Osobnost a její vývoj

Psychologie osobnosti:

  • Osobnost= komplex vzájemně propojených tělesných a psychických funkcí, které určují prožívání a chování jedince a z toho vyplývající vztah k prostředí (člověk se všemi svými psychyckými, tělesnými a sociálními znaky)

 

Teorie osobnosti:

  • Vědecké zkoumání osobnosti

Psychodynamický přístup

Sigmund Freud

  • 3 subsystémy:
    1. Id
  • vrozená složka, pudové procesy, řídí se slastí
  • Zejména sexuální pudy, pud sebezáchovy a vytěsněné vzpomínky
  • Řídí se principem slasti = libido
  • nevědomá
    1. Ego
      • Racionální a vědomé
      • Převádí id do nějakých reálných možností a do toho co je možné
      • Vědomí, zmítá se mezi id a superego
      • Princip reality
    2. Superego(nad já)
      • Princip dokonalosti
      • Částečně vědomé
      • skládá se ze svědomí, hrdosti, studu
      • Vyvolává tlak na ego, aby kontrolovalo id v rámci morálních zásad, svědomí

→ osobnost je výsledkem EGA

Vývoj osobnosti podle Freuda:

  • Základem je psychosexuální vývoj
    1. Orální – od 1 do 2 let, děti všechno strkají do pusy, sají mléko
    2. Anální2- 4 rok, učí se chodit na záchod, poprvé se setkávají se superegem, protože musí potlačit pudy a potřebu
    3. Falickéfalus = zobrazení penisu, které má symbolizovat životadárnost, 5 – ž rok, děti si uvědomují své pohlaví, chlapci se podvědomě ztotožňují s otci, začnou milovat matku a otec se stává sokem a nemají ho rádi = oidipovský komplex, dívky chápou jako nedostatečnost, že nemají penis a proto závidí svým otcům, láska k otci a nenávist k matce = elektřin komplex, chlapci si hledají partnerky podobné svým matkám a dívky svým otcům
    4. Latence– latentní = skryté, mladý školní věk, člověk se seznamuje se superegem a to sexuální je skryté
    5. Genitální – znovu zájem o uspokojení libida, puberta až smrt

 

Carl Gustav Jung

  • Obohatil Freudovu teorii
  • Švýcar
    1. Kolektivní nevědomí
  • Představy stejné pro všechny lidi
  • Část nevědomí všem lidem společná, v určitých situacích se chováme nebo prožíváme stejně (nezávisle na kultuře, rase…)

– Archetypy = vzorce chování a představ, pravzor, Persona = maska, to jak vystupujeme, společnost nás do toho tlačí, Stín = pudy, nutkání, Animus/Anima = mužský/ženský, každý má v sobě část druhého

  1. Individuální nevědomí

– Jako id, pocity, zážitky, pudy, přání, zkušenosti, ovlivňují nás v průběhu života

  1. Ego
  • Vědomí, vědomé projevy člověka, naše uvědomovaná identita
  1. Já (self)
  • Nadřazená egu, svědomí, impulz k rozvoji ega

 

  • Dále přišel s pojmy introvert x extrovert

 

Vlastnosti osobnosti:

  1. Charakter

= část osobnosti, která do jisté míry řídí naše chování podle společenských norem a zásad; formuje se výchovou; určuje obsah chování

Složky:

1.VZTAH K LIDEM

– Kladný = láska k lidem – ALTRUISMUS

– Záporný = EGOISMUS

2.ODOLNOAT K ZÁTĚŽI

– STAILITA – zvládáme krizové situace

– LABILITA

3.SVĚDOMÍ

– Vědomí dobra nebo zla; hodnotí naše jednání a řídí ho; MORÁLKA

– KOJENEC-řídí se jen svými potřebami a nemá svědomí

-PŘEDŠKOLNÍ VĚK-také se řídí svými potřebami, ale už méně

-ŠKOLNÍ-konformní=přizpůsobivý

-ADOLESCENCE-uvědomělý

-DOSPĚLÝ-altruistický a obětavý

 

