Thomas More a jeho díla

 

utopie je slovo umělé a označuje místo, které neexistuje

ve významu, jak jej dnes chápeme a rozumíme mu my, použil prvně tohoto slova na začátku 16. století anglický humanista a státník Thomas More

tímto termínem dal název představě o určité ideální organizaci společnosti, o jejím uspořádání, normách, hodnotách a zákonech, která v současné době sama je neuskutečnitelná a je spíše jakýmsi projektem do blízké či vzdálené budoucnosti

autor vědomě čerpá a navazuje na představy antických filosofů, kteří takovéto „návrhy“ již literárně či filosoficky zpracovali

Zvláště vychází ze dvou 2 Platonovy spisy – Ústava a Zákony

Ústava – idealistické učení o duši do 3 nerovných stavů, řemeslníci, bojovníci a filozofové

  • soukromé vlastnictví považuje správně za zdroj svárů ve společnosti a snaží se je ve své ideální obci potlačit
  • Ústava není utopie ale spíše již uchronie
  • uchronie – není v nich dění, zastavil se tu čas

Zákony – myšlenky o vládě filosofů a zrušení soukromého vlastnictví jsou prakticky neuskutečnitelné

  • obec a její občané se vědomě izolují od okolního světa, jejich pohled se upírá k neměnnému, pevně a jednou provždy danému řádu

každá epocha rodí mnoho utopií a „své“ utopie

ve středověku často převažuje náboženská rovina

utopické myšlení tedy od svého zrodu obsahuje požadavek omezení či zásadního zrušení soukromého vlastnictví,

sociální vztahy a vazby hrály vždy tu nejdůležitější roli v konstrukcích ideálního světa utopických tvůrců

začínající rozmach objevných cest, humanismus – pomáhají středověkému člověk vymanit se z úzkého rámce scholastického myšlení, kam jej pevně zasadilo křesťanství

¨

Co se však děje na přelomu 15. a 16. století v Anglii?

Společnost se mění na kapitalistickou, do popředí se žene vlastní zájem, což má katastrofické následky pro obrovskou masu vyháněných rolníků při násilném vyvlastňování půdy

protože v Anglii se začíná s kapitalismem především v zemědělství, místo aby se začalo v průmyslem..proč??

Morova Utopie je tedy jak reakcí na tuto skutečnost a kritikou tohoto probíhajícího procesu, pokusem o vylíčení ideálního státu na ostrově Utopii, kde neexistuje soukromé vlastnictví, vykořisťování člověka člověkem, kde lidské vztahy jsou postaveny na úplně jiném základě než ve společnosti, kde trvá soukromé vlastnictví a kde všichni všechno měří penězi

ve světě plný kontrastů a konfliktů, hromadícího se bohatství i nezměrné bídy, idealismu i korupce, zoufalství, ale i nadějí

Toto dílo je tedy nejen obžaloba skutků lordů, ale celého feudálně absolutistického státu

podle Moreho otcové dnešní dělnické třídy byli trestáni především za to, že je násilím přeměnili v tuláky

vše pro lid, ale nic skrze lid! More neznal a ani nemohl znát skutečnoho budovatele komunistické společnosti, vyhýbal se odpovědi na otázku, jak jeho ideální řád vznikl, toužil po udržení míru a obával se revolučních zvratů

povězme si nyní něco o samotném autorovi…

Thomas More

narodil se v Londýně, 6. 2. 1478 (6.2.1477)

zaujalo ho studium řečtiny a klasické kultury

po absolvování 7letého cyklu právnických studií v londýnské koleji New Inn advokátem na nátlak otce

přátelství s Erasmem Rotterdamským

1504 se oženil

ve stejné době vznikají i jeho raná díla

1515 odjel do Antverp, kde byl seznámen s Rafaelem Hythlodiem,

6. 7. 1535 popraven

1935 blahoslaven a kanonizován

Nyní se nabízí otázka, kdo to vlastně byl ten Rafael …

Rafael Hythlodaios

– muž spíše starší, připomínajícího námořníka hodně cestoval s Vespucim, 5 let strávil na ostrově Utopiii

vyprávěl, co je kde zařízeno moudřeji, ovládá totiž mravy a zřízení každého národa

opravdu existoval?? historici se domnívají, že na do jeho úst vkládá slova, která se sám neodváží vyslovit..

