Kant a německý idealismus

 

 

Německé osvícenství:

 • Immanuel Kant
 • Narozen v Kalinigradu, 18.-19.století
 • Studium přírodních věd, filosofie a matematiky
 • Život plný zásad a pravidel, přísný denní program (měl mnoho nemocí)
 • Velice oblíbený
 • Jeho život rozdělen do 3 období:
 1. Předkritické období
 2. Kritické
 3. Pokritické

 

 1. Předkritické období (přírodověda)
 • Ovlivněn Newtonem

Dílo: O všeobecné historii přírody a teorii nebes

→otázky o vzniku vesmíru, sluneční soustavy a pohybu planet, neexistuje Bůh (lze to dokázat na zákonech přitažlivosti a odpudivosti)

 • K podobnému závěru došel o sto let později i francouzský astronom Pierre Laplace-teorie Kant-Laplaceova
 • Řeší také monády

 

 1. Kritické období
 • Kant se ptá: Kdo má pravdu? / Racionalismus X empirismus?→racionalisté žádné zkoušání rozumu, empirici zdrojem zkoumání je jen zkušenost!
 • Analýza zkušenosti a rozumu
 • Řeší, jestli má pravdu racionalismus nebo empirismus a čerpá z obojího- poznávat lze i rozumem i smysly

(Racionalismu vytýkal, že zapomněli na zkušenost, že nás ovlivňuje a

Empirismu vytýkal, že přeceňuje smyslové poznání a zavrhuje jedince, jeho subjektivní vidění, že zapomněli na rozum, který upravuje naše vědomí 2 formami apriorního nazírání)

 • Kopernikánský obrat u Kanta= poznání se neřídí podle předmětů, ale předměty se řídí podle poznání (my určujeme poznáním objekt, ne objekt nás)

 

Dílo: Kritika čistého rozumu (KČR)

 • Čistý rozum= rozum bez empirických obsahů, bez zkušeností
 • Cílem je rozlišit to, co je v rozumu bez zkušeností a co z rozumu pramení
 • Má několik částí: např. Transcendentální (poznání, které se zabývá způsobem poznání) teorii základů

-1. Transcendentální estetika= pojednává o schopnosti smyslovosti, rozbor vnímání

-2. Transcendentální logika= o schopnosti myšlení→ má více částí např. Transcendentální dialektika

-transcendetní=překračuje zkušenost

-transcendentální=poznání, které se zabývá způsobem poznání

2 druhy výpovědí:

 1. analytická

– dále nic nerozvíjí

– např. Koule je kulatá.

 1. syntetická (skládající)

– přidává další informaci

– subjektivní

– např. Koule je zlatá.

Dělí se na:

 1. Soudy a posteriori
 • Poznání získané na základě zkušeností
 • Např. Některá tělesa jsou těžká.
 1. Soudy a priori
 • Předem dané, nevychází ze zkušenosti

(obecně platné)

 • Např. 7 x 7= 49

 

Estetika:

Vjem a vnímání

 • Vjem= základní útvar zkušenosti
 • Vnímáme jen za jistých okolností
 • Máme vrozené 2 formy apriorní vnímání- prostor + čas
 • Prostor- dokážeme prostorově uspořádat vjemy
 • Čas – při vnímání musíme dojmy určitou dobu udržet ve svém vědomí

 

Věc o sobě x věci pro nás

 • Naše zkušenosti jsou utvářeny vnějšími podněty, věc o sobě má zdroj ve vnějším světě, nikdy ji nemůžeme poznat úplně, nikdy nebude totožná s tím, jak tu věc vnímáme
 • Svět věcí pro nás: náš vjem, výsledný vjem není totožný s věcí o sobě, i když ta je jeho vzorem, protože každý máme rozdílné nazírání

(např. Měsíc, už jen fakt že je příliš daleko zkresluje to, jak doopravdy vypadá)

 

Transcendentální dialektika (KČR):

= pohled na ideje v rozumu

 • Rozum je schopen dalších operací- z pojmů a soudů vyvozujeme závěry (vytváříme si vyšší patro= ideje)
 • Regulativní ideje
 1. Idea duše – vnímání sama sebe
 2. Idea Boha – nelze vyvrátit a ji dokázat
 3. Idea světa – vnímání světa jako celku
 • Závěr- vytyčil hranice lidského rozumu→ hranice je tam, kde končí naše zkušenost
 • Některé ideje lze myslet, ale nelze je poznat (Bůh)
 • Souhlasí s racionalisty (apriorní formy poznání), ale i s empiristy (zpracování zkušeností)

 

Kritika praktického rozumu:

 • Zabývá se etikou (= jak se chovat, praktická filosofie)
 • Rozum využíváme i prakticky
 • obecně rozlišujeme 2 typy morálky:
 1. heteronomní morálku
 • právní normy, jsou dány zvenčí- desatero Bohem, zákony státem
 1. autonomní morálka
 • člověk si mravní normy vytváří sám
 • podle Kanta je mnohem důležitější

 

