Sacharidy

Sacharidy

 • Také glycidy (glykos = řecky sladký), v medicíně uhlovodany nebo uhlohydráty

Výskyt a vznik sacharidů v přírodě, biologický význam sacharidů

 • Nejrozšířenější přírodní látky, tvoří největší podíl organické hmoty na Zemi
 • Vznikají v zelených rostlinách při procesu fotosyntézy sumární rovnice:

6CO2 + 12H2O ® C6H12O6 + 6O2 + 6H2O         (poměry vody jsou takto uvedeny záměrně, neboť všechny molekuly kyslíku pocházejí z vody)

 • Molekuly jednoduchých sacharidů se kondenzačně spojují do složitějších struktur, až do molekul polysacharidů:

n C6H12O6 ® (C6H10O5)n + n-1 H2O

 • Živočišný organismus přijímá sacharidy v potravě nebo přeměnou aminokyselin nebo glycerolu z lipidů
 • Biologický význam sacharidů
  • Funkce :stavební – u rostlin (polysacharid celulóza) – součást buněčných stěn

hlavní zdroj energie pro živočichy – energie se uvolňuje při oxidaci glukózy složitými biochemickými procesy,
konečné produkty CO2 + H2O + E (stejná jako E spotřebovaná při fotosyntéze)

zásobní látky (škrob, glykogen) – pro uchování energetických zásob i pro syntézu dalších látek – např. karboxylových kyselin, aminokyselin, tedy i lipidů a bílkovin

Rozdělení sacharidů, charakteristika jednotlivých skupin

Dělení sacharidů podle počtu stavebních jednotek

 • Jednoduché sacharidy (monosacharidy)
 • Složité sacharidy – skládají se z monosacharidových jednotek, lze je rozložit hydrolýzou
  dále se mohou rozlišovat:

  • Oligosacharidy (dvě až deset jednotek)
  • Polysacharidy (molekulová relativní hmotnost sto tisíc i více než milion)
 • Monosacharidy + oligosacharidy = cukry

Monosacharidy a disacharidy

 • Chemicky jde o hydroxyaldehydy nebo hydroxyketony,
Rozdělení
 • Podle charakteristických skupin:
  • Aldosy – mají vedle hydroxylů aldehydickou skupinu
  • Ketosy – mají ketoskupinu (karbonylovou)
 • Podle počtu uhlíkových atomů v molekule můžeme dělit monosacharidy na aldo- nebo keto- triosy, tetrosy, pentosy, hexosy atd.
  Jednotlivé monosacharidy mají své triviální názvy

Fyzikální vlastnosti

 • Bezbarvé krystalické látky, rozpustné ve vodě, sladká chuť
 • Opticky aktivní, chirální centrum (optické izomery – enantiomery)
  Izomery se označují písmeny D- a L-, podle toho, zda hydroxylová skupina na předposledním uhlíkovém atomu (ty jsou očíslovány podle běžných pravidel) směřuje doprava (D-) nebo doleva (L-), z chemického hlediska jsou oba izomery rovnocenné, liší se ale některými fyzikálními vlastnostmi (především optickou otáčivostí)
 • Nejdůležitější jsou pentosy a hexosy

Aldopentosy

Aldohexosy

Odlišují pouze polohou jedné hydroxylové skupiny = epimery

Ketohexosa D- fruktosa

 

 • Použité acyklické vzorce = Fischerovy
  ve skutečnosti existují v cyklické formě, která vzniká reakcí aldehydické nebo keto skupiny s – OH na předposledním uhlíkovém atomu
  → vznik poloacetalů (vznik pěti až šestičlenných heterocyklů s kyslíkovým atomem
  – odtud názvy: pětičetné = furanosy, šestičlenné = pyranosy.
  Ke znázornění struktury používáme Tollensovy nebo Haworthovy vzorce (jsou perspektivní),
  pro převedení do Haworthových vzorců – co je napravo bude směřovat pod rovinu.
 • Poloacetalová hydroxylová skupina může směřovat pod nebo nad rovinu molekuly – rozlišujeme dvě formy – a- (OH pod rovinu) a b- (OH nad rovinu) = anomery
Poloacetálová vazba

Příklad: D-glukosa tvoří cyklickou formu, která je znázorněna nejprve Tollensovým, poté Haworthovým vzorcem:

 

