Evropa, střední státy

Státy střední Evropy

Maďarsko- Budapešť
Německo- Berlín
Polsko- Varšava
Švýcarsko- Bern
Rakousko- Vídeň
Slovensko- Bratislava
Česká Republika- Praha
Lichtenštejnsko- Vaduz

Vymezení
Dozvuky studené války pojem střední Evropa vůbec neuznávají (Západní Evropa- Německo a Alpské státy, zbytek země patří jakoby do východní Evropy). Budu se zabývat celkem jako STŘEDNÍ EVROPOU

Státy Visegrádské čtyřky (V4)
– Ustanoveny roku 1991
– Společný zájem o integraci mezi vyspělé západoevropské demokracie
– Německo, Polsko, Maďarsko, Česká Republika
– Státy střední Evropy, dříve součástí východního bloku
– Proběhla transformace ekonomiky- privatizace, restituce a restrukturalizace
– Postkomunistické státy se transformovaly na industriální ekonomiku (sekundér) a poté na postindustriální ekonomiku (terciér), po vstupu do EU už netransformovaly
– Nyní elektronika, dopravní a strojírenský průmysl, optika

Historie
– Od 16. Století byla velká část oblasti pod nadvládou Habsburků do pozdější Rakousko- Uherské monarchie.
– 2. Polovina 19. Století- po sjednocení Německa byla Evropa rozdělena na Rakouskou a Německou říši.
– Dvě světové války překreslily hranice regionů a vznikly dnešní státy, východní část Evropy se integrovala do evropských struktur
– Všechny postsocialistické státy se staly členy EU

Přírodní podmínky
– Vnitrozemské státy (až na Německo a Polsko)
– Mírné, oceánské klima, směrem na východ roste jeho kontinentalita
– Listnaté a smíšené lesy (kromě vysokohorských oblastí)
– Sever a jihovýchod- dominují nížiny
– Střed- zvlněná pohoří (Středoněmecká vysočina, Český vysočina)
– Jihozápad- Největší Evropská pohoří- Alpy
– Východ- zasahuje výběžek Karpat
– Nejvýznamnější řeky: Dunaj, Labe, Visla, Odra, Rýn
– Nerostné bohatství: S.E. na tom není dobře, dřívější zásoby rud (stříbro, železo) jsou již vytěženy, většina surovin se musí dovážet
– Významná je těžba černého (Porúří, Hornoslezská pánev) a hnědého uhlí (česko-německé pomezí v Podkrušnohoří)
– Těžba solí a stavebních surovin
– Hory střední Evropy vznikly Hercynským vrásněním

Ekonomika
– Vyspělejší západní část (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)
– Chudší východní oblast (Česko, Polsko, Slovensko)
– Vyspělé technologie, moderní průmysl a služby
– Oblast závislá na dodávkách ropy a zemního plynu (hlavně z Ruska)

Německo
– Hlavní město: Berlín
– Počet obyvatel: 82. Milionů (2. Místo v Evropě)
– Rozloha: 357 000 km2
– Hustota osídlení: 160 km2/obyvatel
– Parlamentní, federativní republika- 16 spolkových zemí
– Nejlidnatější je Severní Porýní- Vestfálsko (18 mil.)
– Největší stát Evropy
– 5. Největší ekonomika světa
– Hamburk, Berlín, Braniborsko, Sasko, Bavorsko…

Historie
– 1990 Sjednocení NDR a NSR- bylo sjednocené jako jeden z posledních států
– Železná opona= myšlená zeď mezi Z a V světem. Od roku 1990 zeď neexistuje- pozůstatkem je Braniborská brána.
– V roce 2008 relativně přestálo ekonomickou krizi
Přírodní podmínky
– Sever- roviny, čtvrtohorní ledovec, nížiny, bažiny, Berlínská jezera
– Střed- Hercinská prvohorní oblast (pohoří Harz), černé uhlí, draselné soli
– Jih- Neoevropa, Alpsko- Himalájské vrásnění (Zugspitze)

Podnebí
– Západ- mírné a vlhké (vliv Atlantiku)
– Sever- vliv Severního a Baltského moře
– Východ- vnitrozemské
– Alpy- vysokohorské klima, proudění Fén
– Povodí Rýna- mírné vlhké klima- vinná réva

Vodstvo
– Říční systém- Rýn (vnitrozemská říční doprava) a Dunaj
– Alpské řeky mají vysoký vodní stav na konci jara- tání, užívány k energetice
– Jezera- v únoru a březnu roste jejich hladina- tání sněhových pokrývek
– Splavné toky k dopravě i k zavlažování Ekonomika
– Postindustriální část vývoje
– Zakládající člen EU (EHS)
– Ve Frankfurtu sídlí centrální banka EU
– Člen EU (Shangan, hospodářská i měnová unie), G8
– Německo, Čína a USA jsou největší exportéři světa
– Stálé rozdíly mezi východem (vyšší nezaměstnanost, nižší produktivita práce) a západem
– Průmyslové jádro země: Porúří (Dortmund, Dusseldorf, Essen, Duisburg)- hutnický a strojírenský průmysl
– Zahrnují prakticky všechna odvětví
– BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Siemens, Continental, Hugo Boss, Adidas, Puma, T-Mobile
– Hamburg a Brémy= Hanzovní města= obchodní spolek
– Porýní a Porúří- průmyslové oblasti (Po sjednocení německa se přidala Lipská pánev)
– Zemědělství- intenzivní typ (chov prasat, skotu), alpský typ- transhumance
– Obilí, vinná réva (Miller Tulgar), chmel (konkurent ČR)