Rafael na návštěvě u John Morton – canterburské arcibiskup a kardinál

jeden host, začal vychvalovat říznou spravedlnost, jaká se uplatňovala proti zlodějům, všude je věšejí a někdy jich visí až 20 na 1 kříži. vyhlašují totiž za krádež těžké a hrozné tresty, ačkoli mnohem spíše by se bylo třeba postarat o nějakou možnost obživy, aby na nikoho nedoléhala tak ukrutná nutnost zprvu krást a potom přijít o život

on namítl: s dostatkem o to je postaráno . jsou tu řemesla, zemědělství..odtud by bylo možno nalézt prostředky k živobytí, kdyby o své újmě nechtěli být zlosyny

další nezbytnost vedoucí k zlodějství – „vaše ovce, které bývali tak mírné a kladou jen skromné požadavky na výživu, začaly nyní být, tak žravé a nezkrotné, že ohrožují i lidi

aby si tedy jediný břichopas, nenasytná a strašlivá morová rána vlasti, mohl scelit několik tisíc jiter půdy a ohradit jediným svým plotem,

musí být několik osadníků vyhozeno ze svých usedlostí,

nábytek, za který by mnoho neutržili, i kdyby se dalo čekat na kupce, nyní, když na ně doléhá nutnost vypuzení, prodávají za pakatel..

nikdo se nenajde, kdo by je vzal do práce, vždyť v zemědělském oboru, kterému přivykli, není co dělat, kde se nic neseje, jediný ovčák nebo skoták stačí na pozemek určený za pastvu ovcím..

Bůh přikázal: _ nezabiješ…ad 40

a tak je pro zloděje větší bezpečnost a větší naději, že zůstane krádež utajena, bude-li odklizen udavač zločinu a tak tím, že potrestáme zloděje příliš krutě, podněcujeme je ke zkáze pořádných lidí

Ale pojďme si nyní něco povědět o ostrově Utopii

tento ostrov připomíná svým tvarem i počtem měst Anglii, přesto s ní je ve všem ostatním v ostrém kontrastu.. 54 měst, všechny mají vesměs stejný vzhled

samotnou prací byla od základů odstraněna všechna chtivost po penězích!

pospolitost života a hospodaření bez jakéhokoli užívání peněz, tj. zásada, která již sama o sobě z kořenů vyvrací veškerou urozenost, velkolepost, lesk i velebnost, jež jsou podle veřejného mínění pravými ozdobami a okrasami státu

o úřadech

každých 30 rodin si volí úředníka – fylarcha

10 fylarchům stojí v čele muž – tranibor

200 fylarchů zvolí hlasováním vladaře – jednoho ze 4, kterého předtím navrhl lid

zákonné opatření, že ve st. věcech nesmí vstoupit v platnost nic, o čem by se nejednalo 3 dny před rozhodnutím..radit se o společných záležitostech mimo senát nebo mimo veřejné schůze syfograntů se trestá smrtí

zaměstnání

základní – rolnictví – jehož nikdo není zproštěn

kromě toho se každý naučí jedné dovednosti jakožto své

šaty mají jediný tvar, vzhledný na pohled a vhodný jak pro tělesný pohyb, tak k ochraně před mrazem i vedrem

pracují 6 h denně, spánek, jídlo, odpočinek (tyto přestávky vykládají na vzdělání)

osvobozeni od práce jsou syfogranti, a ti jemž lid povoluje trvalé zproštění od práce aby se mohli důkladně vzdělat ve vědách

poněvadž se všichni věnují praktickému řemeslu, vystačují s menším počtem výrobků, veřejnou vyhláškou snižují pracovní dobu

společenské vztahy

obec se skládá z rodin

v obci 6 000 rodin, rodina musí mít 10 až 16 dospělých členů, adoptování

uprostřed měst jsou společenské místnosti, kde všichni z města obědvají a večeří.

