Osobnost a její vývoj

Psychologie osobnosti:

 • Osobnost= komplex vzájemně propojených tělesných a psychických funkcí, které určují prožívání a chování jedince a z toho vyplývající vztah k prostředí (člověk se všemi svými psychyckými, tělesnými a sociálními znaky)

 

Teorie osobnosti:

 • Vědecké zkoumání osobnosti

Psychodynamický přístup

Sigmund Freud

 • 3 subsystémy:
  1. Id
 • vrozená složka, pudové procesy, řídí se slastí
 • Zejména sexuální pudy, pud sebezáchovy a vytěsněné vzpomínky
 • Řídí se principem slasti = libido
 • nevědomá
  1. Ego
   • Racionální a vědomé
   • Převádí id do nějakých reálných možností a do toho co je možné
   • Vědomí, zmítá se mezi id a superego
   • Princip reality
  2. Superego(nad já)
   • Princip dokonalosti
   • Částečně vědomé
   • skládá se ze svědomí, hrdosti, studu
   • Vyvolává tlak na ego, aby kontrolovalo id v rámci morálních zásad, svědomí

→ osobnost je výsledkem EGA

Vývoj osobnosti podle Freuda:

 • Základem je psychosexuální vývoj
  1. Orální – od 1 do 2 let, děti všechno strkají do pusy, sají mléko
  2. Anální2- 4 rok, učí se chodit na záchod, poprvé se setkávají se superegem, protože musí potlačit pudy a potřebu
  3. Falickéfalus = zobrazení penisu, které má symbolizovat životadárnost, 5 – ž rok, děti si uvědomují své pohlaví, chlapci se podvědomě ztotožňují s otci, začnou milovat matku a otec se stává sokem a nemají ho rádi = oidipovský komplex, dívky chápou jako nedostatečnost, že nemají penis a proto závidí svým otcům, láska k otci a nenávist k matce = elektřin komplex, chlapci si hledají partnerky podobné svým matkám a dívky svým otcům
  4. Latence– latentní = skryté, mladý školní věk, člověk se seznamuje se superegem a to sexuální je skryté
  5. Genitální – znovu zájem o uspokojení libida, puberta až smrt

 

Carl Gustav Jung

 • Obohatil Freudovu teorii
 • Švýcar
  1. Kolektivní nevědomí
 • Představy stejné pro všechny lidi
 • Část nevědomí všem lidem společná, v určitých situacích se chováme nebo prožíváme stejně (nezávisle na kultuře, rase…)

– Archetypy = vzorce chování a představ, pravzor, Persona = maska, to jak vystupujeme, společnost nás do toho tlačí, Stín = pudy, nutkání, Animus/Anima = mužský/ženský, každý má v sobě část druhého

 1. Individuální nevědomí

– Jako id, pocity, zážitky, pudy, přání, zkušenosti, ovlivňují nás v průběhu života

 1. Ego
 • Vědomí, vědomé projevy člověka, naše uvědomovaná identita
 1. Já (self)
 • Nadřazená egu, svědomí, impulz k rozvoji ega

 

 • Dále přišel s pojmy introvert x extrovert

 

Vlastnosti osobnosti:

 1. Charakter

= část osobnosti, která do jisté míry řídí naše chování podle společenských norem a zásad; formuje se výchovou; určuje obsah chování

Složky:

1.VZTAH K LIDEM

– Kladný = láska k lidem – ALTRUISMUS

– Záporný = EGOISMUS

2.ODOLNOAT K ZÁTĚŽI

– STAILITA – zvládáme krizové situace

– LABILITA

3.SVĚDOMÍ

– Vědomí dobra nebo zla; hodnotí naše jednání a řídí ho; MORÁLKA

– KOJENEC-řídí se jen svými potřebami a nemá svědomí

-PŘEDŠKOLNÍ VĚK-také se řídí svými potřebami, ale už méně

-ŠKOLNÍ-konformní=přizpůsobivý

-ADOLESCENCE-uvědomělý

-DOSPĚLÝ-altruistický a obětavý

 