 1. maxima= normy, které si vytvoříme
 • platí subjektivně
 • podstata našeho morálního rozhodování
 • př. Mluvím vždy pravdu.
 1. Imperativ= zákony
 • Obecné, obdoba příkazu
 1. Hypotetický
 • Platí podmíněně
 • Jestliže….pak…
 • Př. Jestliže se nebudu učit, neodmaturuju.
 1. Kategorický
 • Platí nepodmíněně
 • Platný příkaz
 • Př. Chovej se tak, jak chceš, aby se k tobě chovali ostatní.
 • Je čistý- bez podmínky, účelu a libosti

 

 1. Pokritické období

 

Kritika soudnosti

 • Hledá, co je to krása
 • Dospěl k závěru, že krásné je to, co plní svůj účel

 

 

Klasická německá filosofie:

 • Konec 18.století a začátek 19.století
 • Hlavními tématy je idealismus, gnoseologie, morálka, filosofie přírody

 

 • Johann G. Fichte
 • Německý filosof a řečník
 • Kantovo žák, obdivoval transcendentální filosofii

Dílo: Řeči k německému národu

→ chtěl, aby Němci měli své idoly a vyznával k obrodě morálky
Základ veškerého vědosloví

 

-Ve filosofii byly 2 směry:

 1. dogmatická filosofie

– podstupuje od objektu, vždy něco o objektech tvrdí (empirismus-zkušenost

 1. idealistická filosofie

– vychází z aktivity subjektu

→ Fichtovi se nelíbí ani jedna cesta (Jakto, že se něco stane subjektem nebo objektem?- Důležité je přeci naše vědomí a tak by se subjekt a objekt měl sloučit)

 

Fichtova filosofie:

 • Ichheit = jáství (já = subjekt)

→ filosofie aktivního JÁ – tvrdil, že lidský subjekt je nejdůležitější

 • Vše ostatní označoval jako ne-já (objekt), mimo myslící vědomí člověka
 • Pochopím, že jsem JÁ až když narazím na NEJÁ (nejá klade odpor, nedělá, co chci)
 • JÁ se klube na svět skrze frustraci (2 základní pocity)→ chci zvládnout svět, ale nemůžu
 • Když se potýkáme se světem, dochází k sebevytváření nás
 • Důležitá je aktivita (lenost= hřích)
 • My jsme konečné jsoucno
 • Smrt je ukončení naší smyslnosti a lidská bytost nemůže nebýt smyslová
 • Já= teze Nejá= antiteze
 • Co je však nesmrtelné je náš vklad do tohoto světa, to, co po sobě zanecháme
 • Dílo: Uzavřený obchodní stát (socialistické myšlenky, stát řídí výrobu a zasahuje do hospodářství)

 

 • Schelling
 • Vyjádřil hlavní rysy romanticko-idealistického hnutí (příklon k emocím a přírodě)
 • Idea polarity – jako magnet má 2 póly, tak je má i svět
 1. Subjektivní svět – „ideový“ – duch a dějiny
 2. Objektivní svět – „hmotný“
 • Podle toho jakým jdeme směrem si i odpovídáme
 • Navzájem se oba póly vyvažuj

 

 

 • Feuerbach
 • Antropologický materialista
 • Člověk by se měl vzdát křesťanství, aby se stal člověkem
 • Člověk je začátek, střed a konec křesťanství→ Bůh není a v podstatě jsme závislí na přírodě, která má moc nad životem a smrtí
 • Bůh nestvořil člověka, ale člověk Boha
 • Podporuje demokracii
 • Navazují na něj dialektičtí materialisté (Marx)

 

 • Hegel
 • Završitel německé klasické filosofie
 • Žák Schellinga
 • Vytvořil vlastní filosofickou soustavu
 • Přednášel na universitách
 • Používal složitý pojmový aparát
 • Navazuje na Herakleita → boj protikladů, Fichteho a jeho tezy a antitezy + přidá další
 • Dílo: Fenomenologie ducha

→ jak se nám něco jeví nebo projevuje

 • Duch je symbolem celého světa
 • Dialektická metoda→ zákon dialektiky
 1. Zákon přechodu kvantity v kvalitu
 2. Zákon vzájemného působení protikladů
 3. Zákon negace negace
 • Hegelovská triáda: teze (idea)- antiteze (příroda) – syntéza (duch)

 

Stádia triády:

 1. Teze
 • Absolutní duch (idea)
 • Bytí o sobě
 • Ideální jsoucno mimo prostor a čas
 • Abstraktní povaha mimo prostor a čas
 1. Antiteze
 • Zvnějšení
 • Do formy přírody (idea dostává konkrétní podobu)
 • Vnější svět
 • Je v čase i prostoru
 1. Syntéza
 • Bytí o sobě a pro sebe
 • Morálka, dějiny (návrat ducha)

→ ze syntézy bude opět teze, ale bude jiná (dějiny nejsou cyklické)

 • Situace se vždy o něco mění
Teze
Syntéza
Antiteze

 

 

 

 • Lásku vnímá jako ukázku dialektiky

→ teze = zamilovanost

→antiteze= zapomeneme na sebe, vidíme se v tom druhém

→syntéza = začneme zase vnímat sebe, ale pořád máme i toho druhého, spojení obou (podobnost)