Reakce sacharidů

1) Oxidačně-redukční

 • Oxiduje buď aldehydická skupina – je reaktivnější než -OH (vzniká hydroxykyselina, např. z glukosy → kyselina glukonová), nebo hydroxylová skupina (na posledním uhlíku)
 • Produktem redukce jsou tzv. cukerné alkoholy, které mají v názvu koncovku –itol (od D-glukózy – D-glucitol)
  REDUKUJÍCÍ SACHARIDY: poznáme je podle volného poloacetalového hydroxylu, sami se oxidují, jsou schopny vyredukovat kov ze soli, kterou k nim přidáme, důkaz Fehlingovým nebo Tollensovým činidlem

 

2) Esterifikace

 • Reakcí -OH skupin s kyselinami (zvláště H3PO4) vznikají estery monosacharidů
 • Nejprve se reakce účastní reaktivní acetalová skupina, poté primární hydroxyl
 • Např. z a-D-glukózy vzniká a-D-glukóza-1-fosfát nebo 6-fosfát

 

3) Glykosidy

 • Cyklické formy reagují s alkoholy za vzniku glykosidů – reaguje poloacetalová skupina, uvolňuje se molekula vody, zbylé molekuly se spojují glykosidickou vazbou
 • Např. ethanol s a-D-glukózou poskytuje ethyl-a-D-glukopyranosid
ethanol

 

 • Glykosidy nedávají redox reakce – poloacetalový hydroxyl je blokován
 • Hojně v přírodě, buď O– nebo N– glykosidická vazba

Přehled zástupců monosacharidů

 • D-glyceraldehyd a dihydroxyaceton – v přírodě se nevyskytují, jejich fosfáty jsou meziprodukty metabolismu sacharidů
 • D-ribosa a 2-deoxy-D-ribosa – základ nukleových kyselin
 • D-glukosa – hroznový cukr, nejvýznamnější monosacharid

– ve sladkých plodech, medu, atd.

– součást složitých sacharidů

– důležitá látka v živých soustavách

– snadno stravitelná, zahřátím karamelizuje – využ. v potravinářství

alkoholové kvašení (max. c = 14 %) za nepřístupu vzduchu, účinkem bakterií:

C6H12O6 ® 2 C2H5OH + 2CO2

mléčné kvašení – vzniká kyselina mléčná

– vyrábí se hydrolýzou škrobu

– užívá se k výrobě ethanolu, glycerolu, acetonu, kys. citronové, umělá výživa

 • D-galaktosa- v disacharidu laktóze – v mléku

– je součástí slož. lipidů, polysacharidů

 • D-mannosa – složka slož. sacharidů, v přírodě v kokosech, pomeranč. kůře
 • D-fruktosa – ovocný cukr, nejdůležitější představitel ketos

– spolu s glukózou se vyskytují v ovoci a medu

– s glukózou tvoří disacharid sacharózu

– je na rozdíl od ostatních levotočivá

Disacharidy obsahují dvě monosacharidové jednotky vázané glykosidickou vazbou

Zástupci disacharidů

 • Sacharosa – řepný cukr, tvořen a-D-glukopyranosou a b-D-fruktofuranosou

– glykosidická vazba je tvořena oběma poloacetalovými skupinami, jedná se tedy o neredukující sacharid

– nachází se ve všech rostlinách – nejvíce v cukrové třtině, řepě

– zahřátím karamelizuje, používá se jako sladidlo

 

 • Laktosa – mléčný cukr – v mléce savců,

je redukující – vazba tvořena poloacetalem galaktopyranózy a hydroxylem na 4. C glukopyranosy

 • Maltosa – sladový cukr, dvakrát a-D-glukosa – poloacetal + OH na 4.C
  – redukující

– lze získat enzymatickou hydrolýzou škrobu

– výroba piva – enzym maltáza štěpí maltózu na glukózu, která kvasí

Polysacharidy

 • Více než 10 monosacharidových jednotek
 • Velmi rozšířené přírodní látky
 • Neredukující
 • Homopolysacharidy – všechny jednotky stejné
 • Heteropolysacharidy – různé jednotky
 • : při spojení monosacharidových jednotek je současně eliminována voda
Vlastnosti polysacharidů:
 • Obvykle makromolekulární
 • Často amorfní
 • Bez chuti (nesladké, neřadí se mezi cukry)
 • Špatná rozpustnost ve vodě
 • Monosacharidy lze uvolnit kyselou hydrolýzou
 • Reakci lze zastavit na meziproduktech (oligosacharidech)
Význam polysacharidů:
 • Stavební látky (chitin, celulóza)
 • Zásobní látky (glykogen, škrob, inulin – hvězdnicovité – pampelišky, slunečnice)
 • Významná složka potravy člověka (rýže, obilniny, kukuřice, brambory)
 • Významné suroviny (textil, papír – celulóza – bavlna, len, dřevní hmota)

