Počátky literatury na našem území

Velkomoravská říše

 • 9. století – vznik (základ – Morava a západní Slovensko)
 • Rostislav (2. kníže) – žádost o vyslání misionářů z Francké říše Ž 863 – příchod věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje
 • – písmo hlaholice -Ž po zjednodušení cyrilice -Ž základ dnešní azbuky
 • – jazyk – staroslověnština – povýšena na liturgický (bohoslužebný) jazyk
 • – překlad části Nového zákon – Proglas = předmluva, veršovaná (proč je důležité, aby se slovo boží hlásalo v jazyce, kterému lidé rozumí)
 • Život Konstantinův, Život Metodějův – (moravsko-)panonské legendy
 • Počátek 10. století – rozpad Ž – * Čechy

 

 • Stále díla ve staroslověnštině + díla v latině
 • Vznikají:
 • – legendy o sv. Václavu, Ludmile
 • – Kristiánova legenda (o Václavu a Ludmile) – v latině
 • – později legendy o sv. Vojtěchu a Prokopu
 • Od 11. století – vyhrává latina

Latinská literatura

 • Chronica Boemorum – Kronika česká
 • – počátek 12. století
 • – autor: Kosmas – příslušník církve
 • – nejstarší česká kronika, ale psána latinsky + bohemismy (=česká slova)
 • – 3 části: vyprávění starců (bájné, pohanské), vyprávění pamětníků, Kosmovy zážitky
 • – tendenční (= není objektivní, zaměřená určitým směrem)
 • – forma: próza prokládaná verši
 • – staroslověnskou vzdělanost vynechává
 • – po jeho smrti – pokračovatelé Kosmovi
 • Sázavský klášter

Česky psaná

 • Duchovní písně
 • Hospodine, pomiluj ny – vznik ve staroslověnštině
 • Svatý Václave!

Alexandreida

 • přelom 13. a 14. století
 • Neznámý autor, podle textu příslušník vyšší šlechty
 • Inspirovány latinskou a německou Alexandreidou
 • Dochovala se asi 1/3
 • V postavě Alexandra Velikého se odráží Přemysl Otakar II.
 • Veršovaná epika

Dalimilova kronika

 • Počátek 14. století
 • Veršovaná
 • Česky psaná kronika
 • České dějiny do r. 1413 (nástup Lucemburků)
 • Neznámý autor, podle textu příslušník nižší šlechty
 • „vlastenecká“

Literatura za doby Karla IV.

     (polovina 14. století)

 • Karel IV. – podporoval vzdělání, založil univerzitu
 • Rozvoj česky psané literatury

Duchovní

 • Legenda o sv. Prokopu
 • Napsána v nižším stylu
 • Prokop – zakladatel Sázavského kláštera
 • Legenda o Kateřině

Světská

 • Milostná lyrika
 • Dřevo se listem odievá – nejznámější
 • – Ztratila jsem milého – spíše píseň, dialog, z pozice zamilované dívky
 • – Záviš ze ZapZávišova píseň
 • Latinsky psaná
 • Vita Caroli – vlastní životopis Karla IV., charakter předávání zkušeností; mluví o svém mládí, výchově ve Francii, příchodu do Čech
 • Satiry – žákovská poezie
 • – národní jazyk nebo makarónská poezie (= dvojjazyčná, střídavě po řádku)
 • – oblíbený námět: spor, diskuze
 • Podkoní a žák – Spor o tom, kdo je na tom lépe
 • Hradecký rukopis – 3 části: Desatero kázánie božie (Desatero kázání božích) + Satiry o řemeslnících a konšelechBajka o lišce a džbánu
 • Zábavná literatura
 • – rytířský epos
 • – rytířský román
 • Tristan a Izolda
 • Bruncvík
 • – cestopisy: Marco PoloMilionMandevilův cestopisTrojánská kronika (příběh Trojské války)

Drama

 • V kostelech – vánoční nebo velikonoční hry
 • Mastičkář
 • Marie jdou k mastičkáři koupit masti, aby mohly pomazat Kristovy rány
 • – mastičkář – Severin + jeho synové Rubín a Pustrpalk (světský prvek)
 • – postupně vykázán z kostela, hrán na náměstí

Předhusitská a husitská literatura

    (konec 14. století – polovina 15. století)

 • Středověká společnost: šlechta + církev + poddaní
 • Ubývá dramatu, světské lyriky, rytířských eposů
 • Časté – satira, traktáty (učené rozpravy), kroniky, kázání, duchovní písně

Husovi předchůdci:

 • Matěj z Janova – Díla v latině
 • Konrád z Walalhauser – Němec – německá kázání – ovlivnění německého obyvatelstva
 • Jan Milíč z Kroměříže – česká kázání
 • Tomáš Štítný ze Štítného – dobrý spisovatel, laik
 • – traktáty: Knížky šestery (o obecných věcech křesťanských); Řeči besední; Řeči sváteční a nedělní
 • – Knížky o šašiech – alegorie (přirovnávání šachů k společnosti)

Jan Hus

 • *kolem r. 1370 – 7. 1413, Kostnice
 • Vystudoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy
 • Vysvěcen knězem
 • Rektorem Univerzity Karlovy
 • Podíl na Dekretu kutnohorském (na Univerzitě Karlově pouze čeští studenti i profesoři)
 • Kázání
 • – v Betlémské kapli
 • – kritika církve (odpustky…)
 • – česky
 • – oblíbenost mezi chudými vrstvami
 • – kvůli nim vyhlášen interdikt (nekonaly by se církevní obřady) nad Prahou
 • Modernizace českého pravopisu – nahrazení spřežek diakritikou
 • Ovlivněn anglickým učencem Janem Viklefem (kritika církve pro bohatství)
 • Do Kostnice odjel obhájit své učení, ihned uvržen do vězení, stále si stál za svou pravdou Ž upálen
 • O církvi (De ecclesia) – latinsky, v čele církve není papež, ale Kristus
 • Výklad Viery, Desatera a Páteře – česky, Pater noster (otčenáš)
 • Knížky o svatokupectví – česky, kupčení s božím odpuštěním (odpustky)
 • Postila – česky; postila = sbírka kázání
 • Dcerka – česky, výchova mladé křesťanky

Duchovní píseň – Jistebnický Kancionál – chorál Ktož jsú boží bojovníci

Vavřinec z Březové

 • Husitská kronika – latinsky (aby si ji mohli přečíst i v zahraničí)
 • Píseň o vítezství u Domažlic – česky, báseň oslavující zahnání nepřítele husity

Budyšínský rukopis

 • 3 části: Žaloba Koruny české + Porok Koruny české (porok = žaloba, stížnost) + Hádání Prahy s Kutnou Horou
 • Alegorie
 • Polemika dvou dívek – mladá a hezká (zastupující husitskou Prahu) a stará (zastupující katolickou Kutnou Horu)

Petr Chelčický

 • Traktáty (=učené rozpravy)
 • – O trojím lidu řeč – kritika dělení lidu, před bohem si jsou všichni rovni
 • – O boji duchovním – oproti husitům neuznává válčení
 • Alegorie
 • – Sieť viery pravé (Síť víry pravé) – křesťanská víra zobrazována jako síť, do které se mají zachytit hříšníci
 • Na základě jeho učení vzniká Jednota bratrská

Prvotisky – inkunábule (1450 – 1500)