Petiška Eduard – Staré řecké báje a pověsti

 

 

Orfeus

Zpíval o své lásce k Eurydice a o smrti, která předčasně odvedla její duši do říše snů. O své bolesti zpíval, o smutku bez konce a bez hranic. Prosil bohy podsvětí, aby mu dovolili odvést Eurydiku opět na zem. Stejně nikdo ze smrtelníků neujde poslední cestě do jejich panství. I Orfeus s Eurydikou přijdou jednou do říše mrtvých. Hádes i Persefona dojati poslouchali jeho zpěv.

„Splním ti tvé přání,“ řekl Hádes, když Orfeus dozpíval. „Eurydika se může vrátit mezi živé lidi. Ty se však cestou z podsvětí na manželku neohlížej. Ohlédneš-li se po ní, než vyjdete na zemský povrch, zmizí ti a vrátí se mezi stíny a už ji neuvidíš.“

Orfeus radostně poděkoval a na pokyn vládce podsvětí se zvolna přiblížil stín Eurydiky, aby následoval manžela nahoru na svět.

 

 1. část
 2. Úryvek ze čtvrté báje, kdy Orfeus prosí Háda o navrácení své manželky mezi živé. Hádes mu vyhoví.
 3. Hlavním tématem báje Orfeus je záchrana jeho milé Eurydiky z říše mrtvých. Motivem báje je láska hlavního hrdiny.
 4. Odehrává se v bájném Řecku. Tato báje konkrétně v říši mrtvých, na louce, u řeky.
 5. Kompozice je chronologická.
  1. Expozice – Život Orfea
  2. Kolize – Láska mezi Orfeem a Eurydikou
  3. Krize – Smrt Eurydiky
  4. Peripetie – Neúspěšná záchrana Eurydiky
  5. Katastrofa – Smrt Orfea
 6. Literárním druhem je epika, žánrem je pověst, báje.

 

 1. část
 2. Psáno er-formou.
 3. Hlavní postavou je Orfeus – nadaný zpěvák a hráč na lyru, bezmezně miluje Eurydiku, je statečný – jde si pro Eurydiku do říše mrtvých.

V ukázce vystupuje Hádes – bůh podsvětí, vstřícný, nechá se obměkčit.

Eurydika – krásná víla nejáda.

 1. Dominantní slohový postup je vyprávěcí, objevuje se také v ukázce.
 2. V ukázce se nachází přímá řeč:

„Splním ti tvé přání,“ řekl Hádes, když Orfeus dozpíval. „Eurydika se může vrátit mezi živé lidi. Ty se však cestou z podsvětí na manželku neohlížej. Ohlédneš-li se po ní, než vyjdete na zemský povrch, zmizí ti a vrátí se mezi stíny a už ji neuvidíš.“

 

 1. část
 2. Jazyk díla i ukázky je spisovný.
 3. personifikace – o smrti, která předčasně odvedla její duši

eufemismus – říše snů (smrt)

hyperbola – o smutku bez konce a bez hranic

 

Prométheus

Nemoci a bída začaly obcházet lidská obydlí a v patách za nimi přicházela smrt. Bolest a těžké myšlenky budily lidi ze spánku a zlé sny jim tížily hruď. Jen naděje, jenom naděje bylo mezi lidmi málo. Zůstala téměř celá uzamčena v Pandořině schránce.

Diův hněv se snesl i na Prométhea. Vládce bohů vyslal Héfaista s pomocníky, aby přikovali odbojného Prométhea nejtěžšími a nejpevnějšími řetězy k vysoké skále v pohoří Kavkazu. Nerad poslechl Héfaistos rozkazu vládce bohů a přikoval Prométhea ke skále tak těsně, že se nemohl ani pohnout.

Vysoko nad propastí, v které pluly cáry mlh, visel Prométheus mezi nebem a zemí, ale nepokořil se, neprosil Dia o milost.

