Rtuť

Vlastnosti Značka Hg (hydrargum) Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté Stříbroleskle bílá až šedá barva D-prvek; 12 valenčních elektronů Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14 Oxidační číslo I a II Protonové číslo: 80 Hustota: 13,534 g·cm−3 Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K) Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K) Využití Amalgámy – slitiny Hg a jiných kovů  (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na) – zubařství – tmavé[…]

Nukleové kyseliny (2)

  Charakteristika a biologický význam nukleových kyselin Biomakromolekulární látky (biopolymery) Dlouhé vláknité molekuly Uchování genetické informace + přenos do následujících generací (DNA) Jejich prostřednictvím přepis genetické informace do specifické struktury bílkovin (RNA) 1868 – objev NK, 1953 – objasnění struktury NK (Watson, Crick, Wilkins, 1962 NC) Výskyt Ve všech buňkách i virech (zde pouze 1[…]

Analytická chemie a její metody

  Kvantitativní analýza Metody kvantitativní analýzy Chemické metody kvantitativní analýzy Princip chemické metody- chemická reakce mezi stanovenou složkou a činidlem k stanovení Instrumentální metody kvantitativní analýzy Princip instrumentální metody- měření fyzikálních a chemický veličin v přesně definovaném vztahu složení látek Obecný postup kvantitativní analýzy odebrání hrubého vzorku úprava hrubého vzorku na analytický (reprezentativní, referenční) úprava[…]

Historický vývoj chemie

  Období starověké praktické chemie a přírodní filozofie při řemeslné výrobě shromažďování poznatků o látkách a dějích, ale neusilovali o objasnění (získání a zpracování kovů, hrnčířství, výroba skla, barvení tkanin) atomisté- Démokritos, Hérakleitos, Aristoteles- představitel idealistické filozofie Atomistická teorie– Látky se skládají z malých, nezničitelných a dále nedělitelných částí, které nazýváme atomy. Alchymie století zanechala[…]

Nomenklatura anorganické a organické chemie

  Principy nomenklatury anorganické a organické chemie Chemické prvky latinský název český název symbol Chemické sloučeniny chemické názvy chemické vzorce CHEMICKÉ VZORCE Stechiometrický/empirický vzorec typ sloučenin poměr prvků ve sloučeninách HO (peroxid vodíku)/NH2O (dusitan amonný) Molekulový/souhrnný/sumární vzorec skutečný počet atomu v jednotlivých molekulách H2O (peroxid vodíku)/N2H4O2 (dusitan amonný) Funkční/racionální vzorec charakteristické funkční skupiny atomů HH4NO2[…]

Základní pojmy

  Hmota =abstraktní pojem =objektivní realita, která působí na naše smyslové orgány a tím se odráží v našem vědomí vlastnosti hmoty- energie (schopnost konat práci), hmotnost pohyb hmoty- společenský, biologický, mechanický, chemický, mikrofyzikální Hmotné objekty = množina všech reálných objektů (nekonečné množství forem) forma hmotných objektů- dualistický charakter Látková forma: částicová (korpuskulární) struktura přetržitá struktura částice[…]

Složení a struktura atomu (3)

  atomy =stavební částice, z nichž jsou vybudovány látky pojmenování- Řecko, 5. století př. n. l., atomy z nabitého jádra obklopeného elektrony (E. Rutherford, 1911) Elektrony tvoří elektronový obal atomu Elektronový obal jako celek elektroneutrální hmotnost- menší než 1% hmotnosti atomu, velikost- poloměr asi 10-15 m Atomové jádro Složení atomového jádra 2 druhy mikročástic- protony, neutrony (společně[…]

Periodický systém prvků

  I. Mendělejev- zformuloval periodický zákon (1869) PERIODICKÝ ZÁKON: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností. Tzn. Pravidelně se u prvků opakují podobné vlastnosti. Prvky s podobnými vlastnostmi mají stejný počet valenčních elektronů. poději: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí protonového čísla PSP= grafické vyjádření periodického zákona USPOŘÁDÁNÍ PSP 7 vodorovných period 18 svislých skupin[…]

Porovnání prvků 1. a 17. skupiny, Vzácné plyny

  skupina -H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Triviální název skupiny -alkalické kovy (kromě H)   Klasifikace skupiny -s prvky Elektronegativita-nízká Skupenství -s Elektronová afinita-nízká Ionizační E -nízká Charakter-kovy Reaktivita-vysoká skupina-F, Cl, Br, I, At Triviální název skupiny -halogeny (At rozdílný)   Klasifikace skupiny -p prvky Elektronegativita-vysoká Skupenství -s,l,g Elektronová afinita-vysoká Ionizační E-vysoká Charakter-nekovy[…]

Prvky 15. skupiny (dusík, fosfor)

Prvky 15. skupiny (p3 prvky – V. A skupina) N, P, As, Sb, Bi konfigurace: ns2np3 → 5 valenčních elektronů Dusík plyn ostatní pevné látky N, P – nekovy, As, Sb – polokovy, Bi – kov Nejčastější ox. čísla: N            -III, I, II, III, VI, V P             -III, III, V As           -III, III, V                              klesá[…]