 1. Temperament
 • Je soustava vlastností, které se projevují způsobem reagování
 • Je vrozený a těžko ovlivnitelný
 • Ovlivňuje tempo myšlení, střídání a intenzitu citů
 • Podle Hippokratovy teorie existují 4 typy lidí podle temperamentu založené na mísení tělních tekutin:
 • Sangvinik (krev-oheň) – stálý extrovert, společenský, přátelský, vyrovnaný, aktivní, optimistický, ale lhostejný, lehkomyslný, povrchní, nesoustředěný. Prožívá rychle a nehluboce.
 • Cholerik (žluč-vzduch) – labilní extrovert, průbojný, energický, nebojácný, zásadový, samostatný, ale výbušný, náladový, netrpělivý, tvrdohlavý, vzdorovitý. Prožívá rychle a hluboce.
 • Flegmatik (sliz-voda) – stálý introvert, trpělivý, rozvážný, vyrovnaný, klidný, zodpovědný, ale nerozhodný, pasivní, pomalý, apatický, lhostejný. Prožívá pomalu a nehluboce.
 • Melancholik (černá žluč-země) – labilní introvert, citlivý, chápající, ohleduplný, pečlivý, ale pesimistický, plachý, přecitlivělý, uzavřený, urážlivý, náladový. Prožívá pomalu a hluboce.
 • Podle C. G. Junga
 1. Extrovert – má rád společnost, sdílný, spontánní, povrchní, po citové stránce otevřený, méně vnímavý k okolí, zaměření osobnosti navenek, k jiným lidem, optimista, má rád změnu
 2. Introvert – mlčenlivý, empatický, vnímavý (nechává si pro sebe), zaměření osobnosti do vlastního nitra, na svůj vnitřní svět, prožitky, city a myšlenky, uzavřený, pasivní, přecitlivělý, má rád řád

→ Hans Eysenck- využil extrovert x introvert a zavedl Diagram

 • Podle Kretschmera (podle typu postavy)
 • Astenik štíhlý, hubený, vysoký, vpadlý hrudník, přísný, chladný, introvert
 • Pyknik malý, kulatá hlava, krátké hubené nohy, společenský, extrovert
 • Atletik souměrný, svalnatý, klidný, vyrovnaný
 1. Schopnosti
 • Předpoklad pro vykonání určitě činnosti
 • vytvářejí se na různém podkladů ze tří faktorů:
  • VLOHY – Jsou určitým předpokladem pro určitou činnost
  • OKOLÍ – Vnější prostředí nám to musí umožnist
  • UČENÍ A MOTIVACE– jak se učíme a jak moc chceme

 

schopnosti jsou:

 • senzomotorické-smyslové vnímání + pohyb
 • kognitivní–poznávací
 • pohybové-koordinace pohybu a nadání na sport

 

podle stupně rozvinutí:

 • nadání-soubor dobře rozvinutých schopností
 • talent-předpoklad pro vynikající výkon, považuje se vrozený
 • genialita-mimořádně rozvinutý talent

 

 

 • INTELIGENCE
 • úroveň rozumových schopností
 • umožňuje nám rychle a správně jednat
 • znaky:
  DOBRÁ PAMĚŤ + VNÍMÁNÍ
  DOBRÁ ORIENTACE + MYŠLENÍ
  SCHOPNOST POZORNOSI
 • Máme 2 typy:
  • FLUIDNÍ – vrozená, dána biologickou kapacitou mozku, nezávislá na učení, našem rozvoji, kolem 18 a 20 roku začíná výrazně klesat
  • KRYSTALICKÁ – získávána procesem učení, s věkem roste, závisí na jedinci, jak rozvíjí své učení…, založena na kognitivních procesech

Složky: pohotovost vnímání, naše představivost, verbální inteligence, matematická inteligence, paměť, sociální inteligence, emoční inteligence – EQ – umožňuje ovládat jedinci emoce a dokáže vžít do emocí cizí – dokáže správně zpracovat emoce a dokáže o tom hovořit

 • Inteligence je měřena v jednotkách IQ – číselné vyjádření naší inteligence, číslo celé a kladné
 • Pásmo IQ90 – 110 = průměr

měření IQ :

 

 

 1. Zájmy

 

Teorie JÁ                                                                

=sebepoznání a city, které člověk chová k sobě samému

 • tělesná identita
  =tělesové schéma, pokud není akceptováno, tak třeba poruchy (anorexie, bulimie)
 • psychická identita
  =souhrn našich duševních vlastností
 • sociální identita
  =příslušnost k určité sociální skupině a role ve společnosti

