Základní pojmy

 

Hmota

 • =abstraktní pojem
 • =objektivní realita, která působí na naše smyslové orgány a tím se odráží v našem vědomí
 • vlastnosti hmoty- energie (schopnost konat práci), hmotnost
 • pohyb hmoty- společenský, biologický, mechanický, chemický, mikrofyzikální

Hmotné objekty

 • = množina všech reálných objektů (nekonečné množství forem)
 • forma hmotných objektů- dualistický charakter
 • Látková forma:
 • částicová (korpuskulární) struktura
 • přetržitá struktura
 • částice s nenulovou klidovou hmotností
 • v < c
 • mikrosvět ~ 10 -15 – 10 -10 m (protony, neutrony, elektrony, atomy, ionty, molekuly)
 • makroskopická tělesa a systémy v různých skupenstvích (l, s, g, plasma)
 • biologické objekty
 • kosmická tělesa
 • Polní forma:
 • vlnová struktura
 • nepřetržitá struktura
 • nemají klidovou hmotnost
 • v=c
 • vzájemné působení mezi látkami
 • pole, vlnění

Látkové množství

 • n (mol)

Molární hmotnost

 • M= m/n

Hmostnost atomů a molekul

 • atomová hmotnostní jednotka u: 1u=1,660.10-27 kg

Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost

 • Ar(X) atomu X je podíl hmotnosti m(X) atomu X a atomové hmostností konstanty:

Ar(X)=m(X)/mu

 • Mr(Y)= m(Y)/mu

Chemická látka

 • hmotný látkový objekt s nejmenší strukturní jednotkou atomu

Vlastnosti chemických látek

 • struktura
 • složení
 • děje – fyzikální (látka se nemění)/chemické (změna struktury a složení látky)
 • skupenství

Klasifikace látek

 • Klasifikace látek dle původu
  • přírodní (uhlí, ropa, zemní plyn)
  • umělé (PVC, bakelit)

 

Klasifikace látek dle druhu stavební částic

 • Chemické individuum
 • chemicky čistá látka

Prvek

 • = atom se stejným protonovým číslem
 • A – nukleonové číslo (atomová elektronegativita)
 • Z – protonové číslo (počet protonů)
 • AZX

Sloučeniny

 • = prvky s různými protonovým číslem

Směs

 • =soustava látek obsahující několik složek (chemická individua)

→ oddělitelné (separační metody)

Soustava

 • =část prostoru, na kterou směřujeme pozornost
 • reálná/imaginární
 • otevřená(L, E)/uzavřená(E)/izolovaná

Klasifikace směsí

Homogenní směs

 • ve všech částech stejné nebo rovnoměrně proměnné vlastnosti
 • velikost částic < 10 -9 m
 • jedna fáze (homogenní a fyzikální odlišná část systému, která je od ostatních oddělena
 • plochou, na které se mění vlastnosti skokově – tuhý/kapalná/plynná)

Soustavy homogenních směsí

 1. Pravé roztoky
 • 2 složky 1 fázi
 1. Plynný pravý roztok
 • molekuly jednoho plynu rozptýlené mezi molekulami jiného plynu (vzduch)
 1. Kapalný pravý roztok
 • molekuly/ionty nízkomolekulárních látek rozptýlené v kapalině (NaCl v H2O)
 1. Pevný pravý roztok
 • jednotlivé atomy/ionty jedné pevné látky rozptýlené mezi částicemi jiné pevné látky (slitiny kovů)

Heterogenní směs

 • ve všech částech nemá stejné nebo rovnoměrně proměnné vlastnosti, které se mění skokem
 • velikost částic > 10 -7 m
 • více fází

Soustavy heterogenních směsí

 1. Pěna
 • bubliny plynu rozptýlené v kapalině
 1. Suspenze
 • částice pevné látky rozptýlené v kapalině (jemný písek v H2O)
 1. Inkluze
 • částice plynu rozptýlené v pevné látce/kapalině
 1. Koloidní směs
 • velikost části 10 -7 – 10 -9 m
 • částice samostatně zdrojem světla (absorpce)

Soustavy koloidních směsí

Nepravé roztoky

 • disperzní (rozptýlené) soustava
 1. Aerosol
 2. Mlha =kapičky kapaliny rozptýlené v plynu
 3. Dým =částice pevné látky rozptýlené v plynu
 4. Kouř= kapičky kapaliny a částice pevné látky rozptýlené v plynu
 5. Emulze= kapičky jedné kapaliny rozptýlené v jiné kapalině (olej ve vodě)
 6. Gel= bubliny plynu rozptýlené v pevné látce
 7. Koloidní roztok= molekuly organických látek/shluky anorganických molekul rozptýlené v kapalině (bílkoviny v H2O)