Religionistika

 

 • Religio= náboženství, víra
 • Nezaujatá věda (není ve službách žádného náboženství)
 • Interdisciplinární obor (psychologie, sociologie, historie)
 • Předmětem je popis, srovnávání a klasifikace náboženství
 • Existence x neexistence boha pro ni není podstatná ( x teologie- bůh neexistuje)

 

Náboženství:

 • Pojem pro různé soustavy jednání, symbolů a představ
 • Vztah člověka k transcendentní skutečnosti (TRANSCENDENTNÍ SKUTEČNOST- vymyká se lidské skutečnosti, přtahuje rozumové poznání, je sakrální(nirvana, bohové), vzbuzuje úctu

 

Základní podoba náboženských systémů:

 • Theos- řecký bůh
 • Víra v boha (theismus) x popírání boha (atheismus)
 • Teismus:
 1. Monoteismus= víra v jednoho boha (3 možnosti vztahu Boha a Světa)
 2. Deismus= víra v 1 boha, který stvořil svět, ale dále do něj nezasahuje→ vede k ateismu, v 18. a 19.století, je to princip tzv. natažených hodinek
 3. Panteismus= bůh je totožný se světem, přírodou
 4. Teismus = víra v jednoho boha, který je stvořitelem a je přítomen v našem těle
 5. Polyteismus= víra ve více bohů

 

Klasifikace náboženství:

 • Podle rozšíření
 1. Světová (judaismus, křesťanství)
 2. Lokální (pro nějaký kmen)
 3. Národní (judaismus)
 • Podle počtu bohů
 1. Monoteismus
 2. Polyteismus

 

Obecné znaky:

 • Ve většině náboženství vystupuje bůh→ je posvátný a nadpřirozený
 • Rituály, posvátné knihy a zásady

 

Potřeba víry z hlediska psychologie:

– potřeba jistoty a orientace

– potřeba vyššího řád, překonání času či spravedlnosti

 

Spiritualita

 • Pocit, že za realitou, kterou vnímáme a rozlišujeme existuje vyšší moc, síla nebo kontrola a pocit jednoty se světem a přírodou
 • Zkušenost nelze slovně sdělit a její nositel si je jist jejím významem
 • Objevuje se pocit štěstí a vytržení

 

Náboženská závislost:

 • Neschopnost pochybovat
 • Černobílé vidění světa (buď a nebo, kdo není s námi, je proti nám)
 • Trvalý pocit viny
 • Magické myšlení
 • Nutkavé opakování modlitby

 

Nejstarší formy náboženství:

 1. Fetišové systémy:
 • Víra v nadpřirozené vlastnosti předmětů (=fetišismus)
 • Člověk má schopnost vyvolat a využít tyto vlastnosti (užitek, přání)
 • Fetiše jsou osobní, zřídka kdy jsou společné (přechování do dnes jako talismany)
 • Nepůjčují se
 1. Totemové systémy
 • Totem= univerzální ochránce jednotlivců ve společenství
 • Symbol příslušnosti ve skupině
 1. Kult předků
 • Uctívání zemřelých (ti mohou zasahovat do jejich životů)
 • Cíl je naklonit si je a získat jejich přízeň
 • Matriarchát- uctívá se žena, uznávaná jako zakladatelka života (pramáti)
 • Patriarchát – muž, uznáván jako ochránce a bojovník
 1. Animismus (anima= duše)
 • Víra v existenci nesmrtelné, samostatné duše a duchovních bytostí
 • Těla živých bytostí jsou jen schránkami
 • Duše může do jiného těla x duch nemá tělo
 • Každá duše má pouze jednu schránku (když do ní vstoupí duch→dojde k posedlosti či onemocnění)

 

Náboženství západní tradice

1.JUDAISMUS

 • Monoteistické, blízký Východ
 • Diaspora= rozšíření Židů do světa

Židovské dějiny:

 • století př. n. l.
 • Oblast Kenaanu (dnešní oblast Izraele)→ kočovné kmeny→ putovaly do Egypta (v čele praotcové)→ v Egyptě byli jako otroci→ vyvedl je Mojžíš (seslal na Egypt 10 ran- kobylky, voda se proměnila v krev, umírali synové)→když přešli přes Rudé Moře otevřelo se→ armáda chtěla jít za nimi, ale moře se zavřelo (o tom je psáno ve Starém zákoně- Exodus)
 • Při cestě se Mojžíšovi zjevil bůh (na hoře Sinaj) a dal mu desatero (Tóra)
 • Židé došli do oblasti Kenaanu a tam se usadili
 • Král David (10.st.př.n.l.) sjednotil kmeny a ustanovil Jeruzalém jako hlavní město→ měl syna Šalamouna- nechal postavit chrám→byl zbořen a zůstala jen Zeď nářků
 • Do oblasti přišli Římané→Židé se rozprchli do celého světa
 • -19.století vzniká Sionismus (židovské hnutí)→ chtějí návrat do vlasti, mít samostatný stát
 • 1948- * samostatný stát Izrael

