Ústava

ÚSTAVA

základní zákon země, ve které se definuje vztah k občanovi a dělení moc ve státě

může být:

 1. psaná
  -fyzicky psaná
  -u nás
 2. nepsaná
  -není jeden dokument
  -VB,Izrael

možnost změny ústavy:

 1. regidní
  -hůře se mění
  – u nás
  -musí být více jak nadpoloviční většina
 2. flexibilní
  -ke změně stačí nadpoloviční většina

zásady Ústavy u nás:

 • rozdělení moci ve státě(Systém váh a protiváh)
 • demokracie
 • dodržování lidských práv
 • politická rozhodnutí učiněna většinou, ale musí být dodržovány práva menšiny
 • právní stát

 

konstitucialismus=myšlenka omezení vlády zákony

Právní řád

Ústava nesmí být v rozporu s mezinárodními smlouvami

podle síly:

 1. ÚSTAVA ČR
 2. ZÁKONY
 3. NAŘÍZENÍ VLÁDY
 4. VYHLÁŠKY MINISTERSTEV
 5. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY ZASTUPITELSTEV NEBO KRAJŮ

Ústavní vývoj

3 etapy:

První 1848-1918

1848-Oktrojovaná ústava
 -nikdy nenabyla účinnosti
-revoluční rok1848

1867-Prosincová ústava
-konec absolutní moci panovníka
-platí do konce R-U

Druhá 1918-1992

1918-Prozatimní ústava
-upravila činnost prezidenta, vlády a národního shromáždění
-pozemková reforma, konec šlechtických titulů

1920-Ústavní listina Československé republiky
-inspirace v USA a Fr
-PS sněmovna a Senát
-velmi demokratická a pokroková (všeobecné hlasovací právo)

1938-Mnichovská dohoda narušení suverenity bez souhlasu Parlamentu
Zmocňovací zákony a další porušení Ústavy v ČR
-1939 konec Druhé republiky(ta byla sama dost nedemokratická) a Okupace Čech

Benešovy dekrety
vydávány od 1940 exilovou vládou do října 1945
-měli platnost zákonů a v roce 1946 prohlášeny za Ústavní zákony
-chronologicky na tři části-třetí část odsun Němců a Maďarů

1948-Květnová (Lidovědemokratická) ústava
-text zcela připraven KSČ
-z části vycházela ze staré ústavy
-omezení vlastnictví, centrálně řízená EK, vše pod kontrolou KSČ a porušování LP

1960-Ústava ČSSR
už vznikl socialismus, cíl budovat komunismus
-čl.č. 4. o vedoucí úloze a postavení KSČ (v čele předseda KSČ=generální tajemník ÚV KSČ)

1968-Ústavní zákon o Československé federaci
2 rovnoprávné republiky s jednou vládou a jedno společné Federální shromáždění=Sněmovna lidu(poměr počtu lidí) a Sněmovna národů(rovný počet)

po roce 1989
vyškrtnut článek č. 4 o vedoucí úloze KSČ
-změna názvu na Česko-Slovenska federativní republika
-soukromé vlastnictví, Listina základních lidských práv a svobod, konec centrálně řízené EK

Třetí po 1.1.1993

už v červnu 1992 jasno o rozpadu a ten 1. ledna = VZNIK SAMOSTATNÉ ČR

Ústava České republiky

-Preambule a 8 hlav
součástí Ústavního pořádku ČR je Listina základních lidských práv a svobod

Preambule
-slavnostní
-vysvětleno k jakým tradicím se hlásíme
-obecná charakteristika ústavy
-pramen pro výklad sporných ustanovení

Hlava 1.
-základní ustanovení
-základy demokracie, většinový princip, ochrana LP
-dělba moci ve státě
-pluarita

Hlava 2.
-moc zákonodárná
-KVORUM=kvantitativní podmínka pro platnost voleb či hlasování
Parlament:

 • Dolní sněmovna=Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • Horní sněmovna=Senát Parlamentu ČR

-obě komory jsou usnášení schopné pokud je přítomna aspoň 1/3 členů
typy většin:

 • Prostá většina
  -běžné návrhy
  -stačí aby pro byla polovina z právě přítomných
 • Kvalifikovaná většina
  -3/5 z celkového počtu všech poslanců=u nás tedy i Ústavní většina v Dolní sněmovně
  -přesně dané % hlasů
  -mezinárodní smlouvy nebo ústavní zákony
 • Absolutní většina
  -souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců
  -přehlasování veta Senátu nebo presidenta nebo změn od Senátu

Poslanecká sněmovna
-200 členů volených na 4 roky
-členem občan starší 21 let
-jsou v ní Výbory, kde jsou poslanci stejných profesí co se zabývají přípravou zákonů→není možné být členem více jak dvou výborů nebo být členem výboru a vlády zároveň nebo být členem dvou komor zároveň neob být i presidentem
-první den zasedání hlasuje o Zákoných opatřeních a jsou skládány sliby poslanců
-je rozpuštěná Presidentem pokud:

