Složení a struktura atomu (3)

 

 • atomy =stavební částice, z nichž jsou vybudovány látky
 • pojmenování- Řecko, 5. století př. n. l., atomy z nabitého jádra obklopeného elektrony (E. Rutherford, 1911)

Elektrony

 • tvoří elektronový obal atomu

Elektronový obal

 • jako celek elektroneutrální
 • hmotnost- menší než 1% hmotnosti atomu, velikost- poloměr asi 10-15 m

Atomové jádro

Složení atomového jádra

 • 2 druhy mikročástic- protony, neutrony (společně nukleony)
 • nukleonové (hmotnostní) číslo (A) – počet nukleonů v jádře
 • protonové (atomové) číslo (Z)- počet protonů
 • neutronové číslo (N)
 • A=N+Z

Nuklidy, Izotopy

 • nuklidy= látky, jejichž atomová jádra mají nejen určitý stejný počet protonů, ale také určitý stejný počet neutronů
 • např. nuklid 12C = A je 12 a Z 6
 • označení nuklidů- A-horní index, Z- dolní vlevo u symbolu
 • 168O
 • izotopy= nuklidy se stejným protonovým a různým nukleonovým číslem
 • 17O, 18O- izotopy
 • 18O, 12O- nuklidy

Izobary

 • atomy různých prvků se stejným A
 • 4019K, 4020Ca

Izotony

 • atomy různých prvků se stejným počtem neutronů
 • 3014Si, 3115P, 2316S (16n)

RADIOAKTIVITA

 • =nestálá atomová jádra nuklidů se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují přitom pronikavé neviditelné záření
 • asi 50 radionuklidů v přírodě (radioaktivních nuklidů)
 • záření alfa- proud rychle letících (asi 10% rychlosti světla) jader atomu helia, má silné ionizační účinky
 • záření beta- proud elektronů jejichž rychlost je i 99% rychlosti světla→ tyto elektrony při přeměně beta se uvolňují v jádře z neutronů, ze kterých se stanou protony.. stokrát pronikavější, menší ionizační účinky
 • záření gama- nejpronikavější, řídí se časovým zákonem

 

JADERNÁ ELEKTRÁRNA

THOMPSONŮV MODEL ATOMU (PUDINKOVÝ MODEL)

RUTHERFORDŮV MODEL ATOMU

 • planetární
 • objev jádra
 • odstřelování částic alfa na Au folii

 

BOHRŮV MODEL ATOMU

Elektronový obal atomu

Elektrony e-

 • částice se záporným nábojem
 • počet e- roven počtu p+

Elektronová hustota

 • hodnota pravděpodobnosti výskytu elektronu v daném místě

 

Orbital

 • oblast nejhustšího rozložení e- kolem jádra
 • charakterizován 3 kvantovými čísly

Stavba orbitalu

 • slupka (e- se stejným hlavním kvantovým číslem) – e- vrstva
 • podslupka (e-se stejným hlavním a vedlejším kvantovým číslem)-degenerované orbitaly

Složení orbitalu

 • e- ve valenční vrstvě (nejvýše položená vrstva) – valenční e-

Vlastnosti orbitalu

 • Hlavní kvantové číslo n =1
 • energie atomu
 • elektronová slupka
 • Vedlejší kvantové číslo l= n-1
 • tvar orbitalu
 • energie orbitalu
 • s, p, d, f
 • Magnetické kvantové číslo m=-l,…0,…+l
 • orientace robitalu v prostoru
 • Spinové kvantové číslo s=+-1/2
 • rotace e-kolem vlastní osy

Typy orabitalů

 • s orbital
 • kulově symetrický
 • pro n jen jeden orbital

 

 • p orbital
 • pro dané n tři orbitaly p

 

 • d orbital
 • pro dané n pět orbitaů d

 

 • f orbital
 • pro dané n sedm f

Výstavba e-

 • Princip minima energie
 • Základní stav je stav o nejnižší energii. Jakýkoliv stav o vyšší energii než je stav základní se nazývá excitovaný stav.

Excitace

 • přechod valenčních e- ma vyšší energetickou hladinu
 • atom značen *

Pauliho vylučovací princip- V daném orbitalu se mohou nacházet nejvýše 2 e- s opačným spinovým číslem.

 

Hundovo pravidlo- Orbitaly se stejnou E se obsazují nejdprve po jednom e- se stejným spinovým číslo a potém se přidá e- s opačným spinem ke každému.

 

Výstavbový princip

 • Orbitaly s nižší E se zaplňují dříve než orbitaly s vyšší E.
 • Nejprve se zaplňují orbitaly se součtem meněím než n+1, v případě rovnosti součtu orbitaly s menším n.
 • 1s, 2s, 2p, 3p, 4s, 5s, 4d, 5p, 6sm 4f

Ionizace

 • příjme – li atom dostatečné množství E, m.že jeden/více e- z poslední vrsty odevzdat
 • Na0 → Na+
 • Ionizační E I (kJ/mol)
 • energie nutná k odtržení e- z atomu v plynném stavu
 • čím nižší E e- v atomu (blíž k jádru), tím větší ionizační E na odtržení

Elektronová afinita

 • míra schopnosti přijímat e-
 • E uvolněná při vzniku aniontu z atomu v plynném stavu
 • atomy snadno tvořící anionty mají velkou e- afinitu