 

Židovské posvátné texty:

STARÝ ZÁKON (Tanach)

 1. Tóra (5 knih Mojžíšových= Pentateuch)→ Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
 2. Proroci
 3. Spisy (žalmy + Šalamounova píseň písní- vztah mezi bohem a Jeruzalémem)

→ do 12.století byla tŕa ústní→převedena do písemné podoby (MIŠNA)→ v mišně byla i náboženská pravidla a rituální očisty→ byla potřeba je upravit→komentáře k mišně (* GEMARA)→ spojením mišny a gemary vzniká TALMUD

 

Židovský bůh:

 • Označují ho jako hospodina (boží jméno je JHVH (jahve))→ překlad jsem, který jsem
 • Jiné označení je také ELOHIM
 • Kněz může 1x ročně boha oslovit jako JHVE
 • Nikdy není zpodobňován, nemá manželku
 • Není spojen s přírodním cyklem
 • Je považován za pána všeho
 • Učení o svaté trojici odmítají (zakazuje to Tóra)→ tvrdí, že je to polyteismus
 • Ježíše neuznávají jako mesiáše

 

Židovské tradice a zvyky:

= MICVOT- náboženské předpisy

 • V Tóře je přes 600 zákonů (dnes se dodržuje asi 270)
 • Mají svůj židovský kalendář (podle lunárního cyklu- jednou za 2 roky se přičte jeden měsíc)
 • ROŠ HA-ŠANA= Nový rok

-připomínají si stvoření světa

-ŠOFAR= dlouhý beraní roh, na který se troubí při bohoslužbě

-celý svátek trvá 10 dní, Židé se vyznávají ze svých hříchů→ jsou k rybníku, kde vysypají své kapsy→symbol zbavení se hříchů

– 10denní půst (jedí například jablka v medu)

– vše vyvrcholí na JOM-KIPUR- den smíření→nepracují, celodenní půst, snaží se obnovit víru v boha, musejí být usmíření s bližnými (Genesis)

–           PESACH- svátek nekvašených chlebů

-Židé odešli z Egypta tak rychle, že jim nestihli nakvasit chleby (Exodus)

-trvá 8 dní, nesmějí jíst nic kvašeného a kynutého

-doba našich Velikonoc

–           CHANUKA- svátek světel

-doba prosince, vzpomínka na znovuvysvěcení chrámu, našli pouze jednu lahev olivového oleje, která by stačila pro menoru (svícen) pouze jeden den, olej však hořel 8 dní- což stačilo na vylisování nového oleje (8 ramenný svícen- každý den si zapálí jednu svíčku)

 

Jídelní předpisy (KAŠRUT PRAVIDLA):

 • Jídlo musí být košér (přežvýkavci s rozděleným kopytem, žádná krev, nejí vepřové, králíka, plazi, ryby pouze se šupinami, nesmí se mísit mléčné výrobky a maso- a to ani v lednici)

 

Syngoga- kromě bohoslužeb zde probíhá i výuka

Rabín- duchovní vůdce

Kipa= jarmulka- mužská čepička, ukazuje pokoru k bohu

Dlouhé pejzy- lokny u ucha

Tefilin- modlitební řemínky, v nich je svitek Tóry, dávají si ho na levou ruku

 • Na hřbitov nenosí květiny, ale kamínky

 

2.KŘESŤANSTVÍ

– monoteistické

– v Bibli se píše o začátku křesťanství

– bůh je všudypřítomen (teismus)

– Ježíš Kristus (lat. Christos= spasitel)

– o jeho životě se dovídáme díky evangelistům (Marek, Matouš, Lukáš a Jan)→ sepsali 4 evangelia, která tvoří Nový zákon

– narodil se v Betlémě (na pannu Mari sestoupil bůh)

– po narození byl žid, žil v Nazaretu

– tvrdil, že bůh je trojjediný (otec, syn a duch- a že on je jeho syn)

– byl pokřtěn Janem Křtitelem

– 12 apoštolů (jeho učni)→ jeden z nich Jidáš vyzradil Římanům, kde bude Ježíš večeřet (bál se jeho moci)→ Ježíš byl zatknut a odsouzen Pilátem Ponským→ smrt ukřižováním (obětoval se pro ostatní- symbol trnové koruny)

– ukřižován o Velikonocích na Velký pátek

– tělo uloženo do skalního hrobu, Marie chtěla ošetřit jeho rány a zjistila, že tam není (z mrtvých vstání)→ po 40 dní na nebe vstoupení (zjevoval se apoštolům)

– smrt je brána jako vysvobození (práh věčného života)

– kladen důraz na pokoru, žití v chudobě, desatero

Desatero:

