Sodoma a Gomora

Dnes jsou Sodoma a Gomora synonymy pro smilství a prostopášnost. V biblické tradici jsou však tato slova naplněna daleko bohatším obsahem, než by si mohl stěží domyslet člověk znající pouze ustálený frazém „Sodoma Gomora“.

Sodoma a Gomora byla města na jihu Kanaánu, v povodí řeky Jordán. Byla to města, která se zprotivila Bohu. Bylo tedy Bohem předurčeno, že budou zničena.

Abraham, který měl k Bohu velmi blízko, se snažil zamezit tomuto ortelu, neboť se obával, že by společně s hříšníky zahynuli ve městech i lidé spořádaní – zvláště se obával o svého synovce Lota, který byl obyvatelem Sodomy.

Došlo na smlouvání, při kterém Abraham navrhl, že by Bůh mohl ušetřit města, pokud se v nich nalezne padesát spořádaných lidí. Bůh souhlasil. Abraham si ale nebyl jist tímto počtem, obával se, že tolik ctnostných lidí není možné v těchto místech najít. Proto s Bohem smlouval tak dlouho, až počet ctnostných usmlouval na deset.

Do Sodomy byli vysláni dva andělé, jež měli za úkol Lota a jeho rodinu varovat před chystaným zničením; Lot je uschoval u sebe doma, neboť se obával nezdravého zájmu svých spoluobčanů. Ti si nezvyklých osob všimnuli a chtěli tyto dva nové hosty „poznat“. Aby uchránil své hosty, nabídl Lot venkovnímu davu své dvě, dosud mužem netknuté, dcery. Byl rázně odmítnut. Dav se pokusil vylomit dveře Lotova domu, ale andělé na ně uvalili slepotu, aby nebylo možné dveře najít a poničit.

Lot se pokusil varovat své nastávající zetě. Ti se mu vysmáli v domnění, že muž žertuje.

Za svítání druhého dne donutili andělé Lota, jeho ženu a dvě dcery, aby odešli z města a nedošli újmy na zdraví.  Směřovali do města Ségor, které leželo poblíž Sodomy a Gomory. Nikdo se cestou nesměl ohlédnout a sledovat zkázu měst. Lotova žena však neodolala a ohlédla se, v mžiku se tak proměnila v solný sloup.

Krátce po srovnání Sodomy a Gomory se zemí musel Lot odejít ze Ségoru. Usadil se i se svými dcerami. Co se dělo v jeskyni však není náplní této práce a proto zde tento příběh ukončíme.