Periodický zákon, PSP, klasifikace prvků, vzácné plyny a významné prvky živých soustav

Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem látek

 • Periodický zákon objevil ruský chemik D. I. Mendělejev (1834-1907)
 • V roce 1869 uspořádal na základě podobných vlastností 63 tehdy známých prvků do přehledné tabulky
 • Dokázal předpovědět existenci a vlastnosti v té době neznámých prvků (např. skandium, germanium, gallium, radium, atd.)
 • Fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla
 • V původní formulaci je místo protonového čísla atomová hmotnost
 • Příčinnou je periodické opakování složení poslední (valenční) vrstvy elektronového obalu atomů prvků
 • Chemické a fyzikální vlastnosti prvků závisí na jejich atomových hmotnostech.
 • Dnes je známo, že to není úplně pravda a i Mendělejev věděl, že hmotnost jodu je menší než hmotnost telluru, přesto ho zařadil do své tabulky správně, protože se domníval, že jeho hmotnost byla určena špatně
 • Grafickým vyjádřením periodického zákona je periodická soustava prvků

1.      Velikost atomů

 • atomový poloměr je roven polovině naměřené vzdálenosti atomových jader v molekulách a krystalech.
  (Na velikost mají primární vliv přitažlivé síly mezi jádrem a vnějšími elektrony.)
 • Velikost atomů se v dané periodě zmenšuje s rostoucím Z (elektrony přibývající v jedné vrstvě jsou stále silněji přitahovány rostoucím nábojem jádra).
 • Velikost atomů se v dané hlavní skupině zvětšuje s rostoucím Z (roste kvantové číslo vnější elektronové vrstvy a s ním i velikost atomu)

2.      Ionizační energie (I)

 • = energie potřebná k odtržení e- z atomu v plynném stavu a vzniku kationtu
 • Udává se v kJ/mol
 • I1 energie potřebná k odtržení 1. e
 • I2 energie potřebná k odtržení 2. e
 • … I1< I2
 • Ionizační energie má výrazně periodickou závislost na protonovém čísle:
  V jednotlivých skupinách hodnoty ionizační energie klesají s rostoucím protonovým číslem
 • periodách ionizační energie se stoupajícím protonovým číslem roste, ale její růst není plynulý.

3.      Elektronová afinita

 • = míra schopnosti přijmout e- a tvořit anionty
 • Elektronová afinita klesá ve skupině s rostoucím protonovým číslem a roste v každé periodě s růstem protonového čísla.
 • Elektropozitivní prvky– jsou to prvky, které mají malou afinitu k elektronům, tzn., mají schopnost odštěpovat valenční elektrony a vytvářet kationty (kovy).
 • Elektronegativní prvky– jsou to prvky, které mají velkou afinitu k elektronům, tzn., mají schopnost poutat elektrony a vytvářet anionty (nekovy).

4.      Elektronegativita (X)

 • = schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony
 • V dané periodě narůstá, v dané skupině klesá.

Periodická soustava prvků a její struktura

 • Uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností
 • Prvky, nacházející se ve společné skupině, vykazují i podobné chemické vlastnosti
 • Dlouhá periodická tabulka – dnes nejpoužívanější
 • 7 řádků = period (umístění prvku v periodě odpovídá hlavnímu kvantovému číslu, tj. číslu poslední – valenční vrstvy)
  • V jedné periodě je tolik prvků, kolik e je na dané vrstvě
  • Každá perioda končí vzácným plynem s plně obsazenou valenční vrstvou (plnými orbitaly s a p, tedy elektronovým oktetem)
 • 18 sloupců = skupin (ve skupině mají prvky podobné vlastnosti)
  • Někdy jsou značeny I. A – VIII. A (hlavní skupiny) a I. B – VIII. B (vedlejší skupiny)

