Podniková ekonomika II.

(oběžný majetek, plán zásobování, řízení zásob, právní stránka obchodních vztahů, logistika, evidence, doklady, příklad na normování zásob)

 

ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

-zásobování-ten samotný proces, kdy mi „přijede “ zboží–>náklaďák přijede, složím to a uskladnim

-logistika- proces toho zorganizování (objednat, zařídit, dovézt..)

 

Majetek firmy (oběžný)

 1. zásoby
 •  Materiál ———————–
 • polotovary- součástky,

„předdělané“ jídlo.. =výrobky dokončené v urč.fázi procesu, určené

k dalšímu prodeji

 • Zboží- nakoupím cizí a pak

ho u sebe prodávám (zakoupila jsem ho jako

hotový výrobek)

 • hotové výrobky-sama jsem si vyrobila, vlastní produkt, k prodeji u mne
 • nedokončená výroba-rozpracovaný výrobek (nedošité kalhoty, neupečený rohlík..)
 • zvířata- poř.cena < 40 000,—>zásoba; nad 40 000,—>odepisuju (+ krmení,očkování,výcvik–>

do nákladů; mohou se reklamovat do ½ roku-skrytá vada)

 

 1. peníze
 • v hotovosti-na pokladně
 • na běžném účtu
 • ceniny- známky,kolky,stravenky
 • krátkodobé cenné papíry- splatnost do 1 roku
 • pohledávky- když někdo mi dluží

 

Zásady racionálního plánování (zlaté pravidlo)

-podnikáme-li, a něco vyrábíme->potřebujeme sklad-tam je uschována spousta peněz

—>kupovat jen to,co potřebujeme a kolik toho potřebujeme!! ! Jinak jsou peníze utopené v zásobách (+ náklady s tím spojené-skladník, světlo, pojištění,…)

 

Koloběh oběžn.majetku

-peníze P1->materiál->nedokončený výr.–>hotový výrobek->peníze od zák.P2—>koloběh -ale musí platit že P1<P2- nutné!

-na zač.každé obrátky musí být peníze menší než na jejím konci! -musí tam být jistý výtěžek

=obrátka-kolikrát otočíme s penězi

-podnikatelé dbají na to, aby jeden koloběh trval co nejkratší dobu

-čím rychlejší a větší oběh zásob, tím více peněz to vynáší

-během roku chci točit často, co nejvíce, co to jde; můžu si spočítat, kolik obrátek ve firmě stihnu—>podnikatelé si počítají rychlost oběhu zásob:

 

celk.spotřeba materiálu za rok    =počet obrátek (za rok)

Průměrná zásoba

 

365               = kolik dnů trvá obrátka   —>doba obratu

počet obrátek

 

-2 možnosti na zvýšení počtu obrátek:

 • zvýšíme objem výroby a necháme stejnou prům.zásobu (začnu vyrábět o 20% víc, ale nebudu se navíc předzásobovat – finančně výhodnější – nemám peníze v zásobách)
 • zachováme celkovou produkci za rok, ale snížíme prům.zásobu

 

-v Japonsku to došlo tak daleko, že rušej sklady, aby nezadržovali peníze

—>„just in time“-kamiony se zásobami rovnou do obchodu, ale negunguje to (lidský faktor, ropa,…)

 

metody výpočtu spotřeby:

a) podle technické dokumentace – v případě, že známe všechny detaily o materiálu,tam kde to lze přesně spočítat  – nejpracnější, ale nejefektivnější metoda

– množství, rozměry, výroba, … (např. truhlář – lavice má 2 x 1m)

b) podle výtěžnosti – jen když nelze přesně určit množství materiálu na výrobek – u některých materiálů nelze využít (např. želez.ruda – kolik kg ho potřebuju na výrobu železa?)

– statistiky, odhady, průměry

c) podle indexní metody – vychází ze znalosti spotřeby za minulé období

– nejjednodušší, ale zároveň největší plýtvání materiálem -neodhalíme tak rezervy, nedostatky, případné rozkrady

 

Řízení zásob

=dělení zásob podle důležitosti ve firmě

 • Skupina A

-nejdůležitější materiál pro firmu (hlavní) , nejvíce využívaný

-zde uloženo nejvíce peněžních prostředků (ikdyž je početně nejméně objemný)

-zde používáme pro výpočet potřeby zásob (A)metodu NORMOVÁNÍ ZÁSOB

 • Skupina B

-pomocné materiály, bez kterých se neobejdeme

-nižší potřebné finance

-objednávání podle skladového limitu, který si firma sama stanoví (př.je třeba mít na skaldě aspoň 4 krabičky – když nejsou, objednaj se)

 • Skupina C: vše, co je potřebné pro bezproblémový chod firmy (nářadí, hyg.potřeby..)