Obyvatelstvo
– Přistěhovalci (Turci- Islamizace)
– Nejnižší porodnost (ohrození budoucnosti)
– Italové, Poláci, Řekové, Češi, Romové
– 17% přistěhovalců
– Po USA je nejčastějším cílem imigrantů

Polsko
– Hlavní město: Varšava
– Rozloha: 300 000 km2
– Počet obyvatel: 38 mil. Obyvatel
– Měna: 1 zlotý
– Člen EU, NATO
– Parlamentní prezidentská republika

Ekonomika:
– Černé a hnědé uhlí, železná ruda (těžila se v minulosti), sůl, měď se těží nejvíc
– Průmysl: automobilní, strojírenský, potravinářský
– Rostlinná výroba: pšenice, ječmen, žito, kukuřice, brambory, cukrová řepa, zelenina, ovoce
– Energetika: Tepelné elektrárny – Podnebí mírného pásu

Povrch
– Baltské moře
– Na hranici se Slovenskem zasahují Karpaty
– Nejvyšší hora Rysy (2499 m)
– Nížiny, jezerní plošiny
Obyvatelstvo
– Katolíci 90%
– Homogenní stát- Poláci

Slovensko
– Vznik 1. 1. 1993
– Hlavní město: Bratislava
– Rozloha: 49 000 km2
– Počet obyvatel: 5,4 milionu
– Člen EU, NATO, OSN
– Měna: Euro
– Parlamentní republika

Ekonomika
– Automobilový průmysl (Volkswagen, Citroen, Kia, Peugeot
– Elektronický průmysl: Samsung, Sony
– Magnezit, ložiska rud
– Dovoz surovin, paliv Povrch
– Tatry, jeskyně, horské minerální prameny
– Nížinatý jih, na severu vrchoviny
– Vodstvo: řeky jsou nejvodnatější na jaře- středoevropský jih
Úmoří baltského a Černého moře
Podzemní voda: krasová, minerální, termální
Řeka Dunaj je Alpského typu

Maďarsko
– Hlavní město: Budapešť
– Počet obyvatel: 10 mil.
– Hustota zalidnění: 108 obyvatel/ km2
– Rozloha: 93 000 km2

Klima
– 40. – 50. Rovnoběžka- mírný pás
– Vnitrozemní podnebí
– Charakteristické stepi
Step Puszta- černozemní oblast
– Vyšší teplotní rozdíly (nejteplejší léto, zima – 20)

Povrch
– Rovinatý, obklopen horami (vrchol Kékes 1015 m)
– Velká a Malá Uherská nížina
– pohoří Börzsöna
– Dunaj rozděluje na Z a V část
– Dunaj, Tisa (odvodňováno), Dráva, Mura
– Jezero Balaton, množství jezer se sladkou i slanou vodou

Obyvatelstvo
– Ugrofinská jazyková skupina
– Jazyk: Maďarština
– 50% Římskokatolické a řeckokatolické
– 30% Kalvínské a protestantské
– 5% Luteránské
– Délka dožití: muži 64 let, ženy 73 let
– Výhodné přírodní podmínky i ekonomika

Sídla
– Převážně venkovský typ
– Skládá se ze dvou měst Budín a Pešť- leží na protějších březích Dunaje, dnes spojeny mosty
Zemědělství
– Okolo Dunaje velmi úrodná oblast
– Teplomilné obiloviny
– V zavlažovaných oblastech i rýže (nejsevernější oblast)
– Paprika, okurky, rajčata (v jídlech dominuje paprika- Perkelt, guláš
– Tabák, olejniny, slunečnice (stepi mírného pásu)

Průmysl
– 40 % HDP
– Hutnický (ocel, hliník)
– Automobilní (Ikarus)
– Chemický (léčiva, hnojiva)40% HDP
– Potravinářský
– Dunaj- Říční doprava, přístavy Dunajvaros, Budapešť
– Těžba wolframu
– Nejvíce rozvinuté železnice a silnice- rovinatý terén

Cestovní ruch
– Turisté přijíždějí pro velehorskou turistiku a jezero Balaton (moře i největší jezero, slunečné lázně, pláže)
– Lázně i v Budapešti- založené Turky
– Budapešť- budova parlamentu, Margitin most
– Turistika v lesnatých kopcích- mnoho druhů divoké zvěře