Klasifikace prvků

 • Z hlediska skupenství (při 273,15 K):
  • (g) – H, N, O, F, Cl, + vzácné plyny
  • (l) – Hg, Br
  • (s) – ostatní
 • Z hlediska vlastností:
  • nekovy – H, C, N, O, P, S, halogeny, vzácné plyny
  • polokovy – B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, At
  • kovy – ostatní (4/5 tabulky)
 • Z hlediska stavby atomu:
  • nepřechodné – (1, 2, 13 -18. skupina, tedy všechny A)
   s-prvky: A a II. A, zaplňují ve valenční vrstvě orbitaly s
   p-prvky: III. A – VIII. A, zaplňují orbitaly p
  • přechodnéd-prvky, zaplňují d orbitaly postupně 1 až 10 e
  • vnitřně přechodné – f-prvky
 • Triviální názvy skupin:
 1. A – alkalické kovy
 2. A – kovy alkalických zemin
 3. A – chalkogeny

VII. A – halogeny

VIII. A – vzácné (inertní) plyny

Triády – železa
lehkých platinových kovů
těžkých platinových kovů

Transurany – prvky za uranem: Np, Pu, … (Z>92)

Lanthanoidy – prvky za lanthanem (Z od 58 do 71)

Aktinoidy – prvky za aktiniem (Z od 90 do 103)

Vzácné plyny

 • Často označovány souhrnným názvem vzácné plyny
 • Valenční elektrony zcela zaplňují poslední vrstvu elektronového obalu
  (u helia s orbital, u ostatních s a p orbitaly) → mimořádná nereaktivnost, tvoří jednoatomové molekuly
 • Jsou bez barvy, chuti a zápachu
 • Lehčí z těchto prvků netvoří žádné sloučeniny, těžší některé sloučeniny vytvářejí
 • Mezi atomy vzácných plynů působí jen slabé van der Waalsovy síly → nízké Tv a Tt
 • Vzácné plyny se většinou získávají frakční destilací zkapalněného vzduchu, ve kterém jsou v malém množství obsaženy (He se vyrábí frakční destilací některých zemních plynů – levnější)
 • Až do počátku šedesátých let (1962) byly vzácné plyny považovány za naprosto nereaktivní, v posledních desetiletích se však chemikům podařilo připravit řadu sloučenin kryptonu, xenonu a radonu

Helium (He)

 • Druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru, v atmosféře (v 1m3 vzduchu jsou 4ml He) a některých zemních plynech v USA
 • Je zcela nereaktivní, neexistuje žádná jeho sloučenina
 • Helium má ze všech známých plynů nejnižší teplotu tání a varu → používá se k dosažení velmi nízkých teplot, až 0,003 K (pod -270°C)
  V kapalném stavu má překvapivé fyzikální vlastnosti – je vynikajícím vodičem elektrického proudu a má velmi malou viskozitu (jde o tzv. supravodivost a supratekutost)
 • Využívá se k přípravě dýchací směsi při hloubkovém potápění, neboť zabraňuje tzv. kesonové nemoci
 • Používá se také jako ochranný plyn ve speciálním hutnictví, např. při výrobě titanu
 • Helium je osmkrát lehčí než vzduch a nehořlavé → plnění balónů a vzducholodí, kde nahradilo lehčí, ale hořlavý vodík
 • Někdy se používá k plnění osvětlovacích trubic

Neon (Ne)

 • Nachází se v atmosféře
 • Zcela nereaktivní, nejsou známy žádné sloučeniny
 • Používá se v reklamních výbojkách (neonová světla), při průchodu elektrického výboje za nízkého tlaku trubicí naplněnou neonem vysílá neon oranžově červené světlo

Argon (Ar)

 • Nejrozšířenější prvek VIII. skupiny periodické tabulky
 • Ve vzduchu ho je asi 0,9 %
 • Je zcela nereaktivní, žádná jeho sloučenina není známa
 • Využívá se k plnění žárovek a fluorescenčních trubic (osvětlení, reklamy)
 • Používá se k vytvoření inertní atmosféry při svařování hliníku, hořčíku, případně jejich slitin, a při práci s hořlavinami

Krypton (Kr)

 • Ve vzduchu je ho velmi málo (1díl v 670 000 dílech vzduchu)
 • Je nereaktivní, jedinou známou sloučeninou je fluorid kryptonu (KrF2)
 • Krypton se používá do laserů a fluorescenčních trubic (osvětlení)

Xenon (Xe)

