Makroekonomie a národní hospodářství

 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ má 4 ekonomické agregáty (ukazatele)→ nazývají se MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK a skládají se z : 1. HDP (hrubý domácí produkt – velikost a tempo růstu)

 1. MÍRA INFLACE (stabilita cen)
 2. MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
 3. BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU (vztah mezi vývozem a dovozem)

 

 1. HDP (Hrubý domácí produkt)
 • ukazuje na výkonnost ekonomiky
 • soubor všech služeb a statků, které se vyprodukovaly za poslední rok (všechny firmy i cizí)
 • pro porovnání států je třeba přepočítat HDP na 1 obyvatele
 • do HDP se nezapočítávají meziprodukty
 • TAXFLACE= inflace vznikající díky zvyšování DPH

Dělení HDP:

 1. Nominální HDP
 • v běžných cenách
 1. Reálné HDP
 • vychází ze stálých cen
 • z cen odštěpených od inflace
 • lze porovnávat
 1. Potenciální HDP
 • kdyby ekonomika využila vše, co by mohla

 

→ HDP není vždy nejpřesnější, proto používáme i další ukazatele :

 

a.Hrubý národní produkt (HNP)- USA, Japonsko

 • zachycuje souhrn statků a služeb vyrobených státem nejen na jeho území

 

 b.Čistý ekonomický blahobyt (NEW)

– ukazatel zachycující i to, co HDP a HNP nezachytí

– např. šedá a černá ekonomika, vlastní spotřeba, negativní dopady

 

 1. HDI (index lidského rozvoje)

– zachycuje životní styl (délku života, vzdělání)

Měření HDP:

2 metody :

 1. 1. Příjmová (v cenách výrobních faktorů)
 2. Výdajová (výdaje za zboží a služby)

 

Co HDP nezachytí:

 1. netržní produkt
 • výrobky pro vlastní potřebu (koláče)
 1. šedá ekonomika
 • práce na černo, práce s přiznanými menšími výdaji
 • na hranici zákona, těžko postižitelné
 1. černá ekonomika
 • padělání peněz, daňové úniky, prodej drog, prostituce
 • jednoznačné odhalení a postih
 1. volný čas- čím více volného času, tím jen a na tom stát po ek. stránce lépe
 2. externality (vedlejší důsledky ekonomické činnosti)
  1. Kladné
 • Př. Někdo má stánek na koupališti, vedle se postaví tobogán,aniž by se na tom nějak zasloužil, tak začne vydělávat víc (část výnosu si osvojí jiní)
  1. Záporné
 • Př. Někdo znečistí ovzduší, tím zničí životní prostředí nebo se zvětší Ruzyně, a tak pozemky okolo ztrácí hodnotu, kvůli hluku

2.Inflace:

INFLACE= zvyšování cen (zmenšování kupní síly peněz→ množství, které si koupíte za peněžní jednotku→ př. Dříve za 10Kč bylo 10 rohlíků, nyní za stejnou cenu pouze 5 rohlíků)

 

-inflace zvyšuje úroky, nájmy

x opakem je Deflace (pokles cenové holadiny)→ v době deprese 2010→ekonomický úpadek

 

Měření inflace:

 • pomocí indexu spotřebních cen (CPI)
 • metoda spotřebního koše (souhrn 700 statků a služeb, které české domácnosti nejčastěji nakupují)
 • spotřební koš je sečten v daném roce a porovnává se s rokem předchozím

vzoreček:  (%)

 

Důsledky inflace:

 1. přerozdělování bohatství (peněz)
 • nájem bytu dříve 3000Kč dnes 10 000Kč→ dlouhodobou smlouvou by pronajímatel prodělával
 • na neočekávané inflaci vydělávají dlužníci a nájemníci na úkor věřitelů (za stejnou částku peněz si koupí méně)
 1. valorizace (stálé zvyšování příjmů)
 2. znehodnocení ceny peněz

 

 

Druhy inflace:

 1. z hlediska kvantity:
 2. mírná inflace (0-10%)
 • vyspělé státy (i Čr)
 1. pádivá inflace (10-999%)
 • poruchy ekonomiky
 • přechod z plánované ekonomiky na tržní
 • Čr roku 1989→ inflace byla 55%
 1. Hyperinflace (1000-a výš %)
 • Německo po 1 sv. válce (věcem v průběhu jediného dne stoupala cena na několika násobek), vede k rozpadu měnového systému
 1. z hlediska kvalita (příčiny vzniku)
 2. vznik na straně poptávky (inflace tažená poptávkou)
 • zvyšování příjmů → vede ke zvýšení poptávky, a ta vede ke zvýšení cen
 • nadměrná úvěrová expanze (levné půjčky)
 1. vznik na straně nabídky (náklady tlačená inflace)
 • zdražení výrobků
 • snížení nabídky vlivem neúrody
 • podniky zvyšují platy, zvyšují se ceny

→ inflační spirála = zvyšování mezd vede ke zvyšování cen

 1. setrvační inflace (inflační nočekávání)
 • lidé si myslí, že se budou zvyšovat ceny, a tak sami zdražují bez racionálního vysvětlení

Další druhy inflace:

 1. očekávaná (anticipovaná) x neočekávaná (neanticipovaná)
 2. vyrovnaná x nevyrovnaná (mění se skokově)

3.Nezaměstnanost

– odráží neúplné práce schopného jedince, nezaměstnaní jsou jen ti co jsou na pracáku

 

Míra nezaměstnanosti:

 

Druhy nezaměstnanosti:

 1. frikční nezaměstnanost (krátkodobá max. 2 měsíce)

b.strukturální (vzniká v důsledku změn v hospodářství max 6 měsíců, Čr v roce 1989)

c.cyklická (ve fázi krize nezaměstnanost stoupá)

 1. a. dobrovolná (na trhu práce je nabídka, člověk hledá i tak za lepší cenu)
 2. nedobrovolná (na trhu práce není žádná pozice)

 

Řešení nezaměstnanosti:

 1. aktivní

→ stimuluje nezaměstnané, aby našli práci

 1. vytváří pracovní místa
 2. rekvalifikační kurzy
 3. úřady práce (člověk musí docházet na pohovory)
 4. programy pro handicapované osoby
 5. pasivní

→vytvoření sociálně přijatelných podmínek

 1. příspěvek v nezaměstnanosti
 2. předčasný odchod do důchodu

 

Inflace a nezaměstnanost v souvislosti s hospodářským cyklem:

 1. doba expanze (konjunktura)
 • růst inflace a HDP
 • pokles nezaměstnanosti
 1. vrchol (horní bod obratu)

– konec růstu inflace a HDP

– může nastat krize z nadvýroby

– nejnižší nezaměstnanost

 1. recese

– klesá HDP a snížení inflace

– stoupá nezaměstnanost (propouštění, menší platy či pracovní doba)

 1. dno (sedlo,deprese,dolní bod obratu)

– nízká inflace (může dojít k deflaci)

– vysoká nezaměstnanost

-pokles HDP

-čeká se na impuls, co nakopne hosp.

 

-cílem hospodářství je co nejdéle trvající expanze a recese co nejkratší

-průběh všech fází = perioda

-když je stagnace, tak se to nemění

-příčiny krize  jsou externí (valky, krize) a interní (setrvačnost nebo očekávání)

-krize:

 • Velká hospodářská krize 1929 – krach na Wall Street černý čtvrtek 24.10.1929

Krize 2008 – příčinou Americká hypoteční krize a následná krize investičních bank – krach Lehman Brothe