Zástupci polysacharidů

 

Celulóza

 • Nejrozšířenější stavební polysacharid – BS (rostl. b.)
 • Přírodní zdroje:
 • Vlákna bavlníku – téměř čistá celulóza
 • Dřevo – celulóza + hemicelulózy + lignin + další
 • Struktura: Glc jednotky, vazba β (1 → 4)
 • Vlastnosti celulózy:
  • Nerozpustná ve vodě
  • Odolnost vůči zásadám
  • Kyselé prostředí (minerální kys.) → štěpení na Glc
  • Pro člověka nestravitelná
  • Význam jako vláknina – podpora peristaltiky
 • Využití celulózy:
  • Výroba bavlny, zpracování dřeva
  • Výroba derivátů
  • Methanogenní bakterie: celulóza → methan (bioplyn) → energetika
 • Deriváty celulózy
  • Acetát celulózy:
   • Vznik acetylací → acetátové hedvábí
  • Ester celulózy = xanthogenát:
   • Rozpustný
   • → viskózové hedvábí
  • Nitrocelulóza:
   • Vznik nitrací, výbušnina, surovina pro výrobu celofánu, celuloidu

Hemicelulózy

 • Podobné celulóze, ale menší molekuly (→ nižší Mr)
 • Obsahují Glc i jiné monosacharidy (Gal, Man, Ara, Xyl…)
 • Výskyt společně s celulózou (BS rostlin)
 • (pozn.: lignin je polyfenol)
 • Podle obsahu monosacharadů se hemicelulózy pojmenovávají: manan, galaktin, xylan

Pektiny

 • Polysacharidy kyseliny galakturonové
 • -COOH skupiny mohou být esterifikované
 • U vyšších rostlin (zejména mladé části)
 • Zisk ze slupek plodů (džemy)
 • Měknutí plodů – přeměna nerozpustných pektinů na rozpustné

Škrob

 • 2 složky:
 • AMYLÓZA (lineární)
 • AMYLOPEKTIN (větvený)
 • Obě složky – Glc, vazba α(1 → 4), amylopektin též α(1 → 6)

Důkaz škrobu: přidat roztok I2v KI (Lugolův roztok): řetězec amylózy stočen do šroubovice, mlly I2 pronikají do vnitřní dutiny šroubovice, mění se jejich schopnost absorbovat světelné záření → modrofialové zbarvení

 • Hydrolýza škrobu:
  • Kyselá nebo enzymatická
  • Vznik nižších polysacharidů = DEXTRINŮ:
  • Rozpustné, opticky aktivní
  • Lepidla, zahušťovadla, pojiva (farmacie)
  • Některé nestravitelné → náhrada vlákniny
  • MALTODEXTRINY – (3 – 17 Glc jednotek)
  • Výživa (sport)
  • Hydrolýzu možno pokračovat → maltóza → Glc
 • Použití škrobu:
  • Potravinářství
  • Farmacie (doplňky výživy, přídatná látka do léků)
  • Lepidla, nátěry, lepenky, sádrokarton
  • kompostovatelné plasty
  • Škrobové deriváty

Glykogen – „živočišný škrob“

 • Zásobní látka živočichů
 • U čl. – svaly, játra
 • Větvená struktura (podoba s amylopektinem, ale více větvený)

Chitin

 • Polysacharid z jednotek N-acetyl-D-glukoaminu
 • β (1 → 4) vazby
 • Kutikula členovců (hmyz, korýši)
 • Chemicky podoba s celulózou, ale na C2 je místo –OH skupiny skupina acetamidová -NHCOCH3

Důkazové reakce přítomnosti aldehydických skupin v sacharidech, důkaz sacharidů v přírodních materiálech

 

 • Aldehydická skupina – Schiffovo, Tollensovo nebo Fehlingovo činidlo
 • Při důkazu sacharidů ve vzorku postupujeme takto:

1) obsahuje sacharid ? – Molischova nebo thymolová reakce

2) mono a oligo nebo polysacharid ? – nitrochromová reakce – pozitivní = mono, oligo

3) polysacharidy lze rozlišit roztokem jódu – škrob poskytuje charakteristické zbarvení, celulóza ne

4) mono a oligosacharidy lze rozlišit na redukující a neredukující Tollensovým nebo Fehlingovým činidlem

5) redukující sacharidy lze rozlišit na aldosy a ketosy Selivanovou reakcí