestliže organismus přestane podněty dostávat, reflex vyhasne
 • Vyšším živočichům umožňují adaptaci v měnících se životních podmínkách
 • Vytváření podmíněného reflexu = učení, jeho předpokladem je paměť
  • Paměť = schopnost uchovávat informace
  • Podstatou paměti = vytváření dočasných spojů mezi neurony kůry (podmíněné reflexy)
  • Nejsou-li paměťové stopy posilovány opakováním → zapomínání

1. signální soustava

 • Patří sem signály odrážející realitu
 • Umožňuje reakce na aktuální životní situace – učení od narození

2. signální soustava

 • Vytvořila se na podkladě 1. signální soustavy
 • Signály = abstraktní podněty – symboly reality
 • Podnětem pro vybavení odpovědi je slovo – člověk rozumí obsahu slova, ne zvuku
 • Na základě řeči a schopnosti zevšeobecnění se vyvinulo abstraktní myšlení, věda, umění a mravní hodnoty

Podráždění a útlum

 • Podráždění a útlum = 2 fáze činnosti neuronů
 • Význam útlumu = ochrana CNS
 • Brání neohraničenému šíření podráždění
 • Chrání kůru před příliš silnými podněty
 • Umožňuje odpočinek nervových buněk

Spánek

 • Spánek = útlum, postihují větší část kůry
 • Rytmus spánku a bdění je navozován z retikulární formace mozkové kmene
 • Začíná šířením útlumu kůrou – uvolnění napětí ve svalech, uvolnění celého těla = usínání
 • Má cyklický charakter, během noci se fáze 4-5x vystřídají
 • Potřeba spánku: podle věku