  1. Temperament
  • Je soustava vlastností, které se projevují způsobem reagování
  • Je vrozený a těžko ovlivnitelný
  • Ovlivňuje tempo myšlení, střídání a intenzitu citů
  • Podle Hippokratovy teorie existují 4 typy lidí podle temperamentu založené na mísení tělních tekutin:
  • Sangvinik (krev-oheň) – stálý extrovert, společenský, přátelský, vyrovnaný, aktivní, optimistický, ale lhostejný, lehkomyslný, povrchní, nesoustředěný. Prožívá rychle a nehluboce.
  • Cholerik (žluč-vzduch) – labilní extrovert, průbojný, energický, nebojácný, zásadový, samostatný, ale výbušný, náladový, netrpělivý, tvrdohlavý, vzdorovitý. Prožívá rychle a hluboce.
  • Flegmatik (sliz-voda) – stálý introvert, trpělivý, rozvážný, vyrovnaný, klidný, zodpovědný, ale nerozhodný, pasivní, pomalý, apatický, lhostejný. Prožívá pomalu a nehluboce.
  • Melancholik (černá žluč-země) – labilní introvert, citlivý, chápající, ohleduplný, pečlivý, ale pesimistický, plachý, přecitlivělý, uzavřený, urážlivý, náladový. Prožívá pomalu a hluboce.
  • Podle C. G. Junga
  1. Extrovert – má rád společnost, sdílný, spontánní, povrchní, po citové stránce otevřený, méně vnímavý k okolí, zaměření osobnosti navenek, k jiným lidem, optimista, má rád změnu
  2. Introvert – mlčenlivý, empatický, vnímavý (nechává si pro sebe), zaměření osobnosti do vlastního nitra, na svůj vnitřní svět, prožitky, city a myšlenky, uzavřený, pasivní, přecitlivělý, má rád řád

→ Hans Eysenck- využil extrovert x introvert a zavedl Diagram

  • Podle Kretschmera (podle typu postavy)
  • Astenik štíhlý, hubený, vysoký, vpadlý hrudník, přísný, chladný, introvert
  • Pyknik malý, kulatá hlava, krátké hubené nohy, společenský, extrovert
  • Atletik souměrný, svalnatý, klidný, vyrovnaný
  1. Schopnosti
  • Předpoklad pro vykonání určitě činnosti
  • vytvářejí se na různém podkladů ze tří faktorů:
    • VLOHY – Jsou určitým předpokladem pro určitou činnost
    • OKOLÍ – Vnější prostředí nám to musí umožnist
    • UČENÍ A MOTIVACE– jak se učíme a jak moc chceme

 

schopnosti jsou:

  • senzomotorické-smyslové vnímání + pohyb
  • kognitivní–poznávací
  • pohybové-koordinace pohybu a nadání na sport

 

podle stupně rozvinutí:

  • nadání-soubor dobře rozvinutých schopností
  • talent-předpoklad pro vynikající výkon, považuje se vrozený
  • genialita-mimořádně rozvinutý talent

 

 

  • INTELIGENCE
  • úroveň rozumových schopností
  • umožňuje nám rychle a správně jednat
  • znaky:
    DOBRÁ PAMĚŤ + VNÍMÁNÍ
    DOBRÁ ORIENTACE + MYŠLENÍ
    SCHOPNOST POZORNOSI
  • Máme 2 typy:
    • FLUIDNÍ – vrozená, dána biologickou kapacitou mozku, nezávislá na učení, našem rozvoji, kolem 18 a 20 roku začíná výrazně klesat
    • KRYSTALICKÁ – získávána procesem učení, s věkem roste, závisí na jedinci, jak rozvíjí své učení…, založena na kognitivních procesech

Složky: pohotovost vnímání, naše představivost, verbální inteligence, matematická inteligence, paměť, sociální inteligence, emoční inteligence – EQ – umožňuje ovládat jedinci emoce a dokáže vžít do emocí cizí – dokáže správně zpracovat emoce a dokáže o tom hovořit

  • Inteligence je měřena v jednotkách IQ – číselné vyjádření naší inteligence, číslo celé a kladné
  • Pásmo IQ90 – 110 = průměr

měření IQ :

 

 

  1. Zájmy

 

Teorie JÁ                                                                

=sebepoznání a city, které člověk chová k sobě samému

  • tělesná identita
    =tělesové schéma, pokud není akceptováno, tak třeba poruchy (anorexie, bulimie)
  • psychická identita
    =souhrn našich duševních vlastností
  • sociální identita
    =příslušnost k určité sociální skupině a role ve společnosti