-nehlídá se jejich počet, prostě to koupím, až to dojde

 

3 druhy zásobSnímek obrazovky 2015-08-24 v 17.43.46

Snímek obrazovky 2015-08-24 v 17.43.46

 • Běžné (ZB)–> to, které příjde během dodávkového cyklu=doba mezi jednot. dodávkami
 • Pojistné (ZP) ->objednávka, co si musim pojistit v příp.,že běžné zboží nedorazí(opozdí se) -stanovim si ji sama
 • Technické(technolog., ZT) –>zásoby, které musíme uskladnit a čekat, až je můžeme použít (např. dřevo-až uschne, banány -než zežloutnou..)

Normativ 

-normativní metoda – pro výpočet potřeby zásob sk.A

-musíme nejdřív zjistit tzv. časová norma zásob (ČN) -ta udává čas, po který nám vydrží prům.zásoba:

 

ČN =  zásoba běžná (ZB) 

          2                     +ZP + ZT = DNY (na kolik dní nám vydrží prům.zásoba)

 

-mám dny, ale chceme množství, které chci objednat—> (ZN) normovaná zásoba v naturálních  jednotkách–>ta mi udá fyzický objem

zboží v naturáliích

 

ZN = časová norma * S (S= prům. denní spotřeba materiálu v l,m,kg)

 

-kolik peněz bude vázáno v zásobách?->finanční normativ(FN)

 

FN = ZN * p (p= cena za jednotku- l, m, kg) —>vyjde nám částka!

 

PŘ. 1

Spočítejte dobu obratu(DO) zásob, jestliže je celková spotřeba 200 m a prům.zásoba 20 m?

 • počet obrátek = 2000 / 20=100 –>100 obrátek ročně
 • DO = 365/100=3,65 dne (trvá jeden obrat)

 

PŘ. 2

Běžná zásoba(ZB) je 10 dní, ZP = 5 dní, ZT=10 dní, prům.denní spotřeba=30kg, 1kg=1000,-,ZN?, FN?( normovaná zásoba v naturálních jednotkách a ve finančním vyjádření)

 • čas.normativ – ČN= 10/2 + 5 +5 = 20 dní
 • v nat.jedn. ZN= 20 x 30 = 600kg
 • fin.vyj.FN= 600 x 1000 = 600 000,-Kč

 

 

KUPNÍ SMLOUVA

-změna vlastnického vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, pokud kupující za věc platí – při prodeji movité nebo nemovité věci – a pouze tehdy, pokud kupující za tu věc zaplatí

 

-Obch.zákoník dává tyto povinnosti pro platnost:

 • identifikace obch.stran (OP, RČ,…)
 • určení zboží (př.auto-typ, číslo,karoserie,…)
 • určení kupní ceny; bez napsání je sice smlouva platná, ale cena se odvíjí od běžné prům.ceny na trhu

-Dál možnost ještě dodat:

 • možnosti reklamace, záruky (ze zákona 2 roky záruční doba na nové, ale když kupuji starší,není v zákoně), zboží si kupující prohlédl
 • doporučuje se ještě místo a doba plnění obchodu, způsob dopravy

 

-povinnosti kupujícího:

 • zaplatit
 • převzít

-povinnosti prodávajícího:

 • dodat řádně zboží v daném množství bez závad
 • přidat dokumenty ke zboží (faktura, dodací list, záruční list-jde-li)
 • umožnit kupujícímu zboží převzít včas; pokud to nemůže převzít včas, musím se o něj postarat

 

SMLOUVA O DÍLO

-jako zhotovitel zboží se zavazuji, že ho v pořádku zhotovím a dodám objednavateli ( až mi objednavatel zaplatí)

-speciál. zboží na zakázku, poskytnuté služby (výstavba, rekonstrukce, montáže,..)

-smlouva může být uzavřená písemně i ústně

-smlouva musí obsahovat:

 • určení smluvních stran
 • popis díla (pokud možno i třeba s plánkem)
 • cena- stanovena dle rozpočtu (např.od architekta)

+ ale lépe doplnit:

 • penalizaci za prodlení (nedodám/nezaplatím včas) nebo za překročení rozpočtu,
 • nějaké podmínky( např. dodat v originálním obalu)
 • způsob převzetí (kdy a kde se musí převzít)
 • záruční dobu

 

-V rámci těchto 2 smluv vznikají 3 obchodně- právní odpovědnosti při podpisu:

 • odpovědnost za škodu

-škoda vzniká tehdy, když dokážu, že firma udělal nějaký proti-právní úkon, udělal něco špatně (např.přímo ve výrobku, nějaké zanedbání..)