otroci zabíjí zvířata mimo město, protože aby si občané navykli řeznickému zabíjení zvířat, otupuje lidskost

ve společenské místnosti všechny úkony spjaté se námahou vykonávají otroci, vaření a vystrojení hostiny připadá ženám z každé rodiny, které se v tomto ovšem střídají

cestování

musí být dáno svolení k cestování, předepisuje se den návratu

zdrží-li se někde déle než den, provozuje tam každý své řemeslo, a tamní příslušníci téhož cechu se jich ujímají s největší laskavostí

o své újmě potuloval mimo své území, a byl dopaden bez vladařova písemného povolení, je pokládán za zběha, vrácen a přísně potrestán

ze zlata a stříbra dávají zhotovovat – nočníky a všechny nejšpinavější nádoby, u otroků dělají řetězy a tlusté okovy, kterými spoutávají otroky

perly, démanty a rubíny – cetky, pro děti, pro stud je odkládají právě když dospívají

nechápou – že vůbec může být na světě někdo, kdo by měl potěšení z pochybného lesku nepatrného třpytivého kaménku, když přece může hledět na nějakou hvězdu a konečně samo slunce, nebo že je někdo tak šílený a sám si připadá vznešenějším pro jemnější vlas sukna, když tu vlnu, ať sebejemnější, nosila předtím ovce a přece nebyla po tu dobu ničím jiným než ovcí

hlásí názor, žeduše lidská je nesmrtelná, dobrodiním božím zrozená ke štěstí, našim ctnostem a dobrým činům jsou po skončení vezdejšího života určeny odměny, mrzkostem tresty

sama příroda nám předepisuje život příjemná, tj. rozkoš, jakožto konečný cíl všeho lidského počínání a život podle jejich předpisů ztotožňují s ctností

avšak chtít jinému urvat rozkoš, jen když dosáhneš své, tj. vskutku bezpráví

naproti tomu sám si odepřít něco, abys to přidal jiným, to je teprve vlastní úkol lidskosti a dobrotivosti

rozkoší nazývají každý tělesný nebo duševní pohyb nebo stav, ve kterém je radostno setrvávat za vedení přírody

neboť nejenom smysly, nýbrž i správný rozum vyhledává vše, co je přirozeně příjemné, k čemu se nesměřuje bezprávím, pro co se neztrácí nic jiného příjemnějšího a po čem nenásleduje trud

otroci

lidé, kteří v Utopii spáchali nějaký zločin nebo zločin provedený u cizích národů odsouzeni k takovému trestu

ustavičná práce a okovy

zpravidla i nejtěžší činy jsou pokutovány jen otroctvím, soudí totiž, že pro zločince je trapná poroba

zabíjejí je teprve když se vzepřou tomuto postavení

o nemocných lidech viz 90

Vojenství

válku mají ve svrchované ošklivosti jako něco zhola zvířecího, přitom se u žádného druhu zvířat nevyskytuje tak často a vytrvale, jako tomu je u lidí..

najímají žoldáky – těm, kteří přežijí vyplatí velmi svědomitě, co jim slíbili aby je tím podnítili k dalším odvážným počinům a vůbec si nečiní ani trochu svědomí, kolik Zapólétských (národ, který se nechá najímat v období válek..ne nepodobný tehdejším Švýcarům)

tak zahubí, domnívajíc se, že by se o lidské pokolení zasloužili nejlépe, kdyby mohli svět očistit od celé oné sběře národa tak hnusného a zločinného

teď víte o ostrově Utopii vše podstatné, i když nikdo neví, kde tento ostrov leží.

Sám autor uvádí, že jeho dílo obsahuje zřízení, které by si po pravdě pro naše obce spíše přál nežli doufal v jejich uskutečnění