Trh

 

= střed nabídky s poptávkou

 • neustálý, i virtuální
 • dělíme na dílčí (s 1 produktem) nebo agregátní (všechny druhy zboží)
 • ceny nepřímo ovlivňuje stát (DPH či výši minimální mzdy) nebo reklamy

 

1.Poptávka (DEMAND):

= celkové množství statků a služeb, které jsou kupující ochotni koupit

→Zákon klesající poptávky:

-Se vzrůstající cenou klesá poptávané zboží

Změna poptávky:

 1. změna příjmu (důchodu) spotřebitele
  -zvýšení =posun doprava
  -snížení=posun doleva
 2. změna cen substituentu (náhrada naší potřeby)
 • vyvolá pokles naší poptávky (původní) a zvedne poptávku novou
 • například chtěli jsme do Itálie, ale Rakousko je levnější
 1. změna cen komplementů (= statek, jehož užití je závislé na jiném statku)
 • jestli-že se zvýší cena komplementu (mouky), tak se sníží poptávka po chlebu a naopak (mouka a chleba jsou komplementární) nebo
 1. ovlivnění reklamou, médii nebo módními trendy

 

Elasticita (pružnost) poptávky:

 • vyjadřuje vztah mezi procentní změnou ceny a množství
 • míra, do jaké ovlivní změna ceny poptávku
 1. poptávka dokonale nepružná
 • změna ceny neovlivní poptávku
 • kuřáci, piváci
 • stále si toto zboží budou kupovat
 1. poptávka dokonale pružná
 • mění se poptávka, aniž by došlo ke změně ceny
 • sezónní zboží (plavky, lyže)

 

Typy poptávky:

 1. agregátní (souhrnná)- po všem
 2. dílčí – po 1 druhu zboží
 3. individuální

 

 

2.Nabídka (SUPPLY):

= množství statků a služeb, které prodávající nabízí na trhu

→Zákon rostoucí nabídky:

-Se vzrůstající cenou roste počet nabízeného zboží

Změny nabídky:

 1. změny ve výrobních nákladech
 • klesnou (klesá cena výrobku nebo výrobních faktorů) x stoupnou (stoupá cena výrobku)
 1. změny výrobních podmínek
 • roční období (adventní kalendáře, pomlázky)

3.Zeměna cen alternativních výrobků

 

 

Elasticita nabídky:

 1. nabídka dokonale pružná
 • fixovaná cena, při dané ceně je nabízeno jakékoliv množství
 1. nabídka dokonale neelastická
 • změna ceny nezpůsobuje změnu nabízeného množství

např. při plném využití kapacit

Druhy nabídky:

agregátní nabídka=suma všech uvažovaných výrobků

individuální nabídka=nabídka jednoho výrobku

dílčí nabídka=nabídka jednoho druhu výrobku

 

 1. Chování spotřebitele:

UŽITEK- a. celkový

-ze všech spotřebních statků

b.mezní

-užitek z poslední spotřebované jednotky (zíkon klesajícího mezního užitku→s rostoucí hodnotou statku klesá mezní užitek)

-když je užitek větší než cena, jsme ochotni si zboží koupit (je vedro, mám chuť na zmrzlinu, i když je drahá →další kopeček už si nedáme)

OBĚTOVANÁ PŘÍLEŽITOST- druhá nejlepší možnost →když není zmrzlina koupím si pití

 

4.Chování výrobce (firem):

Náklady: a. fixní (stálé, každý měsíc jsou stejné)

-např. nájem, platy, energie

b.variabilní (mění se s rozsahem výroby)

-např. utopené náklady= ty, které jsme už vynaložily a už na ně nebudeme brát ohled nebo státem regulovaná cena (maximální a minimální cena)

Maximální cena= nejnižší možná cena (např. v zemědělství, kultuře a sportu)

-subvence= podpora z veřejných prostředků (daní)

Maximální- slouží k ochraně občanů

 