Struktura sebeuvědomění

reálné JÁ
=obraz sebe sama, takový jaký je a reálna představa o našich možnostech

ideální  JÁ
=představa jací chceme být
-pokud je rozdíl příliš velký, tak dochází k podceňovaní

obrazné JÁ
-odvrácen vědomí toho co nechceme

Vývojová psychologie:

  • Vznik 19. st.
  • Vývoj je nevratný, směřuje k dokonalejším formám
  • Fylogeneze-psychologický vývoj lidstva
  • Ontogeneze- psychologický vývoj jedince
  • Přístupy ve vývojové psychologii:
    1)TEORIE ZRÁNÍ-upřednostňuje biologický přístup
    2)PSYCHOANALÝZA-ovlivňuje nevědomí
    3)TEORIE KOGNITIVNÍHO VÝVOJE-předpokládá, že určité změny v psychice nastávají v určitem věku
  • Periody vývoje:

1)Prenatální

  • 10 měsíců (resp. 40 týdnů)
  • Období zárodku
  • Období plodu
  • Fáze fatální→porod
  • Důležitá psychohygiena matky

2)Rané dětství

  • Novorozenec – 6 týdnů, pudy- sací, neuvědomuje si své tělo
  • Kojenec- 1 rok, vývoj tělesného schématu, projevy řeči, osobnost se moc neprojeví
    -orální období
  • Batole- 1-3 roky, pohyb, rozvoj řeči, myšlení, paměti, citů, období 1. Vzdoru, vznik temperamentu (3. rok)
    -začíná hra
    -anální stádium

3)Předškolní věk

  • 3- 6 let
  • Potřeba hraní, učí se, navazuje kontakty, osvojujeme si sociální roli, socializace
  • Abstraktní myšlení, zobecňování, fantazie, magičnost
  • egocentrismus
  • egocentrická řeč
  • falické období

4)Mladší školní věk

  • 6- 11 let, 1. stupeň ZŠ
  • Nové sociální role- socializace
  • Kreslí- realisticky, přestává snít
  • Svědomí
  • zájmy se často mění
  • období latentní
  • konkrétní logické operace
  • období latentní

5)Střední  školní věk(puberta)

  • 11(12) -15 (16)
  • vliv vrstevníků
  • silné emoce
  • emoční nevyrovnanost
  • tlak okolí
  • přecitlivělost
  • nevyrovnané city
  • rychlé střídání nálad
  • schopnost rozmnožování

6)Adolescence 17 let-20let

  • navazování vztahů,
  • inteligence na vyšší úrovni
  • větší vyrovnanost
  • na konci období by měl být samostatně myslící a normálně vztahy navazující člověk
  • intimní vztahy
  • role ve společnosti
  • sebehodnocení
  • konec v podstě maturitou

7)Dospělost Raná- 20- 30 let,

  • V biologickém vývoji dosáhnuto maximálního vývoje
  • Zralost v sociálním vývoji
  • 3 sociální role
    -partner-po 4 letech soužití často krize
    -rodič-dnes už často později
    -profesní role
  • dosáhnuto zralosti → stabilní tvořivý, realistický pohled na svět
  • nástup do práce

8)Dospělost střední- 30- 45 let,

  • druhá míza-může nastoupit i v pozdní
  • krize středního věku – ještě snaha udělat, co se dá
  • poslední možnost zplodit potomka
  • tělesné změny k nekvalitě
  • ztráta rodičů

Dospělost pozdní- 45- 60 let,

  • snížení psychické a fyzické síly
  • více deprese
  • syndrom prázdného hnízda = odchod dospělých dětí,
  • role prarodiče
  • menopauza

Stáří rané 60-75let

  • zhoršování všech funkcí
  • partnerské vztahy síly
  • ztráta přátel a partnera
  • konfrontace se smrtí

Stáří pravé po 75 letech

TEORIE KOGNITIVNÍHO VÝVOJE

-formuloval Jena Piaget

  • Senzomotorické období
    -0-2roky
    -pomocí smyslů
  • Předoperační období
    -2-7let
  • Stádium konkrétních operací (myšlenek)
    -7-11rok
    -schopnost koncentrace chybí trvalost
  • Stádium formálních operací
    -schopnost abstraktně a hypoteticky myslet

 

 

Typologie osobnosti:

  • Stabilita x labilita
  • Dominance(ovládá okolí) x submise (ochoten podřídit se)
  • Senzitivita (vnímání emocemi) x rozumovost (vnímání druhého racionálně)
  • Temperament
  • Extrovert x introvert