 • Nachází se v atmosféře (0,006 dílu v miliónu dílů vzduchu)
 • Xenon tvoří ze vzácných plynů nejvíce sloučenin
 • Chemie xenonu je zatím nejlépe prostudována.
 • Oxid xenonový, v pevném stavu velmi explozivní (jeho účinnost je srovnatelná s trinitrotoluenem) – jeho vodný roztok je velmi silným oxidačním činidlem.
 • Reakcí vodného roztoku XeO3 se zásadami vznikají soli kyseliny xenonové – hydrogenxenonany:

XeO3 + OH ® HXeO4

 • Některé xenonany se podařilo izolovat i navzdory tomu, že jejich alkalické roztoky nejsou stálé a zvolna disproporcionují na xenoničelany a plynný xenon

2 HXeO4 + 2 OH ® XeO64- + Xe + O2 + 2H2O

 • Ke známým sloučeninám xenonu patří také plynný a nestabilní oxid xenoničelý XeO4, tetrafluorid xenonu XeF4 a další fluoridy, jako XeF2 nebo XeF6
 • Další sloučeninou, se kterou se můžeme setkat je Na4XeO6.
 • Xenon má ve sloučeninách oxidační čísla: II, IV, VI, VIII
 • Používá se k plnění žárovek a fluorescenčních trubic (osvětlení a reklamy)

Radon (Rn)

 • Radioaktivní plyn vznikající radioaktivní přeměnou radia, obsažen ve vývěrech minerálních vod z podloží obsahujícího Ra, Th, U
 • Radioaktivní radon se používal při léčbě rakoviny a radonová voda v lázeňství (Jáchymov)
 • Dlouhodobé vystavení lidského organizmu radonu je škodlivé – měření v lokalitách se zvýšeným výskytem, nutné odvětrávání

Porovnání vlastností prvků v 1. a 17. skupině

 • Do 1. skupiny řadíme lithium 3Li, sodík 11Na, draslík 19K, rubidium 37Rb, cesium 55Cs a francium 87Fr (alkalické kovy)
 • Všechny tyto prvky mají ve své valenční vrstvě pouze jeden elektron
 • Jejich společné vlastnosti jsou například:
  • Měkké (lze je krájet nožem), stříbrolesklé 
  • Vysoká reaktivita, bouřlivé reakce například s halogeny
  • Snadná oxidace na běžném vzduchu (uchovávají se například pod petrolejem)
  • Bouřlivá reakce s vodou (za vzniku hydroxidu a vodíku)
  • Zásadotvornost
 • Jednotlivé vlastnosti chemických prvků se projevují různě intenzivně dle rostoucího či klesajícího protonového čísla (např. reaktivita alkalických kovů roste od lithia k franciu, zatímco v opačném směru roste jejich elektronová afinita)
 • Členy 17. skupiny periodické tabulky jsou halogeny (neboli halové prvky)
 • Mezi halogeny patří fluor, chlor, brom, jód a astat
 • Jejich společné vlastnosti jsou například:
  • Vysoká elektronegativita (nejvíce F)
  • Iontová vazba (přijetím e)
  • Kovalentní vazba (sdílením e)
  • Slučivé s většinou kovů
  • Tvoří dvouatomární molekuly X2
  • Jedovaté: leptají sliznici
  • Oxidační účinky
  • Typické nekovy
  • 1e pro získání stabilní konfigurace

Významné prvky živých soustav

 • V živých soustavách nacházíme tzv. prvky biogenní
 • Patří sem asi 2/3 prvků periodické soustavy s převážně nízkou molekulovou hmotností
 • Procento radioaktivních izotopů je zde také poměrně nízké
 • Podle podílu výskytu a důležitosti pro živý organismus se dělí na makroprvky a mikroprvky (makroelementy a mikroelementy)
 • Mezi makroelementy patří 11 prvků, které však tvoří až 99.9% hmotnosti živých těl.
 • Dělí se na dvě skupiny: do první náležejí tzv. makrobiogenní – plastické – C, O, H, N – tyto čtyři prvky tvoří až 95% živé hmoty; jako ostatní makroelementy označujeme S, P, Mg, Ca, Na, K, Cl – 7 prvků, které tvoří asi 4.9% živé hmoty

