Mutace

 

Mutace Jakákoliv dědičná změna v genetickém materiálu, změny v DNA, změny s negativními důsledky

(variace = neškodné změny)

Mutageny látky či faktory vyvolávající mutace. Jejich schopnost poškodit DNA = mutagenita, genotoxicita

 

Pozitivní mutacezdroj dědičné variability (proměnlivosti), jedinci s výhodnými znaky, význam pro evoluci

Negativní mutace hromadění vadných genů, vznik geneticky podmíněných onemocnění, tvorba nádorů…

 

Klasifikace mutací:     – genové

                                   – chromozómové

                                   – genomové

 

 • spontánní x indukované

Nahodilé, vznikají bez záměrného zásahu člověka, nízká četnost, ale vlivem zhoršujícího se prostředí rostou x záměrně vyvolané člověkem – mutageny.

 

gametické x somatické

Vnikají v gametách, tam kde se diferencují pohl. buňky – hemofilie x vznikají v somatických buňkách

 

dominantní x recesivní (1:100)

přímé x zpětné

 

 • morfologické, biochemické, podmíněné…

 

Mutace často vedou k zablokování metabolických drah (albinismus, fenylketonurie).

 

Genom všech organismů je denně poškozován mnoha faktory vnějšího prostředí a produkty vlastního metabolismu. V lidské buňce vzniká v důsledku toho denně asi 100000 poškození DNA. Buňka má k dispozici mnoho opravných a kontrolních mechanizmů (DNA-polymeráza je hlavním z nich).

 

Pleiotropní účinekjedna změna na chromozomu nebo genu způsobí většinou více (viditelných) chyb

v celém organizmu. Postiženo je více funkcí nebo částí těla.

 

SPONTÁNNÍ MUTACE

Vznikají přesmyky bází (substituce = nahrazení, inverze = přetočení, delece = vymizení…)

Poškozením DNA volnými kyslíkovými radikály. Ionizující záření.

Faktory ovlivňující vznik spontánních mutací:          Přesnost replikace DNA

Účinnost opravných mechanizmů (DNA-polymeráza)

Míra expozice (vystavení) mutagenním látkám

INDUKOVANÉ MUTACE

Vyvolané mutageny – fyzikální, chemické, biologické

 

 • Fyzikální mutageny

 

 1. Ionizující zářenírentgenové, gama a kosmické záření, vyvolává zlomy v DNA, toto záření má

vysokou energii a využívá se v lékařství, proniká hluboko do tkání

Akutní nemoc z ozáření: Dřeňová forma – poškození kostní dřeně – nevolnost,útlum krvetvorby.

Střevní forma – kritickým orgánem je sliznice krvavé průjmy

                                Nervová forma – zmatenost, křeče, bezvědomí, smrt

 1. Neionizující záření UV, tvorba dimerů tyminu – narušují proces replikace DNA, toto záření má nižší

energii, proniká jen do svrchních vrstev pokožky a buněk, v DNA tím dochází

k mutacím (vznik nádorů kůže, předčasné stárnutí kůže, poškození očí, suprese

imunitního systému = potlačení).

Stupeň poškození DNA odpovídá dávce absorbovaného ozáření.

 

 

 • Chemické mutageny

 

Ovlivňují strukturu DNA, poškozují buněčný aparát, který zajišťuje rovnoměrné rozdělení genetické informace, látky vyvolávají mutace i v nereplikující se DNA.

Alkylační látky, kys. dusitá – mění báze na jiné látky nebo jiné báze (C→U),

Oxidační činidla (peroxidy, kys. radikály), Kolchicin, org. rozpouštědla, léky, barviva, pesticidy (DDT).

Alkylační činidla (yperit = hořčičný plyn – dichlordiethylsulfid, poprvé použit v Belgii za I.sv.v.),  

mutagenní analogy bází – začleňují se do DNA a způsobí chybné párování.

Polycyklické aromatické uhlovodíky – vznikají spalováním pevných paliv nebo kouřením cigaret. Po vstupu

do organismu dochází k metabolické přeměně na reaktivní produkty (epoxydy). Jejich molekuly

se vážou na báze NK.

 

 • Biologické mutageny

 

 1. Viry (některé viry mění DNA, jsou schopné i zpětné transkripce – z RNA na DNA), začlenění DNA do

hostitelské DNA.

 1. Transponovatelné elementy = transpozóny – oblasti DNA, které se mohou přemisťovat z jednoho

místa genomu na jiné, inzerce (vložení) transpozónu může gen inaktivovat (vypnout funkci).

