Geografie sídel

Geografie sídel
Sídla= základní centra lidské aktivity, seskupení budov, jak obytných, tak hospodářských a dopravních zařízení na určitém území

Vznik sídel
– První sídla vznikla v souvislosti s neolitickou revolucí (nejstarší sídla městského typu od neolitu)
– Skutečná města máme doložena z Mezopotámie už ze 4. Tisíciletí př. N. l.
– Lidé nejdříve žili v jeskyních, na stromech, postupně si začali vyrábět primitivní chýše z přírodnin, toto pokračovalo až k budovám dnešního typu
– Sídla vznikala ve výhodných oblastech (u řek, v horských průsmycích)
– Na rozdíl od vesnic města bývala místa obchodu a řemesel
– S nástupem průmyslové a zemědělské revoluce v 19.stol = vznikající továrny potřebovaly vysoký počet zaměstnanců. Tak se prudce rozeběhl proces urbanizace.
Urbanizace
= Stěhování do měst
– V roce 1800 ve městech 5% lidí X dnes je to cca 50%
– proces, při kterém dochází k rozšiřování měst, zvýšení počtu obyvatel a k nárůstu městského způsobu života
– nejvyšší je v Evropě, Austrálii a Latinské Americe
– nejnižší v rozvojových oblastech Asie a Afriky
– je zde lepší zdravotní péče, kultura, restaurace a je to pohodlnější
– Ve vyspělých zemích je urbanizace 70-80%
– V ČR je 78%

– Bouřlivá urbanizace
= přesun z vesnic do měst ve velkém do okrajových částí, kde se tvoří slumy a ghetta (obyvatelstvo se obecně stává městským)
Slumy= okraje měst

Suburbanizace
= Stěhování z měst na okraje, do vesnic
– Na vesnici je klid, není přelidněno
– Současně ale využívají výhod měst (infrastruktura, kultura, práce)

Deurbanizace= velké snižování počtu obyvatel. Ubývá z důvodu nižší porodnosti, migračním pohybům
Míra urbanizace= podíl obyvatelstva ve městech

Aglomerace= spojování měst s menšími venkovskými sídly
– (Chomutov+ Údlice, Spořice)
– Vytváření ekonomických vztahů mezi velkoměsty a vesnicemi
– Lidé dojíždějí do velkoměst za prací
Konurbace= spojení dvou větších sídel a aglomerací
– Hustě zalidněné plochy
– Intenzivní hospodářství
– Porúří v Německu (Dortmund, Essen, Bochum)
– Ostravsko-karvinský region
Megalopole= spojení konurbací a aglomerací
– Tvoří pásy s desítkami milionů obyvatel
– Skuteční jádra ekonomiky
– Boswash (pobřeží od Bostonu po Washington)
– Sansen (San Francisco + San Diego)
– Osaka až po Tokio
– Tichomoří- Tokaido (osaka, Kjóto, Kóbe, Tokio- hlavně ostrov Honšú)
– V Evropě- modrý hospodářský banán= Anglosaská megalopole (od Anglie, do Francie, Do Beneluxu, Německo, sever Itálie)
– Ve střední Evropě- Berlín, Lipská pánev, ČR- mostecká, ostravská, Polsko- Krakov)- oblast intenzivního průmyslu
Velkoměsta= města s populací nad 1 milion
Megaměsto= nad 10 mil. obyvatel
Metropole= hlavní město
Největší města světa s aglomeracemi
– Tokio (37 mil. Obyv.)
– Dillí (22 mil.)
– Mexiko (21 mil.)
– New York (20 mil.)
– Největší v Evropě (Londýn, Moskva)

Funkce sídla
– lázeňská, hornická, univerzitní, dopravní (Česká Třebová), administrativní (Brazílie), obchodní, průmyslová, zemědělská
– většina sídel je polyfunkčních (funkce se stanovuje podle podílu obyvatel zaměstnaných v určitém oboru)

Rozmístění sídel
1. Dočasná
a. Jednoduchá= pro obyvatele kočovných národů, pro lovce (stany, jurty)
b. Moderní= slouží k různým výzkumům, meteorologické stanice
2. Trvalá
a. Venkovská
– Samoty, osady, vesnice
– V rozvojových zemích žije na venkově více obyvatel
– Funkce: zemědělská, obytná, rekreační
– Skanzen= původní stav venkovských budov (rekonstrukce nebo zachování)
b. Městská (spíše ve vyspělých státech)
– Historický základ ve středověku, mladší než vesnice
– Sídlo nad 5 000 obyvatel
– Má stálá zdravotní lůžka, školu nebo učiliště, vodovod a kanalizaci, určité % vícepodlažních domů, ubytovací službu, počet lidí pracující mimo zemědělství, organizovaný odvoz městského odpadu
– skladba města
– jádro města
– historická část
– peněžní ústavy, obchody, …aj.
– vysoké ceny pozemků
– velký počet turistů
– zóny bydlení – různá kvalita (panelová sídliště, vilové čtvrti, předměstské čtvrti rodinných domků)
– zóny průmyslu a skladového hospodářství – dnes na okrajích
– dopravní linie různých funkcí a terminálů – klíčové body s mimořádnou koncentrací (letiště, nádraží, teplárny, čističky, …atd.)