5.Interakce nabídky a poptávky a tvorba ceny:

– vede k tržní rovnováze

– při střetu vzniká cena (tržní neboli rovnovážná)

-regulace množství výrobků na trhu a eliminuje neefektivní výrobu (hospodárná)

Typy:      1. Převis nabídky nad poptávkou

 • řešení : snížení ceny, vývoz do zahraničí

2.Převis poptávky nad nabídkou

– lidé mají více peněz, a tak utrácejí

druhy cen:

 • CENTRÁLNĚ STANOVENÁ
  v některých strategických či sociálně citlivých oblastech stanovuje stát
  je málo např. platba u lékaře
 • CENTRÁLNĚ REGULOVANÁ
  dolní či horní limity ceny jsou stanoveny, kvůli obdobným důvodům jako v předchozím případě
 • SMLUVNÍ
  a)volná=volné působení tržních sil
  b)dokonalá=dána vztahy konkurenční EK subjektů

6.Konkurence:

– důležitá úloha v tvorbě ceny

– střed zájmů na trhu

– odměněn je výkon lepšího

 

 1. DOKONALÁ KONKURENCE
 • abstraktní model, slouží k porovnání a objasnění
 • množství stejně velkých podniků, většinou menších
 • nikdo nemá výsadní postavení
 • výrobek, se kterým se obchoduje je homogenní (stejný, jsou to substituenty)
 • přístup do odvětví je snadný
 • firmy nemají takový potenciál, aby tvořily cenu (firma= price taker)
 • musí akceptovat cenu, která je na trhu
 • výnos z podnikání je stejný
 • zvýšení výnosu → snížení nákladů na výrobu
 1. NEDOKONALÁ KONKURENCE
 • statky se odlišují
 • je na obou stranách trhu

→na straně nabídky (monopolistická, oligopol, monopol)

→ na staně poptávky (monopson- např. po zbraních se poptává pouze stát)

 

 1. Monopolistická
 • produktová diferenciace
 • častější než monopoly
 • větší společnost →přesvědčuje zákazníky o tom, že jejich výrobky jsou nejlepší (Apple) a ty firmy které nejsou kvalitní, tak zanikají
 1. Oligopoly
 • velké firmy (automobilky nebo obchodní řetězce)

druhy: 1. kartel

-mohou se spojit → vzniká monopol (benzínky v CV)

-společně ničí ostatní konkurenty, kteří nepodepsaly kartel (dohodu o ceně)=dumpingová cena

-nezákonné, např. OPEC zákonné

-hlídá to antimonopolní úřad

2.Syndikát

-společný nákup a prodej firem

-Coop

3.Trust

-propojení výroby firem

4.koncern

-spojení partnerů

-Volkswagen vlastní Škodu,Opel,Porsche

-akvizice= větší firma koupí menší a spojí se (Centrum koupil Atlas → nyní je to pouze Centrum)

 

 1. Monopol
 • jediný ekonomický subjekt na trhu
 • price maker- určuje si cenu
 • nesnaží se o kvalitu

Administrativní monopol

 • dominantní firma dostává moc od státu
 • Česká pošta→ je jedinou poštou, která doručuje administrativní papíry
 • nesnižuje cenu
 • brzdí technický pokrok

antimonopolní úřad= dohlíží na zneužívání postavení firem a na cenu

dumping= snížené ceny, nedosahují ani cen nákladů →poté  zvýšení (např. autobusy do Brna jezdily velmi levně, když na trh přišla další firma (Student agency))

 

7.Externality

= vedlejší důsledky ekonomické činnosti

 1. Kladné
 • Př. Někdo má stánek na koupališti, vedle se postaví tobogán,aniž by se na tom nějak zasloužil, tak začne vydělávat víc (část výnosu si osvojí jiní)
  1. Záporné
 • Př. Někdo znečistí ovzduší, tím zničí životní prostředí nebo se zvětší Ruzyně, a tak pozemky okolo ztrácí hodnotu, kvůli hluku