 

 

 1. GENOVÉ MUTACE (BODOVÉ)

Je to záměna nebo poškození proteinu, špatné párování bází, záměna bází…

 1. substituce náhrada: Tranzice (A-G; C-T)

        Transverze (purin-pyrimidin)

        Transpozice (změna pořadí na jednom vláknu)

                                           Inverze – přetočení

Může vznikat Srpkovitá anémie = drepanocytóza – autozomálně recesivní, postihuje obyvatelstvo rovníkové Afriky, občas Středomoří a Indii. Červené krvinky mají abnormální srpkovitý tvar – defektní forma hemoglobinu. Je zaměněn usek GAG za GUG – mění to smysl kodonu – vzniká jiná AK. Dochází ke špatnému přenosu kyslíku, anemii a krevním sraženinám.

 

 1. delece vymizení úseku
 2. inzerce vložení nového úseku

           Duplikace – zdvojení úseku, Amplifikace – znásobení určitého úseku.

 

Důsledky mutací:       a) mění smysl kodonu (vzniká jiná aminokys.)

 1. b) nesmyslný kodon (vzniká stop kodon – nefunkční protein)
 2. c) mlčící kodon (jiný kodon než by tam měl být, je čtecí – označuje stejnou AK)
 3. d) posunové mutace – posuny čtecího rámce – při deleci a inzerci

 

 1. CHROMOZOMOVÉ MUTACE = ABERACE

Změny ve struktuře  chromozomů = strukturní aberace

 1. delece – vymizení části chromozomu (z raménka) – terminální – ztráta konce raménka,

                intersticiální – ztráta vnitřní části raménka. (Di Georgův syndrom – ch. 22)

 1. b) inverze – úsek chromozomu je převrácen
 2. c) inzerce – do chromozomu je včleněn nový úsek
 3. d) duplikace – zdvojení určitého úseku
 4. e) translokace – část je ch. je přenesena ze svého původního místa na jiné

tzv. Robertsonovská translokace – způsobuje Downův syndrom

 

Dojde k porušení meiózy a vniku vadných gamet, zygota pak není schopná života, jen kolem 1-5% dochází k letálnímu postižení a narození postiženého jedince, ve většině případů tělo vyvolá potrat.

 

 • vrozené CHA: 50 – 60 % abortů (potratů) v I. trimestru

0,56 % živě narozených dětí s chromozomovou aberací (mutací) → psychomotorická

                                                                         retardace, sterilita, hypoplazie varlat, obezita

                                                                              

 • získané CHA (onkocytogenetika) → nádory (leukémie, nádory)
 1. GENOMOVÉ MUTACE

Mění se počet chromozomů =  numerické aberace.

 1. ANEUPLOIDIE změna počtu jednotlivých chromozomů, způsobuje vážné poruchy a neplodnost

Aneuplodní zygota vznikne z již zmutovaných gamet (spermie a vajíčko) 23p+24p =47; 22p+23p=45

             monozomie 2n-1 (o 1 chromozom v páru méně) – Turnerův syndrom

             trizomie 2n+1  (1 chromozom je v páru navíc např. tři 21.chromozomy = Downův syndrom)

             tetrazomie 2n+2

 

 1. EUPLOIDIEznásobení celé sady chromozomů (v jedné buňce nebo organismu je 2 x 23 páru)

Polyploidie – je častější u rostlin a je pro ně výhodná, hospodářský význam.

 • Zvětšení plodů jahody, bezpeckový meloun, vznik nových druhů rostlin.
 • Takto vytvořené organismy se nemohou pohlavně rozmnožovat – jsou sterilní.
 • Pro rostliny to není problém, mohou se rozmnožovat i nepohlavně a vegetativně.
 • Pro živočichy to znamená konec populace.
 • Živočichové a člověk se mohou rozmnožovat jen pohlavně.
 • U člověka bývá v 99% polyploidie zničena a tělo vyvolá potrat.
 • U zvířat máme třeba mulu nebo mezka, ale jsou neplodní.

Strukturní a numerické aberace se zjišťují cytogenetickou

analýzou bílých krvinek. V těhotenství se provádí

prenatální vyšetření buněk plodové vody = amniocentéza.

