Stát (2)

 1. Stát

= instituce, organizace lidí, kteří žijí na ohraničeném území

Znaky státu:

 • Obyvatelstvo
 • Územní ohraničení
 • Státní aparát- soustava orgánů, které vykonávají určitou službu
 • Státní suverenita (uznán ostatními státy)- stát není podřízen žádnému jinému státu- stát se vzdává své suverenity tehdy, kdy vstoupí do mezinárodních organizací
 • Má státní moc (policie, soudy, vláda)
 • Je subjektem mezinárodního práva, může vydávat zákony

Vznik státu

 • Náboženské teorie- panovník má od boha právo vládnout
 • Mocenské pojetí– vládne ten nejsilnější
 • Smluvní teorie– je prospěšné žít ve společnosti- ve státě

Forma státu

 1. Podle formy režimu
  • Demokratický režimje forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.
  • Diktatury (nedemokratický režim)- vláda jednotlivce, kterého nevolíme, je potlačena opozice a lidská práva. Vládne neomezeně
 2. Kdo stojí v čele státu
  • Teokracie- v čele státu je jedinec, který představuje boha
  • Monarchie– v čele je doživotní panovník, pozice se dědí
 3. Absolutní monarchie= panovník má veškerou moc (Arábie)
 4. Konstituční monarchie= moc panovníka je omezena ústavou (Nizozemsko)
 5. Parlamentní monarchie= omezena nejen ústavou ale i parlamentem (VB)
  • Republika– hlava státu je volena na základě ústavy. Volí se přímo nebo nepřímo
   • Je to věc veřejná= věc všech občanů. Většinou demokratického charakteru
 1. Parlamentní republika= zákonodárnou moc zajišťuje parlament, výkonnou moc vláda (volby)
 2. Prezidentská= včele je prezident, který je současně hlavou výkonné moci, prezident je volen občany
 3. Podle územně správního členění
  • Unitární stát= jednotný stát s jednotkou vládou, je sice členěn na menší kousky s vlastní administrativou (veřejnou správou), ale vláda je všem společná (New York)
  • Federace= Pevný svazek států (každý má svou zákonodárnou moc), ale na mezinárodním poli vystupují jako stát jeden (jednotná měna a armáda)- USA, Německo
  • Konfederace= volný svaze států, každý má svou suverenitu. Mají jednu centrální vládu, která má moc nad vládami členských států
   • Přechodný typ: Z konfederace se stane federace X Federace se rozpadne- vznikne konfederace), (Švýcarsko, USA)
 1. Podle toho kdo vládne (státní zřízení)
  • Sofokracie= vláda moudrých
  • Aristokracie= vláda urozených
  • Monarchie= vláda jednoho krále
  • Tímokracie= vláda nesilnějších
  • Oligarchie= vláda nejbohatších

Demokracie

= vláda většiny (lidu), ale musí respektovat potřeby menšiny.

Demokracie vznikla ve starověkém Řecku

 1. Přímá demokracie– v řeckých státech- Athény, všichni občané se přímo podíleli na vládě, výjimkou byli otroci
 2. Nepřímá demokracie– forma hromadného hlasování- volí zástupce (zastupitelská demokracie), kteří za něj vládnou
2 prvky přímé demokracie v ČR

a.       Referendum= všelidové hlasování, odpovídá se Ano x Ne

b.      Přímá volba prezidenta– má reprezentativní funkci

 

Podmínky pro demokracii

1.       Ekonomická rozvinutost

2.       Armáda (ministerstvo obrany) a policie (ministerstvo vnitra)

3.       Demokratické prvky jsou zaručeny ústavou

 

 

Problémy současné demokracie

–          Nezájem o politiku a věci veřejné- demokracie ztrácí význam

–          Demokratický deficit- lidé mají pocit, že ji nelze ovlivnit

 

Principy demokratického státu

–          Dělba státní moci

–          Spravedlivý soudní proces

–          Zdrojem moci jsou občané

–          Tržní ekonomika a hospodářství

–          Rovnost před zákonem

Vývoj demokracie

 • Ve 20. letech se vyvíjela v určitých vlnách (každá potom vyvolala zpětnou vlnu- tím vznikly nedemokratické systémy)
 1. VLNA
 • Demokratický systém: Začíná koncem 19. století- končí po 1. světové válce (1918)= Vznik Československé republiky
 • Nedemokratický systém: Zpětná vlna- začíná počátkem 30. let a končí koncem 2. světové války (1945)= Vznik fašismu a nacismu
 1. VLNA
 • Demokratický systém: Po 2. světové válce (1945) až do počátku 60. let= demokratizace Itálie, Německa, Japonska
 • Nedemokratický systém: Zpětná vlna- mezi 60. a 80. léty= Okupace demokratických států
 1. VLNA
 • Demokratický systém listopadu 1989 padá Železná opona= pád komunismu
 • Nedemokratický systém: zpětná vlna zatím není