 • 3x nevyslovila důvěru nově jmenované vládě
 • je neusnášení schopná po dobu 3 měsíců
 • 3/5 všech poslanců chtějí rozpuštění
 • do 3 měsíců se neusnese o vládním návrhu, se kterým vláda spojila otázku důvěry
 • přeruší zasedání na dobu delší než je přípustné(120 dní)

Senát
-občan starší 40 let
-nedá se rozpustit a vždy aspoň 2/3 senátorů
-81 členů
-má možnost přijmout Zákonná opatření
-voleni většinovým systémem
-vždy pro území daného okresu

Legislativní proces

-Ústavní zákony musí být schváleny 3/5 všech poslanců a 3/5 všech přítomných senátorů a není třeba podpis presidenta

-Rozpočet navrhuje Vláda a Hlasuje o něm Dolní sněmovna, Senátu ani presidenta se netýká

Hlava 3.
-moc výkonná=vláda
-v čele předseda vláda (premiér)
-členové jednotliví ministři

Vláda
-v čele premiér, vícepremiér(ři), ministři
-vedou jednotlivá ministerstva (nejdůležitější Vnitra, Financí, Obrany)
-odpovědná Dolní sněmovně
-premiérem většinou předseda vítězné strany, ale Ústava nedefinuje
-premiéra jmenuje prezident a na jeho návrh pak i další členy vlády(president má na to 2 pokusy, třetí pak na návrh předsedy Dolní sněmovny)
-vláda pak předstoupí do 30 dnů před Dolní sněmovnu a žádá o důvěru→pokud se to 3x nepodaří, tak je Dolní sněmovna rozpuštěna=nové volby
-pokud jsou členové Dolní sněmovny nespokojeni s vládou, tak můžou vládě vyslovit nedůvěru na základě sebraných podpisů 50 poslanců →k vyslovení nedůvěry pak třeba Absolutní většiny
-president pak jmenuje úřednickou vládu, poté co Vláda složí demisi
-demisi Vláda podat musí po volbách do Poslanecké sněmovny nebo po vyslovení nedůvěry, pokud tak neudělá, tak jí president odvolá,
-zároveň může podat demisi i Vláda sama pokud se tak rozhodne
– vláda rozhoduje ve sboru k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny jejích členů
-interpelace=právo poslanců a senátoru na dotaz na člena vlády

President
-občan starší 40 let
-funkční období 5 let
-může být zvolen 2x za sebou
-dříve volen na společném zasedání Dolní sněmovny a Horní sněmovny
-dnes volen většinovým systémem přímou volbou, slib pak skládá do rukou předsedy Senátu ČR(do jeho rukou ho i může složit)
-kandidáta na prezidenta nominuje:

 • 50tisíc podpisů občanů
 • 20 podpisů poslanců
 • 10 podpisů od senátorů

-není trestně odpovědný krom velezrady, žalobu podává senát a stíhá Ústavní soud
-vrchní velitel ozbrojených sil
-jmenuje Ústavní soudce a předsedu Ústavního soudu(podle návrhu senátu)
-jmenuje guvernéra ČNB,soudce
-jmenuje předsedu NKÚ na návrh Dolní sněmovny
-jmenuje Premiéra (musí pak schválit Dolní sněmovna spolu s celou vládou, na svojí volbu má 2 první pokusy, třetí pokus jmenuje již na návrh předsedy Dolní sněmovny)
-má povinnost jmenovat jednotlivé členy vlády na návrh premiéra
-má suspenzivní právo veta na jeho užití má 15 dnů

Hlava 4.
=moc soudní
-nezávislé
soustava:

 1. Nejvyšší soud ČR(Brno)
  -řeší dovolání
 2. Vrchní soud(Praha a Olomouc)
  -řeší odvolání z Kraje
 3. Krajský soud(Městský soud v Praze)
  -soud první instance nebo odvolání z okresu
 4. Okresní soud(Městský soud v Brně, Obvodní soud pro Prahu x)
  -první instance

dále:

 • Nejvyšší správní soud v Brně
 • Ústavní soud
  -15 soudců na 10 let
  -jmenování presidentem na návrh senátu
  -nad 40 let
  -předseda Pavel Rychetský teď

-přestupky soudců řeší kárný senát

-ostatní soudce jmenuje president a musí mít praxi, vystudováno a nad 30 let

Hlava 5.
NKÚ

-kontrola lnění státního rozpočtu a hospodaření státu s financemi
-jmenuje president na návrh Dolní sněmovny

Hlava 6.
Česká národní banka

-péče o stabilitu české měny
-v čele guvernér a bankovní rada a ty vybírá president
-pokud EURO, tak ztratí význam

Hlava 7.
Územní samospráva
vis otázka 12.

Hlava 8.
-přechodná a závěrečná ustanovení