1.1-4 přikázání→vztah jedince k Bohu (pouze 1 Bůh)

2.5→ vztah k rodičům (cti otce a matku)

3.6-10→ vztah k ostatním lidem (nezabiješ, nesesmilníš)

 

Dějiny křesťanství:

 • Lidé začínají věřit v oběť Ježíše
 • Křesťané jsou pronásledováni Římskými císaři (Nero), měli symbol ryby (scházeli se)
 • Pavel z Tarsu- šíří křesťanství, misionář
 • 313- Edikt milánský→ zrovnoprávnění křesťanství (vytlačování polyteismu- císař Konstantin)
 • Století Nikájský konsil→ přijato učení o Trojici (3 entity božské existence)
 • Století – rozdělení Z (římskokatolické) a V církve (řeckokatolické- dnes pravoslavné)
 • Století rozdělení římskokatolické na protestantskou (anglikánská, švýcarská) a katolickou

Pravoslavná církev:

 • Uctívání obrazů svatých= považují je za ikony
 • Bohatá výzdoba kostelů
 • Církev není tolik centralizovaná (rozpad na samostatné jednotky)- v čele patriarchové, kněz je nazýván pop
 • Nesouhlasí s papežstvím
 • Latina v bohoslužbách a eucharistie (přijímání podobojí- tělo (hostie), krev (víno))

 

Katolická církev:

 • Věří, že církev byla založena sesláním ducha svatého o Letnicích (skutky apoštolů)
 • Nejvýše je papež, kardinálové, biskupové, kněží
 • Volba papeže (konkláve) v Sixteenské kapli→ 2/3 shoda kardinálů, volí mladší 80 let
 • Eucharistie

 

Protestantská (evangelická):

 • Oddělila se v době reformace → reakce na nespokojenost, kritika katolíků (prodej odpustků, velký majetek)
 • Kostely bez výzdoby a obrazů, nejdůležitější je kazatelna
 • Farář nedodržuje celibát
 • Chybí eucharistie

→ cílem církve je Ekumenismus (sjednocení a spolupráce všech 3 církví)

 

Symboly:

 • Bible- starý (společný s Židy) a nový zákon
 • Kříž- umírá na něm Ježíš- znak naděje vzkříšení
 • Alfa a gama- symboly počátku a konce

 

Svátky:

 • Vánoční
  • Advent- 4 týdny, předchází příchodu Ježíše Krista
  • Svátek svatéko Mikuláše – biskup, ochránce chudých
  • Vánoce- narození Ježíše
  • Štědrý den a Boží hod
  • Svátek svatého Štěpána- křesťanský mučedník, ukamenován
 • Velikonoční
  • Květná neděle- příjezd Ježíše do Jeruzaléma
  • Zelený čtvrtek- poslední večeře
  • Velký pátek- ukřižován
  • Bílá sobota- pohřben v jeskyni
  • 40 dní po Velikonocích slaví na nebe vstoupení

 

3.ISLÁM

– nejmladší monoteistické

– * 7.století (písemné podklady, Arabský poloostrov)

– prorok Mohammed

– po zjevení anděla Gabriela vyzývá lid k víře v jednoho boha Alláha

– Mohammed byl negramotný, přesto napsal Korán

– 622- je vyhoštěn z Mekky (= hidžra)→ odchází do Medina

Korán:

 • Posvátná kniha muslimů
 • Složena ze 114 súr (kapitol)
 • Čtení Koránu má svá pravidla (důraz na výslovnost)
 • 5 pilířů víry:
 1. Vyznání víry- ŠAHÁDA
 • Není božstva kromě Alláha a Muhamed je jeho posel.
 • Tato věta vyjadřuje příslušnost k Islámu, po vyslovení se stává člověk muslimem
 • Nepopírají existenci Mojžíše a Ježíše
 1. Modlitba – SALÁT
 • 5 x denně
 • Rituál- očista těla, místa a šatu (modlitební koberce)
 • Modlí se směrem k Mekce
 1. Půst v měsíci Ramadánu (9. Měsíc kalendáře)= SAUN
 • Dodržován od úsvitu k západu slunce
 • Absence kouření, sexu, omezení hádek- vše mohou dělat v noci
 1. Almužna pro chudé a potřebné = ZAKÁT
 • Daň za to, že chceme vlastnit
 1. Svatá pouť do Mekyy = HADŽDŽ
 • Alespoň 1 x za život
 • Koná se 10. Týden po skončení půstu v ramadánu (trvá 13 dní)

 

Islámské právo= ŠÁRÍA

 • Boží zákon
 • 3 oblasti: Rituální záležitosti, Občanský zákoník, trestní zákoník
 • Platí pouze někde a jen určité věci
 • Celý platí v Nigerii nebo u soudu v S Arábii nebo Íránu
 • Syn dědí 2 x více než dcera
 • Žena při nevěře může být ukamenována
 • Za krádež hrozí useknutí ruky
 • Za požití alkoholu se veřejně bičuje

