Bílkoviny

Základní charakteristika bílkovin

 • Dusíkaté
 • Makromolekulární, velká Mr (→ tvoří koloidní roztoky)
 • Biopolymery
 • Prvkové složení: C, O, H, N S, P        jiné (Ca,..)
 • Ve všech živých organismech (spolu s NK)
 • Tělo čl. – asi 80%, rostliny ˂ živočichové

Biologická funkce bílkovin

 • Stavební (skleroproteiny – svalovina, kůže a její deriváty, složka biomembrán)
 • Katalytická (enzymy nebo jejich součásti)
 • Regulační (hormony)
 • Obranná (protilátky)
 • Transportní (hemoglobin, transferin,…)
 • Toxiny (bakterie, hadi,…)

Struktura bílkovin

 • Podmiňuje funkce bílkovin
 • Má více úrovní:
  • Primární
  • Sekundární
  • Terciární
  • Kvarterní

1)    PRIMÁRNÍ struktura bílkovin

 • = pořadí AMK v polypeptidovém řetězci
 • Např.   Ala – Gly – Tyr – Ala – Leu
 • Odtud pak vychází vyšší struktury (prostorové uspořádání)
 • Při záměně 1 AMK jinou → vliv na fci
 • V org. se může projevit patologicky
 • Např. záměna kys. glutamové za valin v molekule hemoglobinu

→ vznikne patologický hemoglobin S = srpkovitá anémie

Normální hemoglobin   Leu – Thr – Pro – Glu – Lys –

Hemoglobin S                   Leu – Thr – Pro – Val – Lys –

2)    SEKUNDÁRNÍ struktura bílkovin

 • = prostorové uspořádání polypeptidového řetězce
 • Úseky pravidelné
 • Úseky nepravidelné
 • U různých bílkovin různý podíl
 • Typy pravidelného uspořádání:
  • α – helix = šroubovice

stabilizace H-můstky mezi protilehlými –CO- a –NH-

př. zaujímá asi 75% struktury hemoglobinu
na 1 závit – 3,6 zbytků AMK

 • β – struktura = skládaný list

souběžně uspořádané řetězce (paralelně x antiparalelně)

fixace H-můstky

 • Další typy pravidelných uspořádání:
  • Jiné typy helixů
  • β – ohyb
  • Zn – prst
  • další

3)    TERCIÁRNÍ struktura bílkovin:

 • Další uspořádání v prostoru – charakteristické „sbalení“ řetězce
 • Rozlišujeme:
  • SFEROPROTEINY = GLOBULÁRNÍ bílkoviny
   • Kulovitý tvar
   • Rozpustné ve vodě a roztocích solí
   • Př. většina enzymů (inzulin)
   • Albuminy, globuliny v těl. tekut.
   • Histonové bílkoviny (jádro)
  • SKLEROPROTEINY = FIBRILÁRNÍ bílkoviny
   • Vláknitý tvar
   • Nerozpustné
   • Pro čl. nestravitelné
   • Př. stavební bílkoviny – aktin, myosin, kolagen, keratin

 

 • Na stabilizaci struktury se podílejí:
  • H-můstky
  • Iontové vazby
  • Disulfidické můstky = vazby mezi 2 atomy S v protilehlých úsecích řetězce
  • van der Waalsovy síly

–          Denaturace bílkovin

 • Vlivem vnějších podmínek
 • Změna struktury (terciární, sekundární)
 • Důsledek pro biologickou aktivitu
 • Změna t (zvýšení)
 • Silné kyseliny, zásady; roztoky solí; org. rozpouštědla
 • Ionty těžkých kovů (Cd, Hg, Pb,…)
 • Ozáření
 • Změna vratná X nevratná
 • : snížení t vede k potlačení biologické aktivity (ne ztráta fce →možnost obnovy) → využití při konzervaci tkání
 • Denaturace varem – zvýšení stravitelnosti

4)    KVARTERNÍ struktura bílkovin:

 • U bílkovin složených z více podjednotek (řetězců) – př. hemoglobin
 • = vzájemné uspořádání podjednotek
 • Podjednotky se snadno odpoutávají (disociují)
 • Lze je znovu spojit
 • Stabilizace nekovalentními silami:
  • H-můstky, v. d. Waals, iontové