Teorie polyarchie („vláda mnoha“)

 • Autorem byl Robert Dahl
 • Odlišuje demokracii jako nedosažitelný ideál, do kterého chceme směřovat
 • Polyarchie= systémy s demokratickými prvky, které dnes existují
 • Znaky, kde se polyarchie shoduje s demokracií
  • Svobodné volby
  • Svoboda projevu a slova
  • Všeobecné volební právo
  • Pluralita politických stran (možnost opozice)

Moderní nedemokratické režimy

 • Totalitní systémy
  • Úplné ovládnutí jedince (jedinec je úplně pod kontrolou moci)
  • Nacistická ideologie- je přítomný teror
  • Dva systémy: Sovětský svaz, nacistické Německo
  • Dílo: Původ totalismu (Hana Arendutová)
  • Znaky: kontrola masmédií, kontrola ozbrojené moci, jediná politická strana NSDAP
 • Autoritářské režimy
  • Také se vyskytují nedemokratické prvky, ale neusilují o ovládnutí společnosti
  • Postavení lidí je svobodnější, existují zárodky politické opozice, nemusí být přítomna ideologie

Přechod k demokracii= tranzice

 • Způsoby:
 1. Pakt= dohoda (změnu vyvolá elita)
 2. Vnucení- opozice vnutí změnu, například vojenskou silou
 3. Reforma- společnost, která chce změnu
 4. Revoluce- vyjde od veřejnosti- rychlá násilná změna

Lidská práva

=subjektivní veřejná práva, přisuzována každému jedinci, původ v lidské přirozenosti

Znaky: nezadatelnost, nezcizitelnost, nezrušitelnost, nezměnitelnost, nepromlčitelnost

Historický vývoj:

 • 1215 – Magna charta libertatum (Velká listina práv svobod) – omezeny práva panovníka zákonem
 • 1776 – Deklarace nezávislosti – z posledních kolonií Británie vznik USA
 • 1789 – Deklarace práv člověka a občana – Francie
 • 12. 1948 – Všeobecná deklarace lidských práv –(podklad vzniku) reakce na 1. světovou válku
 • 12. – Mezinárodní den lidských práv
 • 1950 – Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – Evropa
 • 1966 – Konference o lidských právech v Teheránu “ přijaty pakty:
 1. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
 2. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • 1977- Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (v Helsinkách)
  • Vznik Charty 77- skupina – upozorňuje na nedodržování lidských práv v ČSSR
   • Mluvčí charty byl Václav Havel a Jan Patočka
   • Reakce na chartu byla Anticharta= prohlášení že ČSSR je všechno v pořádku
   • Vznik VONS (Výbor na Ochranu Nespravedlivě Stíhaných)- právníci, kteří chtěli pomoci lidem, kteří jsou nespravedlivě stíhaní

 

 

Listina základních práv a svobod:

 • Spolu s ústavou jsou nejvyšším právním předpisem v ČR
 • Je vyhlášena ve sbírce zákonů
 • Je součástí ústavy ČR
 • Nabyla platnosti v roce 1993
 • Vzniká na podkladě Všeobecné deklarace lidských práv
 • Obsahuje 44 článků, kteřé se věnují 5 základním okruhům:

Základní lidská práva- Právo na život, právo na svobodu a rovnost, právo vlastnit majetek

Politická práva- právo účastnit se na vládě své země, právo svobodné volby, svoboda projevu

Hospodářská, sociální a kulturní práva– právo na práci, právo na spravedlivou odměnu za práci, právo na vzdělání, právo na zvláštní péči a pomoc v mateřství

Práva národnostních a etnických menšin– právo podporovat vlastní kulturu, právo rozšiřovat info ve svém rodném jazyce

Soudní a jiná práva ochrany- právo na nezávislý soud, právo na tlumočníka

 

OPČNÍ PROTOKOL= Umožňuje jednotlivcům dovolávání práv v prostředí mezinárodních práv

 

Sporné body:

 1. Eutanazie- usmrcení na žádost poškozeného, dobrá smrt
 2. Interrupce
 3. Trest smrti
 4. Právo na bezplatné zdravotnictví
 5. Vyvlastňování (nucený přechod majetku na stát, na základě úředního rozhodnutí)
 6. Cenzura
 7. Bezplatný přístup ke vzdělání (vysoké školy)

 

Ochrana lidských práv – odpovědnost státu

 • Rada pro lidská práva– Ženeva– orgán OSN “ sleduje dodržování lidských práv
 • Evropský soud pro lidská práva– Štrasburk “ na něj se může obrátit “ vyjde obecně-právní nařízení
 • Ombudsman = ochránce lidských práv, státem pověřený člověk na řešení stížností občana na jednání veřejné správy

 

Nevládní organizace (nespravuje je stát, mezinárodní):

 • Amnesty International – ochrana uprchlíků, stop trestu smrti…
 • Reportéři bez hranic – novináři mapující nedodržování lidských práv