Struktura sebeuvědomění

reálné JÁ
=obraz sebe sama, takový jaký je a reálna představa o našich možnostech

ideální  JÁ
=představa jací chceme být
-pokud je rozdíl příliš velký, tak dochází k podceňovaní

obrazné JÁ
-odvrácen vědomí toho co nechceme

Vývojová psychologie:

 • Vznik 19. st.
 • Vývoj je nevratný, směřuje k dokonalejším formám
 • Fylogeneze-psychologický vývoj lidstva
 • Ontogeneze- psychologický vývoj jedince
 • Přístupy ve vývojové psychologii:
  1)TEORIE ZRÁNÍ-upřednostňuje biologický přístup
  2)PSYCHOANALÝZA-ovlivňuje nevědomí
  3)TEORIE KOGNITIVNÍHO VÝVOJE-předpokládá, že určité změny v psychice nastávají v určitem věku
 • Periody vývoje:

1)Prenatální

 • 10 měsíců (resp. 40 týdnů)
 • Období zárodku
 • Období plodu
 • Fáze fatální→porod
 • Důležitá psychohygiena matky

2)Rané dětství

 • Novorozenec – 6 týdnů, pudy- sací, neuvědomuje si své tělo
 • Kojenec- 1 rok, vývoj tělesného schématu, projevy řeči, osobnost se moc neprojeví
  -orální období
 • Batole- 1-3 roky, pohyb, rozvoj řeči, myšlení, paměti, citů, období 1. Vzdoru, vznik temperamentu (3. rok)
  -začíná hra
  -anální stádium

3)Předškolní věk

 • 3- 6 let
 • Potřeba hraní, učí se, navazuje kontakty, osvojujeme si sociální roli, socializace
 • Abstraktní myšlení, zobecňování, fantazie, magičnost
 • egocentrismus
 • egocentrická řeč
 • falické období

4)Mladší školní věk

 • 6- 11 let, 1. stupeň ZŠ
 • Nové sociální role- socializace
 • Kreslí- realisticky, přestává snít
 • Svědomí
 • zájmy se často mění
 • období latentní
 • konkrétní logické operace
 • období latentní

5)Střední  školní věk(puberta)

 • 11(12) -15 (16)
 • vliv vrstevníků
 • silné emoce
 • emoční nevyrovnanost
 • tlak okolí
 • přecitlivělost
 • nevyrovnané city
 • rychlé střídání nálad
 • schopnost rozmnožování

6)Adolescence 17 let-20let

 • navazování vztahů,
 • inteligence na vyšší úrovni
 • větší vyrovnanost
 • na konci období by měl být samostatně myslící a normálně vztahy navazující člověk
 • intimní vztahy
 • role ve společnosti
 • sebehodnocení
 • konec v podstě maturitou

7)Dospělost Raná- 20- 30 let,

 • V biologickém vývoji dosáhnuto maximálního vývoje
 • Zralost v sociálním vývoji
 • 3 sociální role
  -partner-po 4 letech soužití často krize
  -rodič-dnes už často později
  -profesní role
 • dosáhnuto zralosti → stabilní tvořivý, realistický pohled na svět
 • nástup do práce

8)Dospělost střední- 30- 45 let,

 • druhá míza-může nastoupit i v pozdní
 • krize středního věku – ještě snaha udělat, co se dá
 • poslední možnost zplodit potomka
 • tělesné změny k nekvalitě
 • ztráta rodičů

Dospělost pozdní- 45- 60 let,

 • snížení psychické a fyzické síly
 • více deprese
 • syndrom prázdného hnízda = odchod dospělých dětí,
 • role prarodiče
 • menopauza

Stáří rané 60-75let

 • zhoršování všech funkcí
 • partnerské vztahy síly
 • ztráta přátel a partnera
 • konfrontace se smrtí

Stáří pravé po 75 letech

TEORIE KOGNITIVNÍHO VÝVOJE

-formuloval Jena Piaget

 • Senzomotorické období
  -0-2roky
  -pomocí smyslů
 • Předoperační období
  -2-7let
 • Stádium konkrétních operací (myšlenek)
  -7-11rok
  -schopnost koncentrace chybí trvalost
 • Stádium formálních operací
  -schopnost abstraktně a hypoteticky myslet

 

 

Typologie osobnosti:

 • Stabilita x labilita
 • Dominance(ovládá okolí) x submise (ochoten podřídit se)
 • Senzitivita (vnímání emocemi) x rozumovost (vnímání druhého racionálně)
 • Temperament
 • Extrovert x introvert