 

Podstata:

 • Důraz na boží jedinečnost
 • Poslední soud- 2 hlediska: pravá víra + dobré skutky

 

Symboly:

 • 5 cípů planety Venuše→5 pilířů
 • Půlměsíc (znak Konstantinopole) a planeta Venuše jako Jitřenka
 • Mešita= modlitby směrem k Mecce
 • Minaret= svolávání věřících mudíny
 • Ženy v islámu= matka je pro syna více než manželka, dívky se vdávají po 16.roce,polygamie, oblek ženský (Burka),šátek (Hidžáb), nosí černou, aby znázorňovaly, že jsou stínem svého muže

 

Proudy islámu:

 • Spory o tom, kdo je následníkem Muhammeda= chalífa v čele obce
 1. Sunnité- chalífa má být určen volbou, 75% muslimů
 2. Šité- chalífa má být potomek Alího (zetě Muhameda)

 

Náboženství východní tradice:

 1. HINDUISMUS
 • Polyteistické
 • Pojmenováno Evropany
 • Indus= řeka v Pakistánu, Hindu= lidé (Peršané slovem Hindu označovali nemuslimské lidi žijící za řekou Indus)
 • Hinduismus= styl života, zvyklosti
 • Žádná církev ani závažné učení

 

Historie:

 • Příchod Árjů (2 tis. Př.n.l. pronikli do SZ Indie)
 • Sanskrt= posvátný jazyk
 • Védy= nejstarší texty (forma věčné pravdy), zahrnují Upanišády= filosofické úvahy a dialogy (OM- posvátná slabika z Véd)

 

Základní myšlenky:

 1. Bráhma= princip světa, prazáklad všech věcí
 • Základ všeho živého→ je přítomno v nás Átman= naše vlastní já, pokud odmyslíme tělesnou schránku a negativní vlastnosti
 1. Reinkarnace= tělesná schránka zaniká, ale duše se převtěluje do jiné bytosti
 2. Sandra = koloběh života
 3. Zákon karmy= to jak se chováme k ostatním se nám vrátí

→ cílem je vymanit se z koloběhu- musíme konat dobré skutky, odříkat si, potlačení žádostivosti

 • Pravé poznání je jóga a úcta k bohu

 

Božstva:

 • Uctívání bohů, přírody i zvířat
 • Nejvýznamnější bohové jsou 3 (Brahma, Višnu a Šiva)
 • Brahma= stvořitel světa, do světa nezasahuje, stvořil i smrt a ženu(aby odvábila muže od poustevního života)
 • Višnu= ochranitel, mnoho vtělení- Buddha či Kršna
 • Šiva= ničitel
 • Dále například sloní bůh Ganéša- nejoblíbenější, znak věrnosti, inteligence a síly

 

→Kastovní systém- oddělení árijských vládců a původních obyvatel- oficiálně zrušeno,ale stále přetrvává

 • Brahmáni (duševní, učitelé), Kšátrijové (šlechta, panovníci), Vaišové (obchodníci),Šúdrové (sluhové), nedotknutelní

 

 

 

 

 

 1. BUDDHISMUS
 • Vznik v Indii
 • Dnes je centrum Tibet (v Číně)
 • Zakladatelem je Siddhárta Gautama- dnes Buddha
 • Žil v bohatství→ potkal se s chudobou, smrtí→změnil život→ začal meditovat a cvičit, tím dosáhl osvícení→ stal se bodhi= probuzený a tak přijal jméno Buddha
 • Hledal příčinu utrpení→4 vznešené pravdy: všechno žití je strast→ strast má příčinu v žádostivosti→odstranění žádosti vede k ostranění utrpení→ 8 dílná stezka
 • 8 dílná stezka: stezka pravé víry, myšlení, mluvení, jednání..
 • nemají boha je to ateistické náboženství

 

Texty:

 • Pálijský kánon: ústní
 • Tipitaka: Trojí koš, písemný pramen

 

Dělení:

 • Theraváda: nejstarší, z ní vznikají ty ostatní
 • Mahájana: učení velkého vozu, Tibet, Japonsko, Vietman
 • Hinajána: učení malého vozu, Laos, Thajsko, Barma

 

Zásady:

 • Samsára: koloběh životů, všichni se rodí znovu a znovu
 • Nirvána: vysvobození ze samsáry
 • 4 vznešené pravdy
 • 5 příkazů: nezabij živé, neber, co ti nedávají, nemluv nepravdu, nepij opojné nápoje, nebuď necudný
 • Stúpy: posvátné stavby
 • Mandaly
 • Dharma: vesmírný řád, zákon, součástí všeho, neustále zanikají a vznikají