 

 1. část
 2. Úryvek z první báje. Bůh Zeus se zlobí na Prométhea, že mu vzal oheň a sešle na lidi nemoci a smrt. Prométhea připoutá ke skále.
 3. Hlavním tématem báje je Prométheova oběť pro lidi, pro které ukradl oheň od Dia. Motivem je Diův hněv.
 4. Příběh se odehrává v bájném Řecku. Báje Prométheus se odehrává konkrétně na Olympu, Kavkazu či ve chrámech.
 5. Děj je chronologický.
  1. Expozice – stvoření člověka
  2. Kolize – Prométheova lest
  3. Krize – Diův hněv
  4. Peripetie – krádež ohně
  5. Katastrofa – záchrana Prométhea
 6. Literárním druhem je epika, žánrem je pověst, báje.

 

 1. část
 2. Psáno er-formou.
 3. Hlavní postavou je Prométheus, který je odvážný a obětavý, mírumilovný. Zeus – nespokojený, zlý, lstivý. Dále vystupuje v ukázce Héfaistos, který nerad uposlechne Diova příkazu k připoutání Prométhea.
 4. Slohový postup je vyprávěcí.

 

 1. část
 2. Jazyk díla i ukázky je spisovný.
 3. personifikace – nemoci a bída začaly obcházet (…) a v patách za nimi přicházela smrt


 

Filemon a Baucis

„Spravedlivý Filemone a spravedlivá Baucis,“ oslovil Zeus oba staré manžele, „rád vám za vaši dobrotu a pohostinnost splním přání.“

Filemon a Baucis se nemusili spolu radit. Rozuměli si i beze slov.

 „Bohové,“ řekl Filemon, „dovolte nám stát se strážci a sluhy toho krásného chrámu, a až se naplní čas, kéž bychom zemřeli ve stejnou chvíli. Celý život jsme spolu žili ve svornosti a věrně jsme stáli při sobě. Ať nikdy nespatřím hrob své ženy a mne ať nemusí ona pohřbívat.“

Bohové splnili stařečkovi a stařence jejich přání. Filemon a Baucis se stali strážci chrámu a opatrovali jej, dokud nenadešel den, kdy se měli rozloučit se životem. Hřáli se spolu před chrámem na výsluní a vzpomínali na to, co prožili. Tu vidí Filemon, jak Baucis obrůstá listím, a Baucis zpozoruje, že Filemon se ztrácí v mlze zelených lístků. Vztáhne po něm paži a paže se promění v rameno stromu, ve větev plnou zelených snětí. Filemon rozevře paže v náruč a jeho tělo se mění v kmen stromu a rozevřená náruč se plní haluzemi.

„Sbohem,“ zavolá Filemon. „Sbohem,“ řekne Baucis a současně jim ústa zarostou větvovím.

Tak se proměnil Filemon v dub a Baucis v lípu. I po smrti jsou si nablízku, a zavane-li vítr, dotýkají se haluzemi něžně druh druha.

 

 1. část
 2. Úryvek je z konce 21. báje. Filemon a Baucis jsou odměněni za to, že žili celý život poctivě, v úctě a v lásce k sobě i k přírodě, že pohostili Dia a Hermese, a smějí zůstat spolu i po smrti. Promění se ve stromy, dub a lípu.
 3. Hlavním tématem je láska a dobrota obou stařečků. Motivem je Diova odměna.
 4. Příběh se odehrává ve starověkém Řecku.
 5. Chronologický děj.
 6. Expozice – Zeus chce zjistit, zda jsou na zemi lidé dobří či zlí
 7. Kolize – vydání se na průzkum
 8. Krize – vyhánění od domů
 9. Peripetie – pohostinství Filemona a Baucis
 10. Katastrofa – proměna ve stromy
 11. Literárním druhem je epika, žánrem je pověst, báje.

 

 1. část
 2. Psáno er-formou.
 3. Hlavními postavami jsou Filemon a Baucis – milí, dobrotiví, pohostinní. Zeus – odmění je za jejich dobrotu.
 4. Vyprávěcí slohový postup.
 5. V ukázce se nachází dialogy.

 

 1. část
 2. Jazyk díla i ukázky je spisovný.
 3. eufemismus – až se naplní čas, rozloučit se se životem