Rtuť

Vlastnosti Značka Hg (hydrargum) Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté Stříbroleskle bílá až šedá barva D-prvek; 12 valenčních elektronů Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14 Oxidační číslo I a II Protonové číslo: 80 Hustota: 13,534 g·cm−3 Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K) Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K) Využití Amalgámy – slitiny Hg a jiných kovů  (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na) – zubařství – tmavé[…]

Chrom, molybden a wolfram

Chrom Značka-Cr konfigurace: [Ar] 3d54s1 Vlastnosti: světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov, nízká reaktivita a vysoká chemická odolnost Využití: pochromování železných předmětů- ochrana před korozí (součást automobilových doplňků, vybavení koupelen), při výrobě legovaných ocelí– za účelem větší tvrdosti materiálu (vrtné nástroje, nože na stříhání kovů, frézovací nástroje pro opracování dřeva, chirurgické nástroje, vodní turbíny) Výskyt:velké[…]

Nukleové kyseliny (2)

  Charakteristika a biologický význam nukleových kyselin Biomakromolekulární látky (biopolymery) Dlouhé vláknité molekuly Uchování genetické informace + přenos do následujících generací (DNA) Jejich prostřednictvím přepis genetické informace do specifické struktury bílkovin (RNA) 1868 – objev NK, 1953 – objasnění struktury NK (Watson, Crick, Wilkins, 1962 NC) Výskyt Ve všech buňkách i virech (zde pouze 1[…]

Analytická chemie a její metody

  Kvantitativní analýza Metody kvantitativní analýzy Chemické metody kvantitativní analýzy Princip chemické metody- chemická reakce mezi stanovenou složkou a činidlem k stanovení Instrumentální metody kvantitativní analýzy Princip instrumentální metody- měření fyzikálních a chemický veličin v přesně definovaném vztahu složení látek Obecný postup kvantitativní analýzy odebrání hrubého vzorku úprava hrubého vzorku na analytický (reprezentativní, referenční) úprava[…]

Historický vývoj chemie

  Období starověké praktické chemie a přírodní filozofie při řemeslné výrobě shromažďování poznatků o látkách a dějích, ale neusilovali o objasnění (získání a zpracování kovů, hrnčířství, výroba skla, barvení tkanin) atomisté- Démokritos, Hérakleitos, Aristoteles- představitel idealistické filozofie Atomistická teorie– Látky se skládají z malých, nezničitelných a dále nedělitelných částí, které nazýváme atomy. Alchymie století zanechala[…]

Nomenklatura anorganické a organické chemie

  Principy nomenklatury anorganické a organické chemie Chemické prvky latinský název český název symbol Chemické sloučeniny chemické názvy chemické vzorce CHEMICKÉ VZORCE Stechiometrický/empirický vzorec typ sloučenin poměr prvků ve sloučeninách HO (peroxid vodíku)/NH2O (dusitan amonný) Molekulový/souhrnný/sumární vzorec skutečný počet atomu v jednotlivých molekulách H2O (peroxid vodíku)/N2H4O2 (dusitan amonný) Funkční/racionální vzorec charakteristické funkční skupiny atomů HH4NO2[…]

Základní pojmy

  Hmota =abstraktní pojem =objektivní realita, která působí na naše smyslové orgány a tím se odráží v našem vědomí vlastnosti hmoty- energie (schopnost konat práci), hmotnost pohyb hmoty- společenský, biologický, mechanický, chemický, mikrofyzikální Hmotné objekty = množina všech reálných objektů (nekonečné množství forem) forma hmotných objektů- dualistický charakter Látková forma: částicová (korpuskulární) struktura přetržitá struktura částice[…]

Složení a struktura atomu (3)

  atomy =stavební částice, z nichž jsou vybudovány látky pojmenování- Řecko, 5. století př. n. l., atomy z nabitého jádra obklopeného elektrony (E. Rutherford, 1911) Elektrony tvoří elektronový obal atomu Elektronový obal jako celek elektroneutrální hmotnost- menší než 1% hmotnosti atomu, velikost- poloměr asi 10-15 m Atomové jádro Složení atomového jádra 2 druhy mikročástic- protony, neutrony (společně[…]

Periodický systém prvků

  I. Mendělejev- zformuloval periodický zákon (1869) PERIODICKÝ ZÁKON: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností. Tzn. Pravidelně se u prvků opakují podobné vlastnosti. Prvky s podobnými vlastnostmi mají stejný počet valenčních elektronů. poději: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí protonového čísla PSP= grafické vyjádření periodického zákona USPOŘÁDÁNÍ PSP 7 vodorovných period 18 svislých skupin[…]

Porovnání prvků 1. a 17. skupiny, Vzácné plyny

  skupina -H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Triviální název skupiny -alkalické kovy (kromě H)   Klasifikace skupiny -s prvky Elektronegativita-nízká Skupenství -s Elektronová afinita-nízká Ionizační E -nízká Charakter-kovy Reaktivita-vysoká skupina-F, Cl, Br, I, At Triviální název skupiny -halogeny (At rozdílný)   Klasifikace skupiny -p prvky Elektronegativita-vysoká Skupenství -s,l,g Elektronová afinita-vysoká Ionizační E-vysoká Charakter-nekovy[…]