Prvky III. A a IV. A skupiny (bor, hliník, uhlík, křemík)

III. A skupina, p1 prvky

 • A (13) skupina, p1 prvky – B, Al, Ga, In, Tl
 • konfigurace: ns2 np1 → 3 valenční e
 • Oxidační čísla: III -B, Al
  I, III – Ga, In, Tl
 • Bor je polokov (po chemické stránce nekov), ostatní kovy
 • S rostoucím Z: klesá elektronegativita, tt a tv
  roste zásaditost hydroxidů a oxidů:
  B(OH)3 je kyselý, Al(OH)3amfoterní a TlOH je zásaditý
 • Vazby: B tvoří kovalentní sloučeniny
  Al – kovalentní i iontové sloučeniny
  Ga – iontové sloučeniny

Bór – B

1.      Výskyt

 • Pouze vázaně v minerálech (boritany)
 • Borax = Na2[B4O5(OH)4]. 8H2O oktahydrát tetrahydroxotetraboritanu disodného (někdy jen tetraboritan sodný)

2.      Vlastnosti

 • Několik alotropických modifikací (základní jednotka ikosaedr B12)
 • Šedočerná, velmi tvrdá látka
 • Vysoký bod tání 2076 °C
 • Málo reaktivní (až za ↑t), v kyselinách se nerozpouští
 • Polovodič (odpor klesá s ↑t), chemicky se podobá křemíku

3.      Výroba

 • Redukcí:
 • Metalotermicky: B2O3 + 3 Mg 3 MgO + 2 B (tento bór není zcela čistý)
 • Čistý bór se vyrábí redukcí BBr3vodíkem

4.      Sloučeniny

–          Bezkyslíkaté

s H2 borany
 • Základní je B2H6 (diboran), z něj se vyrábí další borany např. BnHn+4 nebo BnHn+6
 • BH3 je nestabilní a neexistuje
 • ! Zvláštní typ vazeb tvořených delokalizovanými e, na 1 atom bóru je vázáno více atomů, než má valenčních e!
 • Použití jako raketové palivo
Boridy
 • Kov + bór, vysoké tt a tvrdost
 • Použití: obráběcí nástroje

–          Kyslíkaté

Oxidy
 • B2O3 – přísada do žáruvzdorného skla
 • s H2O → H3BO4
Oxokyseliny
 • H3BO4 (s) – šupinkovité krystalky, málo rozpustná ve vodě
  3% aq 8 = „borová voda“, dezinfekční a antiseptické účinky
  ve větším množství teratogen (poškozuje plod)
Boritany
 • Borax =Na2[B4O5(OH)4] . 8H2O
  výroba glazur a smaltů, optická skla
  v analytické chemii – důkaz na boraxové perličce
 • Peroxoboritany – prací a bělicí účinky (prací prášky)

p2 prvky – IV. A skupina

 • C nekov, Si polokov (polemické stránce se chová jako nekov), Ge polokov, Sn a Pb kovy
 • Elektronová konfigurace ns2 np2 – 4 valenční elektrony
 • -IV, 0, II, IV
 • S rostoucím Z:  klesá elektronegativita
  klesá stálost oxidačního čísla IV
  roste stálost ox. č. II
 • Stabilizace: a) 4e → -IV nebo IV                                     C a Si
  b) vytvoření kovalentních vazeb                všechny prvky
  c) – 2e→ iontové sloučeniny                      např. SnCl2 nebo Pb(NO3)2

Uhlík – C

1.      Výskyt

 • Volný – 2 přírodní alotropické modifikace
  • Diamant – kubická soustava, atomy vázány kovalentní vazbou → velmi pevné → nejtvrdší nerost; nevede el. proud
  • Grafit – tuha, vrstevnatá struktura, šesterečná soustava, Van der Waalsovy síly → slabé → měkký, otírá se; vede el. proud

1985 objeven fulleren – nejčastěji C60, molekula tvaru fotbalového míče (5ti a 6ti úhelníky)
vzniká zahřátím grafitu na vysokou t pomocí laseru nebo el. oblouku

Další nové modifikace: grafen, uhlíkové nanotrubičky

 

 

 

 