Složené proteiny

 • Obsahují bílkovinnou a nebílkovinnou (prostetickou) část molekuly
 • Lipid + bílkovina = LIPOPROTEIN
  • Podíl na stavbě biomembrán
 • Polysacharid + protein = GLYKOPROTEIN
  • Rozpustné ve vodě → koloidní, viskózní roztoky s ochrannou fcí (mucin – sliny, ochranný sekret žaludku)
  • Převládá-li sacharidová složka → PROTEOGLYKAN
 • H3PO4 + protein = FOSFOPROTEIN
  • Mléko, vaječný bílek
  • Zdroj P pro organismus
  • Kasein (mléko) – zdroj Ca2+ pro organismus
 • Hem + protein = HEMOPROTEIN
  • Hemoglobin, myoglobin – přenos O2
  • Cytochromy – zajišťují přenos e- (změnou Fe2+ ↔ Fe3+)
  • Základem hemu je porfinová struktura
 • Ionty kovů + protein = METALOPROTEIN
  • Řada enzymů
  • Ferritin (až 20% Fe iontů – zásoba Fe v těle)
  • Hemoglobin (Fe2+)
  • Hemocyanin (Cu2+– dýchací protein měkkýšů a někt. členovců)

 

Přehled významných bílkovin

Kolagen

 • Fibrilární
 • Nejhojnější (25 – 30% proteinů v organismu)
 • Více typů
 • Pojiva (kosti, chrupavky, kůže, šlachy…) – mezib. hmota
 • Ve vodě nerozpustný, protože je vláknitý
 • Zahříváním → želatina, klih (při pH>7)
 • Syntéza kolagenu:
  • Na ribozomech drsného ER
  • Nejprve vznikají řetězce protokolagenu
  • → transport do ER
  • Zde úpravy:
   • Glykosylace
   • Hydroxylace Pro a Lys
  • Každý řetězec protokolagenu obsahuje registrační úsek, který:
   • Zabraňuje předčasné polymeraci uvnitř b.
   • Napomáhá stočení do trojšroubovice → vzniká prokolagen
  • Prokolagen transportován do GA
   • Zde kondenzován
   • + obalen membránou → transportní váčky
  • Transport exocytózou do mezib. prostor
   • zde odštěpeny registrační úseky → vzniká tropokolagen
   • → uspořádán stupňovitě → kolagen
  • Typy kolagenu:
   • I – nejrozšířenější; šlachy, vazy, kosti, škára, pouzdra orgánů, řídké vazivo
   • II – hyalinní a elastická chrupavka (VII podobný II – zpevňuje spojení mezi dermis a epidermis)
   • III – retikulární síť (krvetvorná tkáň), podoba s I
   • IV – netvoří vlákna, v bazální lamině (bazální lamina spojuje epitel a podkladové pojivo)
   • V, VI – podobné IV
   • X – v růstové chrupavce
   • + další typy

Keratin („rohovina“)

 • Vlasy, nehty, peří, vlna, srst – stavební fce
 • Fibrilární, nerozpustný
 • V terciární struktuře -S-S- můstky

→ působením tepla se rozpadají (rovnání vlasů)

 • Keratinizace = rohovatění
  • Tvorba struktur bohatých na keratin
  • → tvrdá odolná vrstva – ochrana (mech., před infekcí)
  • Též podíl lipidů a dalších látek
  • Odlupování na povrchu (vliv enzymů)
  • : u člověka – při zničení keratinové vrstvy → do 24 h. † pro ztrátu tekutin

 

Fibroin

 • V přírodním hedvábí, vlákna pavouků
 • Fibrilární, nerozpustný
 • V sekundární struktuře převládá skládaný list

Albumin

 • Globulární
 • Rozpustné v destilované vodě
 • Krevní sérum – tvoří 55 – 65% sérových bílkovin
 • Syntéza v játrech
 • Proteinová rezerva organismu, zdroj AMK
 • Též transportní fce – transportuje např. bilirubin, hem, steroidní látky, tyroxin, MK, žlučové kys., ionty kovů, některé léky

Globuliny

 • Globulární
 • Nerozpustné v H2Odest., rozpustné ve zřeď. roztocích solí, kyselin a zásad
 • Krevní sérum, též některé tkáně (jaterní, svalová)
 • Rozlišujeme různé typy (α, β, γ) → další podskupiny
 • γ – globuliny = IMUNOGLOBULINY – imunitní význam
  • Ve struktuře mají charakteristickou imunoglobulinovou doménu tvaru neúplného prstence spojeného –S-S- můstkem dvou cysteinů

Fibrinogen

 • Globulární
 • plazma
 • Význam při srážení krve → mění se na vláknitý fibrin
 • Kaskádová regulace děje

 

Histony

 • V jádře buňky
 • U eukaryot a archebakterií
 • Zásaditý charakter (vyšší podíl Lys, Arg – zás. AMK)
 • S NK tvoří nukleohistonový komplex → tvorba chromatinu
 • Rozlišujeme histony H2A, H2B, H3, H4 – tvoří oktamer, H1 je spojovací
 • Kromě stavební fce mají histony i fci regulační → podíl na spouštění i zastavení genové exprese
 • Též vliv na kondenzaci a dekondenzaci chromatinu