Nejčastější důsledky mutací u člověka:

 

DOWNŮV  SYNDROM 

(47, +21, XX-XY) – počet chromozomů = 47, který chromozom je navíc = 21., postihuje muže i ženy XX+XY

Výsky 1:800, IQ 25-50, malá zavalitá postava, kulatý obličej, mongoloidní oči, široký kořen nosu, kožní řasa na zátylku, malá ústa, velký jazyk, opičí rýhy na dlani, srdeční vady, leukémie, alzheimer.

V ČR se ročně narodí asi 70 dětí. Do narození přežívá asi jen 25% zárodků. S věkem matky se pravděpodobnost zvyšuje.

 

EDWARDSŮV  SYNDROM

(47, +18, XX-XY)

Věk matky nad 35 let, výskyt 1:7500, růstová retardace, protáhlá hlava, malá mozkovna, rozštěp patra, nízko posazené uši, srdeční vady, přežívá jen několik měsíců.

 

PATAŮV  SYNDROM

(47, +13, XX-XY)

Výskyt 1:20000, těžká růstová a mentální retardace, malá hlava, kožní defekty ve vlasaté části hlavy, vady mozku, rozštěp patra, šestiprstost, kyklopie.

 

KLINEFELTERŮV  SYNDROM

(47, XXY) (i 48,XXYY; 48,XXXY; 49,XXXXY)

Výskyt 1:1000, vysoká postava, porucha růstu vousů, ženská distribuce podkožního tuku, snížená funkce pohlavních žláz, neplodnost, zženštění, snížení intelektu.

 

TURNERŮV  SYNDROM

(45, X)

Výskyt 1:4000, malá postava, špatné vyvinuté pohlavní žlázy, nízká porodní váha a délka, nízká vlasová hranice, kožní řasy na krku, plochý hrudník, malý vzrůst, neplodnost, neschopnost natáhnout paže v kloubech.

 

SUPERMUŽ   SYNDROM

(47, XYY)

Výskyt 1:1000, vysoký vzrůst (nad 180), poruchy chování, nižší IQ, opožděný vývoj řeči, plodný.

 

SUPERŽENA   SYNDROM

(47, XXX)

Výskyt 1:1000, vysoký vzrůst (nad 180), poruchy chování, nižší IQ, opožděný vývoj řeči, plodná.

 

DI – GEORGŮV  SYNDROM

Nejčastější příčinou tohoto syndromu je delece na dlouhém raménku 22. chromozomu.

omezený vývoj brzlíku a příštítných tělísek. Narušen může být i vývoj štítné žlázy. Vrozené vady srdce a velkých cév a různé abnormality v obličejové krajině včetně rozštěpů. Relativně častá je i mentální retardace.

ANGELMANŮV  SYNDROM

Delece na chromozomu 15. od matky.

Málo rozvinutá řeč, těžká mentální retardace, motorické problémy – strnulá chůze (připomínající pohyby loutky), bezdůvodné záchvaty smíchu.

 

PRADER – WILIHO  SYNDROM

Delece na chromozomu 15. od otce.

Nezvladatelná chuť k jídlu, malý vzrůst, snížená plodnost a mírná mentální retardace, záchvaty vzteku, zúžená hlava v oblasti spánků, tenký horní ret.

 

CRI  DU  CHAT  SYNDROM (syndrom kočičího mňoukání)

Delece na 5. chromozomu.

Pláč podobný kočičímu mňoukání, nízká porodní váha, potíže sání a polykání, „měsíčkovitý“ obličej, ústa s „dolu stočenými“ koutky, těžká psychomotorická a mentální retardace, chůze se rozvíjí až mezi 5. a 6. rokem života, hyperaktivita a ztráty pozornosti.

 

TAY – SACHSOVA  CHOROBA

Těžká forma je smrtelná do 5 let života, slepota, hluchota, zpožděný mentální a fyzický vývoj, poruchy pohybu a polykání.

Srpkovitá anémie

 

CYSTICKÁ  FIBRÓZA

Špatný gen na chromozomu 7. Autozomálně recesivní – AA zdraví, Aa přenašeči, aa nemocní.

Chronické onemocnění dýchacích cest, nadměrná sekrece slinivky, tvorba velkého množství hlenu.

 

 

 

Civilizační choroby s genetickým podkladem:

Většina onemocnění mají polygenní základ a jsou multifaktoriálně podmíněna. Při jejich vzniku se uplatňuje jak dědičná složka ta i vnější prostředí (strava, způsob života, infekce…). Cukrovka, nádory, srdeční a cévní choroby, rozštěp rtu a páteře.