Státy východní Afriky

Podnebí Afriky- Celkově

= Afrika je nejteplejším světadílem- 4 podnebná pásma:
1. Rovníkový podnebný pás- Konžská pánev, pobřeží Guinejského zálivu, horké a vlhké podnebí
2. Subekvatoriální- 15° s. š. a k 18° j. š. – vlhké lét a teplá suchá zima
3. Tropický podnebný pás- extrémně suché podnebí, podél obou obratníků
4. Subtropický podnebný pás- na severním a jižním okraji kontinentu- horké suché léto, mírná deštivá zima
Srážky přináší monzun od Atlantiku- srážek ubývá od západu k východu

Burundi- Bujumbura
Džibutsko- Džibutí
Eritrea- Asmera
Etiopie- Addis- Abeba
Keňa- Nairobi Rwanda- Kigali
Somálsko- Mogadišo
Tanzanie- Dodoma
Uganda- Kampala

Vymezení
– sever oblasti tvoří Etiopská vysočina
– Západ- od centrální Asie je oddělen tektonickou sníženinou Východoafrického příkopu
– Jih- sahá k řece Ruvuma
– Východ- tvoří Somálský poloostrov a Indický oceán

Povrch
– téměř celá oblast je pokryta hornatinami
– Nachází se zde největší pohoří Afriky- Kilimandžáro s nejvyšší horou Uhuru
– Sněžná čára v Kilimandžáru leží 5300-5700 m n. m.
– Východoafrický příkop- systém tektonických zlomů vzniklý rozlámáním starého pevninského štítu- při okrajích vznikly východoafrické vulkanické masívy s činnými sopkami
– Sopky- řada východně od Viktoriina jezera (Ukerewe), např. Meru, Kirinyaga (Mt. Kenya)
– Celé území Východoafrického příkopu má silnou seizmickou aktivitu
– Na pobřeží jsou časté korálové útesy
– Nejnižší místo Afriky je Assalská proláklina

Vodstvo
– Sever východní Afriky je odvodňován do Středozemního moře prostřednictvím Nilu (pramení v Burundi a vlévá se až do Středozemního moře)
– Modrý Nil vytéká z jezera Tana
– U Chartúmu se stéká s Bílým Nilem (jílové splaveniny) dále už jen Nil
= 2. nejdelší řeka světa 6,6 km
– Západ oblasti odvodňuje řeka Kongo (Zair)
– Většina řek na Somálském poloostrově mají na dolním toku typ vádí

Jezera
– Viktoriino Jezero (Ukerewe) je největší jezero Afriky (tektonického původu)- z jezera vytéká Viktoriin Nil
– Tanganika- nejhlubší jezero Afriky (tektonického původu)

Podnebí
– Celá oblast se nachází v tropickém podnebném pásu

– Zóna pasátového proudění a rovníkových tišin
– Hory- výrazné výškové stupně
– Nejchladnější a nejdeštivější část regionu je Etiopská vysočina
– Nejsušší je pouštní oblast Somálska

Flóra a fauna
– Rostlinstvo- převážně travnaté a křovinaté savany
– Ve výše položených oblastech jsou horské stepi
– Ve vlhkých, níže položených oblastech jsou tropické lesy
– V údolí řek jsou galeriové lesy
– Velké množství divoké zvěře- sloni, lvi, leopardi, antilopy, hroši, nosorožci, zebry (soustředěni v rezervacích a národních parcích)
– NP Serengeti (v Tanzánii)- faunou nejbohatší v Africe (lesnatý savana, stády divokých zvířat, 200 druhů ptáků, naleziště kosterních pozůstatků předchůdců člověka)

Obyvatelstvo
– etnicky velmi pestré
– Sever- Somálci, Gallové- afroasijská rodina
– Území savan a rovníkových lesů- střední oblast- Bantuové
– Většina obyvatel vyznává křesťanská náboženství a islám, pouze malá část animismus
– Převládá venkovské obyvatelstvo
– Nepříznivá demografie- vysoká kojenecká úmrtnost, nízká střední délka života obyvatel
– značná část negramotní lidé
– převážná část obyvatelstva je zaměstnána v zemědělství

Hospodářství
Zemědělství
– samozásobitelské
– dominuje rostlinná výroba- proso, rýže, kukuřice, banány, arašídy
– Plantážní produkce je zaměřena na export- kávovník, čajovník, bavlník
– Významnou exportní komoditou je koření (pěstované na ostrově Zanzibar)- hřebíček, vanilka
– Živočišná výroba- chov skotu (pouze v oblastech kde není rozšíření moucha tse- tse, přenášející spavou nemoc), ovcí, koz
– Známý rybolov- hlavně v jezerech

Průmysl
– je málo rozvinutý
– Zpracovatelský- na pobřežích a v přístavních městech
– Potravinářský- výroba cukru, mléka
– Kožedělný, textilní (bavlnářství) Cestovní ruch
– v zemích s přírodními rezervacemi a NP
– Keňa, Tanzanie
– Rozšířené je safari- výpravy s průvodci pozorování lovu a chování divoké zvěře

Etiopie

– Hlavní město: Addis- Abbeba
– Rozloha: 1 127 127 km²
– Počet obyvatel: 71 milionů
– Federativní republika členěna na 9 spolkových zemí

Povrch
– Západ- Etiopská vysočina (nejvyšší hora Etiopie Ras Dašan)
– Východ a jihovýchod- Somálská tabule
– Střed- Etiopský příkop s řadou slaných a sladkých jezer (Tana, Abaja)
– Hlavním vodním tokem je Modrý Nil

Hospodářství
= rozvojová agrární země- jedna z nejchudších na světě
– Dominuje živočišná výroba- extenzivní chov dobytka (ovce, skot, kozy, koně)
– Rostlinná výroba- kukuřice, proso, ječmen, luštěniny
– Hlavní exportní plodiny: kávovník, bavlník, cukrová třtina Obyvatelstvo
– 3. nejlidnatější stát Afriky (po Nigérii a Egyptě)
– Úředním jazykem je amharština
– Obyvatelstvo soustředěno do vesni a na náhorní plošinu Etiopské vysočiny
– 15% urbanizace
– Jedna z nejnižších středních délek života (muži 46, ženy 49)
– Hlavní náboženství je křesťanské a muslimské

Průmysl
– málo rozvinut
– pouze tradiční- potravinářský, kožedělný, textilní

Keňa
– Hlavní město: Nairobi
– Rozloha: 580 000 km2
– Počet obyvatel: 43 milionů
– Republika

Přírodní podmínky
– nejvyšší vyhaslá sopka Kirinigaya (Mt. Kenya)
– slabě rozvinutá říční síť- řeky jsou vodné jen v období dešťů
– Slané bezodtoké Rudolfovo jezero (Turkana)
– V rovníkovém a monzunovém pásmu
– na severu a severovýchodě- Pouště Hospodářství
– Má na africké poměry vyšší HDP díky cestovnímu ruchu a přírodnímu bohatství
– 75% zaměstnáno v zemědělství
– těží se menší ložiska sody, zlata, fluoritu
– Nairobi- nejmodernější město východní Afriky