-např. přivezli nám domácí kino, špatně to zapojili a my vyhořeli -můžu ctít náhradu za způsobenou škodu i za ušlý zisk – je lepší to hned nafotit, popř. nechat podepsat i protistranu, aby nám to pak uznali
-firma musí být pojištěná, jinak to z nich hůř dostanu (nebo mám smůlu úplně

 • odpovědnost za prodlení

-tehdy, nebyla-li zakázka včas dodělána, dovezena (str.N) / či zaplacena včas (ze str.zákaz.)
-ve smlouvě mám mít penále pro obě strany (ale většinou jen penále pro nás)-pozor na to, vyžadovat to?
-když ve smlouvě nic–>dle OZ -nezaplatí-li zákazník včas, platí aktuální reposazbu (0,75-momentálně) a 7% k tomu—>7,75% měsíčně z dlužné částky navíc

 • odpovědnost za vady
  a)právní vady -pirátské kopírování-nesmí se šířit,porušuje práva vydavatele, autora (3.osoby)
  b)kvantitativní-přijde mi jiné množství; v momentě podpisu protokolu s tím už pak nic neudělám (musela bych na to přijít při samotném převzetí)
  c)kvalitativní-vada na kvalitě, přijde mi to rozbitý, když to najdu hned, nepřevzít!, vrátit – měli by dodat nepoškozené

zjevné vady (vidím to) nebo skryté-nevidím hned na prodejně (např. pračka – až podle toho jak pere, poznám že je vadná)

odstranitelné nebo neodstranitelné
nároky na odstranění vady

=reklamace; mám na to běžně 24 měsíců (i výjimky dané smlouvou, ale takto dáno v zákonu – např. staveb.firmy 18měs.)

-musím to reklam. písemně–>sepíšu reklamační protokol, nebo si sama napíšu „dne toho a toho reklamuji to a to…

-nedávat originál stvrzenky z ruky; pošlu jim pouze kopii

-od poslání reklamace mají 30 dní na odstranění vady

a)pokud objeví, že je to naší chybou, do 3 dnů nám to mají poslat zpět, s tím, že se na to záruka nevztahuje

b)pokud objeví vadu, do 30 dnů by nám to měli poslat opravené (např. benevolence z automobilek – půjčí nám prozatím náhradní vůz, také u mobilů)

c)když to shledají neopravitelným, dají nový výrobek nebo vrátí peníze

-pokud reklamuji 3 stejné vady po sobě–>výměna za nové či vrácení peněz

-nemohou říct, ať přijdu jindy; když to posílají na posouzení, mají 3 dny na to mi říct, zda-li mi to vezmou či ne na reklamaci

-internetový obchod-14 dní na vrácení bez udání důvodu

-kamenný obchod-mají na účtence,do kdy vyměnit; když ne..benevolence

 

3 kroky logistiky:

 1. objednávka zboží:
 1. Písemná objednávka – pro zboží, co objednávám nárazově, zrovna když něco potřebuju, ne pravidelně
 2. Kontrakt (pís.smlouva) – pravidelný dodávkový cyklus – třeba každý měsíc…,vše je tam ošetřeno – např. penále z prodlení,doprava, cena dopředu sjednána..
 1. přejímka zboží:
 1. kvalitativní-sleduji kvalitu – při malém množství zboží není problém zkontrolovat vše x hodně věcí–>namátkou otevřu 1 krabici; objevím-li něco, dodavatel to musí vyřešit
 2. kvantitativní-počítám, zda správný počet došlého zboží
 1. uskladnění:

-spolu se zbožím mi od dodavatele přijde

a)dodací list – dle něho můžu udělat i kvantit.přejímku – zde pouze adresa, množství, cena (ale není to daň.doklad, nemusim to uchovávat)

b)faktura

 

FAKTURA

-hlavní účetní doklad, daň.doklad

 • faktury – vydané – v každé firmě kniha vydaných faktur ( čísluju chronologicky jak byly vydány)

– přijaté – v každé firmě kniha přijatých faktur (chronologicky jak byly přijaty – přidáváme si svá čísla, druhá strana je má jinak -řadili je dle toho, jak je oni vydávali) – v logistice je důležitá tato kniha!

Náležitosti faktury:

-identifikace obou stran, sídlo, IČO, DIČ, popis zboží, cena za kus, cena za kus s DPH, konečná částka, konečná částka s DPH, vystavitel, podpis, razítko, datum, bankovní spojení, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění (když to vydám, ještě ten den mi to musí má účetní zaúčtovat jako zaplacené, přitom není – problém)

-archivace nutná alespoň 3 -5 let, někdy až 10let, poté skartace

 

-doklady, které vystavuje odběratel:

příjemka -multidruhový doklad, sepíšu na jeden doklad vše, co jsem zrovna převzala (kdo, kdy, za cenu..)

skladní karta – jednodruhový, každý druh zboží má své skladní místo, píšou se tam změny ve skladu

výdejka – multidruhový -když to někomu prodávám ze skladu, vystavím výdejku – multidruhový, odepíšu to i ze skladu