Habsburkové od Marie Terezie

MARIE TEREZIE (40-80)
 arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská
 jediá vládkyně na čs.růně
 císařovna
 nejstarší dcera Karla VI.  pragmatická sankce – Marie Terezie nejstarší dcera
 manžel František Štěpán
 20.října 1740 na trůn – vnitřek Rakouska nebyl nakloněn vlády ženy

 VÁLKY O RAKOUSKÉ DĚDICTVÍ – 40-63 – o nástupnictví
o MT vs. Prusko, Bavorsko, Francie
o hlavní důvod: odmítání pragmatické sankce a následovnice Marie Terezie, nárok Fridricha II., pruského krále na Slezsko

o 1.SLEZSKÁ VÁLKA
 40-42
 Prusko si nárokovala SLZ, BAVOR, CZE, AUT, SASKO, MORAV
 podpora Francie Prusku
 obsazena Praha – bavor korunován na čs.králr
 1742 – MT přišla o Horní a Dolní Sasko

o 2.SLEZSKÁ VÁLKA
 44-45
 Praha v obležení , dranocvání Dresden – mír, ztráta Slezska
o SEDMITELTÁ VÁLKA
 56-63
 opětovna ztráta Slezska

REFORMY MARIE TEREZIE
1. Dokončení tereziánského kataastru
2. Vytvoření společného úřadu pro habsburské země
3. společná měna
4. zvýšení počtu manufaktru
5. zrušení cla mezi zemi rakouské monarchie
6. malá daň pro šlechtu
7. sjednocená měr a vah
8. zrušení jezitského řádu
9. povinná školní docházka
10. robotní patent
11. zákaz mučení při vyslýchání
12. evidence obytel
13. očkování proti neštovicím
 Potomci: 16 dětí (11 dívej a 5 chlapců), 9 plnoletost
 1767 – neštovice
 1780 – úmrtí

PEPÍK II.
 od 1765 – císař SŘŘ
 1780 – král český a uherský
 osvícenský panovník – reformy na posílení státu
 reforma pohřbívání v pytlích
 1781 – Toleranční patent – náboženská svoboda, povolena nekatolická vyznání (pravoslaví, luteránctví, kalvinismus), likviduje diskrimační opatření vůči Židům, církev podřízena státu, zrušení klášterů a círk. stavby které byly neekonomické pro stát
 1781 – Patent o zrušení nevolnictví (člověčenství) – lidé se stávali osobně svobodnými, robota zrušena za náhradu (NENÍ ZRUŠENÍ ROBOTY – AŽ 1848)
o mohli svévolně opouštět panství
o děti do škol dobrovolně
o nežadají o povolení sňatku
o možnost odebírat nejen ze svého panství
 zrušen trest smrti, mučidla
 svoboda podnikání, průmyslSlezsko Čechy
 sjednotil Moravu a Slezsko jako správní oblast, správní město Brno
 1790 – umírá

LEO II.
 1790 – 1792
 spravoval Toskánskou državu
 osvícenský panovník, opatrný, obezřetný
 i korunovace na čs.krále
 rušil reformy Pepy II.
 1791 – Svišťovský mír – uzavření spolupráce s Turky, Turci se vzdali držav v Uhrách (STATUS QUO)
 1791 – 1.Protifrancouzská koaliční smlouva – proti Napoleonovi s Pruskem
 1791 – 1. Průmyslová výstava v Klementinu – poukázání na výrobky, stroje čs.kingdom
Rusko v 18. století

KATEŘINA II. VELIKÁ – *1729 – 1796
 pochází s Pruska
 1743 – povolána carevnou do Ruska aby se stala manželkou Petra III.
 1744 – přijala pravoslaví, nové jméno Kateřina Alexejevna
 1762 – umírá carevna  trůn Petru III.; Dámská revoluce – Petr obdivoval pruského krále Fridricha II., proti šlechta – spiknutí, Kateřina svrhla Petra III., stala se carevnou
 1764 – Dohoda s Fridrichem II. o kontorle vnitropolitického vývoje v POL – pod vlivem RUS
 1768 – 1774 – 1. Rusko-turecká válka – Rusko převaha, obsazení Krymského chanátu, přístup k Bosporu a Dardanelám a Černému moři
 První dělení Polska – 1768 – POL válka proti RUS + Rakousko + Prusko – 1772 – POL rozděleno mezi ně na třetiny
 1773 – 1775 – Pugačovovo povstání – V, JV – pod Jemeljana Pugačova a kozáky (přišli o svobodu) – potlačeno – upevněna moc
 1787 – 1792 – 2. Rusko-turecká válka – RUS anektoval Krym – Potěmkin – spojení s Rakouskem, chtěla až obnovit Byzanc – výsledek: Krym patří RUS, TUR má Besarábie, Moldovu a Valašsko
 Druhé a třetí dělení Polska – 1792 – RUS vpadlo do Polska, 1793 – dělení, zisk Litva, Podolí, Volyně, S Moldavsko, 1795 – obsazení UKR, POL není v mapě

REFORMY
 Armáda: zákaz fyz. trestů rekrutů, používání vojáků jako sluhy
 st. správa – 50 gubernií vznik, pravidelné platy
 výstavba Sevastopole a Jekatěrinoslavi
 výroba: manufaktury, obchodní styky, export, Oděsa
 školství: Petrohradská akademie věd, námořní a geograf. expedice, 300 lidových a hlavních škol vznik
 kolonizace – osvoboení od daní na 30 let a od voj. služby, fin. podpora, svobodný ochod se solí