Makroelementy

–          Uhlík

 • Tvoří asi 19.4% živé hmoty, je to základní prvek
 • Nachází se ve všech organických sloučeninách, kde tvoří uhlíkové řetězce
 • Koloběh uhlíku v přírodě: v neživé přírodě se nachází v uhličitanových horninách (např. v CaCO3), v mořské vodě jako H2CO3 a v atmosféře jako CO2, ve formě chemicky stálých organických látek je obsažen v uhlí, v živé přírodě je obsažen ve všech organismech vázaný v organických i minerálních látkách

–          Kyslík a vodík

 • Jsou součástí téměř všech organických sloučenin tvořících živé organismy
 • Kyslík tvoří asi 62,8% hmotnosti živých systémů, vodík asi 9,3%
 • Zdrojem vodíku pro organismy je voda, zdrojem kyslíku voda a atmosféra

–          Dusík

 • Je vázán především v aminokyselinách a bílkovinách, v jejich aminových skupinách a v nukleových kyselinách
 • U živočichů se nachází také v aminocukrech
 • Tvoří asi 5,1% hmotnosti buněk

–          Síra

 • Je obsažena v některých aminokyselinách (cysteinu, cystinu a methioninu) – ty jsou součástí mnoha druhů bílkovin a některých látek s katalytickými účinky (vitamín B1, biotin, kyselina lipoová)
 • Síra je také obsažena v anorganických solích
 • Tvoří asi 0,63 % hmotnosti živočišného těla

–          Fosfor

 • V organismech se vyskytuje hlavně v pětimocné formě, a to především jako součást kyseliny trihydrogenfosforečné (H3PO4) a jejích minerálních solí
 • Zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné je často obsažen jako funkční skupina v molekulách důležitých organických sloučenin (nukleových kyselin, fosfolipidů, fosfoproteinů aj.)
 • Celkový obsah fosforu v živých systémech závisí mimo jiné na typu oporné soustavy
 • Lidské tělo obsahuje průměrně asi 700 g fosforu, z čehož však 600 g připadá na tvorbu kostí

–          Hořčík

 • Vyskytuje se hlavně jako jednoduché nebo komplexně vázané ionty
 • Tvoří také, podobně jako vápník, anorganické matrice zvířecích koster
 • Je i aktivátorem některých enzymů
 • Tvoří průměrně 0,04 % hmotnosti buněk

–          Vápník

 • Je hojný v nerozpustných solích tvořících oporné soustavy
 • Vyskytuje se i v podobě jednoduchých nebo komplexně vázaných iontů
 • Buňky ho obsahují průměrně 1,3 %

–          Sodík

 • Vyskytuje se nejčastěji v podobě iontů
 • Tvoří asi 0,22 % hmotnosti živočišného těla

–          Draslík

 • Také se vyskytuje hlavně v podobě iontů
 • Živočišná těla ho obsahují asi 0,26 %

–          Chlór

 • Také se vyskytuje v podobě iontů
 • Jeho obsah v živočišném těle je kolem 0,08 %

Mikroelementy

 • Mikroelementy neboli prvky stopové mají katalytickou úlohu
 • Slouží jako biokatalyzátory
 • Většina mikroelementů se vyskytuje jen v některých buňkách a jen u některých organismů
 • Mnohé z nich mohou být jedovaté, dostanou-li se do těl jiných organismů s potravou

–          Železo

 • Nacházíme jako součást krevních barviv (hemoglobinu, hemerytrinu, chlorokruorinu a některých buněčných barviv, tzv. cytochromů)
 • Lidské tělo jej obsahuje asi 4 – 5 g

–          Měď

 • Součást krevního barviva hemocyaninu některých bezobratlých (např. mlžů a korýšů)
 • U obratlovců působí jako katalytický prvek při syntéze hemoglobinu

–          Kobalt

 • Je součástí vitamínu B12

–          Mangan

 • Je obsažen hlavně v játrech a ledvinách obratlovců

–          Vanad

 • Nachází se jako součást krevního barviva u sumek

–          Zinek

 • Zvyšuje účinek pohlavních hormonů u savců

–          Jód

 • Je obsažen v hormonu štítné žlázy thyroxinu.
 • Také mořské chaluhy obsahují značné množství jódu
 • Ke katalytickým prvkům dále řadíme bór (B), fluor (F), křemík (Si), hliník (Al), titan (Ti), niob (ni) a molybden (Mo)