Zaměstnanost a odměňování za práci v ČR

Zaměstnanost a nezaměstnanost jako makroekonomické kategorie

 • charakterizují celkovou výkonnost české ekonomiky
 • patří k nim HDP, HNP, Inflace, míra nezaměstnanosti, stav státního rozpočtu…

 

Zaměstnanost a mzdy

 • v tržní ekonomice hledají lidé zaměstnání a nabízejí svou práci na trhu práce
 • souhrn fyzických a psychických schopností člověka k výkonu práce označujeme pojmem pracovní síla
 • práce je účelná, cílevědomá lidská činnost, která s pomocí přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a služby k uspokojování lidských potřeb
 • získání zaměstnání je závislé na úrovni předpokladů, které lidé k výkonu určité práce mají – tato úroveň se nazývá lidský kapitál
 • kvalifikace vyjadřuje způsobilost člověka k výkonu určité práce; je dána osobními předpoklady člověka, jeho vzděláním a zaškolením a praktickými zkušenostmi získanými při práci
 • firmy i státní a veřejné instituce vytvářejí poptávku po práci – personální řízení (používají jej k získávání, vzdělávání a motivování zaměstnanců)
 • mobilita práce – schopnost pracovníků adaptovat se na změněné podmínky, popř. schopnost uchazečů o práci přizpůsobit se požadavků na dané pracovní místo

Mzda

 • = cena práce, z pohledu zaměstnance je odměnou za práci a z pohledu firmy je nákladem
 • základní formy mezd:
 1. časová (plat) – vypočítává se podle odpracovaných hodin, a to jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby
 2. úkolová – vypočítává se podle skutečně provedeného kvalitního výkonu a předem stanovené sazby za jednotku výkonu
 3. podílová – určuje se jako podíl na dosažených výsledcích práce
 • hrubá mzda – mzda před zdaněním a dalšími zákonem stanovenými platbami
 • čistá mzda – je vyplácena zaměstnancům po odečtení daně z příjmu a dávek sociálního zabezpečení
 • nominální mzda – mzda či plat v peněžním vyjádření
 • reálná mzda – kolik zboží a služeb si mohu za svou mzdu koupit
 • minimální mzda
 • = nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu
 • Minimální mzda byla v ČR zavedena v roce 1991 jako veličina, která má zajistit ochranu příjmu především nekvalifikované pracovní síly
 • právní úprava minimální mzdy stanovena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Minimální mzda má pro pracovní trhy neblahé důsledky
 • Pokud je její výše nastavena nad úroveň rovnovážné mzdy, je minimální mzda příčinou nezaměstnanosti
 • Její výše ve důležitá i ve vztahu k výši dalších sociálních dávek
  • mzdová liberalizace – teoreticky nám zaměstnavatel může dávat jakoukoliv mzdu – ale je to ovlivněno minimální mzdou a stropem mzdy

 

Nezaměstnanost

 • = Existence skupiny práceschopného obyvatelstva, které nabízí svou práci, ale na trhu práce nenachází uplatnění. Má negativní ekonomické a sociální důsledky

Míra nezaměstnanosti

 • míra neschopnosti ekonomiky využívat zdroje práceschopného obyvatelstva; podíl nezaměstnaných, kteří aktivně o nalezení práce usilují a jsou schopni to prokázat na ekonomicky aktivním obyvatelstvu vyjádřených v procentech
 • přirozená míra nezaměstnanosti – nejnižší dlouhodobě udržitelná míra nezaměstnanosti; pro zdravý vývoj ekonomiky je určitá hladina nezaměstnanosti nepostradatelná; optimální hodnota – 2-3 %
 • nezaměstnaný – osoba starší 15 let, osoba aktivně hledající práci, je připravena k nástupu do práce do 14 dnů
 • Korelace (míra vzájemné souvislosti) – výše vzdělání x míra nezaměstnanosti
 • Základní typy:
 • Frikční – jde o krátkodobou nezaměstnanost, která vzniká v době, kdy lidé hledají nové pracovní místo (lidé měnící zaměstnání, absolventi), přirozená, př. stěhování
 • Strukturální – mění charakter ekonomiky jako celku; dána tím, že v určitých oborech nebo odvětvích poklesne potřeba určitých povolání, dáno útlumem některých odvětví, vývojem techniky, klesá počet některých pracovních míst, počet míst v jiných oborech roste, problém nedostatečná kvalifikace pracovníků
 • Cyklická – souvisí s proměnou ekonomického cyklu (př. v době poklesu HDP, kvůli poklesu výroby dochází ke snížení potřeby zaměstnanců)
 • Sezónní – př. ski instruktoři v létě x v zimě netuhne beton
 • Dělení:
 • Dobrovolná (odmítám nabídky práce) x nedobrovolná (chci práci, ale nemůžu najít)
 • Krátkodobá – do 3 měsíců
 • Střednědobá – do 12 měsíců
 • Dlouhodobá – nad 12 měsíců
 • Artur Okun – okunův zákon: vztah mezi změnou hospodářského produktu a nezaměstnanosti (když klesne produkt o 2 % vzhledem k potenciálnímu produktu, tak se míra nezaměstnanosti zvýší o 1 %).
 • Důsledky:
 • pozitivní (snažím se o rekvalifikaci)
 • negativní sociální jevy (alkoholismus, krádeže)
 • politické (u příštích voleb nedám hlas straně, která mi nezajistila práci)
 • zvláštní problém – absolventi vysokých škol (pokud se včas nezapracují a nezískají pracovní návyky, jsou hůře zaměstnatelní a snižuje se také kvalita práce)
 • opatření (= politika zaměstnanosti probíhá na úřadech práce)
  1. udržení ekonomiky ve vzestupné fázi
  2. sociální dávky pro nezaměstnané
  3. informovanost o pracovních místech
  4. rekvalifikace
  5. investiční pobídky – stát zvýhodní podmínky pro podnikání, aby na jeho území fungovali nadnárodní koncerny – slíbí na dva roky žádné daně, oni si tu udělají továrny a potom z toho tečou peníze, je to investice
  6. veřejně prospěšné práce

 

Daně, které platíme (poplatky ze mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění)

 • za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda

ze mzdy se automaticky sráží záloha na daň (daně, které platíme) z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné veřejného zdravotního pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti