Zdraví a náročné životní situace

 1. Zdraví a náročné životní situace

 

 • Zdraví= Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady

– Vnitřní vlivy – genetika (= věk, pohlaví)

– Vnější vlivy – životní styl, prostředí, lékařská péče

 • PSYCHOHYGIENA

– Říká nám jak si chránit a upevňovat duševní zdraví

– Příjemné pracovní prostředí, dobré vztahy s okolím, vyrovnanost

zasady:

dostatek spánku

udržovat kontakt s lidmi

odpočívat (aktivně nebo pasivně)

Klinická psychologie

 

Náročné životní situace:

 • Zatížení osobnosti, ohrožení
 • Stres, konflikty, frustrace, deprivace
 • Nečitelná = jedinec se nedokáže správně zorientovat
 • Neřešitelná = orientuje se v ní, ale nenachází řešení
 • Nezvládnutelná = orientuje se, je přesvědčen, že nemá schopnosti ani prostředky na řešení
 • Můžeme je rozdělit do 4 forem
 1. Stres
 • STRES – stav nadměrného zatížení, ohrožení, kdy se neustále zvyšují požadavky na jednice a podmínky jsou ztíženy – vlivy, co v nás vyvolávají stres – STRESORY: 2 typy
  • vnitřní – tělesný vývoj, změny týkající se našeho vývoje – puberta, stárnutí, těhotenství, menopauza, ale i faktory psychické – podceňování
  • vnější – vlivy které přicházejí z okolí, nesouvisí s naší změnou, ale i fyzikální změny – horko, dusno, ztráta zaměstnání, změny sociální
  • Projevuje se ve 3 oblastech:
 • Oblast fyziologická – bolesti, nespavost, nechutenství, únava
 • Oblast chování (behaviorální) – tělesný neklid, agrese, verbální a tělesné napadání, apatie
 • Oblast psychická – nesoustřednost, nervozita, labilita, podrážděnost
  • Dvojího typu:
 • EUSTRES – pozitivní stres, nemá negativní následky
 • DISTRES – škodlivý stres, může ohrožovat naše zdraví -> negativní dopad

 

 

 • 3 stádia stresu:
 1. Poplachová situace – rychlá fyziologické reakce -> hormony do krve -> bolesti hlavy, kloubů x adrenalin a vzrušení
 2. Stadium resistence – odolnost, organismus se přizpůsobuje
 3. Stadium vyčerpání – zdravotní problémy -> vysoký tlak, vředy = těžké zdravotní problémy (vážnější)
 4. Frustrace

– situace kdy nemůžeme uspokojit životní potřeby, dosažení cíle nám brání překážka – ty jsou různé -> díky tomu, že to nemůžeme dosáhnout, pociťujeme pocity zklamání

 • odolnost je u každého různá -> FRUSTRAČÍNÍ TOLERANCE
 • Výskyt agresivního chování -> může následovat frustrace
 • Reakce na frustrační situace:
  • AGRESE
  • RACIONALIZACE
  • KOMPENZACE
  • PROJEKCE = SVALOVÁNÍ VINY

 

 1. Deprivace

– dlouhodobá neschopnost dosáhnout cíle; biologické či psychické potřeby, které nejsou v dostatečné míře uspokojeny

 • Do budoucna může jedince ovlivnit
 • Dělení:
  • DEPRIVACE BIOLOGICKÝCH POTŘEB
  • CITOVÁ DEPRIVACE – neuspokojení lásky a bezpečí
  • SOCIÁLNÍ DEPRIVACE
  • SENSORICKÁ DEPRIVACE – u lidí s handicapem, chybí jim podněty, díky ztrátě smyslů
 1. Konflikt

– nastává při střetu 2 protichůdných tendencí

 • VNĚJŠÍ – podměty jsou mimo mě
 • VNITŘNÍ – konflikt sama se sebou
  • 3 druhy (podle druhu tendencí)
   1. ++ = dovolená
   2. +- = jít ven či se učit
   3. –= učení
  • Styly řešení konfliktů:
  • Agresivní styl – žralok=důležité osobní cíle, konflikt je hrou, kterou rád hraje
  • Ustupovaní – želva=snaha vyhnout se konfliktům
  • Přizpůsobení se – medvídek=důležité vztahy a ne osobní cíle, jedinec chce hlavně klid
  • Kompromis – liška=pro jedince důležité vztahy i cíle → částečně ustupuje od cílů
  • Hledání řešení problému – sova=jedinec se snaží najít racionální řešení
  • Nezdravé řešení konfliktů:
  • Vyhýbání se sporům
  • Pytlování=skladování stížností a vytáhnutí až nastane čas (partnerský vztah)
  • Oslabování image=strategie útoků na druhou osobu

 

 • SYNDROM VYHOŘENÍ (BURN OUT)
  • Stav tělesného, emocionálního a psychického vyčerpání – únava, deprese
  • Charakteristika: nesouvisí s tím, zdali jsme byli nemocní
  • ohroženy zejména pomáhající profese v prvních letech (lékaři, psychologové, soc. pracovníci, učitelé, záchranáři…)
  • Stádia:
   • NADŠENÍ – dobrovolné přepracování
   • STAGNACE – vidí, že to nemá smysl
   • FRUSTRACE – začínáme pochybovat o smyslu práce
   • APATIE – vyhýbáme se povinnostem; pracujeme tolik, kolik musíme
   • INTERVENCE – přerušení procesu (přehodnocení situace)

Psychopatologie:

 • Nauka o chorobných duševních jevech
 • Vše, co vybočuje z normy, norma se mění v čase a kultuře
 • Normalita = schopnost ovládat své chování, přiměřené vnímání reality, sebeúcta, udržování vztahů, činorodost →vše co vybočuje je abnormální chování
 • zabývá se klasifikací a příznaky duševních chorob
 • za normální považujeme:a
  1)PŘIMĚŘENÉ VNÍMÁNÍ REALITY
  2)SCHOPNOST SEBEPOZNÁNÍ
  3)SCHOPNOST OVLÁDAT SVÉ JEDNÁNÍ
  4)SEBEÚCTA + AKCEPTACE
  5)SCHONNOST VYTVÁŘET CITOVÉ VAZBY
  6)ČINORODOST + AKTIVNÍ ŽIVOT

1)Neurózy:

typ duševních poruch, ale žádné poškození mozku
nervové onemocnění
souvisí se situací, kterou člověk prožívá jako stresující
pacient trpí úzkostí

 • FOBICKÁ NEURÓZA (FOBIE) – nadměrný strach z nějakého předmětu, konkrétní věci, situace, místa -> strach je iracionální, není podložený
  • Fobie se nedá zvládnout, může např. člověk i omdlít
  • za každou cenu se bude člověk vyhýbat situaci, která je pro něj fobická
  • 3typy:

AGROFOBIE=strach z otevřených prostor.

SPECIFICKÁ FOBIE=fobie ze zvířat, věcí a situací

SOCIÁLNÍ FOBIE=strach z kontaktu s lidmi

 • OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHA – kombinace 2 situací

neustále se vtírající myšlenky =OBSESSE

díky tomu mají nějaké zvyky, které mají ty stavy zmírnit =KOMPULZE

obsese – vtíravé myšlenky, neustále se vracející (např. stane se nějaké neštěstí -> člověk je zmírňuje kompulzemi – neustále se opakující chování, rituál)

 

2)Psychózy:

 • Psychická porucha, vyznačuje se chorobným vnímáním a myšlením
 • nemocný člověk vnímá odlišný svět kolem sebe
 • střídají se období se silnými příznaky(=aktivní ataka psychozy) a nepatrné nebo žádné příznaky (= remise)
 • psychozy symptomatické = známe příčiny →vliv drog, dědičnost, poruchy mozku
 • funkční psychozy = žádné poškození, přesto porucha
 • SCHIZOFRENIE
  • Onemocnění, kde je narušená schopnost našeho vnímání
  • Halucinace (není reálná, člověk je přesvědčen o existenci zvuku…)
  • Blud (člověk má pocit, že musí něco udělat; mylné, pronásledování)
 • PARANOIA
  • Člověk věří v přítomnost bludů
  • Narušena schopnost vnímání
 • MANIODEPRESIVNÍ PORUCHA (bipolární afektivní porucha)
  • Bipolární porucha
  • Prudké změny nálad → deprese X mánie