 • C se dále vyskytuje v uhlí, které podle obsahu C dělíme na:

antracit                černé uhlí           hnědé uhlí         lignit     rašelina

klesá obsah uhlíku

 • Vázaný – v anorganických sloučeninách: uhličitany CaCO3 (kalcit, vápenec),
  MgCO3 (magnezit, dolomit),
  CO2 v ovzduší
  v organických sloučeninách:
  základní biogenní prvek – uhlovodíky (všechny rostliny, živočichové, ropa, uhlí, zemní plyn)

2.      Vlastnosti

 • C je málo reaktivní, reaguje až za ↑t, v praxi se používají technické formy (koks, uhlí, saze)
 • Hoří – jako grafit při 690°C, jako diamant při 800°C

3.      Užití

 • Redukční činidlo při výrobě kovů
 • Palivo – uhlí, koks
 • Grafit – tužky, elektrody, mazadlo, moderátor do jaderných reaktorů
 • Diamant – řezání skla, vrtné hlavice (technické diamanty)
  šperkařství (nejznámější výbrus – briliant)
 • Aktivní uhlí – velký povrch → adsorpce plynů (filtry)
 • Živočišné uhlí – při trávicích potížích
 • Saze – plnivo do pneumatik a plastů

4.      Sloučeniny

–          s H

 • Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků – organická chemie

–          CS2 – sirouhlík

 • Velmi těkavá, hořlavá kapalina, nervový jed
 • Nepolární organické rozpouštědlo (rozpouští i celulosu)

–          HCN a kyanidy

 • Prudce jedovaté
 • KCN – cyankáli, rozpustný ve vodě, voní po hořkých mandlích

–          Karbidy

 • C + prvky s nízkou elektronegativitou
 • Iontové: např. CaC2; reakcí s vodou vzniká acetylen:
  CaC2 + H2O → CHΞCH + Ca(OH)2
 • Kovalentní: velmi tvrdé, SiC – karborundum, brousek
 • Vmezeřené (intersticiální) – viz hydridy,
  mají nestechiometrické složení, supravodivé

–          Oxidy

 • CO – bezbarvý plyn, bez zápachu, lehčí než vzduch

vzniká nedokonalým spalováním org. paliv

velmi toxický – váže se na hemoglobin a znemožňuje přenos kyslíku

záměrně se vyrábí při zplyňování uhlí jako tzv. generátorový plyn → palivo

 • CO2 – bezbarvý plyn, bez zápachu, těžší než vzduch

není jedovatý, ale je nedýchatelný

vzniká dokonalým spalováním, při dýchání, kvašení, tlení

s H2O → slabá kyselina H2CO3

příprava: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

použití: sycení minerálek, výroba sody a močoviny, suchý led = CO2(s)

–          Oxokyseliny a soli

 • H2CO3slabá dvojsytná kyselina, dvě řady solí: (HCO3) a (CO3)2-
 • Na2CO3 – soda (viz alkalické kovy), pro výrobu skla, změkčování vody
 • NaHCO3 – jedlá soda, použití při překyselení žaludku nebo jako prášek do pečiva: NaHCO3 Na2CO3 + CO2↑ + H2O
 • CaCO3 – vápenec, krasové jevy – přechod nerozpustného CaCO3 na rozpustný Ca(HCO3)2 a zpět
 • K2CO3 – potaš, zpracování kůží
 • Všechny uhličitany jsou rozpustné v kyselinách

–          Krevní soli

K4[Fe(CN)6]           žlutá krevní sůl

K3[Fe(CN)6]           červená krevní sůl

Křemík – Si

1.      Výskyt

 • Druhý nejrozšířenější prvek na Zemi (po kyslíku) – 28%
 • Pouze vázaný – a) hlinitokřemičitany = živce a slídy (základ zemské kůry)
 1. b) křemičitany Na+, K+, Pb2+, Ca2+
 2. c) jako SiO2 = křemen

2.      Vlastnosti

 • Mikrokrystalický křemík = hnědý prášek
 • Krystalický křemík = šedý, kovově lesklý polokov (polovodič), má diamantovou strukturu, ale vazby Si – Si jsou slabší než C – C
 • Nerozpustný ve vodě i v kyselinách
 • Málo reaktivní (za t↑ se dá spálit na SiO2)

3.      Užití

 • Polovodiče a integrované obvody
 • Slitiny (např. s Al)
 • Pružinové oceli
 • Solární baterie (velmi čistý Si)

4.      Výroba

 • Redukcí z SiCl4 zinkem, vniklý křemík se dále čistí tavením

SiCl4 Si + +2ZnCl2

5.      Sloučeniny

–          Bezkyslíkaté

s H
 • Silany – 1 až 6 atomů Si, SiH4 až Si6H14, obdoba uhlovodíků, ale méně stálé a velmi reaktivní
s C – viz brousek u C
s kovy – silicidy S-IV

–          Kyslíkaté

SiO2
 • Křemen, polymerní struktura
 • Vazba Si – O je velmi pevná → tvrdá látka
 • V přírodě i další varianty: ametyst, záhněda, citrín, růženín, acháty, opál, křišťál
 • Křemenný písek – výroba skla
Silikony
 • Polymerní látky s kyslíkokřemíkovým řetězcem, na který se mohou vázat uhlovodíkové zbytky R
 • Podle složitosti struktury mají různou konzistenci
 • Užití: silikonové oleje, vazelíny, leštěnky, izolační tmely a pěny
Kyseliny
 • H2SiO3, H4SiO4
 • H4SiO4existuje jen ve vodných 8 → zahřátím vzniká gel → vysoušením se připraví silikagel (vysoušedlo do exsikátorů)
Křemičitany – silikáty
 • Průmyslově se připravují tavením SiO2 s uhličitany nebo hydroxidy alkalických kovů
 • Alkalické křemičitany – rozpustné ve vodě (Na2SiO3 + K2SiO3 = vodní sklo)
 • Mezi přírodní silikáty patří azbest
Hlinitokřemičitany
 • Živce, slídy, kaolinit

Výroba skla

Historie

 • Nejstarší nálezy – 3. tisíciletí př. n. l. ve Středomoří a Egyptě, skelná glazura na pískovém nebo keramickém jádře = fajáns
  od 2. tis. př. n. l – používání sklářských píšťal
 • Středověk – rozmach, lesní hutě
  nápojové sklo, okenní skla – vitráže, benátská zrcadla (nejkvalitnější v Evropě)
 • Od 2. pol. 17. st. – český křišťál
  skleněné předměty jsou stále drahé
 • Od 2. pol. 19. st. – počátky tovární výroby → snížení ceny → rozšíření

Vlastnosti

 • Sklo je podchlazená kapalina – nemá krystalickou strukturu, stále teče

Výroba

 • Základní surovinová směs = sklářský kmen:
  50 % písek (SiO2) + 16 % soda (Na2CO3) + 12 % vápenec (CaCO3) + 18 % odpadní sklo
  + další příměsi:

  • Soda nebo potaš (K2CO3) přechází na Na2O (K2O) a působí jako tavidlo – snižují teplotu tání
  • Vápenec přechází na CaO a zlepšuje chemickou odolnost skla
  • Složení se mění podle požadavků na vyráběné sklo
  • Směs se taví při cca 1500°C, poté se čiří a homogenizuje a po ochlazení na
   600-1300°C se tvaruje litím nebo foukáním

Druhy skla

 • Draselné sklo – přídavek potaše, tabulové sklo; lije se na vrstvu roztaveného cínu
 • Olovnaté sklo – je těžké, má vysoký index lomu; výroba lustrů, bižuterie, ozdobných karaf
 • Optické sklo – obsahuje kromě olova i Ba, Zn, Ti; optické čočky a hranoly
 • Borosilikátové sklo – část SiO2 je nahrazena B2O3; žáruvzdorné a chemicky odolné sklo, použití jako varné sklo v kuchyni nebo chemické sklo v laboratoři
 • Křemenné sklo – čistý SiO2; výborná chemická a tepelná odolnost
  taví se při 1800°C → drahé, použití na laboratorní potřeby a speciální žárovky

Leptání skla:

SiO2 + 4 HF → SiF4 (těkavý) + 2 H2O